Статистичний аналіз результатів діяльності промислових підприємств

курсовая работа

1.1 Економічний зміст фінансових результатів та їх значення у діяльності підприємства

В сучасних ринкових умовах економічне значення та необхідність фінансових результатів важко недооцінити, так як вони відіграють важливу роль в фінансовій діяльності. Зауважимо, що у здійсненні виробничо-фінансової діяльності господарюючих субєктів бере участь велика кількість взаємоповязаних організаційних, трудових, матеріальних і фінансових чинників. Мета кожного господарюючого субєкта - якомога ефективніше їх використовувати. Саме ефективність використання чинників виробництва виражається в кінцевому підсумку в фінансових результатах діяльності господарюючих субєктів.

Звернувши увагу на необхідність результатів роботи підприємств, насамперед, бажано дослідити економічний зміст фінансових результатів. Відповідно, огляд літературних джерел свідчить про те, що вчені-економісти мають різноманітні думки, щодо визначення фінансових результатів. Зокрема, О. С Філімоненков дає визначення, що фінансові результати - це економічний підсумок виробничої діяльності господарюючих субєктів, виражений у вартісній (грошовій) формі.

Було б доречно також взяти до уваги О. Д Василика, який зазначає, що фінансові результати - це зіставлення валових доходів і валових витрат, регламентованих податковим законодавством.

Н. Б. Чебанова, Ю. А. Василенко дають своє визначення, можна зазначити, що простіше від попередніх, а саме: фінансовими результатами є прибуток або збиток, відповідно одержаний від діяльності підприємства.

На мою думку, фінансовими результатами все ж таки є не тільки прибуток чи збиток, а й узагальнення економічних показників, а саме валових доходів і валових витрат, незалежно від видів діяльності.

Отже, фінансові результати діяльності підприємств характеризуються такими економічними показниками як:

валовий дохід;

чистий дохід;

прибуток.

Вироблена господарюючими субєктами валова продукція включає вартість спожитих засобів виробництва та новостворену живою працею вартість, тобто валових дохід.

Звідси, валовий дохід - це частина вартості валової продукції за вирахуванням матеріально-грошових затрат, крім оплати праці. Слід зазначити, що валовий дохід є узагальнюючим показником, який характеризує результати діяльності підприємств. Його розмір залежить від кількості виробленої продукції та використаних на її виробництво матеріально-грошових коштів, крім оплати праці. Основними чинниками підвищення валового доходу є збільшення виробництва продукції та зниження матеріально-грошових затрат. Валових дохід, що створюється на підприємстві, є джерелом оплати праці робітників сфери матеріального виробництва і накопичень, однією з форм яких є чистий дохід.

Відповідно, чистим доходом є частина вартості продукту, яка залишається після відшкодування затрат живої праці. Можна сказати, що чистий дохід є додатковим продуктом, тобто валовий дохід за вирахуванням праці. Чистий дохід, який створюється на підприємстві, ділиться на дві частини. Одна його частина вилучається в дохід бюджету через механізм цін, друга - залишається на підприємстві і визначається як різниця між вартістю продукції та затратами на її виробництво. Ця частина чистого доходу є чистим доходом підприємства.

Чистий дохід підприємства, в свою чергу, складається з:

реалізованого чистого доходу;

чистого доходу, який залишається в залишках продукції, призначеної для внутрішньогосподарського використання.

Чистий дохід у залишках продукції, яка використовується на внутрішньогосподарські проблеми, визначається як різниця між вартістю продукції за цінами реалізації та її собівартістю.

Реалізований чистий дохід розраховується за проданою продукцією, і тому тотожний прибутку підприємства, отриманого від продажу продукції.

Отже, прибуток - це частина чистого доходу, тобто одна з його форм.

Фактори, що впливають на прибуток підприємства

Зовнішні | Внутрішні

Виробничі | Невиробничі

Екстенсивні | Інтенсивні

Однак, крім прибутку від продажу, на підприємствах розраховується:

прибуток від основної діяльності;

прибуток від інвестиційної діяльності;

прибуток від фінансової діяльності;

прибуток (збиток) від позареалізаційних операцій;

загальний прибуток;

чистий прибуток.

Кожний із цих видів прибутку має свою схему розрахунку та розмір. Але, потрібно відрізняти загальний прибуток від реалізованого чистого доходу. Загальний прибуток може бути більше або менше реалізованого чистого доходу. Це повязано з тим, що в загальному прибутку, крім прибутку від продажу, враховуються різні позареалізаційні доходи і витрати, надходження та збитки.

Таким чином, загальний прибуток - це прибуток від продажу продукції та послуг, відповідно інших цінностей і нематеріальних активів, тобто отриманий від основної, а також інвестиційної та фінансової діяльності, і відповідно скоригований на суму позареалізаційних (надзвичайних) доходів і витрат.

В той час, коли чистим прибутком вважається частина загального прибутку після сплати з нього відповідних податків і платежів до бюджету.

Розглядаючи умови ринкових відносин слід зауважити, що важливе значення має спроможність підприємства працювати прибутково. Саме прибуток стає основним чинником, який впливає на можливість підприємства забезпечувати фінансування багатьох своїх програм, повязаних з розширенням потужностей, підвищенням якості продукції, зміцненням власної конкурентної позиції та виходом на нові ринки.

Фінансування програм підприємства передбачає використання як власних (статутний капітал, прибуток), так і залучених зовнішніх джерел коштів (отримання позик та банківських кредитів). Зауважимо, що потенційних кредиторів та інвесторів передусім цікавить результативність діяльності підприємства, тобто величина отриманого ним прибутку. Прибутковість являється одним із показників кредитоспроможності підприємства, що враховується під час укладання кредитної угоди з банком. Прибуток також є джерелом виплати дивідендів за випущеними підприємством акціями; при цьому розмір сплачуваних дивідендів впливає на їхню інвестиційну привабливість на фондовому ринку.

Ріст прибутку визначає ріст потенціальних можливостей підприємства, а також підвищує ступінь його ділової активності. За прибутком визначаються доля доходів засновників і власників, розміри дивідендів та інших доходів. Відповідно визначається також рентабельність власних і запозичених коштів, основних фондів.

Прибуток підприємства визначається з урахуванням фінансових результатів як операційної, так і іншої його діяльності.

Згідно ПСБО фінансові результати формуються за видами діяльності.

Звичайна | Надзвичайна

Операційна | Фінансова | Інвестиційна

Основна | Інша операційна

Отже, розглянувши дане питання, можна зробити таке узагальнення, що фінансові результати відіграють не останню роль в діяльності підприємства. А найважливішім показником є прибуток, так як він не тільки дає узагальнену характеристику всій виробничо-господарській діяльності, а й вважається основним джерелом фінансування та відповідно задоволення економічних інтересів власників. Також доречно зазначити, що фінансові результати прямолінійно впливають на фінансовий стан підприємства, а прибуток в свою чергу свідчить про примноження фінансових ресурсів.

Делись добром ;)