Регіональна інвестиційна програма як форма державного управління інвестиційною діяльністю у регіоні

реферат

1. Теоретико-методичні засади розроблення та реалізації регіональних інвестиційних програм

У сучасних умовах господарювання важливу роль у соціально-економічному розвитку регіонів відіграє інвестиційна діяльність. Останнє десятиліття спостерігається значне підвищення інвестиційної активності держави, субєктів господарювання, населення. Проте цього на сьогодні недостатньо. В умовах певної обмеженості та нестабільності утворення інвестиційних ресурсів зростає необхідність їх ефективно використовувати.

Крім того, важливо враховувати зміни пріоритетів у сучасній державній регіональній інвестиційній політиці та у виробленні нових напрямів інвестиційної діяльності. Усі ці напрями закріплені у відповідних законодавчих актах (постанова Кабінету Міністрів України „Концепція регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки” (1995 р.), постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 рр.” (2001 р.), розпорядження Кабінету Міністрів України „Деякі питання оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій...”(2003 р.), Закон України „Про стимулювання розвитку регіонів” (2005 р.), „Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року” (2006 р.) та ін. У звязку з цим підвищується роль державного регулювання інвестиційної діяльності як на рівні країни, так і на рівні регіонів.

Однією з важливих форм такого регулювання є розроблення та реалізація регіональних інвестиційних програм. Ці програми, з одного боку, є формою державного управління інвестиційною діяльністю у регіонах, з іншого - інструментом реалізації державної регіональної політики. Нетривала (з 2002 року) практика реалізації регіональних інвестиційних програм у областях України показала їх численні недоліки, які ускладнилися в останні роки через економічні, соціальні та політичні негаразди.

У цих умовах актуальною є проблема вдосконалення організаційно-управлінського механізму реалізації регіональних інвестиційних програм, головною метою яких є активізація соціально-економічного розвитку області. Важливо зробити їх більш гнучкими, сприятливими до сучасних і майбутніх інновацій і одночасно більш цілеспрямованим щодо виконання поставлених перед ними завдань. Необхідно підвищити організаційний потенціал регіональних інвестиційних програм та їх дієвість як чинника соціально-економічного розвитку областей України.

Проблеми державного управління розвитком інвестиційної діяльності у регіонах розглядаються у працях В. Г. Бодрова, М. П. Бутка, А. М. Валюха, Л. В. Васюренко, Б. М. Данилишина, Н. П. Карлової, М. Х. Корецького, В. Ф. Мартиненка, Г Ю. Панікара, Т В. Покотило, Д М. Стеченка, О. В. Шевченка, І. В. Яковенко та інших науковців [4, 5, 6, 8, 9,11,13, 15, 16, 17]. Водночас залишаються недостатньо розробленими багато теоретичних і практичних питань удосконалення механізму розроблення та реалізації регіональних інвестиційних програм, і зокрема з позицій активізації соціально-економічного розвитку регіонів обласного рівня.

Важлива роль РІП була закладена у „Концепції регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки”, „Програмі розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки” та інших. Основною ідеєю цих документів є підвищення організуючої функції держави у соціально-економічному розвитку країни та регіонів через активізацію та якісно новий зміст інвестиційної діяльності і створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні.

У контексті регіональної інвестиційної програми як інструмента управління соціально-економічним розвитком областей України, РІП, з одного боку, є важливою складовою Програми соціально-економічного розвитку області на певний період, з іншого - є одним із дієвих інструментів забезпечення, активізації та управління цим розвитком.

Визначення змісту поняття „регіональна інвестиційна програма” як категорії державного управління інвестиційною діяльністю у регіонах передбачає розгляд ряду важливих аспектів, як методологічний; цільовий (програмно-цільовий); структурно-функціональний; обєктний (обєктно-проблемний); ресурсно-реалізаційний; моніторинговий; результативний.

Методологічний аспект аналізу РІП повязаний з двома атрибутивними властивостями регіональних інвестиційних програм: комплексністю та управлінням.

Комплексність РІП зумовлена: по-перше, ефективністю комплексного підходу до управління та використання обмежених інвестиційних ресурсів регіону, результатом чого є зниження потреб у цих ресурсах; по-друге, складністю обєкта інвестування - господарського комплексу регіону; по-третє, складністю компонентної структури РІП, яка, по суті, є інтегрованим поєднанням численних інвестиційних проектів.

Управління є одним із найважливіших властивостей РІП. Можна погодитися з думкою ряду науковців про існування двох типів управління: превентивного та наздоганяючого [16].

Превентивне управління - це комплекс упорядкованих заходів щодо усунення невизначеностей взаємодії господарських субєктів у процесі управлінського та інвестиційного циклів із метою забезпечення потреб простого та розширеного відтворення. Наздоганяюче управління - це управління, яке здійснюється за подіями, що вже сталися, спрямоване на усунення поточних проблем. На думку тих само авторів, самі інвестиційні програми є формою, в якій конкретизується концепція державного управління інвестиційним процесом, а державний вплив на процес вкладання капіталу набуває якісних і кількісних параметрів виробництва у часі та просторі.

Делись добром ;)