Сучасна оцінка використання людського потенціалу Кіровоградської області в умовах модернізації економіки

курсовая работа

5. Основні проблеми розміщення і використання людського потенціалу Кіровоградської області в сучасних умовах. Шляхи їх вирішення

Основною проблемою людського потенціалу є скорочення чисельності населення. Чисельність наявного населення області на 1 березня 2012р., за оцінкою, становила 1000,9 тис. осіб. Таблиця наведена у Додатку Б. За січень-лютий 2012р. чисельність населення скоротилася на 1484 особи або на 9 осіб у розрахунку на 1000 жителів. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного(1264 особи) та міграційного скорочення населення (220 осіб).

Порівняно з січнем-лютим 2011р. обсяг природного скорочення збільшився на 44 особи (на 3,6%). В області спостерігалось прискорення природного скорочення з 7,5 до 7,7 особи на 1000 жителів. Природне скорочення населення в січні-лютому 2012р. зафіксовано у всіх районах області. Найнижчі його рівні спостерігались в Устинівському та Компаніївському районах (по 0,4‰), на території Кіровоградської міськради(3,7‰), найвищі - в Світловодському (20,5‰), Ульяновському (17,3‰), Новоукраїнському (13,9‰) та Вільшанському (13,8‰) районах. Порівняно з січнем-лютим 2011р. збільшилось число народжених на 78 дітей (на 4,4%), одночасно зареєстровано збільшення числа померлих на 122 особи (на 4,1%).

Зростання народжуваності спостерігалося в 14 містах та районах, а й більше - в Знамянському (з 11,1‰ до 18‰), Долинському (з 10,1‰ до 14,3‰) та Устинівському (з 12,5 до 16,1‰) районах. Водночас скоротилась народжуваність у 11 містах та районах області, найбільше - у Новоукраїнському(з 12‰ до 8,8‰), Кіровоградському (з 13,8‰ до 11,1‰), та Онуфріївському (з 10,3‰ до 7,7‰) районах. У січні-лютому 2012р. рівень смертності населення в області проти відповідного періоду 2011р. зріс з 18,3 до 18,9 особи на 1000 жителів. Зростання смертності спостерігалось в 13 районах області, найбільше - в Ульяновському (з 20,3‰ до 27,8‰), Світловодському (з 27,4‰ до 33‰) та Знамянському (з 19,4‰ до 24,8‰) районах. Рівень смертності коливався від 14,9‰ на території Світловодської міськради до 33‰ в Світловодському районі. Кількість померлих у перинатальному періоді впродовж січня-лютого 2012р. становила 15 дітей: зареєстровано 11 випадків мертво народжень (за відповідний період 2011р. - 14 випадків) та 4 дітей у віці 0-6 днів (у січні-лютому 2011р. - 8 дітей). У віці до 1 року у січні-лютому 2012р. померло 17 дітей (у січні-лютому 2011р. - 21 дитина). Діаграма наведена у Додатку Е.

Основними причинами смерті дітей віком до 1 року були окремі стани, що виникають у перинатальному періоді, природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії, зовнішні причини. Структура причин смерті населення в січні-лютому 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011р. майже не змінилась. Перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге - новоутворення, третє - зовнішні причини захворюваності та смертності.

У січні-лютому 2012р. міграційне скорочення населення становило 1,34 особи в розрахунку на 1000 жителів (у січні-лютому 2011р. - 0,54 особи). Порівняно з відповідним періодом 2011р. зменшилось число прибулих на постійне проживання в область (з 12,27 до 10,52 особи) та вибулих(з 12,81 до 11,86 особи на 1000 жителів).

Основні проблеми, що потребують вирішення:

- природне скорочення населення;

- поступове збільшення частки населення, старшого за працездатний вік;

- значний рівень демографічного навантаження на осіб працездатного віку;

- значний рівень зареєстрованого безробіття;

- збереження значної кількості вакантних посад і не працевлаштованих громадян;

- висока частка соціальних трансфертів у доходах громадян;

- низька привабливість створюваних робочих місць;

- поширення тіньової зайнятості населення;

- низький рівень забезпеченості дітей дошкільними навчальними закладами;

- неукомплектованість навчальних закладів у сільській місцевості учнями, віддаленість закладів від місць проживання учнів;

- недостатній рівень впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі;

- невідповідність підготовки у вищих та професійно-технічних навчальних закладах різних типів та рівнів акредитації потребам регіонального ринку праці;

- низький рівень матеріально-технічного забезпечення професійно-технічних навчальних закладів;

- збереження заборгованості із виплати заробітної плати;

- недостатня адресність надання соціальної підтримки;

- низький рівень доходів переважної частини населення через низький розмір заробітної плати;

- диспропорційність системи надання медичної допомоги первинного,вторинного і третинного рівнів;

Для вирішення цих всіх проблем, потрібно:

- розширення переліку та поліпшення якості надання соціальних послуг;

- забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги за соціальною ознакою, та одержувачів різних видів державної соціальної допомоги;

- забезпечення своєчасного проведення субєктами господарювання атестації робочих місць за умовами праці, зниження рівня виробничого травматизму, зведення до мінімуму причин небезпек, властивих виробничому середовищу;

- відкриття стаціонарних відділень для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян похилого віку та інвалідів;

- продовження роботи з модернізації системи органів Пенсійного фонду області, забезпечення підтримки функціонування системи обслуговування громадян, яка базується на оптимізації роботи управлінь Пенсійного фонду в районах та містах області і запроваджує нові принципи обслуговування;

- удосконалення адміністрування єдиного соціального внеску;

- сприяння залученню роботодавців та працівників до розвитку системи пенсійного страхування (у т. ч. накопичувального та недержавного);

- створення сприятливих умов для активного залучення населення регіону до розвитку системи добровільного пенсійного забезпечення (страхування);

- розробка та реалізація пілотного проекту щодо впровадження технологій електронного врядування в діяльність системи соціального захисту з метою уніфікації обліку, документообороту, технологій обслуговування клієнтів та мінімізації обтяжливості та корупційної ємності цієї системи для споживачів послуг;

- модернізація програми житлових субсидій шляхом вдосконалення механізмів їх надання та впровадження соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг, забезпечення поступової інтеграції житлових пільг у систему житлових субсидій.

- забезпечення на належному рівні життєдіяльності соціально вразливих верств населення, у першу чергу - осіб із обмеженими фізичними можливостями: забезпечення облаштування пандусами, іншими пристосуваннями для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ соціального захисту, підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення, забезпечення функціонування спеціально обладнаного транспорту;

- використання потенціалу соціальних служб регіону для соціального залучення осіб з інвалідністю, самотніх людей похилого віку, бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі до суспільного життя.

В Кіровоградській області переважає сфера послуг та сільського господарства.

Сільське господарство - стратегічно важлива галузь економіки області, яка забезпечує продовольчу безпеку, стимулює розвиток інших галузей, які поставляють засоби виробництва та використовують сільгосппродукцію як сировину.

Головні проблеми:

- домінування дрібнотоварного виробництва продукції у господарствах населення;

- недостатній розвиток та використання потенціалу тваринницької галузі;

- обмеженість обсягів переробки в області сільськогосподарської продукції власного виробництва;

- недостатній рівень інвестиційної діяльності у галузі сільського господарства;

За попередніми даними, у 2012 р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2011 р. склав 84%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах - 80,7%, у господарствах населення - 89,7%.

Загальна площа сільськогосподарських угідь - 1722,5 тис. га, в т.ч. ріллі - 1519 тис. га. На сільське господарство припадає 37% валового загального продукту області. В галузевій структурі сільського господарства провідне місце належить рослинництву, питома вага якого складає 70%, (тваринництва - 30%).

Сільське господарство області складають 523 підприємства, 355 колективних сільськогосподарських підприємств, 25 міжгосподарських підприємств та 143 інших агропромислових формувань, а також 1984 фермерських господарства. В сільському господарстві зайнято 115,9 тис. чоловік.

На мою думку демографічна ситуація в області є складною. Населення області в останні роки постійно зменшувалось. Найбільший негативний вплив мало природне скорочення населення. У 2010 році ситуацію дещо стабілізовано, водночас негативні тенденції не зупинено.

Головні проблеми:

- старіння населення, погіршення стану здоровя населення;

- неналежний рівень забезпеченості житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян;

- проблематичність працевлаштування молоді, що немає практичного досвіду роботи, наявність нелегальної трудової міграції;

- недостатній рівень матеріального добробуту значної частини громадян області

Цілі та завдання:

- створення обласного Центру для молоді з метою надання послуг, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності, формування загальнолюдських цінностей, підтримку талановитих та обдарованих дітей і молоді;

- 26проведення акцій та широкої масово-розяснювальної роботи, спрямованої на пропаганду здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, залучення дітей і молоді до занять фізичною культурою і спортом;

- підтримка молодих сімей шляхом надання їм пільгових довготермінових кредитів на будівництво або придбання житла;

- введення в дію обласного центру матері і дитини для жінок, які опинились у скрутних життєвих обставинах, та створення обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчальні заклади області;

- забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку дітей у стаціонарних оздоровчих закладах, зміцнення матеріально-технічної бази цих закладів;

- проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з метою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерних стереотипів, попередження насильства та гендерної дискримінації;

- здійснення координації та організаційного забезпечення роботи обласного гендерного ресурсного центру;

Ключове значення, на наш погляд, мають такі заходи:

? кардинальне поліпшення стану охорони здоровя, проведення всеохоплюючої діагностики та профілактичних заходів щодо збереження здоровя та утвердження здорового способу життя, вдосконалення стимулювання праці медичних працівників;

? соціально-економічна підтримка в області молодих сімей (пільгові кредити на житло, сприяння у працевлаштуванні, гарантії місця в дитячих садках);

? заохочення людей похилого віку до активної трудової діяльності, створення для цього сприятливих умов і режиму праці;

? повніше використання трудового потенціалу осіб із обмеженими фізичними можливостями;

? максимальне залучення працездатного населення до легальної трудової діяльності в економіці області; ефективне й раціональне використання наявного трудового потенціалу на основі реструктуризації економіки;

? зменшення розміру податків на фонд заробітної плати з метою зниження тонізації зайнятості;

? вдосконалення законодавчої бази самостійної зайнятості та створення розгалуженої інфраструктури малого бізнесу;

? забезпечення керованості освітньо-професійним розвитком населення з урахуванням потреб регіонального ринку праці та перспектив інноваційних зрушень в економіці; реформування системи профтехосвіти;

? модернізація наявних та створення нових привабливих робочих місць;

? соціальна підтримка молодих працівників, стимулювання їх зайнятості в регіоні; гарантії першого робочого місця для випускників навчальних закладів

Делись добром ;)