Стан і перспективи зайнятості трудових ресурсів Донецької області в умовах інноваційних змін

курсовая работа

1. Економічна сутність зайнятості трудових ресурсів в умовах інноваційних змін

У будь-якому суспільстві існують обєктивний звязок і взаємозалежність між наявним працездатним населенням і характером, ступенем його участі в суспільному виробництві. Сукупність економічних відносин, повязаних із забезпеченням робітників місцями й участю в господарській діяльності розглядається як зайнятість [7, с.151].

Зайнятість населення - це певна сукупнiсть соцiально-трудових вiдносин мiж людьми з приводу забезпечення працездатного населення робочими мiсцями; формування, розподiлу i перерозподiлу трудових pecypciв з метою участi в суспiльно-кориснiй працi i забезпечення розширеного вiдтворення робочої сили. Ця сукупнiсть соцiально-трудових вiдносин знаходить свiй вияв у певних економiчних категорiях, таких, як iндивiдуальна (сiмейна), колективна трудова дiяльнiсть, процес працi, iнтенсивнiсть та продуктивнiсть працi, мобiльнiсть робочої сили, загальноосвiтня та професiйна пiдготовка кaдpiв, заробiтна плата та iн [5, с. 289].

Зайнятість розкриває один з найважливіших аспектів соціального розвитку людини і повязана із задоволенням її потреб у сфері праці. У законі України «Про зайнятість населення» відповідно до статті 1 дається сучасне трактування поняття зайнятості, де зайнятість - це діяльність громадян повязана із задоволенням особистих і суспільних потреб, що приносить їм заробіток - трудовий дохід у грошовій формі або іншій формі [1]. До зaйнятого населення належать yci громадяни, зайнятi будь-яким видом суспiльно-корисної дiяльностi.

Кількість зайнятих характеризується рівнем зайнятості, який можна розрахувати двома способами:

1. Частка зайнятих у загальній чисельності населення

де - рівень зайнятості, %;

- чисельність зайнятого населення, відповідно до балансу трудових ресурсів, осіб;

- чисельність населення, відповідно до балансу трудових ресурсів, осіб.

2. Частка зайнятих в економічно активному населенні

де Чеан - чисельність економічно-активного населення, осіб.

Зайнятість з економічної точки зору - це діяльність працездатного населення зі створення суспільного продукту або національного доходу. Ця зайнятість має вирішальне значення для суспільства з точки зору корисності, що визначає як економічний потенціал суспільства, так і рівень та якість життя населення в цілому, а також добробут окремих громадян.

Специфіка обраної державою інноваційної моделі розвитку визначає перспективи зайнятості, особливості створення системи високопродуктивних робочих місць, розвиток інших видів діяльності, стратегію, тактику та сценарії здійснення політики зайнятості на державному і регіональному рівнях.

Впровадження нововведень, високотехнологічних проектів у виробництво, зростання рівня інноваційної активності підприємств і працівників безпосередньо впливають на продуктивність та ефективність праці й розвитку потенціалу трудових ресурсів.

Інноваційний розвиток суспільства створює передумови для виникнення нових систем та сфер людської діяльності, тобто інноваційних систем у виробництві продукції та управлінні цими процесами. Інноваційність факторів середовища зумовлює зростання значення інтелектуального потенціалу трудових ресурсів [3, с.123]. Зростання ролі інтелектуального виробництва та повязані з цим значні структурні зміни в економіці зумовили формування інтелектуальної форми продуктивного капіталу. Зростання наукоємності продукції, швидке оновлення технологій посилюють роль у виробництві таких ресурсів, як знання, кваліфікація, досвід і професіоналізм працівника.

Інноваційні орієнтири - це висока керованість процесів обігу робочої сили, державна відповідальність за якість трудового життя, упорядкованість життєдіяльності населення, дієвий захист неконкурентоспроможних верств населення на ринку праці[16, с. 13].

Отже, зайнятість є наслідком наявності робочих місць і стимулів, які визначають масштаби і співвідношення попиту і пропозиції праці. [15, с. 30-34]. Як багатогранна економічна категорія зайнятість повязана практично з усіма умовами життєдіяльності населення та суспільного відтворення держави. Модернізація соціально-трудових відносин і формування інноваційної зайнятості з метою економічного зростання дає можливість зростання життєвого рівня населення та соціального розвитку в цілому, створення високої продуктивності та інтенсивності праці, створення динамічного обігу робочої сили. Інноваційні засади дають змогу оптимізувати розподіл зайнятих між сферами економіки за формами власності, а також сформувати принципово новий тип соціально-трудових відносин[24]. Чим бiльше зайнятi трудовi ресурси -- тим краще використовується трудовий потенцiал країни, а також окремих peгioнів, галузей, пiдприємств, тим бiльше виробляється суспiльного продукту.

Делись добром ;)