Формування програми розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання

дипломная работа

2.1 Загальна характеристика ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт» та його структури управління

ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт» - це підприємство що веде діяльність автомобільного та вантажного транспорту. Організація була зареєстрована у 1995 році виконавчим комітетом районної ради, керівник - Грищук Олег Миколайович.

Розглянемо організаційну структуру управління ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт». Вона є лінійно-функціональною і представлена на рисунку 2.1.

Рис. 2.1. Організаційна структура управління ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт»

Лінійні ланки управління виконують функції та права командування та прийняття рішень, а на функціональні підрозділи - методичне керівництво при підготовці та реалізації рішень з планування, організації, обліку, контролю та аналізу по всіх функцій виробничо- господарської діяльності.

Далі, проаналізуємо забезпечення ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт» кадрами, як правило, починається з вивчення складу і структури працівників. При аналізі складу і структури і при оцінці виконання плану по чисельності необхідно вивчати дані по кожній категорії працівників окремо, тому що різні категорії працюючих грають неоднакову роль в процесі роботи.

До промислово-виробничого персоналу - персоналу основної діяльності - відносять осіб, зайнятих трудовими операціями, повязаними з основною діяльністю підприємства.

У складі службовців виділяють керівників, спеціалістів та інших службовців (конторський, обліковий і т. п. персонал).

Виявлення розмірів відхилення в чисельності за категоріями від плану дозволяє судити про те, як забезпечено підприємство необхідними кадрами. Зіставлення даних про чисельність за різними категоріями дає уявлення про ступінь обгрунтованості кількісного співвідношення між ними.

Перевиконання плану по чисельності робітників за інших рівних умов повинно приводити до перевиконання плану по випуску продукції. Тому при аналізі чисельності працюючих визначається не тільки абсолютна, але і відносне відхилення. Абсолютне відхилення визначається як різниця між звітними і плановими даними про чисельність, а відносне розраховується з урахуванням виконання плану по випуску продукції. Результати розрахунків зведені в таблицю 2.1:

Отже, з даних таблиці 2.1 можна зробити висновок, що фактична чисельність промислово-виробничого персоналу менша запланованої на 2 особи (1,96%).

Таблиця 2.1

Аналіз складу працюючих ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт»

Категорії персоналу 

Звіт 2012р.

План на 2013р.

Факт за 2013р.

Абсолютне відхилення (+,-) 

Відсоток виконання плану,% 

Чисельність промислово-виробничого персоналу

100 

104 

102 

102,0 

У тому числі робочих 

92 

94 

95 

103,3 

З них допоміжних 

100,0 

З них основних 

91 

93 

94 

103,3 

У тому числі водіїв 

85 

81 

84 

-1 

98,8 

У тому числі ремонтних робітників 

12 

10 

166,6 

Керівників 

100,0 

Фахівців 

-1 

75,0 

Службовців 

100,0 

Найбільш суттєве відхилення спостерігається в чисельності робітників (3,3%), серед яких, фактична чисельність ремонтних робітників збільшилася на 4 людини. Також змінилася кількість фахівців на 1-ну людину (75%). Результати розрахунків аналізу структури персоналу наведено у таблиці 2.2.

З таблиці (2.2) видно, що фактична структура персоналу ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт» незначно відрізняється від запланованої. Спостерігається збільшення питомої ваги робітників службовців, поряд із зменшенням питомої ваги фахівців. Зниження чисельності спеціалістів на ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт» - це результат розпочатої роботи з впровадження заходів організації роботи персоналу, тобто збільшення коефіцієнта керованості на основі підвищення посадових окладів і ставок у порядку впровадження на виробництві нових методів економічного керівництва.

Таблиця 2.2

Аналіз структури персоналу ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт»

Категорії персоналу 

Структура персоналу

План на 2013р.

Факт за 2013р.

Кількість, чол.

Питома вага,%

Кількість, чол.

Питома вага,%

1

2

3

4

5

Промислово-виробничий персонал 

104

100

102

100

У тому числі 

Робітники 

94

90,38

95

93,13

керівники 

3

2,88

3

2,94

Фахівці 

6

5,77

3

2,94

службовці 

1

0,96

1

0,98

У сучасних ринкових умовах діяльність ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт», стала нерентабельна .

Великий вплив на підпрємство чине зовнішнє середовище. Так, за останні роки відбулося значне зростання транспортних тарифів, яке в свою чергу сталотрезультатом безпрецедентного зростання відпускних цін на продукцію нафтопереробки. У результаті багато підприємств транспортної галузі сьогодні фактично поставлені на грань повної втрати конкурентоспроможності. Сьогодні частка витрат на паливо в структурі експлуатаційних витрат транспортних підприємств досягла рівня 40% і більше. Крім цього значне збільшення витрат відбувалося за такими статтями витрат, як заробітна плата та ремонтні роботи. Зростання витрат на ремонтні роботи, насамперед повязаний з високим ступенем зносу основних фондів, який вже досяг 55-65 % і продовжує стрімко наростати.

Відсутність постійного централизированного інвестування не дає можливість ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт» повною мірою оновлювати рухомий склад. Постійне зростання цін на паливо, висока конкурентність не дозволяють ПАТ «Вінницяспецавтотранспорт» вийти з кризової ситуації. Керівникам скрутно планувати, прогнозувати, керувати та впроваджувати за браком коштів, а отже, йде неправильний розподіл трудових і фінансових ресурсів.

Делись добром ;)