Стан і перспективи зайнятості трудових ресурсів Донецької області в умовах інноваційних змін

курсовая работа

Висновки

Трудові ресурси -- це частина населення країни, що за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві. Трудові ресурси включають в себе як реальних працівників, що вже зайняті в економіці країни, так і потенційних, котрі не зайняті, але можуть працювати.

У Донецькій області присутні проблеми, що спричинюють втрати трудового потенціалу. Демографічна криза має певні особливості: тривають процеси постаріння населення, що обумовлюють підвищення загальної смертності; на Донеччині внаслідок низької тривалості трудового життя обмеженими є можливості реалізації трудового потенціалу; міграційне скорочення населення є стійким, призводить до вибуття продуктивної частини населення.

На сьогодні в Україні рівень використання інноваційного потенціалу є недостатнім. Розвиток інноваційної діяльності повинен стати невідємною складовою частиною реформування економіки країни, адже недостатня увага до розвитку науково-технічної сфери обумовлює структурну деформованість економіки.

Процеси, які відбуваються у світовому господарстві при його переході до постіндустріальної стадії розвитку, спричинили важливі якісні зміни в структурі зайнятості населення та професійних розділах. Значно зросла наукомісткість праці, відбулось розширення номенклатури товарів і послуг масового виробництва в результаті поглиблення суспільного розподілу праці, господарська діяльність почала набувати глобальних рис, зявилося багато нових професій.

Модернізація соціально-трудових відносин вимагає певних принципів її реалізації. Насамперед це прозорість, послідовність та передбачуваність рішень органів державного управління, що безпосередньо контролюють розробку стратегічних напрямів політики зайнятості та її конкретних заходів, необхідних для задоволення потреб економічно активного населення. Пріоритет у вирішенні соціальних завдань, які відповідають нагальним інтересам населення щодо продуктивності робочих місць та рівня доходів. Регіональні напрями політики зайнятості повинні бути спряиовані на високу результативність праці, основою якої є баланс інтересів усіх субєктів, узгодженістю потреб населення та можливостей суспільства.

Пріоритетами регіонального управлінського впливу на стан трудового потенціалу мають стати:

· здійснення активної демографічної політики, спрямованої на стимулювання народжуваності і зниження смертності, передусім, у працездатному віці, збереження та зміцнення репродуктивного здоровя населення;

· забезпечення всебічного гармонійного фізичного та психічного розвитку дитини, починаючи з її народження;

· розробка і впровадження системних заходів підтримки сімї, насамперед, молодої, формування у донеччан ціннісних орієнтирів на багатодітність, створення реальних економічних умов для заохочення сімей до народження дитини;

· здійснення заходів активної державної міграційної політики для протидій відтоку за межі регіону економічно активного, висококваліфікованого трудового потенціалу;

· створення умов для збереження і поліпшення здоровя населення, активізація профілактики травматизму і професійної захворюваності;

· забезпечення розвитку трудового потенціалу в сільській місцевості, стимулювання економічного розвитку села;

· створення умов для всебічного розвитку освітнього і культурного потенціалу Донецької області, нарощування інтелектуального потенціалу, стимулювання інформатизації суспільства;

· підвищення ролі профспілок при регулюванні соціально-трудових відносин на всіх рівнях управління, активізація їх захисної ролі на виробничому рівні, забезпечення розвитку соціального партнерства і виробничої демократії;

· створення сприятливих соціально-економічних, організаційних умов для стимулювання інноваційної активності працюючих, запровадження ефективних систем моделювання творчої, активної трудової поведінки.

Показники рівня розвитку трудового потенціалу мають стати критеріями оцінки ефективності діяльності органів місцевої влади та місцевого самоврядування.

Перелік використаної літератури

1. Зайнятість населення Текст : Закон України від 1 березня 1991р. в редакції від 21 листопада 1997р. із змінами і доповненнями внесеними Законом України від 11 грудня 1998р.// Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 16.

2. Розпорядження Про Програму зайнятості населення Донецької області/ Обласна державна адміністрація - 2012. - №209

3. Лист Донецького обласного центру зайнятості від 29.07.2011р. / № 02/2760.

4. Богиня Д.П. Основи економіки праці/ За ред. Д.П. Богиня, О.А, Грішнова. - К.: Знання Прес. - 2008. - с. 240

5. Брич В.Я, Дяків О.П., Надвиничний С.А Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник/ За заг. ред. проф. Качана Є.П. - Тернопіль: ТДЕУ, 2006. - 373 с

6. Вовканич С.Й. Духовно-інтелектуальний потенціал України та її національна ідея/ С.Й. Вовканич. - Л.: Вид-во ЛБА, 2001. - 540 с.

7. Єсінова М.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч. посібник/ М.І. Єсінова. - К.: Кондор, 2004. - 432с.

8. Державна служба статистики України/ Статистичний збірник «Економічна активність населення України 2011»// відп. за ред. І.В, Сеник. Київ - 2012. - 207 с.

9. Державна служба статистики України / Статистичний збірник «Регіони України» частина І // за ред. О.Г. Осауленка; Київ - 2011. - 358 с.

10. Державна служба статистики України / статистичний збірник «Регіони України» частина І // за ред. О.Г. Осауленка; Київ - 2009. - 368 с.

11. Статистичний щорічник Донецької області за 2005 рік / під ред.. О.А. Зеленого; Головне управління статистики у Донецькій області. - 2011. -

502 с.

12. Стан ринку праці Донецької області у 2007 році / під ред. О.А. Зеленого; Головне управління статистики у Донецькій області. - 2008. - 590 с.

13. Стан ринку праці Донецької області у 2010 році / під ред.. О.А. Зеленого; Головне управління статистики у Донецькій області. - 2011. - 60 с.

14. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Націанально доповідь/ За заг. ред. В.М. Гейця. - К., НВЦ НБУВ. - 2010. - 232 с.

15. Близнюк В. Оцінка людського потенціалу України та її національна ідея / В. Близнюк // Україна: аспекти праці. - 2006. - № 5. С. 30-34.

16. Большая О. І. Вплив стану науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки регіонів на зайнятість// Україна: аспекти праці. - К., 2012. - №4. - с. 11-17

17. Гальків Л.І., Львівська К.А. Статистичне оцінювання міграційних процесів в Україні у контексті втрат людського капіталу// Науковий вісник НЛТУ України: - 2010. - №20. - с. 245

18. Гнибиденко И. Проблемі трудовой миграции в Украине и их рещение// Экономика Украины. - 2001. - №3. - 19-22 с.

19. Гринкевич С.С. Особливості факторного впливу на формування, розвиток і використання трудового потенціалу// Держава та регіони, серія: Економіка та підприємство. - Запоріжжя., 2012. - №3. - с.16-23

20. Мостовий Г.І. Размещение производительних сил// Зовнішня торгівля: право та економіка. - К., 2009. - №1. - с.128-130

21. Ульяницька О.В. Проблеми безробіття і трудова міграція// Актуальні проблеми економіки. - К., 2005. - №8. - с.167-172

22. Шаульська Л. О. Комплексна оцінка трудового потенціалу// Регіональна економіка. - К., 2005 - №3. - с.93-104

23. Шот А. Регіональні проблеми зайнятості і шляхи їх розвязання// Економіст. - 2001. - №9. - с. 32-37

24. Заяць Т. Модернізація соціально-трудових відносин у цілях нарощування соціального капіталу [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.nbuv.gov.ua

25. http://www.donetskstat.gov.ua/statinform/nasel.php.

Додатки

Додаток А

Фактори, які впливають на трудовий потенціал

Джерело: Періодичне видання "Зовнішня торгівля: право та економіка". 2009

Додаток Б

Фактори впливу на трудовий потенціал країни

Назва фактора

Характеристика впливу

Наслідки впливу

Загрози в довготривалій перспективі

Демографічні

Зміна кількості та якості населення, у тому числі стану здоровя.

Депопуляція населення, поширення девіантних проявів, поглиблення диспропорцій у статевовіковій структурі.

Демографічний ризик: зростання імміграційних процесів.

Культурний ризик: поглиблення поліетнічності.

Знаннєвий ризик: втрата інтелектуального потенціалу нації

Економічні

Поширення практики створення неналежних умов праці, її оплати, поширення тіньових форм зайнятості

Розрив між працею і капіталом, психологічна плинність кадрів

Демографічний ризик: зростання еміграційних процесів.

Знаннєвий ризик: знецінення інвестицій у людський капітал.

Економічний ризик: зниження продуктивності праці.

Соціальні

Формування в суспільстві стереотипів недобросовісних соціальних звязків, знецінення інституту сімї

Деінтелектуалізація, добровільне безробіття, соціальне напруження.

Знаннєвий ризик: втрата інтелектуального потенціалу країни.

Комунікаційний ризик: руйнація інституту етики бізнесу, довіри до влади.

Дія (вже дещо залишкова) традицій якісної освіти.

Адаптація населення до умов праці, швидка перекваліфікація, високий рівень інвестицій в людський капітал.

Демографічний ризик: зростання трудової мобільності.

Економічний ризик: втрати на інвестиціях у підготовці фахівців через їх еміграцію.

Культурні

Підтримка через впливи релігійних інститутів позитивних рис трудової діяльності

Готовність працювати в умовах затримки заробітної плати, волонтерська діяльність.

Знаннєвий ризик: зниження прагнення саморозвитку, підвищення рівня кваліфікації.

Делись добром ;)

^