Управління оборотними коштами

отчет по практике

4.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Показники фінансової стійкості, відбивають ступінь ризику, звязаного зі способом формування структури позикових і власних засобів, використовуваних для фінансування активів.

Задачею при оцінки фінансової стійкості підприємства, є аналіз наявності і достатності джерел формування запасів. Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи нестача джерел засобів для формування запасів.

У 2010 році 17,6 тис.грн

У 2011 році 16,4 тис.грн.

Джерелами фінансування для формування запасів є:

- власні оборотні кошти, котрі рівні різниці між власним капіталом і необоротними активами;

У 2010 році 118,7-15,2=103,5 тис.грн

У 2011 році 236,2-7,4=228,80 тис.грн

Данні розрахунки забезпеченості запасів їх джерелами наведені у таблиці 4.9.

Таблиця 4.9 - Аналіз забезпеченості запасів їх джерелами

Показники

2010

2011

Відхилення

1

Власний капітал

118,7

236,2

117,5

2

Необоротні активи

15,2

7,4

-7,8

3

Наявність власних оборотних коштів

103,5

228,8

125,3

4

Довгострокові забовязання

0

0

0

5

Короткострокові кредити банків

0

0

0

6

Загальна величина джерел формування запасів

103,5

228,8

125,3

7

Загальна величина запасів

19

17

-2

8

Надлишок чи нестача загальної величини джерел формування запасів

84,5

211,8

127,3

9

Номер типу фінансової ситуації, згідно класифікатора

1

1

 

Дані таблиці 4.9 свідчать про те, що підприємство має стійке фінансове положення. Однак підприємство незначне скорочує запаси і нарощує джерела формування запасів. Це вірна тенденція, яка характеризує позитивні фактори в управлінні підприємством.

Поряд з абсолютним показником, фінансову стійкість підприємства характеризують такі фінансові коефіцієнти: коефіцієнт маневреності (Км), коефіцієнт автономії (Ка), коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами (Ко), коефіцієнт забезпеченості власними активами (Коа). Для визначення тенденцій фінансової стійкості підприємства складена таблиця 4.10

Як видно з таблиці 4.10, коефіцієнт маневреності (Км) за аналізований період збільшився на 0,097 і на 0,469 відрізняється в більшу сторону від оптимального рівня. Виходить, у підприємства дуже мобільний капітал. Коефіцієнт автономії (Ка) стабільний і дорівнює одиниці і тому у підприємства стійке фінансове положення. Коефіцієнт забезпеченості запасів (Ко) власними джерелами більше (у середньому) оптимального рівня аж на 4,847 та 12,859 і отже, підприємство зовсім не залежить від зовнішніх джерел формування мобільного капіталу. Коефіцієнт забезпеченості власними активами (Коа) більше оптимального рівня в середньому на 0,65. У цілому можна сказати, що за цими показниками в підприємства має дуже стійкий фінансовий стан.

Таблиця 4.10 - Аналіз тенденції коефіцієнтів фінансової стійкості

Показник

 

Формула

2010

2011

Оптима-льне значення

Відхілення

Розраху-нок

Значення

Розраху-нок

Значення

2011 від 2010

від оптимального

2010

2011

Коефіціент маневреності

Км

Власні оборотні кошти

103,5

0,872

228,8

0,969

0,5

0,097

0,372

0,469

Власний капітал

118,7

236,2

Коефіціент автономії

Ка

Власні оборотні кошти

103,5

1,000

228,8

1,000

0,000

0,000

0,000

Загальна величина фінансових джерел

103,5

228,8

Коефіціент забеспеченості запасів

Кзз

Власні оборотні кошти

103,5

5,447

228,8

13,459

0,6-0,8

8,011

4,847

12,859

Запаси

19

17

Коефіціент забезпеченності власними активами

Кза

Власні оборотні кошти

103,5

0,746

228,8

0,768

0,1

0,022

0,646

0,668

Оборотні активи

138,8

297,9

Таблиця 4.11 - Аналіз тенденції коефіцієнтів платоспроможності

Показник

 

Формула

2010

2011

Оптима-льне значення

Відхілення

Розраху-нок

Значення

Розраху-нок

Значення

2011 від 2010

від оптимального

2010

2011

Коефіціент концентрації власного капіталу

Кквк

Власний капітал

118,7

0,771

236,2

0,774

0,51

0,003

0,261

0,264

Валюта балансу

154

305,3

Коефіціент концентрації позикового капіталу

Ккпк

Позиковий капітал

35,3

0,229

69,1

0,226

0,49

-0,003

-0,771

-0,774

Валюта балансу

154

305,3

Коєфіціент співвідношення позикового і власного капіталу

Кс

Позиковий капітал

35,3

0,297

69,1

0,293

0,98

-0,005

-0,303

-0,307

Власний капітал

118,7

236,2

Таблиця 4.12 - Аналіз тенденції коефіцієнтів ліквідності

Показник

 

Формула

2010

2011

Оптимальне значення

Відхілення

Розрахунок

Значення

Розрахунок

Значення

2003 від 2002

від оптимального

2002

2003

Коефіціент покриття

Кп

Оборотні активи+Витр.майбперіод

138,8

3,932

297,9

4,311

1 2

0,379

2,932

3,311

Поточні забовяз+ Доходи майб період

35,3

69,1

Коефіціент покриття проміжний

Кпп

Оборотні активи+Витр.майбперіод- Запаси

119,8

3,394

281,5

4,074

1

0,680

2,394

3,074

Поточні забовяз+ Доходи майб період

35,3

69,1

Коефіціент абсолютної ліквідності

Кал

Грошові кошти

76,2

2,159

213,9

3,096

0,2-0,25

0,937

1,909

2,846

Поточні забовяз+ Доходи майб період

35,3

69,1

Чистий робочий капітал

Рк

(Оборотні активи + Витрати майб період) -(Поточні забовяз+Доходи майб період)

138,8

104

298

229

60130

125

-60027

-59901

-35,3

-69

Делись добром ;)