Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ПАТ "Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського"

курсовая работа

ВИСНОВКИ

Аналіз інвестиційних проектів - це комплекс методичних і практичних прийомів розроблення, обґрунтування і оцінювання доцільності реалізації проекту. Лише невелика частина інвестицій не дає очікуваного результату з причин, що не залежать від інвестора. Велику частину проектів, що виявилися збитковими, можна було не починати реалізувати, якби попередньо був виконаний якісний аналіз з урахуванням зовнішніх умов і внутрішніх якостей кожного проекту.

Для оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, а також для вибору ефективного проекту з кількох альтернативних пропонується розраховувати показники чистої приведеної вартості (NPV), періоду окупності (PP), дисконтованого періоду окупності (DPP), індексу прибутковості (PI).

У даній роботі було викладено та обчислено бізнес-план інвестиційного проекту на базі металургійного підприємства ПАТ «Дніпровський Метзавод». Дане підприємство протягом останніх років є збитковим, отже необхідно впроваджувати заходи щодо модернізації виробництва використання більш економічних технологій виробництва. Це може бути реалізовано за допомогою переходу із застарілих методів виробництва металу на нові, такі, як аглодомене виробництво.

Перехід на нову технологію виробництва не призведе до зміни обсягів виробництва металопродукції, однак буде отримана економія на витратах на суму 2221505 тис.грн. на рік через економію на сировині, матеріалах, паливі та електроенергії.

Перехід на нову технологію виробництва потребує придбання та встановлення нового обладнання - «ківш-печі» від виробника ПАТ «Акос-125». Дана установка має високі показники продуктивності при найменших витратах матеріалів та електроенергії. При цьому вартість придбання даної установки також найменша серед аналогів та становить 4505820 тис.грн.

За даним інвестиційним проектом вартість інвестицій становить 4505820 тис.грн., чиста приведена вартість за проектом дорівнює 8574134 тис.грн. за перші 10 років його реалізації, що є показником високого рівню ефективності. Індекс рентабельності інвестицій становить 2,9, а термін окупності проекту складає менше терміну його реалізації.

Реалізація даного проекту дозволить підприємству збільшити суму чистого прибутку на 1799419 тис.грн. за рік. Сума планового річного чистого прибутку підприємства після реалізації інвестиційного проекту становитиме 9370 тис.грн. у порівнянні зі збитком 2012 р. у сумі 1790049 тис.грн. Таким чином, можна зробити висновок про обгрунтованість реалізації даного інвестиційного проекту на ПАТ «Дніпровський Метзавод» та його ефективність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум. - К.: Знання, 1999. - 158с.-Б-чка банкіра; 6-1998.

2. Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://smida.gov.ua.

3. Барроу К., Барроу П., Браун Р. Бізнес-план: Практичний посібник / Пер.з 4-го англ.вид. М.Ю.Зарицької, Г.А.Карасьової. - К.: Знання, 2005.- 440 с.

4. Бизнес-план инвестиционного проекта предпринимателя: Учебно-практическое пособие для вузов/ В.М.Попов, С.И.Ляпунов, И.Ю.Криночкин, Т.А.Воронова. - М.: КНОРУС, 2005. - 480 с.

5. Бизнес-планирование: Учебник для вузов/ Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова, С.Г. Млодик. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 816с.

6. Гаврилов А. О. Використання бізнес-планування як інструменту для прийняття інвестиційних рішень // Економіка та держава. - 2009. - № 5, травень. - С. 87-91.

7. Горемыкин В.А. Бизнес-план: Методика разработки 45 реальных образцов бизнес-планов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Ось-89, 2006. - 860 с.

8. Должанський І.З., Загорна Т.О. Бізнес-план: Технологія розробки: Навч.посібник для студ.вузів. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 384с.

9. Комітет з нагляду за реалізацієй проектів спільного впровадження : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.seia.gov.ua/nature/doccatalog/document?id=130339.

10. Кривонос А.О. Бізнес-планування на підприємстві:Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2005. - 160 с.

11. Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. Бизнес-план: стратегии и тактика развития компании: практ. пособие. - 2-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2008. - 352 с.

12. Македон В.В. Бізнес-планування: навч. посібник/ Дніпропетровськ. ун-т екон. та права.-К.:Центр учб. літ.,2009 .-240 с.

13. Музиченко А.Г. Інноваційна політика гірничо-металургійного комплексу в контексті включення України до світового господарства / А.Г. Музиченко // Вісник Донецького університету. - 2007. - №1. - С. 402-408.

14. Пріоритети та важелі модернізації металургійної галузі України. Аналітична записка. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/886.

15. Помазан М.О. Єськов О.Л. Бізнес-планування як фактор успішної економічної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні.-2006.-№ 11 .-С. 85 - 90.

16. Сборник бизнес-планов: С рекомендациями и комментариями: Учебно - методическое пособие для студентов вузов / В.М.Попов,, С.И.Ляпунов, А.А.Зверев, С.Г.Млодик; Под ред. В.М.Попова. С.И.Ляпунова. - 5-е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 2004. - 336 с.

Делись добром ;)