Теоретичні основи управління виробничими запасами на підприємстві

курсовая работа

ВСТУП

Ефективність управління виробничими запасами має важливе значення, так як здійснює значний вплив на загальну ефективність всієї сукупності засобів, залучених підприємством, а також впливає на загальну ефективність управління оперативним розвитком підприємства в короткостроковій перспективі.

Запаси відносяться до оборотного капіталу підприємства, і грамотне керування цими ресурсами дозволяє ритмічно вести діяльність. Це пояснюється тим, що тривалість обороту основних і оборотних засобів суттєво відрізняється через принципові відмінності за характером участі у виробничому процесі основних та оборотних фондів. Якщо перші неодноразово беруть участь в процесі виробництва, то оборотні активи - один раз, повністю споживаючись в кожному його циклі. Оборот основних засобів вимірюється роками, в той час як активи протягом року здійснюють, як правило, декілька оборотів.

Отже, активи багато в чому визначають загальні темпи і ефективність оперативної діяльності підприємства. Сума, інвестована в кожну з позицій поточних активів, може щоденно змінюватися і повинна уважно контролюватися для забезпечення найбільш продуктивного використання грошових коштів. Мати великі залишки грошових коштів на рахунках досить ризиковано. Наприклад, товарно-матеріальні запаси можуть не користуватися великим попитом, а дебіторська заборгованість не зможе бути інкасована. З іншої сторони, збереження необґрунтовано завищених оборотних активів може виявитися коштовним. Бізнес стане збитковим, якщо запасів продукції виявиться недостатньо.

Управління товарно-матеріальними запасами визначається своєчасними оптимальними об`ємами замовлень є актуальною тому, що ефективне управління оборотним капіталом веде до збільшення доходів та знижує ризик дефіциту грошових коштів компанії. За допомогою оптимального управління грошовими коштами, дебіторською заборгованістю та товарно-матеріальними запасами підприємство зможе максимізувати норму прибутку та мінімізувати свою ліквідність і комерційний ризик.

Метою роботи є дослідження виробничих запасів та оцінка системи управління виробничими запасами на підприємстві.

Задачами курсової роботи є:

- визначити сутність та склад виробничих запасів підприємства;

- розглянути чинники впливу на формування та використання виробничих запасів на підприємстві;

- дослідити розробку системи управління виробничими запасами на підприємстві;

- провести Аналіз складу та структури виробничих запасів на підприємстві «Гросс»;

- визначити оцінку системи управління виробничими запасами на підприємстві «Гросс».

Предметом дослідження є процес управління виробничими запасами підприємства.

Об`єктом дослідження виступає товариство з обмеженою відповідальністю “Гросс”.

Інформаційною, методичною і методологічною базою для написання курсової роботи став комплексний підхід до аналізу господарського стану, сукупності економічних, фінансових і правових відносин регулюючих дане питання. Теоретичною основою аналізу стали законодавчі і нормативні акти чинного законодавства, праці вітчизняних і зарубіжних економістів, офіційні дані Держкомстату України і Національного банку України, бухгалтерська і фінансова звітність ТОВ «Гросс».

Делись добром ;)