Стан і перспективи зайнятості трудових ресурсів Донецької області в умовах інноваційних змін

курсовая работа

Вступ

Мета даної курсової роботи полягає дослідженні стану і перспектив розвитку зайнятості трудових ресурсів Донецької області в умовах інноваційних змін.

Актуальність теми: вирішальне значення для розвитку будь-якої економічної системи має зайнятість, яка є індикатором соціально-економічного розвитку суспільства, формуючи його економічний потенціал, а також рівень і якість життя населення. Особливе значення має удосконалення механізму регулювання зайнятості для промислових регіонів сходу України, де процеси ринкових трансформацій характеризуються значними соціальними наслідками. Так, на території Донецької області зосереджені підприємства вугільної промисловості, які у ході структурних перетворювань у галузі зазнали значних змін. Закриття містоутворювальних підприємств призвело в багатьох шахтарських монофункціональних поселеннях до виникнення комплексу соціальних наслідків, основними з яких є безробіття, соціальне напруження.

Питанням соціально-економічних аспектів ринку праці присвячено велику кількість наукових досліджень вітчизняних вчених, таких як О.І. Амоша, С.І. Бандур, Д.П. Богиня, С.І. Бондар, Н.П. Борецька, В.М. Геєць, Л.І. Дмитриченко, М.І. Долішній, С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, А.О. Задоя, С.М. Злупко, С.П. Калініна, В.І. Куценко, Е.М. Лібанова, І.І. Лукінов, Н.Д. Лукянченко, В.М. Новіков, О.Ф. Новікова, В.В. Онікієнко, Н.О. Павловська, І.Л. Петрова, В.М. Петюх, В.І. Пила, С.І. Пирожков.

Теоретичні основи даного напряму дослідження були закладені в роботах таких всесвітньо відомих вчених, як Беккер Р., Гелбрейт Дж.К., Ерхард Л., Кейнс Дж.М., Маршалл А., Рікардо Д., Самуельсон П., Сміт А., Стендінг Р., Фішер І., Хатин І., Шумпетер Й., які розробляли актуальні проблеми ринку праці в конкретних соціально-економічних умовах і формували теоретичні підходи до розвитку трудових відносин і їх регулювання.

Обєктом вивчення курсової роботи є соціально-економічні процеси в сфері зайнятості трудових ресурсів в умовах інноваційних змін.

Предметом вивчення є стан і перспективи зайнятості трудових ресурсів Донецької області в умовах інноваційних змін

Завданням роботи є ознайомлення з загальним поняттям трудових ресурсів та його значенням в розвитку зайнятості Донецької області, передумовами та факторами формування та розвитку трудового потенціалу області. Огляд нинішнього стану зайнятості трудових ресурсів та особливостей його регіонального розміщення в Донецькій області. Визначення шляхів вирішення проблем зайнятості в період міграційних рухів та вивчення можливих напрямів реструктуризації зайнятості .

Методи використані для написання курсової роботи: при написанні курсової роботи було використано такі методи дослідження, як аналіз та дослідження літературних джерел, праць видатних вітчизняними вченими, періодичної та тематичної преси, графічний та статистичний методи.

Делись добром ;)