Управління оборотними коштами

отчет по практике

4.1 Аналіз структури активів і пасивів

Аналіз фінансово-майнового стану й аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства можливий при наявності вихідних даних для його проведення. Першим етапом аналізу буде Аналіз структури активів табл. 4.1

Таблиця 4.1 - Аналіз структури активів ТОВ «МЕДІАСАТ», тис.грн

Показники

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період

тис.грн

% до підсумку

тис.грн

% до підсумку

Абсолютні, тис.грн

Темп роста, %

Структури, %

І Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

15,2

100

7,4

100

-7,8

0,487

0

первісна вартість

27

 

30

 

3

1,111

знос

11,8

 

22,6

10,8

1,915

 

Усього за розділом 1

15,2

9,87

7,4

2,42

-7,8

0,487

-7,446

ІІ Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Запаси

 

 

 

 

 

 

 

виробничі запасі

0,8

0,576369

0

0,000

-0,8

0,000

-0,576

готова продукція

16,8

12,104

16,4

5,505

-0,4

0,976

-6,599

Дебіторська заборгованність за товари

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

24,5

17,6513

34,6

11,615

10,1

1,412

-6,037

первісна вартість

24,5

34,6

10,1

1,412

резерв сумнівних боргів

0

0

0

Дебіторська забаргованність за разрахункам

 

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

5

3,602

10

3,357

5

2,000

-0,245

Інша поточна дебіторська заборгованність

13,4

9,654

21,8

7,318

8,4

1,627

-2,336

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

 

 

 

 

в національній валюті

35,2

25,360

106,8

35,851

71,6

3,034

10,491

в іноземній валюті

41

29,539

107,1

35,952

66,1

2,612

6,413

Інші оборотні активи

2,1

1,513

1,2

0,403

-0,9

0,571

-1,110

Усього за розділом 2

138,8

90,1299

297,9

97,576

159,1

2,146

7,446

ІІІ Витрати майбутніх періодів

0

0,000

0

0,000

0

0,000

ІV Необоротні активи та групи вибуття

0

 

0

 

0

 

 

Баланс

154

100

305,3

100

151,3

1,982

0,000

Основними джерелами фінансового аналізу були річні форми бухгалтерського обліку. При цьому основними формами річного звіту для малого підприємства «МЕДІАСАТ» є : баланс (Ф№1), звіт про фінансові результати (Ф-№2).

Розглядаючи показники таблиці 4.1 у динаміці, можна відзначити зміни в структурі використання засобів для формування необоротних і оборотних активів. Частка необоротних активів зменшилася на 7,446% (за рахунок зносу основних засобів), а частка оборотних активів збільшилася на 7,446%. Кошти в підприємства в національній валюті збільшилися на 203,4%, в інвалюті на 161,2%. Це найбільш ліквідні активи підприємства. Дебіторська заборгованість, також збільшилася на 100,0%. Готова продукція зменшилася на 2,4%, а запаси на кінець оку дорівнювали 0. Це повязано з повним закінченням циклу. Така тенденція говорить про поліпшення стану оборотності оборотних коштів, так як найбільш ліквідні засоби - грошові кошти, значно збільшилися, а готова продукція та виробничі запаси зменшилися.

Найбільш яскраво нам це показує діаграма на мал..4.1

Мал.4.1 - Структура активів ТОВ «МЕДІАСАТ»

Приступаючи до оцінки пасивів підприємства, насамперед мають на увазі оцінку співвідношення власного і позикового капіталу ( табл. 4.3).

Таблиця 4.3 - Аналіз структури пасивів ТОВ «МЕДІАСАТ», тис.грн

Показники

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період

тис.грн

% до підсумку

тис.грн

% до підсумку

Абсолютні, тис.грн

Темп роста, %

Структури, %

І Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

75

63,1845

75

31,753

0

1,000

-31,432

Резервний капітал

0

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

43,7

36,8155

161,2

68,247

117,5

3,689

31,432

Неоплачений капітал

0

0

0

0

0

0,000

Усього за розділом 1

118,7

77,077

236,2

77,367

117,5

1,990

0,289

ІІ Забеспечення наступних витрат і платежів

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 2

0

0

0

0

ІІІ Довгострокові фінансові забовязання

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 3

0

0

0

0

ІV Поточні забовязання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

0

0

0

0

Кредиторська заборгованність за товари

0,4

1,133

2,6

3,763

2,2

6,500

2,630

Поточні забовязання за рахунками

 

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

7,5

21,246

23,7

34,298

16,2

3,160

13,052

зі страхування

0,2

0,567

0,5

0,724

0,3

2,500

0,157

з оплати праці

3,4

9,632

3,9

5,644

0,5

1,147

-3,988

з учасниками

0

0

0

0

із внутрішних розрахунків

0

0

0

0

Інші поточні забовязання

23,8

67,422

38,4

55,572

14,6

1,613

-11,850

Усього за розділом 4

35,3

22,9221

69,1

22,633

33,8

1,958

-0,289

V Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

Баланс

154

100

305,3

100

151,3

1,982

0,000

За даними таблиці 4.3 видно, що сума фінансових ресурсів збільшилася на 151,3 тис. грн. чи на 98,2%, у т.ч. за рахунок власних джерел на 117,5 тис. грн чи на 99,0 %, а за рахунок запозичених засобів збільшилася на 33,8 тис.грн. чи на 95,8%. У структурі запозичених засобів високу питому вагу займають інші поточні забовязання, але за даний період їх питома вага скоротилася на 11,85%. Наступними йдуть поточні забовязання з бюджетом, які збільшилася на 13,052 %. Таке зростання характерне та правомірне, тому що збільшився і прибуток на підприємстві на 268,9% чи на 117,5 тис.грн. Спостерігається тенденція до збільшення кредиторської заборгованості на 2,2 тис.грн. хоча у відсотках зростання дуже значне, но це не свідчить про катастрофічне положення. Це говорить нам про те, що підприємство не розрахувалось за придбану продукцію, виконані послуги і роботи. Довгострокових зобовязаннях і короткострокових кредитів банку на підприємстві не має.

Загальні зміни у структурі пасивів представлені на мал..4.2

Мал.4.2 - Структура пасивів ТОВ «МЕДІАСАТ»,

Делись добром ;)