Управління якістю й конкурентоспроможністю продукції підприємства

курсовая работа

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Приватне підприємство "Виробничо-комерційна фірма "С-КОРТ" було засновано 15.10.1998 року. Основними предметами діяльності підприємства є: ведення зовнішньоекономічної діяльності; виконання наукових, науково-технічних, науково-кошторисної та конструкторської документації; виробництво будівельних матеріалів, розробка та виробництво телекомунікаційних систем та приладів. Виконання будівельних робіт на обєктах підприємства, а також за договорами для інших фізичних та юридичних осіб; вирощення, заготівля, закупка сільськогосподарської продукції та сировини, а також продовольчих товарів та їх реалізації; роздрібна і комісійна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами.

Має свій поточний розрахунковий рахунок, що знаходиться у ЗРУ КБ "ПРИВАТБАНК". Підприємство зареєстроване як платник податку на додану вартість. Взяте на податковий облік ДПІ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя.

В своїй діяльності ПП "ВКФ "С-КОРТ" керується законами України, Постановами ВРУ, Указами КМУ, постановами, розпорядженнями і наказами міністерств і відомств України, а також статутом, наказами, розпорядженнями та іншими нормативними актами і діючим положенням про ПП "ВКФ "С-КОРТ".

Підприємство є самостійним господарюючим субєктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та немайнові права і несе обовязки, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність.

Станом на 31.12.2013р. статутний капітал підприємства становить 200000 тис. грн. Статутний капітал підприємства, був створений за рахунок вкладу його власника Нікішиной Оксани Миколаівни і складає 100% (Протокол №1-10.101998 від 10.10.1998р.).

Згідно із статутом підприємство має право здійснювати будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні, проектні роботи; торгівельну діяльність, зовнішньоекономічну діяльність, іншу комерційну діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

На даний час підприємство займається будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом шляхів, заготівлею і переробкою металобрухту, торгівельною діяльністю.

Підприємство має державну ліцензію на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві.

Адміністративно-управлінський апарат підприємства складається з: директора та головного бухгалтера, крім того на кожному підрозділі є матеріально-відповідальна особа, що несе відповідальність за його діяльність.

Під керівництвом головного бухгалтера знаходяться бухгалтер і касир. Для раціонального використання робочого часу обовязки між працівниками бухгалтерії розподілені так:

касир займається веденням операцій по касі, а також робить обробку звітів матеріально-відповідальних осіб, що подаються кожної неділі;

бухгалтер веде податковий облік на підприємстві загалом;

головний бухгалтер займається складанням звітності, а також певною мірою виконує обовязки замісника директора.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно до журнально-ордерної форми обліку, при якій накопичення і систематизація документів за господарськими операціями здійснюється в журналах - ордерах.

Якщо розглядати результати діяльності підприємства, то вони свідчать про досить ефективну його роботу.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2013р. складає 1576372,0 тис. грн. Фінансовий результат ПП "ВКФ "С-КОРТ" за 2013 рік - прибуток 592073,0 тис. грн.

Відображені поточні зобовязання на 31.12.2013 р. та складають:

З бюджетом 4232,0 тис. грн.

Зі страхування 0 тис. грн.

З оплати праці 1015,2 тис. грн.

На підприємстві показники платоспроможності і ліквідності за 2013 рік досягли наступного рівня (Таблиця 2.1)

Наведені показники свідчать, що у підприємства досить висока фінансова стійкість та незалежність. При значенні коефіцієнта фінансової автономії (Кфа) 0,73 можна зробити висновок, що залежність підприємства від позикового капіталу складає лише 0,27 (або 27 %), що знаходиться на оптимальному рівні. Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) свідчить, що на підприємстві власні кошти переважають позичені в 1,37.І хоча ці коефіцієнти за звітний період не змінилися, але досягнутий рівень свідчить, що доля

Таблиця 2.1 Показники платоспроможності і ліквідності ПП "ВКФ "С-КОРТ"

№ з/п

Показники

Алгоритми Рядки форми "Балансу"

Абсолютне значення показника 2013рік

1

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,73

2

Коефіцієнт фінансової залежності

1,37

3

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

0,27

4

Коефіцієнт готівкової (грошової) ліквідності

0,12

5

Коефіцієнт критичної ліквідності

2,71

6

Коефіцієнт поточної ліквідності

2,21

7

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,12

8

Коефіцієнт загальної заборгованості

0

9

Коефіцієнт загального покриття

2,21

власника у загальній вартості майна складає 73 відсотки і підприємство завжди може погасити свої боргові зобовязання.

Згідно розрахованих коефіцієнтів (Таблиця 2.2) чистий оборотний капітал за звітний період зменшився на 60,6 тис. грн. і на дату балансу має відємне значення та складає - 33,00 тис. грн. Забезпечення власними коштами зменшилось та становить -0,03 за рахунок суттєвого збільшення поточних зобовязань.

Таблиця 2.2. Показники фінансового стану ПП "ВКФ "С-КОРТ" за 2012-2013рік

№ з/п

Показники

Формула розрахунку показника

Розрахункове значення на початок року

Розрахункове значення на кінець року

Орієнтоване позитивне значення показника

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К1=(р 220 ф1 + р 230 ф1 + р240 ф1) / р 620 ф1

0,06

0,12

0,25 - 0,5

2

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

К2 = р 260 ф1 / р 620 ф1

1,99

2,2

1,0 - 2,0

3

Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії)

К3 = р 380 ф1 / р 280 ф1

0,68

0,72

0,25 - 0,5

4

Коефіцієнт структури капіталу

К4 = сум ( р 480 ф1; р 620 ф1) / р 380 ф1

0,45

0,37

0,5 - 1,0

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець 2013 року склав 0,12. Коефіцієнт загальної ліквідності становить 2,2 та знаходиться практично в межах нормативного значення, що свідчить про можливість підприємства погашати всі поточні борги, при застосуванні всіх оборотних коштів. Згідно коефіцієнту фінансової стійкості підприємство має 75,00% власного капіталу в загальний сумі валюти балансу. Коефіцієнт структури капіталу становить 0,37 знаходиться в межах норми.

Середня тривалість обороту кредиторської та дебіторської заборгованості складає відповідно 63145 і 936043 днів. Показники знаходиться за межами норми. На кінець 2013 року підприємство отримало прибуток 2842073,0 тис. грн. Рентабельність активів на кінець 2013 року (+29,41)%. Рентабельність власного капіталу збільшилась на (+36,1%).

З вище наведених даних, можна зробити висновок про те, що підприємство рентабельне.

Показники фінансово-господарську діяльність підприємства ПП "ВКФ "С-КОРТ" за 2011-2013 рр. представлені у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3. Показники фінансово-господарську діяльність підприємства ПП ВКФ "С-КОРТ" за 2011-2013 рр.

Показники

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Зміни стосовно 2013 року, тис. грн.

Зміни стосовно 2013 року, %

2011 р.

2012р.

2011 р.

2012 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Капітал (станом на кінец періоду), тис. грн.

Власний капітал:

16253,9

18076,3

18359,3

2105,4

283,0

112,95

101,57

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

1758,1

1415,8

448,8

-1309,3

-967,0

25,53

31,7

Залучений капітал

766,8

212,5

106,3

-660,5

-106,2

13,86

50,02

2. Ресурси

Середньорічна вартість основних засобів тис. грн.

13320,9

13323,0

13110,2

-210,7

-212,8

98,42

98,4

Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

2752,3

3319,6

2697,2

-55,1

-622,4

98,0

81,25

- зокрема: запасів

371,7

405,2

286,8

-84,9

-118,4

77,16

70,78

Середньорічна кількість працівників, чол.

23,0

25,0

25,0

2,0

0,0

108,7

100,0

Фонд оплати праці, тис. грн.

17,1

21,5

30,0

12,9

8,5

175,44

139,53

3. Економічні показники

Виручка від реалізації, тис. грн.

6636,7

7049,5

7638,1

1001,4

588,6

115,09

108,35

Обсяг випуску продукції, тис. грн.

6636,7

7049,5

7638,1

1001,4

588,6

115,09

108,35

Виробнича собівартість продукції, тис. грн.

4000,9

4771,1

5247,9

1247

476,8

131,17

109,99

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

4000,9

4771,1

5247,9

1247,0

476,8

131,17

109,99

Витрати, від операційної діяльності тис. грн.

9,7

0,8

412,2

402,5

411,4

4249,48

51525,0

- від інвестиційної діяльності

- від фінансової діяльності

-

7,8

522,2

522,2

514,4

100,0

6694,87

Витрати з виручки

60,0

68,0

81,0

21,0

13,0

135,0

119,12

Прибуток (збиток), тис. грн.:

- валовий прибуток (збиток)

1529,7

1103,4

1117,2

-412,5

13,8

73,03

101,25

- від здійснених операцій

1047,7

331,3

119,2

-928,5

-212,1

11,38

35,98

- від звичної діяльності до оподаткування

1215,9

415,5

401,6

-1617,5

-817,1

-33,03

-96,65

- від звичної діяльності

911,9

311,6

401,6

-1313,5

-713,2

-44,04

-128,88

- чистий прибуток (збиток)

911,9

311,6

401,6

-1313,5

-713,2

-44,04

-128,88

Продуктивність праці, грн.

288,6

282,0

305,5

16,9

23,5

105,86

108,33

Середньомісячна вести, грн.

745,0

860,0

1200,0

455,0

340,0

161,07

139,53

Фондовіддача

40,2

41,5

43,6

3,4

2,1

108,46

105,06

Рентабельність, %

- продажу

4,39

15,3

-

-4,39

-15,3

100,0

100,0

- основних засобів

14,6

42,8

-

-14,6

-42,8

100,0

100,0

- оборотних активів

3,0

10,7

-

-3

-10,7

100,0

100,0

- виробничих ресурсів

0,4

1,3

-

-0,4

-1,3

100,0

100,0

- трудових ресурсів

0,025

0,08

-

-0,025

-0,08

100,0

100,0

- господарських ресурсів

0,4

1,3

-

-0,4

-1,3

100,0

100,0

- витрат

4,4

15,3

-

-4,4

-15,3

100,0

100,0

- активів

3,0

10,7

-

-3

-10,7

100,0

100,0

- власного капіталу

17,8

58,0

-

-17,8

-58

100,0

100,0

Обертаємість оборотних активів

18,4

19,7

15,7

-2,7

-4,0

85,33

79,7

- кількість оборотів

1,8

1,9

1,5

-0,3

-0,4

83,33

78,95

Фінансові коефіцієнти

- автономності

1,1

0,9

1,3

0,2

0,4

118,18

144,44

- маневрування

2,4

2,5

1,8

-0,6

-0,7

75,0

72,0

- фінансової залежності

7,8

8,9

8,5

0,7

-0,4

108,97

95,5

- абсолютної ліквідності

0,21

0,18

0,15

-0,06

-0,03

71,43

83,33

- термінової ліквідності

8,7

8,5

8,4

-0,3

-0,1

96,55

98,82

- загальної ліквідності

0,52

0,56

0,48

-0,04

-0,08

92,31

85,71

- трансформації капіталу

1,5

1,8

2,4

0,9

0,6

160,0

133,33

Тривалість операційного циклу, дні

32,0

34,0

31,0

-1,0

-3,0

96,85

91,18

Тривалість фінансового циклу, дні

40,0

43,0

39,0

-1,0

-4,0

97,5

90,7

Період окупності капіталу

158,0

159,0

142,0

-16,0

-17,0

89,87

89,31

Показник ймовірності банкрутства

1,69

1,87

2,6

0,91

0,73

153,85

139,04

З таблиці 2.3 видно зміни основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства ПП "ВКФ "С-КОРТ". Як показав аналіз фінансового становища ПП "ВКФ С-КОРТ", діяльність можна охарактеризувати позитивно. Аналізуючи діяльність підприємства за 2011-2013 роки, встановлено, що певний стан підприємства фінансово стійкий, але не завжди рентабельний. Підприємство збільшило свої активи, знизило витрати виробництва, унаслідок чого зменшилася виробнича собівартість, що привело до зменшення чистого прибутку у 2013 році.

На кінець 2013 року власний капітал підприємства у порівнянні з 2011 роком зріс на 2105,4 тис. грн., а з 2012 роком - на 283,0 тис. грн. за рахунок збільшення статутного капіталу.

Нерозподілений прибуток на кінець 2013 року у порівнянні з 2011 роком знизився на 1309,3 тис. грн., а з 2012 роком знизився на 967,0 тис. грн. Це повязано зі зниженням обсягу виробництва та реалізації продукції підприємства.

Залучений капітал підприємства на кінець 2013 року у порівнянніи з показником 2011 року знизився на 660,5 тис. грн., а в порівнянні з 2012 роком на 106,2 тис. грн. Це сталося в звязку з погашенням заборгованості за кредитами перед банківськими установами.

Середньорічна вартість основних засобів у порівнянні з 2011 роком знизилася на 210,7 тис. грн., а з 2012 роком, на 212,8 тис. грн. Це повязано з списанням основних засобів підприємства внаслідок їх зносу.

На кінець 2013 року виручка від реалізації продукції, товарів та послуг у порівнянні з 2011 роком збільшилася на 1001,4 тис. грн., а ще через рік, на 588,6 тис. грн. Це повязано зі збільшенням обсягу виробництва та реалізації продукції.

Собівартість реалізації також збільшилася 2012 року на 1247,0 тис. грн., за рік, в 2013 року на 476,8 тис. грн. Причинами цьому може бути підвищення цін сировини, матеріалів, а також за рахунок збільшення виробництво продукції.

Чисельність співробітників зросла незначно, всього на 2 людини у 2012 році.

Витрати від операційної діяльності підприємства на кінець 2013року у порівнянні з показником 2011 року збільшились на 402,5 тис. грн., а в порівнянні з показником у 2012 році на 411,4 тис. грн. Це повязано з збільшенням вартості необхідних ресурсів.

Витрати від фінансової діяльності підприємства збільшилися у порівнянні з 2012 роком на 514,4 тис. грн..У 2011 року ці витрати були відсутні. Причиною підвищення витрат від фінансової діяльності послужило збільшення виплачених дивідендів власнику підприємства.

Валовий прибуток знизився у порівнянні з 2011 роком на 412,5 тис. грн., а ще через рік, у порівнянні з 2012 роком збільшився на 13,8 тис. грн. Це відбулося за рахунок збільшення обсягу реалізованої продукції.

Прибуток від здійснених операцій знизився у 2011 року на 928,5 тис. грн., а ще через рік, у 2012 року на 212,1 тис. грн. Це повязано із збільшенням собівартості продукції підприємства.

Прибуток від звичної діяльності на кінець 2013 року у порівнянні з показником за 2011 рік знизився на 1617,5 тис. грн., а у порівнянні з показником за 2012 рік також знизився на 817,1 тис. грн.

Показник чистого прибутку на кінець 2013 року становить 401,6 тис. грн.., що у порівняні з показником 2011 року становить зниження на 1313,5 тис. грн.., а у порівнянні з показником 2012 року також свідчить про зменшення на 713,2 тис. грн.., що негативним аспектом підприємствам. Слід зазначити, що втрати підприємство отримало в цілому протягом року. Однак в окремих кварталах 2013 року у підприємства був прибуток і підприємством було сплачено податок на прибуток підприємства.

Продуктивність праці співробітників в 2013 році збільшилась на 16,9 грн., у порівнянні з показником 2011 року. Також збільшення відбулось і в порівнянні з показником 2012 року на 23,5 грн. Це відбулося за рахунок збільшення обсягу виробництва.

Фондовіддача збільшувалася протягом двох років. Так у порівнянні з 2011 роком фондовіддача збільшилась на 3,4. А показник 2012 року вказує на збільшення на 2,1. Це повязано з зниженням зносу основних засобів підприємства.

У 2011 році підприємство одержало прибуток у розмірі 911,9 тис. грн. У 2012 році підприємство одержало прибуток у розмірі 311,6 тис. грн. У 2013 році підприємство одержало збиток у розмірі 401,6 тис. грн. У звязку з цим, показники рентабельності розраховувалися лише у 2011 і 2012 роках.

Економічний аналіз фінансово-господарської діяльність підприємства ПП "ВКФ "С-КОРТ" починається з оцінки фінансового становища за даними балансу.

Порівняльний аналіз активів балансу підприємства ПП "ВКФ "С-КОРТ" за 2011-2013 рр. представлено таблиці 2.4.

Таблиця 2.4. Порівняльний аналіз активів балансу підприємства ПП "ВКФ "С-КОРТ" за 2011-2013 рр., (тис. грн.)

Показники

Аналізуємий період

Зміни

2011 р.

2012 р.

2013 р.

(2012-2011) рр. (+/-)

(2012/2011)

рр.

%

(2013-2012) рр.

(+/-)

(2013/2012) рр.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

І. Необоротні активи

Незавершене будівництво

956,3

3638,7

9333,8

+2682,4

280,5

+5695,1

156,5

Залишкова вартість нематеріальних активів

0,8

2,2

7,9

+1,4

175

+4,3

259,1

Залишкова вартість основних засобів

13320,9

13323,0

13110,2

+2,1

0,015

-212,8

1,6

Інші фінансові інвестиції

Разом у розділі І

14278,0

16996,9

22491,0

+2718,9

19

+5494,1

32,3

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

371,7

405,2

286,8

+33,5

9

-118,4

29,2

Грошові кошти в національній валюті

653,3

1886,6

841,9

+1233,3

188,8

-1044,7

55,4

Розрахунки з дебіторами

1718,1

978,7

1539,6

-739,4

43

+560,9

57,3

Інші оборотні активи

9,2

49,1

28,9

+39,9

433,7

-20,2

41,1

Разом у розділі ІІ

2752,3

3319,6

2697,2

+567,3

20,6

-622,4

18,7

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

1,3

3,3

4,4

+2

153,8

+1,1

33,3

Баланс

17031,6

20319,8

25192,6

+3288,2

19,3

+4872,8

24

Провівши порівняльний аналіз активів балансу підприємства ПП "ВКФ "С-КОРТ" у період 2011-2012 рр., можна зробити такі висновки. За аналізований період загальна вартість майна підприємства ПП "ВКФ С-КОРТ" має загальну тенденції до підвищення, тобто вартість майна підприємства збільшилася за станом на 31.12.2011 р. на 3288,2 тис. грн. (19,3%), а по стану на 31.12.2012 р. збільшилася на 4872,8 тис. грн. (23,4%). Причому оборотні активи більше зменшувалися, а необоротні більше збільшилися. Зокрема, сталося збільшення основних засобів підприємства, зниження коштів та інших оборотних активів. Спостерігається зменшення виробничих запасів на 118,4 тис. грн. (29,2%). Оборотні активи знизилися внаслідок витрати виробничих запасів і надходження коштів. Необоротні активи збільшилися внаслідок придбання основних засобів і нематеріальних активів. З вище сказаного видно, наскільки від співвідношення власного капіталу та запозиченого капіталу, великою мірою залежить фінансове становище підприємства. Тобто при рівномірному співвідношенні власного капіталу та запозиченого капіталу, стан підприємства фінансово стабільний, а у випадку перевищення залученого капіталу над власним - підприємство фінансового хитливе.

Порівняльний аналіз пасивів балансу підприємства ПП "ВКФ "С-КОРТ" за 2011-2013 рр. виконаний у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5. Порівняльний аналіз пасивів балансу підприємства ПП "ВКФ "С-КОРТ" за 2011-2013 рр. (тис. грн.)

Показники

Аналізуємий період

Зміни

2011 р.

2012 р.

2013 р.

(2012-2011)

рр.

(+/-)

(2012/2011) рр.

%

(2013-2012) рр.

(+/-)

(2013/2012) рр.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Власний капітал

Статутний капітал

15510,0

15510,0

15510,0

-

-

-

-

Додатково вкладений капітал

-

-

1250,0

-

-

+1250,0

100

Інший додатковий

капітал

1062,8

1062,8

1062,8

-

-

-

-

Резервний капітал

-

87,9

87,9

+87,9

100

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1758,1

1415,8

448,8

-342,3

19,5

-967,0

68,3

Неоплачений капітал

2077,0

-

-

-2077,0

100

-

-

Разом у розділі I

16253,9

18076,3

18359,3

+1822,4

11,2

+283,0

1,6

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Разом у розділі II

-

-

-

-

-

-

-

III. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

-

2024,5

2024,5

+2024,5

100

-

-

Разом у розділі III

-

2024,5

2024,5

+2024,5

100

-

-

IV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банку

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторська заборгованість

36,3

26,5

20,0

-9,8

26,9

-6,5

24,5

Поточні зобовязання

730,5

49,0

86,3

-681,5

93,3

+37,3

76,1

Разом у розділі IV

766,8

212,5

106,3

-554,3

72,3

-106,2

49,9

V. Доходи майбутніх періодів

10,9

6,5

7,9

-4,4

40,4

+1,4

21,5

Баланс

17031,6

20319,8

25192,6

+3288,2

19,3

+4872,8

23,4

Як очевидно з таблиці 2.5 прибуток підприємства ПП "ВКФ "С-КОРТ": на 31.12.2012 р. становить 1415,8 тис. грн., що на 342,3 тис. грн. (19,5%) менш за показник 2011 року, а на 31.12.2013 р. прибуток підприємства зменшився на 967,0 тис. грн. (68,3%) проти 31.12.2012 р. Це сталося у звязку з тим, що у 2013 року у деяких кварталах підприємство одержало збиток, у цілому протягом року також вийшов збиток. Спостерігається спочатку зменшення, і потім збільшення поточних зобовязань загалом на 31.12.2013 р. на 37,3 тис. грн. (76,1%). Зниження на 31.12.2012 р. становило 681,5 тис. грн. (93,3%). Дане зниження є досить велике. Зниження поточних зобовязань повязані з погашенням кредиторську заборгованість.

Порівняльний аналіз активів балансу підприємства ПП "ВКФ "С-КОРТ" за 2011-2013 рр. наводиться в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6. Порівняльний аналіз активів балансу підприємства ПП "ВКФ "С-КОРТ" за 2011-2013 рр. (тис. грн.)

Показники

Аналізуємий період

Зміни

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2011/2012 рр., %

2012/2013 рр., %

тис. грн.

% від виробленого

тис. грн.

% від виробленого

тис. грн.

% від виробленого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Необоротні активи

Незавершене будівництво

956,3

6,695

3638,7

21,59

9333,8

41,67

+14,895

+20,08

Залишкова вартість нематеріальних активів

0,8

0,005

2,2

0,01

7,9

0,03

+0,005

+0,02

Залишкова вартість основних засобів

13320,9

93,3

13323,0

78,4

13110,2

58,3

-14,9

-20,1

Інші фінансові інвестиції

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом у розділі I

14278,0

100

16996,9

100

22491,0

100

-

-

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

371,7

13,5

405,2

12,2

286,8

10,6

-1,3

-1,6

Незавершене виробництво

-

-

-

-

-

-

-

-

Готова продукція

-

-

-

-

-

-

-

-

Товари

-

-

-

-

-

-

-

-

Грошові кошти в національній валюті

653,3

23,7

1886,6

56,8

841,9

31,2

+33,1

-25,6

Розрахунки з дебіторами

1718,1

62,4

978,7

29,5

1539,6

57,1

-32,9

+27,6

Інші оборотні активи

9,2

0,4

49,1

1,5

28,9

1,1

+1,1

-0,4

Разом у розділі II

2752,3

100

3319,6

100

2697,2

-

-

-

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

1,3

100

3,3

100

4,4

100

-

-

Баланс

17031,6

100

20319,8

Делись добром ;)

Похожие главы из других работ:

Аналіз асортименту продукції та його структури на підприємстві ТОВ "Анастасія"

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Компанія "Анастасія" є товариством з обмеженою відповідальністю. Свою діяльність здійснює з дотриманням усіх вимог законодавства України, має усі відповідні патенти та ліцензію на здійснення даного виду діяльності...

Аналіз валового прибутку підприємства

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Приватне сільськогосподарське підприємство «Обрій» розташоване в селищі Мефедівка, Середино-Будського району Сумської області. Відстань господарства до районного центру - м. С.-Буда становить15 км., обласного центру м. Суми - 135 км...

Аналіз доходів підприємства

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

торговельний доход економічний ціна Повне названня: Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «РУШ». Основними видами діяльності даного підприємства є: 1. Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами...

Аналіз економічної ефективності використання грошових коштів підприємства та шляхи їх підвищення (на прикладі ТОВ "Бочечківське", Конотопського району Сумської області)

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

ТОВ "Бочечківське" розташоване в селі Бочечки Конотопського району, Сумської області, вулиця Садовая, 13. До районного центру - 18км. Обласний центр знаходиться в 180 км. від товариства...

Аналіз конкурентоспроможності продукції ПАТ "ЗТР"

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Публічне акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор» (ПАТ «ЗТР») є найбільшим в СНД і Європі підприємством з виробництва силових масляних трансформаторів і електричних реакторів з виробничою потужністю 60 тис. МВА в рік...

Аналіз обсягу, структури та якості виробництва продукції

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Закрите акціонерне товариство «Юрія» є правонаступником Черкаського міськмолокозаводу, який був збудований у грудні 1964 року. В середині 1990-х завод був приватизований і отримав нове імя ЗАТ «Юрія». ЗАТ "Юрія" є юридичною особою...

Аналіз основних засобів

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

ДГ АФ „Надія” Роменського району знаходиться в лісостеповій зоні Сумської області в 15 км. від районного центру м. Ромни та 145 км. від обласного центру м.Сум. Досліджуване підприємство - підприємство державної форми власності...

Аналіз собівартості продукції на підприємстві ТОВ "Україна"

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю „Україна” створене на підставі частини першої статті 42 Конституції України, Законів України “Про підприємництво” та “Про підприємства в Україні”...

Виробництво молока на ДГ "Комунар"

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

...

Економіка, облік витрат і виходу продукції зерновирбництва та шляхи їх удосконалення у колективному сільськогосподарському підприємстві "Сонячне" Миколаївського району

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Колективне сільськогосподарське підприємство "Сонячне" розташо- ване в південно-західній частині Миколаївського району Миколаївської області в 25 км від м. Миколаєва у с Комсомольське, де розташована центральна садиба...

Ефективне використання оборотних активів підприємства на прикладі ПАТ "Баштанський сирзавод"

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

"Баштанський сирзавод" введений у дію у 1973 році. У грудні була виготовлена перша продукція заводу...

Менеджмент інвестиційних проектів в зовнішньо економічній діяльності підприємств (на прикладі ВАТ "СМНВО ім. М.В. Фрунзе")

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Відкрите акціонерне товариство "Сумське НВО імені М.В. Фрунзе" унікальний машинобудівний комплекс...

Оборотні засоби підприємства

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Державне підприємство «Дослідне господарство «Степне» Полтавської сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавілова інституту свинарства і агропромислового виробництва національної академії аграрних наук України» розміщене в с...

Розвиток і вдосконалення напрямів фінансово-економічної діяльності аграрних підприємств на прикладі СТОВ "Колос"

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Колос” розташоване у с. Хоменки Шаргородського району Вінницької області...

Управління якістю й конкурентоспроможністю продукції підприємства

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Приватне підприємство "Виробничо-комерційна фірма "С-КОРТ" було засновано 15.10.1998 року. Основними предметами діяльності підприємства є: ведення зовнішньоекономічної діяльності; виконання наукових, науково-технічних...

^