Форми і методи фінансового планування на підприємстві

курсовая работа

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЗАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"

2.1 Загальна оцінка фінансового стану ЗАТ "Богуславський маслозавод"

Згідно методики, наведеної в першому розділі курсової роботи, проаналізуємо фінансовий стан підприємства.

Як згадувалося вище для загальної оцінки динаміки фінансового стану необхідно встановити співвідношення динаміки балансу з динамікою обсягу виробництва, реалізації продукції, і також прибутку підприємства.

Коефіцієнт приросту майна розраховується з формули:

де, Б1, Б0 - середня величина майна за звітній і попередній періоди.

Коефіцієнт приросту виручки від реалізації продукції розраховується:

де V0, V1 = виручка від реалізації за попередній і звітний періоди.

Розрахуємо дані коефіцієнти для ЗАТ "Богуславський маслозавод".

Таблиця 2.1

Динаміка зміни коефіцієнтів приросту майна та виручку від реалізації ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2006-2008 роки

Коефіцієнти

2006

2007

2008

Відхилення

(баз)

Коефіцієнт приросту майна,%

-19.99

(124,5-155,6) /

155.6 *100

-2.8

(121-124,5) /124.5*100

-4,62

(115,4-121,0) /

121.0*100

+15.37

Коефіцієнт приросту власного капіталу,%

-5,88

(105,7-112,3) /112.3*100

4,73

(110,7-105,7) /105.7*100

3,25

(114,3-110,7) /110.7*100

+9,13

Коефіцієнт приросту виручки,%

7,71

(104,8-97,3) /97,3*100

19,27

(125-104,8) /104,8*100

-14,16

(107,3-125) /107,3*100

-21,87

Отже, з даної таблиці можна зробити висновок, що загальний капітал підприємства має тенденції до зниження, проте цей показник не є негативним для ЗАТ "Богуславський маслозавод", оскільки ми бачимо, що власний капітал підприємства збільшується щороку. Коефіцієнт приросту майна не є стабільним, це пояснюється тим, що підприємство вилучило частину капіталу, що зменшило запаси. Проте ми бачимо, що потенціал ЗАТ є значним, оскільки за більшої частки вкладених коштів - збільшується прибутковість.

Проаналізуємо детальніше баланс підприємства, для цього зробимо горизонтальний та вертикальний аналіз балансу (форми№1) за 2001-2008 рік. Дані відображені в таблиці 2.2., яка складається з 16 стовбців. В стовбці 1 відображено назву статті, яку ми аналізуємо, в ст. .2 - код рядка, який відповідає балансу, в ст. .3-7 - дані звітності на початок року в тис. грн. Горизонтальний аналіз (ст. .8-11) складається з розрахунку абсолютного та відносного відхилення показника на початок 2010 до базового року (2001), та до попереднього року (2008). Вертикальний аналіз (ст. .12-16) показує питому вагу кожної із статей балансу в його загальній сумі (валюті балансу). Рядок 15-16 визначає як змінилася питома вага кожного з показників 2010 від базової величини (2001) та від величини попереднього року (2008 року).

Провівши горизонтальний та вертикальний аналіз балансів ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2006 - 2008 рр, можна сказати, що за 3 роки капітал фірми зменшився на 40,2 тис. грн (25,8%) і на кінець 2008 року становив 115,4 тис. грн. Це обумовлено тим, що на початку 2006 року фірма взяла короткостроковий кредит в банку на 15300 грн і протягом року погасила його. В цьому році капітал фірми зменшився на 31,1 тис. грн (20%) і становив на кінець 2006р.124,5тис. грн. Протягом наступних двох років зменшення капіталу було всього на 3 і 5%.

Таблиця 2.2

Вертикальний та горизонтальний аналіз балансу ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2006-2009 роки

Стаття балансу

на 1.01

2006р.

на 1.01

2007р.

на 1.01

2008р.

на 1.01

2009р.

горизонтальний аналіз

відносне відхилення

вертикальний аналіз

2007-

2006

2008-

2007

2009-

2007

2009-

2006

[гр2/гр1]

*100

[гр3/гр2]

*100

[гр4/гр3]

*100

[гр4/гр1]

*100

на 1.01

2001р.

%

на 1.01

2006р,

%

на 1.01.

2007р,

%

на 1.01.

2008р,

%

відх-ня

гр16-гр13

Актив (Пасив)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

І. Необоротні активи:

Основні засоби:

Залишкова вартість

60,0

54,4

48,8

37,6

-5,6

-5,6

-11,2

-22,4

90,7

89,7

77,0

62,7

38,6

43,7

40,3

32,6

-6,0

Первісна вартість

60,0

60,0

60,0

60,0

100,0

100,0

100,0

100,0

38,6

48,2

49,6

52,0

13,4

Знос

0,0

5,6

11,2

22,4

5,6

5,6

11,2

22,4

200,0

200,0

0,0

4,5

9,3

19,4

19,4

Усього за розділ. І

60,0

54,4

48,8

37,6

-5,6

-5,6

-11,2

-22,4

90,7

89,7

77,0

62,7

38,6

43,7

40,3

32,6

-6,0

ІІ. Оборотні активи:

Готова продукція

90,8

68,0

71,0

75,0

-22,8

3,0

4,0

-15,8

74,9

104,4

105,6

82,6

58,4

54,6

58,7

65,0

6,6

Дт-ка заборг-ть по

розрах. з бюджетом

0,1

0,4

0,1

0,8

0,3

-0,3

0,7

0,7

400,0

25,0

800,0

800,0

0,1

0,3

0,1

0,7

0,6

Грошові кошти:

в національній валюті

2,3

0,7

0,9

1,8

-1,6

0,2

0,9

-0,5

30,4

128,6

200,0

78,3

1,5

0,6

0,7

1,6

0,1

Усього за розділом ІІ.

93,2

69,1

72,0

77,6

-24,1

2,9

5,6

-15,6

74,1

104,2

107,8

83,3

59,9

55,5

59,5

67,2

7,3

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

2,4

1,0

0,2

0,2

-1,4

-0,8

0,0

-2,2

41,7

20,0

100,0

8,3

1,5

0,8

0,2

0,2

-1,4

Баланс

155,6

124,5

121,0

115,4

-31,1

-3,5

-5,6

-40,2

80,0

97,2

95,4

74,2

І. Власний капітал

Статутний капітал

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

64,3

80,3

82,6

86,7

22,4

Нерозподіл. прибуток

12,3

5,7

10,7

14,3

-6,6

5,0

3,6

2,0

46,3

187,7

133,6

116,3

7,9

4,6

8,8

12,4

4,5

Усього за розділом І.

112,3

105,7

110,7

114,3

-6,6

5,0

3,6

2,0

94,1

104,7

103,3

101,8

72,2

84,9

91,5

99,0

26,9

IV. Поточні зобовяз-ня

Кор-ві кредити банків

15,3

-15,3

-15,3

9,8

-9,8

Кр-ка заборгованість за

товари, роботи, послуги

24,5

15,4

5,7

0,3

-9,1

-9,7

-5,4

-24,2

62,9

37,0

5,3

1,2

15,7

12,4

4,7

0,3

-15,5

Поточні зобовязання

за розрахунками:

з бюджетом

1,3

0,8

1,3

0,2

-0,5

0,5

-1,1

-1,1

61,5

162,5

15,4

15,4

0,8

0,6

1,1

0,2

-0,7

зі страхування

0,7

0,6

0,8

0,4

-0,1

0,2

-0,4

-0,3

85,7

133,3

50,0

57,1

0,4

0,5

0,7

0,3

-0,1

з оплати праці

1,5

2,0

2,5

0,2

0,5

0,5

-2,3

-1,3

133,3

125,0

8,0

13,3

1,0

1,6

2,1

0,2

-0,8

Усього за розділом IV.

43,3

18,8

10,3

1,1

-24,5

-8,5

-9,2

-42,2

43,4

54,8

10,7

2,5

27,8

15,1

8,5

1,0

-26,9

Баланс

155,6

124,5

121,0

115,4

-31,1

-3,5

-5,6

-40,2

80,0

97,2

95,4

74,2

Аналізуючи активи підприємства, можна зробити висновок, що більшу їх частку складають товари. Станом на 01.01.08 вони складають 64%. Для підприємства що займається роздрібною торгівлею та є закладом громадського харчування це є позитивним показником.

Рис.2.2 Структура активів ЗАТ "Богуславський маслозавод" в 2008 році

В загальному порівнянні стану оборотних активів на протязі 2006-2008 рр, їх сума зменшилася на 15,6 тис (17%) і на кінець 2007 року становила 77,6 тис грн (67,24% валюти балансу). Як ми бачимо сума оборотних активів складає більшу частку активів підприємства. Їх вартість перевищує вартість основних фондів станом на кінець 2008 року на 31,66%.

На рис.2.3 відображено динаміку зміни активів підприємства, а також власного та залученого капіталу.

Рис.2.3 Динаміка зміни активів підприємства та джерел його формування

При чому частка позиченого капіталу складає на початок 2009 року всього 0,95%. За 3 роки сума позиченого капіталу зменшилася на 42,2 тис. грн. (97,5%) і на початок 2008 року становить 1,1 тис. грн. Це пояснюється тим, що фірмі не вигідно залучати позичені кошти.

Сума вільних грошових коштів протягом 3-х років складала до 2% капіталу. На початок 2009 року ця сума становила 1,56% валюти балансу (1,8 тис. грн). Це означає, що фірмі не доцільно зберігати кошти ні готівкою, ні на рахунках банку, так як отриманий дохід використовується на закупку нового товару та збільшення асортименту продукції.

Дебіторська заборгованість фірми по розрахунком з бюджетом протягом 3-х років не перевищувала 1 тис. грн, за рахунок авансових платежів по податку на прибуток.

Статутний капітал фірми протягом 3-х років залишився незмінним і становить 100 тис. грн.

Нерозподілений прибуток за 2006-2008 рр. зріс на 2 тис. грн і на кінець 2008 року становив 14,3 тис. грн.

Рис.2.4 Структура пасивів ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2008 рік

Проаналізуємо фінансові результати ЗАТ "Богуславський маслозавод". Для цього проведемо аналіз звіту про фінансові результати (форми №2) за 2006-2008 роки.

Таблиця 2.3

Зміна фінансового стану ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2006-2008 роки

Стаття

тис. грн

відхилення

Абсолютне

Відносне

2006

2007

2008

до поп. року

до баз. року

до поп. року

до баз. року

1

2

3

4

5

6

7

8

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

104,8

125

107,3

-17,7

2,5

0,86

1,02

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

17,5

20,8

17,9

-3,0

0,4

0,86

1,02

Чистий дохід

87,3

104,2

89,4

-14,7

2,1

0,86

1,02

Матеріальні витрати

36

32

29

-3,0

-7,0

0,91

0,81

Витрати на оплату праці

37

36

37,2

1,2

0,2

1,03

1,01

Відрахування на соціальні заходи

13,6

13,3

13,7

0,4

0,1

1,03

1,01

амортизація

5,6

5,6

5,6

0,0

0,0

1,00

1,00

Інші операційні витрати

1,7

2,1

0,3

-1,8

-1,4

0,14

0,18

Витрат всього

93,9

89

85,8

-3,2

-8,1

0,96

0,91

Чистий прибуток

-6,6

5

3,6

-1,4

10,2

0,72

-0,55

Отже, аналізуючи дану таблицю можна зробити висновок, що виручка від реалізації протягом 2007-2008 року зменшилася на 17,7 тис. грн і становить 86% 2007 року.

Рис.2.4 Динаміка зміни фінансового стану ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2006-2008 роки

Пропорційно їй зменшилися і відрахування до бюджету з ПДВ та чисті доходи підприємства. Витрати підприємства також зменшилися, проте порівнюючи їх зміну за 2007-2008 рік із змінами в доходах підприємства, то варто зазначити, що темп приросту витрат за рік перевищує темп приросту доходу, це може свідчити про те, що якщо підприємство не змінить своєї політики формування ціни та не зробить заходів по зменшенню витрат та збільшенню оборотності, то з часом підприємство стане знову збитковим.

Крім аналізу фінансової звітності підприємства, доцільно провести ще коефіцієнтний аналіз, це дасть змогу точніше показати фінансовий стан ЗАТ.

Делись добром ;)