Формування програми розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання

дипломная работа

ВСТУП

стратегічна програма підприємство

Довготривала ефективна робота будь-якого підприємства, його економічне зростання визначаються правильним вибором стратегічних орієнтирів, що дозволяють найкращим чином реалізувати потенційно -технічний і людський капітал та інші ресурси.

Зараз важливим є здійснення такого управління, яке забезпечує адаптацію фірми до швидко мінливих умов ведення бізнесу. Прискорення змін у навколишньому середовищі, поява нових запитів і зміна позиції споживача, зростання конкуренції за ресурси, інтернаціоналізація бізнесу, поява нових несподіваних можливостей для бізнесу, що відкриваються досягненнями науки і техніки, розвиток інформаційних мереж, широка доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів, а також ряд інших причин призвели до різкого зростання значення формування програми стратегічного управління.

Актуальність теми дослідження визначається тим, що в даний час на будь-якому підприємстві є необхідність вибору стратегії розвитку, яка була б виражена у вигляді загального стратегічного плану спрямованого на розвиток фірми. Тобто, стратегічна програма розвитку - це основа в управлінні підприємством, яка повинна забезпечувати сталий економічний розвиток підприємства, підвищення конкурентоспроможності продукції, що ним виготовляється і послуг що надаються.

В багатьох наукових роботах обґрунтовані і представленні пріоритетні напрямки розробки і впровадження стратегії розвитку на підприємстві. Проблеми методичних підходів до розробки програм та стратегій розвитку підприємств розглядаються в роботах Л. Безчасного, І. Бланка, Г. Дібніса, В. Мельника, В. Колосюка. Проте розробка програми розвитку автотранспортного підприємства має принципові відмінності.

Метою дипломної магістерської роботи є побудова програми розвитку підприємства.

Поставлена мета дослідження визначає наступні завдання:

визначення сутності і зміст організації стратегічної програми розвитку на підприємстві;

дослідити склад, структуру і порядок розробки стратегічних програм;

провести аналіз господарської діяльності та фінансово-економічних показників ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт»;

здійснити оцінку стратегічної позиції ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт» на ринку послуг вантажних перевезень;

запропонувати практичні рекомендації для розробки програми стратегічного розвитку ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт».

Обєктом дослідження є ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт», що здійснює перевезення ,вантажів , автомобільним , транспортом , в , межах , України.

Предметом дипломної магістерської роботи є механізми розробки програми розвитку підприємства.

У першому розділі, розглянуто теоретичні аспекти побудови програми розвитку підприємства. Розглядаються такі питання як: стратегічне управління організацією, стратегічне планування, програма розвитку.

У другому розділі, розглядаються основні напрями діяльності ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт» - його цілі і завдання, функції, потенціал, яким володіє підприємство, розрахунок показників економічного стану.

У третьому розділі запропоновані основні напрямки по побудові та вдосконаленню стратегічної програми розвитку на підприємстві і дана економічна оцінка запропонованих заходів на ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт».

Для вирішення конкретних поставлених у дипломній магістерській роботі завдань використані методи статистичного аналізу, групування, порівняльного і графічного аналізу, побудови графічних моделей, метод синтезу.

Елементом наукової новизни у роботі є розроблена програмно-цільва модель процесу управління та реалізації програми розвитку підприємства.

Практична цінність дослідження полягає у сформованих рекомендаціях з організації та управління програмою розвитку ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт».

Основні положення та висновки магістерської роботи доповідалися автором на круглому столі кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету та семінарах кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ та представлені в тезах доповіді та науковій статті.

Дипломна магістерська робота складається з 114 сторінок друкованого тексту, 8 таблиць, 15 рисунків та 4 додатки.

Розділ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ програми розвитку підприємства

Делись добром ;)