Розробка інвестиційних проектів

курсовая работа

1.3 Аналіз соціальних аспектів розробки інвестиційних проектів

Ефективність - співвідношення отриманого ефекту й зроблених витрат:

,

де Е ? ефективність;

Э ? отриманий ефект або результат (грн.);

З ? витрати, повязані з одержанням цього ефекту (грн.).

Ефект уважається абсолютним сукупним результатом і буває:

- основний;

- супутній.

Сукупний ефект від поліпшення господарської діяльності

Основний

Супутній

на підприємстві

у споживача

для держави

Рис1.2 Склад одержуваного сукупного ефекту.

Основний ? внутрішньогалузевий ефект, що проявляється безпосередньо на підприємстві й забезпечує досягнення поставленої мети або більше повного задоволення суспільних потреб з мінімальними витратами коштів і, відповідно, максимальним прибутком.

Супутній ? ефект, що проявляється за межами галузі, що виходить поряд з досягненням основної мети підприємства в споживача й у цілому для країни, регіону й муніципального утворення, а виражається економією коштів споживача й державних ресурсів, поліпшенням суспільних відносин і екологічної обстановки в місці функціонування підприємства [3; с.59].

Для оцінки основних результатів одержуваний сумарний ефект від впровадження заходів щодо поліпшення господарської діяльності підприємства може бути представлений у вигляді трьох складових:

,

де Эоб. - сумарний ефект від поліпшення результатів господарської діяльності;

Ээкон. - економічний ефект;

Эсоц. - соціальний ефект;

Эмор. - моральний ефект.

Економічний ефект являє собою економію наявних виробничих ресурсів підприємств і коштів споживача. Він виражається приростом прибутку підприємства й зменшенням витрат клієнтів на оплату товарів і різноманітних послуг. Приріст прибутку підприємства можливий при збільшенні кількості виконуваних виробів, зниженні собівартості виробництва, підвищенні цін на товари й послуги. Витрати споживача можуть зменшуватися в результаті зниження вартості товарів і послуг, надання всіляких знижок із цін (партійних, сезонних, для постійного, екслюзивного партнера й інших).

Соціальний ефект виражається збільшенням вільного часу споживача, полегшенням і оздоровленням праці працівників підприємства. Збільшення вільного часу споживача досягається шляхом поліпшення якості й культури обслуговування, скорочення витрат часу на придбання товарів і послуг у натуральній і вартісній формі. Полегшення й оздоровлення праці працівників підприємства припускає технічне переозброєння виробництва, зниження монотонності, підвищення змістовності й привабливості виконуваної роботи, поліпшення умов і забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу. На підприємстві полегшення й оздоровлення праці працівників проявляється підвищенням його продуктивності, зниженням собівартості й збільшенням прибутку підприємства.

Моральний ефект від поліпшення господарської діяльності підприємства являє собою задоволеність від надання (придбання) товарів і послуг, а повязаний з підвищенням настрою людей. У чинність того, що моральний ефект по своїй природі не формалізуємо, тобто практично не піддається кількісній оцінці, у розрахунках ефективності його звичайно не використають.

Ефективність проведених на підприємстві заходів щодо поліпшення господарської діяльності буває загальна й порівняльна.

Загальна ефективність розраховується по кожному варіанті розвитку виробництва розподілом абсолютного соціально-економічного ефекту на суму додаткових одноразових вкладень (інвестицій).

Порівняльна ефективність визначається з метою вибору найкращого варіанта розвитку виробництва як відношення одержуваного соціально- економічного ефекту до сукупного (наведеним) витратам на здійснення заходів [4; с.79].

У цілому, методика оцінки ефективності здійснюваних витрат на впровадження заходів щодо поліпшення господарської діяльності підприємства виглядає так:

Результативність

Ефект

Витрати

Економічний

соціальний

моральний

поточні

додаткові одноразові

сумарний

Наведені

ефективність

загальна

порівняльна

Рис.1.3 Ефективність здійснюваних витрат підприємства.

Підвищення ефективності господарської діяльності припускає виявлення й мобілізацію зовнішніх і внутрівиробничих резервів підприємства. Резерви виробництва по своїй природі носять різнобічний характер і практично невичерпні, тому що науково-технічний і соціальний прогрес постійно вносять істотні зміни в техніку, технологію й організацію виробництва, розширюючи тим самим границі більше повної й раціональної витрати наявних ресурсів. Адже існуючій системі виробничих відносин, даному рівню розвитку науки, техніки й господарського керівництва відповідають і цілком певні можливості використання виробничих ресурсів. А всяке неповне використання цих ресурсів у порівнянні з наявними можливостями означає наявність резервів. Таким чином, резерви - всі недовикористовувані можливості поліпшення результатів господарської діяльності підприємства.

Реалізація наявних внутрівиробничих резервів підприємств іде по найважливіших напрямках і конкретних факторах розвитку, що визначає ефективність господарської діяльності.

2. Аналіз техніко-економічних та соціальних аспектів розробки інвестиційного проекту ВАТ «Елеко»

2.1 Характеристика підприємства ВАТ «Елеко»

Сьогодні не секрет, що представляє наш регіон (Запорізька область) і вся Україна в цілому в екологічному плані. Це величезні шламонакопителі, зіпсований повітря, купи не переробленого металобрухту, смітника застарілого обладнання. Десятки років підряд великі підприємства області скидають шлаки в шламонакопителі (наприклад Дніпроспецсталь із 1949року).

Ще не давно серед інших гасел часто звучав такий: «План - закон, виконання - борг ...». Якщо план - закон, то він виконувався за всяку ціну. У тому числі ціною утворення величезної маси відходів, що забруднюють навколишнє середовище. Причому в них утримувалися коштовні матеріали. Кількість відходів і коштовних матеріалів, що втримуються в них, можна було зменшити, але це грозило б невиконанням плану, що був законом...

Отже, на заводських, міських смітниках, шламонакопителях, полігонах скопилася величезна кількість незатребуваних побічних продуктів виробництва, з яких уже сформувалися так називані «техногенні» родовища.

Сьогоднішнє завдання - усунути утворення відходів. Над її рішенням працюють багато фахівців, у тому числі вчені найбільших наукових центрів. Інститут ім. Патона в Києві разом із запорізьким підприємством ВАТ «Елеко» розробили міні-комплекс для повної переробки таких відходів.

Розроблено технологію повної переробки різних промислових і побутових відходів. У її основу покладений наступний принцип: спалювання органічної частини відходів, переплавлення мінерального залишку (золи) і одержання з нього металів. Спалювання органічної частини дає тепло, яких можна використати (у роботі не враховувався ефект від цієї частини). золу, Що Залишилася після спалювання, плавлять у спеціальній печі (ЕШВ) і відновлюють із її метали: мідь, нікель, цинк, залізо, хром, ванадій і т.д.

Мінеральний залишок у печі - нешкідливі шлаки, якому можна відлити у вигляді лицювальних плиток, черепиці, тротуарної плитки, роздрібнити на щебені або пісок - тобто одержати лад - матеріали.

Виготовлено й уже діють такі печі на Чусовському металургійному заводі (Росія), Братськом алюмінієвому заводі (продуктивність печі 2-3 тонни алюмінію з відходів за одна година роботи), Керченському залізорудному комбінаті (пекти використається в цей час для виробництва карбіду кальцію).

Розроблена технологія дозволяє переробляти шлаки, відходи гальванічного виробництва, відходи газоочистки, лом, стружку й побутові відходи (консервні банки, батарейки, автомобільні акумулятори й т.п.). Особливо цікава дана технологія для такого промислового металургійного центра як Запоріжжя й Запорізька область.

Вищим органом ВАТ “Елеко” є Загальні збори акціонерів. Правління вибирається більшістю голосів відповідно до кількості акцій, придбаних одним акціонером. Загальні збори вирішують глобальні стратегічні питання.

Діяльність правління контролюють два органи: наглядацька рада й ревізійна комісія.

Загальні збори акціонерів збирається не рідше 1 рази в рік, на якому керівництво виступає зі звітом про роботу підприємства за рік.

У випадку виникнення проблем, які не терплять зволікання, загальні збори акціонерів може бути проведене в позачерговий час. Вимога про проведення таких зборів можуть висунути акціонери, що володіють не менш 10% акцій.

Головним керуючим органом є генеральний директор. Генеральний директор має як заступник виконавчого директора.

У підпорядкуванні виконавчого директора перебуває директор по адміністративних питаннях, у підпорядкуванні якого перебуває юридичний і адміністративний відділи; фінансовий директор, якому підкоряється фінансовий відділ, головний бухгалтер і бухгалтерія; директор по керуванню персоналом, якому підкоряється відділ організації праці й зайнятості, а також відділ кадрів; директор технічного керування, у його підпорядкуванні перебуває відділ головного технолога й відділ головного конструктора; відділ стратегічного планування; далі в підпорядкуванні виконавчого директора перебуває директор по капбудівництву, відповідно, відповідальний за роботу керування капітальним будівництвом і будівельним цехом; директор по виробництву й збуту контролює бюро по безпеці руху, одяг збуту, а також роботу наступних виробничих цехів: доменний, мартенівський, електросталеплавильний, ливарний, обтискної, прокатний (стани 250, 350, 400) і прокатний (стан 2300).

Директор по економіці відповідає за роботу планово-економічного відділу, під його керівництвом перебуває відділ праці й заробітної плати, а також планово-економічний відділ.

ВАТ “Елеко” має статутний фонд у розмірі 90560 тис.грн., що розділений на 362240 тис. акцій, з номінальною вартістю 0,25 грн. за акцію. Акціонерне товариство несе відповідальність за своїми обовязками тільки своїм майном, акціонери в межах приналежних їм акцій.

Майно підприємства представлене основними фондами, які частково перебувають у зношеному стані й мають потребу в реконструкції.

Зношування основних фондів заводу становить 43,4%.

Зношування основних фондів основної діяльності - 42,8%.

Використання основних коштів характеризується їх балансової (залишкової) вартістю, що на кінець 2009 року склала 286384 тис.грн. Вибуття за рік - 100578 тис.грн., у тому числі ліквідоване - 9916 тис. грн.

У складі основних фондів значилися фонди інших галузей:

- сільського господарства - 3228 тис. грн.;

- торгівлі й громадського харчування - 1882 тис. грн.

Крім того в складі основних фондів значилися невиробничі основні фонди - 8157 тис.грн.

Витрати на ремонт основних фондів склали 61179 тис.грн., у тому числі капітальний ремонт 20562 тис.грн.

За даними, наданим у фінансових результатах підприємства, у статті “виробничий розвиток” за період з 2008 по 2009 рік сума коштів, виділюваних із прибутку на меті реконструкції основних фондів, зменшилася з 679 тис.грн. до 457 тис.грн. У звязку із цими даними проглядаються негативні тенденції в загальній стратегії підприємства, спрямованої на вдосконалення й реконструкцію основних фондів.

2.2 Аналіз техніко-економічних показників діяльності ВАТ «Елеко»

За 2009 рік зроблено (тис. тонн):

Чавуну всього

у т.ч. доменного

415,2

414,8

Стали

у т.ч. мартенівська

електросталь

1015,6

786,6

228,7

Прокату товарного

705,9

Виробництво чавуну в порівнянні з 2008 роком знижене на 43,1 тис. тонн за рахунок збільшення тривалості капітального ремонту (4,0 тис. тонн) і зниження добового виробництва доменної печі в 2009 році майже на 9%. Нижче рівня 2008 року виробництво мартенівської сталі на 17,0 тис. тонн.

Річний план виробництва не виконаний. Нижче плану зроблено чавуну на 19,5 тис. тонн, мартенівської сталі на 59,2 тис. тонн, електросталі на 44,2 тис. тонн (за 7 місяців роботи), відвантаженню прокату на 44,5 тис. тонн. Рівень виконання плану по виробництву чавуну склав 95,5%; мартенівської сталі 93,0%; електросталі - 83,8%; (за 7 міс. роботи); відвантаженню прокату 94,1%.

План по виробництву чавуну не виконаний через перевищення норми поточних простоїв і тихого ходу печей.

Таблиця 2.1 - Основні фактори втрат виробництва в 2009 році

Фактори втрат

тис. тонн

Чавун:

- відсутність сировини й коксу

19,5

Сталь мартенівська:

Відсутність чавуну

Відсутність лома

Перепростий на ремонтах

Брак

Надпланові втрати чавуну на міксері

33,0

8,0

10,0

4,0

4,0

Електросталь:

Відсутність лома

Обмеження електроенергії

Порушення технології

Брак

Інші

23,7

4,5

7,9

2,4

5,7

Прокат:

Відсутність металу

Брак

43,5

1,0

Чавун не по СТП збільшився з 44,0% в 2008 році до 48,4% в 2009 році; брак по мартенівській сталі знизився з 0,50% до 0,49%; брак по прокатному цеху з 0,06% до 0,05%.

За 2009 рік реалізовано продукції по ВАТ “Елеко” на суму 915,9 млн. грн., що більше реалізації 2008 року на 258, 1 млн. грн.

Витрати на 1 грн. товарної продукції по ВАТ “Елеко” за 2009 рік склали 1,01 грн.

Таблиця 2.2 - Випуск основної продукції в порівнянні з 2008 р.

Показники

Од. вимір.

Фактично зроблено

2009 р. до 2008р.,%

2008р.

2009р.

Чавун

Чавун товарний

тис. тн

тис. тн

457,9

10,2

415,2

2,0

90,7

19,6

Сталь - усього

Сталь мартенівська

Електросталь

Бесемерівська сталь

тис. тн

тис. тн

тис. тн

тис. тн

1172,9

803,6

368,9

0,399

1015,5

786,6

228,7

0,203

86,6

97,9

62,0

50,9

Прокат товарний - відвантаження

у т.ч. готовий

тис. тн

тис. тн

925,8

904,1

705,9

653

76,2

72,2

Обсяг продукції:

у порівнянних цінах

у діючих цінах

Реалізація продукції

Прибуток, збитки (-)

Балансова

тис.грн

тис.грн

тис.грн

тис.грн

920526

536070

657775

- 52478

731238

524864

915906

- 46558

79,4

В 2009 році якісні показники роботи цехів заводу в порівнянні з 2008 роком виглядають у такий спосіб (див. табл. 2.4.):

- по доменному цеху кількість чавуну, відданого мартенівському цеху, що не відповідає вимогам СТП по сірці знижене з 12,3% до 7,6%;

- брак по ливарному цеху знижений на 0,5%;

- брак по мартенівському цеху знижений усього на 0,01%;

- брак по ЕСПЦ знижений на 0,86%;

- брак по обтискному цеху знижений на 0,20%;

- брак по прокатному цеху (стан 250, 350, 400) знижений на 0,01%;

- брак по прокатному цеху (стан 2300) залишився на рівні минулого року.

Таблиця 2.3 - Обсяг випуску основної продукції в 2009р.

Найменування продукції

тис. тонн

Чавун товарний

2,0

Прокат товарний, усього

у т.ч. трубна заготівля

заготівля для перекату на інших заводах

заготівля для перекату на експорт

великий сорт

середній сорт

дрібний сорт

конструкційний сорт

аркушевий прокат

705,9

52,9

52,9

267,8

16,6

16,6

28,7

86,8

183,2

Труби

1,5

Зниження % браку в 2009 році стосовно 2008 року на підприємстві в цілому свідчить про твердий контроль вхідних матеріалів на заводі.

Провішуванню й атестації піддавалися всі вантажі, що надійшли на завод залізничним транспортом. Контроль ваги матеріалів, одержуваних автотранспортом, не провадився, тому що вантаж одержують довірених осіб (експедитори) постачальних відділів, які відповідають за схоронність і кількість одержуваного вантажу.

Таблиця 2.4 - Якісні показники роботи заводу за 2008-2009р.

Показники

2009 рік

2008 рік

відхилення, %

Кращий показник

%

рік

Усього по заводу:

Брак по сталі, %

Брак по прокаті, %

0,79

0,19

1,04

0,34

-0,25

-0,15

0,74

0,26

2005

2007

Доменний цех:

Чавун не по СТП, %

По сірці, %

По кремнії, %

48,4

7,6

40,8

44,0

12,3

31,7

+4,4

-4,7

+9,1

9,6

3,5

4,7

1991

1990

1991

Ливарний цех:

Брак ізложниць, %

4,6

5,1

-0,5

1,7

1985, 1986

Мартенівський цех:

Загальний брак, %

у т.ч. 1 переділ, %

цеховий, %

% плавок не по ТІ

0,49

0,29

0,20

11,4

0,50

0,37

0,13

8,3

-0,01

-0,08

+0,07

+3,10

0,50

0,27

0,12

8,3

2008

1985

2007

2008

ЕСПЦ:

Загальний брак, %

у т.ч. 1 переділ, %

цеховий, %

% плавок не по ТІ

1,34

0,96

0,38

23,5

2,20

1,98

0,22

16,5

-0,86

-1,02

+0,16

+7,0

1,37

0,83

0,22

10,10

1985

1986

2008

1988

Обтискної цех:

брак, %

0,26

0,46

-0,20

0,37

2007

Прокатний цех (стани 250,350, 400):

брак, %

2-й сорт, %

0,005

-

0,06

0,03

-0,01

-0,03

0,06

0,03

2008

2008

Прокатний цех (стан 2300):

брак, %

0,013

0,013

0

0,01

2007

Малюнок 2.2 - Брак по сталі за 2009 р. у порівнянні з 2008р.

Малюнок 2.3 - Брак по прокаті за 2009 р. у порівнянні з 2008р.

Собівартість 1 тонни чавуну за 2009 рік при плані 468 грн. фактично зложилася 459 грн., тобто нижче плану на 1 тонну чавуну на 9 грн. або на 3,9 млн. грн. на обсяг виплавки чавуну в тому числі збільшені витрати на:

Паливо технологічне

УПР

1,0 млн. грн.

0,9 млн. грн.

знижено ціни на:

кокс

залізорудна сировина

3,6 млн. грн.

0,6 млн. грн.

Собівартість 1 тонни мартенівської сталі всього по цеху нижче планової на 10 грн. (план 548 грн., звіт 538 грн).

Зниження собівартості на весь обсяг виплавленої сталі склало 7,6 млн. грн.

Основні статті зміни витрат на мартенівську сталь:

Знижено витрати:

структура металошихти

поточний ремонт

ціни на енергоносії

собівартість чавуну

6,0 млн. грн.

7,1 млн. грн.

1,1 млн. грн.

2,0 млн. грн.

Збільшено витрати:

перевитрата шихти

ціна на лом

УПР

Порушення технології

2,0 млн. грн.

1,0 млн. грн.

5,9 млн. грн.

1,8 млн. грн.

Собівартість 1 тонни сортового прокату при плані 824 грн. фактично склала 834 грн., тобто вище планової на 10 грн.; собівартість листового прокату нижче планової на 40 грн. (план 794 грн., звіт 754 грн.).

Собівартість всієї випущеної продукції по прокатному цеху знижена в порівнянні із планом на 5,9 млн. грн., у т.ч. за рахунок зниження витрат на:

паливо технологічне

витрати металу на прокат

4,1 млн. грн.

0,3 млн. грн.

Рентабельність всієї реалізованої продукції по ВАТ «Елеко» за 2009 рік склала 0,9%; рентабельність товарної продукції за рік негативна - 1,3%.

Таблиця 2.5 - Рентабельність товарної продукції ВАТ “Елеко” в 2009р.

Найменування

В, тис. тонн

Ціна, грн. /тонн

Собіварт., грн. /тонн

Рентабель-ність, %

Чавун

1,7

568,89

470,44

20,9

Прокат:

Обтискної цех

Сортопрокатний, у т.ч.:

стан 250

стан 350

стан 400

Листопрокатний цех

377,0

120,7

32,1

50,0

38,6

179,9

532,71

1230,88

1247,87

1104,91

1380,04

852,63

722,53

845,93

850,32

817,39

879,27

774,09

-26,3

45,5

46,8

35,2

57,0

10,1

Прокат усього

677,7

742,05

758,2

-2,1

Разом по товарній продукції

-1,3

Делись добром ;)