Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі України

курсовая работа

1.1 Концепція зовнішньої торгівлі

Зовнішня торгівля (ЗТ) є важливою і історично першою формою міжнародних економічних відносин. Вона являє собою обмін товарами та послугами між державно оформленими національними господарствами. Це торгівля однієї країни з іншими країнами світу. Вона складається з ввозу (імпорту) і вивозу (експорту) товарів. В сукупності зовнішня торгівля різних країн утворює міжнародну торгівлю. В сучасних умовах у міжнародній торгівлі приймають участь всі субєкти світового господарства. В її основі лежить міжнародний поділ праці. Розвиток міжнародної спеціалізації виробництва та поглиблення вищеназваного розподілу праці (у виді загального, часткового та одиничного) породжує різноманітність форм і напрямків міжнародної торгівлі. Глибокий вплив на неї справляє науково-технічна революція, що прискорила якісні перетворення всіх елементів продуктивних сил і зрушення в географічній та товарній структурі світових товаропотоків.

Міжнародну торгівлю характеризує велика кількість показників, Які можна характеризувати за наступними ознаками:

а) показники обсягів;

б) показники структури;

в) показники динаміки;

г) показники результатів.

Схематично взаємозвязок цих показників показано в рис. 1.

Рис. 1. Показники міжнародної торгівлі.

Далі розглянемо детально всі ці показники.

Показники обсягів МТ:

1) експорт - це продаж з вивозом за кордон товарів і послуг.

До експорту відносять:

- товари, вироблені, вирощені чи добуті в країні;

- товари, раніше ввезені з-за кордону, що були перероблені, а також товари, переробка яких здійснювалась під митним контролем.

- Реекспорт - продаж та вивіз з країни раніше ввезених на її територію товарів, що не піддавались обробці.

2) імпорт - ввезення в країну товарів та послуг.

До імпорту відносять:

- товари іноземного походження із країни-виробника або країни-посередника;

- товари для подальшої переробки під митним контролем.

- Реімпорт - ввезення раніше вивезених за кордон товарів, які не піддавались обробці, тобто це експортні операції, що не відбулись.

3) зовнішньоторговельний обіг - сума вартостей експорту та імпорту країни за певний період часу

ЗТО = Е + І

4) фізичний обсяг торгівлі - оцінка експорту чи імпорту в незмінних цінах одного періоду (як правило, року);

5) генеральна (загальна) торгівля - прийняте в статистиці зовнішньої торгівлі визначення зовнішньоторговельного обігу з включенням транзитних товарів;

6) спеціальна торгівля - чистий зовнішньоторговельний обіг, тобто продукція, ввезена в країну чи вивезена з неїСТ = ЗТО - реекспорт - реімпорт

Показники структури:

1) товарна структура - це показники розподілу експорту та імпорту за основними товарними позиціями;

2) географічна структура - розподіл товарного потоку за країнами, групами країн та регіонами світу;

3) інституційна торгівля - розподіл торгівлі за субєктами і методами товарного обміну;

4) видова структура - розподіл торгівлі за видами товарного обміну.Показники динаміки:

1) темпів росту: - темпи росту експорту

Тр.е. = Ез.р. / Еб.р. * 100%,

де Тр.е. - темпи росту експорту;

Ез.р. - обсяг експорту в звітному році;

Еб.р. - обсяг експорту в базисному році.

- темпи росту імпорту

Тр.і. = Із.р. / Іб.р. * 100%,

де Тр.і. - темпи росту імпорту;

Із.р. - обсяг імпорту в звітному році;

Іб.р. - обсяг імпорту в базисному році.

- темпи росту зовнішньоторговельного обігу

Тр.зт.об. = ЗТОз.р. / ЗТОб.р. * 100%,

де Тр.зт.об. - темпи росту зовнішньоторговельного обігу;

ЗТОз.р. - обсяг зовнішньоторговельного обігу за звітний рік;ЗТОб.р. - обсяг зовнішньоторговельного обігу за базисний рік.

2) темпи приросту:

- темпи приросту експорту

Тпр.е. = Тр.е.з.р. / Тр.е.б.р. * 100%,

де Тпр.е. - темпи приросту експорту;

Тр.е.з.р. - темпи росту експорту за звітний рік;

Тр.е.б.р. - темпи росту експорту за базисний рік.

- темпи приросту імпорту

Тпр.і. = Тр.і.з.р. / Тр.і.б.р. * 100%,

де Тпр.і. - темпи приросту імпорту;

Тр.і.з.р. - темпи росту імпорту за звітний рік;Тр.і.б.р. - темпи росту імпорту за базисний рік.

- темпи приросту зовнішньоторговельного обігу

Тпр.зто = Тр.зто.з.р. / Тр.зто.б.р. * 100%,

де Тпр.зто - темпи приросту зовнішньоторговельного обігу;Тр.зто.з.р. - темпи зовнішньоторговельного обігу за звітний рік;Тр.зто.б.р. - темпи зовнішньоторговельного обігу за базисний рік.Показники результатів:

1) сальдо торгового балансу - це різниця між вартісним обсягом експорту та імпорту товарів окремої країни;

2) сальдо балансу послуг - це різниця між вартістю послуг, які надає країна, і вартістю послуг, які вона імпортує;

3) сальдо некомерційних операцій - це різниця між прибутками від інвестицій, грошових переказів, внесків, переміщення грошових засобів по спадщині, при вирішенні сімейних проблем. По кожному з цих напрямків руху грошових засобів складається баланс;

4) сальдо балансу поточних операцій - це сума сальдо торгового балансу, балансу послуг, некомерційних операцій;

5) індекс “умови торгівлі” - відношення індексу середніх цін експорту певного товару, країни в цілому, групи країн до індексу середніх цін імпорту за певний період часу.

“Умови торгівлі” відображають співвідношення взаємного попиту і взаємної пропозиції на експорт та імпорт кожної країни. Цей показник є важливим орієнтиром для зовнішньоекономічної політики країни. Для розрахунків “умов торгівлі” певної країни порівнюються індекси її експортних та імпортних цін, що публікуються в зіставленій для всіх формі в щомісячному виданні МВФ “International Financial Statistics”.

6) експорт на душу населення

Ед.н. = Ез.р. / населення,

де Е д.н. - обсяг експорту на душу населення в звітному році;

Ез.р. - обсяг експорту в звітному році.

7) імпорт на душу населення

Ід.н. = Із.р. / населення,

де І д.н. - обсяг імпорту на душу населення в звітному році;

Із.р. - обсяг імпорту в звітному році.

8) експортна квота (відношення експорту до ВВП)

Ек.в. = Ез.р. / ВВП * 100%,

де Ек.в. - експортна квота;

Ез.р. - обсяг експорту в звітному році;

ВВП - валовий внутрішній продукт.

9) імпортна квота

Ік.в. = Із.р. / ВВП * 100%,

де Ік.в. - імпортна квота;

Із.р. - обсяг імпорту в звітному році;

ВВП - валовий внутрішній продукт.

10) квота зовнішньоторговельного обігу

ЗТОк.в. = ЗТОз.р. / ВВП * 100%,

де ЗТОк.в. - квота зовнішньоторговельного обігу;

ЗТОз.р. - обсяг зовнішньоторговельного обігу в звітному році;

ВВП - валовий внутрішній продукт.

Основою зовнішньоторговельних політик держав завжди були концепції міжнародної торгівлі як спроби теоретичного осмислення та пояснення причин міжнародного товарного обміну, його динаміки, структури, ефективності та перспектив розвитку.

На сьогодні можна виокремити пять груп концепцій розвитку міжнародної торгівлі:

- меркантилізму (раннього та пізнього);

- переваг (абсолютних і відносних);

- факторів виробництва;

- неотехнологічні;

- конкурентоспроможності.

В цій роботі ми не будемо детально зупинятись на розгляді кожної з концепцій. Зауважимо лише, що коли процес первісного нагромадження було в основному закінчено і на порядок денний висунулись проблеми створення оптимального середовища для функціонування розвинутих капіталістичних відносин, на зміну обмеженості меркантилізму з його протекціоністською схильністю прийшла концепція вільної торгівлі. Сутність концепції вільної торгівлі узагальнено полягає в тому, що будь-яка країна, незалежно від рівня розвитку, структури та ефективності виробництва та інших чинників, включаючись в міжнародну торгівлю, отримує вигоду, якщо спеціалізується на виробництві та продажі товарів, відносно яких має порівняльну перевагу, тобто виробництво яких в країні коштує відносно дешевше.

Крім цього, можна виділити три рівні принципів зовнішньої торгівлі: загальні, специфічні і національні.

Загальні принципи зовнішньоекономічної діяльності - це невелика кількість загальновизнаних у всьому світі правил, що стали своєрідними загальновідомими істинами (аксіомами), яких дотримуються всі учасники міжнародних ділових операцій. І хоча в різноманітних виданнях набір цих принципів може відрізнятися, однак у кінцевому результаті, вони зводяться до трьох головних: науковість, системність, взаємовигідність.Науковість зовнішньоекономічної діяльності означає, насамперед, розвиток цієї діяльності відповідно до обєктивних економічних законів. Системність зовнішньоекономічної діяльності означає, насамперед, що між окремими її складовими існують міцні взаємозвязки. Самі складові зовнішньоекономічної діяльності можуть бути виділені за різноманітними ознаками. Принцип взаємовигідності зовнішньоекономічної діяльності, на перший погляд, не має особливих ускладнень і виглядає очевидним: кожний партнер, що бере участь у міжнародних операціях, одержує свій прибуток.

Крім наведених загальних принципів управління зовнішньоекономічної діяльності, багато специфічних принципів, яких також необхідно дотримуватися. Специфічні принципи зовнішньоекономічної діяльності закріплені у відповідних міжнародних правових актах і є обовязковими для виконання всіма державами, що підписали той або інший акт. І хоча терміна "зовнішня торгівля" у зазначених документах може не бути, за своїм характером більшість закріплених там принципів мають пряме відношення до зовнішньої торгівлі. Найбільш повний перелік принципів організації міжнародних економічних відносин є в "Хартії економічних прав і обовязків держав", прийнятій IV Спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН у 1974 р. Хартія була прийнята разом із Декларацією про встановлення нового економічного порядку та Програмою дій з його встановлення.

Значна частина специфічних принципів діє на регіональному рівні. Для України особливий інтерес становлять принципи зовнішньоекономічної діяльності у Європейському Союзі (ЄС). Вони містяться в так званій Білій книзі (1985 р.).

Національні принципи зовнішньоекономічної діяльності закріплюються в законодавчих актах відповідних країн. Оскільки всі країни використовують тією чи іншою мірою механізми державного регулювання ЗЕД, то існує і відповідна правова основа таких дій. Щодо зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств, то її принципи закріплені в ст. 2 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Делись добром ;)