Управління оборотними коштами

отчет по практике

3.2 Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів

Виробничі запаси створюються на підприємстві для забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції. У складі виробничих запасів найбільшу питому вагу мають сировина, матеріали й покупні напівфабрикати.

Норматив оборотних коштів щодо цих запасів визначається з формули:

H = ON,(3.1)

де Н - норматив оборотних коштів для сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів (тис. грн.);

О - одноденні витрати сировини, матеріалів, напівфабрикатів (тис. грн.);

N - норма оборотних коштів (днів).

Одноденне витрачання сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів визначається за кошторисом витрат на виробництво IV кварталу планового року без відрахування поворотних відходів. Розмір одноденних витрат за номенклатурою сировини, що споживається, матеріалів і покупних напівфабрикатів розраховується діленням суми їх витрат у IV кварталі планового року на 90.

Норма оборотних коштів стосовно сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів включає такі елементи: транспортний запас; час для прийняття, розвантаження, сортування, складування матеріалів; технологічний запас; поточний (складський) запас; гарантійний (страховий) запас.

Транспортний запас визначається як різниця між часом перебування вантажу в дорозі від постачальника До споживача та часом поштового пробігу розрахункових документів, їх оформлення вантажовідправником і обробки банками за місцем знаходження постачальника і споживача.

Розглянемо на конкретних прикладах.

Час руху вантажу - базисної основи від постачальника ТОВ “Меде” до споживача ТОВ «МЕДІАСАТ»становить 10 діб. Поштовий пробіг документів - 2 доби. Обробка документів у постачальника і в банківських установах - 3 дні. За цих умов транспортний запас дорівнює 5 добам.

10-2-3=5 дн.

За наявності кількох постачальників транспортний запас щодо конкретних видів матеріальних цінностей розраховується як середньозважена величина. Якщо сировина й матеріали надходять до підприємства раніше за прибуття розрахункових документів (або ці процеси збігаються в часі), то по цім матеріалам транспортний запас не встановлюється.

Підготовчий запас - це час для прийняття, розвантаження, сортування, складування матеріалів, обробки заказу.

Технологічний запас включає час на підготовчі операції (набору тексту, розкроювання матеріалів, підбор кольору), якщо вони не є складовою частиною виробничого циклу. Норма технологічного запасу визначається конкретними умовами роботи підприємства і тривалістю підготовчих операцій.

Поточний запас - норма оборотних коштів у частині поточного запасу залежить від частоти та рівномірності поставок матеріалів, рівномірності їх споживання у виробництві. Що частіше вони надходять на адресу споживача, то меншим буде поточний запас.

У норму оборотних коштів, як правило підприємство ТОВ «МЕДІАСАТ», включає середній поточний запас у розмірі 50% тривалості інтервалу між поставками. Інтервал поставок визначається на підставі договорів із постачальниками або виходячи з фактичних даних про надходження за попередній період.

У разі, коли за розробки норм оборотних коштів у частині поточного запасу щодо окремих видів матеріалів відсутні планово-календарні строки поставок, середній інтервал між поставками визначається на підставі даних про фактичне надходження матеріалів. Для цього кількість днів у році (360) слід розділити на загальну кількість поставок даного виду матеріалів за звітний рік. У розрахунках середнього інтервалу не враховуються дрібні партії та надміру великі надходження.

Поставки від кількох постачальників можуть суттєво різнитися за обсягом і за величиною інтервалів між окремими партіями, що залежить від різних причин - особливостей тиражу, періодичності випуску журналу, тих чи тих матеріальних цінностей постачальниками, умов конкретних договорів на друк. Тоді середній інтервал між поставками розраховується як середньозважена величина. Для її визначення обсяг кожної поставки сировини й матеріалів множать на інтервал у днях до наступної поставки і суму одержаних добутків ділять на загальний обсяг поставки, узятий для розрахунків середньозваженого інтервалу.

Розглянемо розрахунок середньозваженого інтервалу поставки по фарби на «МЕДІАСАТ» за допомогою таблиці 3.1

Таблиця 3.1 - Розрахунок середньозваженого інтервалу поставки

Дата надходження

Обсяг поставки, т

Інтервал у днях до наступної поставки

Похідні числа (гр.2*гр.3)

Пояснювання причин виключення поставок із розрахунків

05.01

420

15

6300

20.01

350

37

12950

26.02

300

16

4800

14.03

90

Одноразова дрібна поставка

22.03

310

19

5890

10.04

410

15

6150

25.04

870

Випадкове надміру велике надходження

13.05

360

16

5760

29.05

430

18

7740

17.06

400

13

5200

30.06

390

12

4680

і т.д.

...

...

...

Усього

5840

109320

У розрахунок береться 4880

5840 - (870+90)= 4880

Середньозважений інтервал 22 дні

109320 : 4880=22 дня

Норма оборотних коштів на поточний запас визначається як 50 % від середньозваженого інтервалу.

22*50%= 11 днів.

Гарантійний (страховий) запас створюється з метою запобігання наслідкам можливих перебоїв у постачанні: порушення умов постачання або затримка вантажу в дорозі; зміна постачальником строків відвантаження в межах, що допускаються особливими умовами постачання чи договором. Норма оборотних коштів на страховий запас встановлюється, як правило, в межах 50 % поточного запасу.

Для матеріалів, що надходять зі складів постачальницьких і збутових організацій з доставкою автотранспортом, страхового запасу здебільшого не передбачається.

В окремих випадках, повязаних із підвищеним ризиком несвоєчасного надходження матеріалів, норму оборотних коштів у частині страхового запасу щодо окремих видів матеріалів іноді збільшують понад 50 % норми оборотних коштів на поточний запас.

На підставі норм оборотних коштів, обчислених за складовими елементами, визначається норматив для окремих видів, груп і в цілому щодо сировини, основних матеріалів і покупних напівфабрикатів. На підприємстві ТОВ «МЕДІАСАТ» загальна потреба в оборотних коштах визначається з допомогою такого розрахунку (табл. 3.2).

Таблиця 3.2 - Розрахунок загальної потреби в оборотних коштах для основних матеріалів

Види матеріальних цінностей

Одноденні витрати, тис.грн

Норми оборотних коштів, днів

Потреба в оборот-них коштах (гр..2*гр8)

Транс-портний запас

Час на прийман-ня і складування

Технолог-гічний запас

Поточний запас

Страхо-вий запас

Разом

Фарба чорна

3,3

3

2

2

4

1

12

39,6

Фарба червона

2,1

2

2

2

6

4

16

33,6

Фарба зелена

2,5

3

2

2

5

2

14

35

Папір

11,7

4

3

2

9

6

24

280,80

картон

7,5

3

4

2

6

3

18

135,00

Усього

27,1

19,3

524

Сума оборотних коштів щодо сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів дорівнює 524,0 тис. грн., а середня норма оборотних коштів становить 19,3 дні.

524 : 27,1=19,3 доби

До виробничих запасів входять також допоміжні матеріали, мастило, тара, запасні частини й малоцінні швидкозношувані предмети, які беруть участь у створенні нової вартості і теж потребують визначення оптимальної потреби в них.

Норматив оборотних коштів щодо допоміжних матеріалів розраховується множенням норми на величину одноденного їх витрачання за кошторисом витрат на виробництво. Норми за видами і групами допоміжних матеріалів розраховуються в такому самому порядку, як і для основних матеріалів.

Норматив оборотних коштів на мастило встановлюється для всіх видів мастила, що використовується як для технологічних цілей, так і для господарських потреб виробництва. Величина нормативу оборотних коштів на цю статтю визначається за методом, аналогічним методу розрахунку нормативу оборотних коштів на основні матеріали.

Норматив оборотних коштів щодо тари визначається множенням норми, вираженої в гривнях, на обсяг товарної продукції в оптових цінах підприємства в плановому році.

Норматив розраховується для різних видів тари: покупна, власного виробництва і разова тара, яка надходить з матеріалами і не підлягає поверненню постачальникам; яка підлягає поверненню; тарні матеріали, які враховуються за статтею "Тара".

Норма оборотних коштів на тару визначається в гривнях на 1000 грн. товарної продукції (діленням потреби в оборотних коштах на тару в плановому році на товарну продукцію в цінах реалізації).

Потребу в оборотних коштах на тару розрахуємо на в суму 50 тис. грн., а товарна продукція в цінах підприємства за планом IV кварталу, що для нього обчислювалась потреба в оборотних коштах, становила 14000 тис. грн. Відтак норма оборотних коштів на тару дорівнюватиме 2 грн. 80 коп. на 1000 грн. товарної продукції

50000 / 14000000= 2,8 грн

Норматив на запасні частини для ремонтів машин, устаткування і транспортних засобів визначається з урахуванням їхньої вартості за початковою оцінкою і норми оборотних коштів.

Делись добром ;)