Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ПАТ "Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського"

курсовая работа

2.1 Рівень прибутковості виду економічної діяльності

Базою впровадження інвестиційного проекту є металургійне підприємство Дніпропетровської області ПАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат ім.. Ф.Е. Дзержинського» (далі - ПАТ «Дніпровський Меткомбінат»).

ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» - одне з найбiльших пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу України, входить у шiстку найкрупнiших металургiйних комбiнатiв країни за обсягами виробництва та реалiзацiї металопродукцiї. Комбiнат має виробничi потужностi по випуску: 5,6 млн. т агломерату, 4,1 млн. т чавуну, 3,5 млн. т конвертерної сталi, 0,7 млн. т блюмової та 2,7 млн. т сортової безперервнолитої заготовки, 2,86 млн. т товарного прокату.

ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» - пiдприємство з повним металургiйним циклом, має у своєму складi агломерацiйне, доменне, сталеплавильне та прокатне виробництва з комплексом ремонтно-механiчних, енергетичних, транспортних та допомiжних пiдроздiлiв.

У складi комбiнату наступнi основнi цехи: агломерацiйний, доменний, конвертерний i три прокатних цехи - новопрокатний, сортопрокатний, вiсепрокатний [1].

Головною стратегiчною цiллю підприємства є перетворення комбiнату на високопродуктивне, ефективно функцiонуюче з динамiчним розвитком пiдприємство, що входить до складу лiдерiв гiрничо-металургiйного комплексу України. Для досягнення поставленої цiлi на комбiнатi визначенi основнi напрямки виробничо-технiчної, господарської (фiнансово-економiчної) та соцiальної дiяльностi на найближчий перiод та стратегiчнi напрямки розвитку комбiнату в цiлому на бiльш вiддалену перспективу. У стратегiчних планах розвитку комбiнату технiчний розвиток виробництва визначено пріоритетним [1].

Дані для визначення прибутковості діяльності ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» представлено в додатку А. Значення показників прибутковості діяльності підприємства за 2010-2012 рр. наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Показники прибутковості діяльності ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» за 2010-2012 рр.

Показники прибутковості

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Рентабельність основних засобів, %

-62,7

-72,3

-92,2

Рентабельність необоротних активів, %

-32,4

-35,9

-52,3

Рентабельність оборотних коштів, %

-38,5

-34,9

-11,7

Рентабельність матеріальних витрат, %

-13,2

-11,8

-11,5

Рентабельність трудових витрат, %

-192,2

-207,2

-271,6

Рентабельність власного капіталу, %

-42,3

-107,4

260,8

Рентабельність позикового капіталу, %

-30,0

-21,2

-9,2

Рентабельність підприємства, %

-17,5

-17,7

-9,5

Рентабельність діяльності, %

-11,3

-11,4

-11,5

Рентабельність продукції, %

-99,9

-96,9

-95,8

Визначені показники рентабельності показують, що діяльність ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» протягом 2010-2012 років була нерентабельною та збитковою. Це повязано з тим, що собівартість виробненої продукції комбінату перевищує суму отриманого від її продажу чистого доходу. Отже, для відновлення прибутковості діяльності підприємства, його рентабельності необхідно впроваджувати заходи, що будуть спрямовані на впровадження інноваційних методів у виробництво основних видів продукції ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» та які сприятимуть скороченню витрат на виробництво продукції.

Делись добром ;)