Стан і перспективи зайнятості трудових ресурсів Донецької області в умовах інноваційних змін

курсовая работа

6. Напрями реструктуризації зайнятості трудових ресурсів Донецької області у контексті розвитку трудового потенціалу України

Зайнятість населення є невідємною складовою економічного устрою будь-якої країни, основою економічних процесів та економіки загалом. На сучасному етапі актуальним питанням соціально-економічної політики держави є проведення реформ у сфері зайнятості з метою її наближення до світових стандартів.

Основні тенденції, які відбуваються на регіональному ринку праці, зумовлені загальним соціально-економічним становищем, впливом регіональних особливостей господарського комплексу.

Основними напрямами реструктуризації економічної активності населення Донецької області є:

1) забезпечення зайнятості жінок і самозайнятість;

2) забезпечення молодіжної зайнятості в межах обласних програм «Зайнятість молоді»;

3) запобігання довготривалого сімейного безробіття;

4) забезпечення сільської зайнятості і розвиток домашніх господарств та одноосібних володінь;

5) сприяння зайнятості неконкурентоспроможних трудових ресурсів в депресивних і монофункціональних містах [2].

На сьогоднішній день роботодавці Донецької області відзначають брак кваліфікованих фахівців, який існує на підприємствах майже всіх галузей промисловості. Сучасний стан економіки області ставить підвищені вимоги до якості робочої сили, її конкурентоспроможності. Інтенсифікація виробництва, впровадження інноваційних технологій на фоні нових глобальних викликів спричинюють підвищення вимог до професійних якостей працівника, рівня його знань, навичок та умінь.

Поряд з цим, на ринку праці області триває:

- демографічна криза, яка позначається стійкими темпами старіння населення області та зростання дефіциту трудових ресурсів;

- професійно-кваліфікаційний дисбаланс попиту та пропозицій робочої сили;

- зміна системи ціннісної орієнтації населення, перш за все, молоді, зниження престижності робочих професій та професійної освіти.

Основними проблемами у сфері зайнятості населення залишаються: професійно-кваліфікаційна незбалансованість попиту та пропозицій робочої сили, відсутність державної фінансово-кредитної підтримки перспективних інноваційно-інвестиційних проектів, неухильне зменшення чисельності трудових ресурсів, деформація їх статево-вікової структури.

Потребує вирішення питання розвязання проблем зайнятості населення в малих монофункціональних містах. Залишається складною ситуація на ринку праці у сільській місцевості, чисельність зайнятих на підприємствах сільського господарства щороку продовжує зменшуватись на 10 - 12 %.

Зусилля у реалізації державної політики зайнятості потрібно спрямовувати на збалансування попиту на робочу силу шляхом збереження ефективно функціонуючих і створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці та пропозиції робочої сили через створення умов для професійної підготовки спеціалістів та кваліфікованих робітників, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізацію трудових відносин. Цьому буде сприяти оновлення та модернізація основних виробничих потужностей, продовження реалізації інвестиційних проектів з будівництва [20, с. 129].

Пріоритетними складовими формування розвитку регіонального ринку праці мають бути:

- нові формати професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації незайнятого населення;

- актуалізація професійної орієнтації;

- реалізація принципу навчання протягом усього життя.

В міста і районах Донецької області одночасно з продовженням роботи по розширенню сфери застосування праці повинна тривати системна робота щодо детінізації доходів та зайнятості населення.

Система організації професійного навчання безробітних повинна удосконалюватися в напрямку максимального задоволення потреб роботодавців в робітничих кадрах, навчання за індивідуальними планами, шляхом стажування безпосередньо на підприємствах та в організаціях активного використання навчальної бази центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, в першу чергу - Державного навчального закладу "Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості"[14, с. 206].

Пріоритетним підходом при розробці заходів програми зайнятості повинна бути її спрямованість на:

- посилення державного регулювання у сфері зайнятості населення та координацію дій місцевих органів виконавчої влади, їх діяльності в частині, яка стосується впливу на стан ринку праці;

- подальше налагодження партнерських відносин та методів співпраці з роботодавцями у вирішенні проблем на ринку праці;

- прийняття виважених рішень, забезпечення тісного звязку інтересів особи, її нахилів, здібностей, професійно необхідних якостей з потребами регіонального ринку праці та допомога молоді у виборі професії;

- проведення інформаційно-розяснювальної роботи;

- подальше розгортання активних програм сприяння зайнятості, перш за все таких категорій громадян як молодь, жінки та люди з обмеженим фізичними можливостями[17].

Делись добром ;)