Характеристика господарської діяльності підприємства "Подільський цемент"

контрольная работа

РОЗДІЛ 5. Загальна оцінка фінансового стану підприємства

Аналіз динаміки валюти балансу (загальної вартості майна) підприємства здійснюють порівнянням даних про вартість майна підприємства, яким воно володіє, на початок і кінець звітного періоду.

Загальну оцінку динаміки фінансового стану підприємства проводять за таки¬ми показниками:

Коефіцієнт зміни валюти балансу (kб) розраховують за формулою:

(5.1)

де і - середня величина валюти балансу відповідно за звітний і попередній періоди.

Середня величина валюти балансу за звітний і попередній періоди роз-раховується як середня арифметична значень валюти балансу на початок і кінець відповідного періоду.

Коефіцієнт зміни обсягу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кд) розраховується за формулою:

(5.2)

де і - дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно за звітний і попередній періоди.

На завершальному етапі загальної оцінки фінансового стану підприємства треба систематизувати позитивні і негативні тенденції, виявлені під час аналізу, зробити відповідні висновки. Для аналізу динаміки і структури майна підприємства та джерел його формування я заповнив аналітичну таблицю (табл. 5.1та 5.2) та зробила відповідні висновки.

Таблиця 5.1

Порівняльний аналітичний баланс за 2012 рік

ПАТ «Подільський цемент»

Показники балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+, -)

сума,тис.грн.

структура, %

сума,тис.грн

структура,%

абсолютне,тис.грн.

відносне,%

сруктури, %

у % до зміни підсумку балансу

Актив

-

-

-

-

-

-

-

-

Необоротні активи

2909584

77,84

3005255

77,77

95671

3,29

-0,08

113,02

Оборотні активи

827623

22,14

816603

21,13

-11020

-1,33

-1,01

-13,02

Витрати майбутніх періодів

520

0,01

42566

1,10

42046

8085,77

1,09

49,67

Необоротні активи та групи вибуття

-

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

3737727

100,00

3864424

100,00

126697

8087,73

0,00

100

Пасив

-

-

-

-

-

-

-

-

Власний капітал

1411159

37,75

1309742

33,89

-101417

-7,19

-3,86

-80,05

Забезпечення наступних витрат і платежів

-

-

17400

0,45

17400

0

0,45

13,73

Довгострокові зобовязання

1949523

52,16

1897862

49,11

-51661

-2,65

-3,05

-40,78

Поточні зобовязання

377045

10,09

639420

16,55

262375

69,59

6,46

207,09

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

3737727

100

3864424

100

126697

0

0,00

100

Таблиця 5.2

Порівняльний аналітичний баланс за 2013 рік

ПАТ «Подільський цемент»

Показники балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+, -)

сума,тис.грн.

структура, %

сума,тис.грн

структура,%

абсолютне,тис.грн.

відносне,%

сруктури, %

у % до зміни підсумку балансу

Актив

-

-

-

-

-

-

-

-

Необоротні активи

3005255

77,77

3067747

78,65

62492

2,08

0,88

 172,6

Оборотні активи

859169

23,23

829281

21,26

-29888

-3,48

 0,97

 -82,55

Витрати майбутніх періодів

 -

 -

Необоротні активи та групи вибуття

 -

 -

3602

 0,09

3602

 -

 -

9,95

Баланс

3864424

100,00

3900630

100,00

36206

-1,4

 0,00

 100

Пасив

-

-

-

-

-

-

-

-

Власний капітал

1309742

33,89

1194384

30,62

-115358

-8,81

-3,27

-318,62

Забезпечення наступних витрат і платежів

Довгострокові зобовязання

1897862

49,11

2217582

56,85

319720

16,45

 7,74

883,06

Поточні зобовязання

656820

17,00

488664

12,53

-168156

-25,60

 -4,47

-464,44

Доходи майбутніх періодів

 -

Баланс

3864424

100

3900630

100

36206

-17,26

 0,00

 100

У 2012 р. вартість майна(активів) підприємства збільшилась на 8087,73 тис.грн. (на 1,09 %), а у 2013 р. -збільшилась на 36206 тис. грн. (на 1,4%).У 2013р. це підвищення було зумовлено в основному зниженням вартості необоротних активів на -11020 тис. грн., або на -1,33%, а у 2012 р. було зумовлене збільшенням оборотних активів на 95671тис. грн.(3,29 %).У 2012 році знизилась вартість необоротних активів на95671тис. грн., а у 2013 р. знизилась вартість оборотних активів на -29888 тис. грн., або на -3,48%. Змінилась і структура майна підприємства:у 2012р. частка необоротних активів у загальній вартості майна зменшилась на -0,08%, а у 2013р. - збільшилась на 2,08 %. У 2012р. частка оборотних активів збільшилась на 10,93%, а у 2013р. - зменшилась на 9,03%. Що стосується джерел формування майна підприємства, то у 2012р. суттєво зменшилась сума довгострокових зобовязань на -51661тис. грн., або на -2,65 %.Сума власного капіталу зменшилась на -7,19%. В цілому сума пасивів дорівнює . Натомість у 2013 р. суттєво зменшилась сума поточних зобовязань на -168156 тис. грн., або на 25,6%. А сума власного капіталу зменшилась на -115358 тис. грн., або на 8,81%. Також збільшилась сума довгострокових зобовязань на 319720 тис. грн., або на 1645%.

Зміни відбулися і в структурі пасиву: на -3,27% зменшилась частка власного капіталу,збільшилась частка довгострокових зобовязань на 7,74%, а поточні зобовязання зменшились на -4,47% в загальній його сумі. В цілому сума пасивів зменшилась на 17,26%.

Відставання темпів приросту обсягу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порівняно з темпами приросту валюти балансу (кд < кб) свідчить про погіршення використання майна підприємства в динаміці, про менш ефективне використання фінансових ресурсів у звітному періоді порівняно з попереднім.

Делись добром ;)