Характеристика господарської діяльності підприємства "Подільський цемент"

контрольная работа

РОЗДІЛ 9. Аналіз прибутковості підприємства

Аналіз прибутку діяльності підприємства передбачає дослідження його рівня і динаміки кожного з показників прибутку (збитку) за звітний період порівняно з попереднім (базовим) періодом. Інформацію про основні види прибутку підприємства, як і основні дані для їх розрахунку, містить "Звіт про фінансові результати". Результати аналізу різних видів прибутків (збитків) підприємства за аналізований період я навела в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1

Рівень і динаміка фінансових результатів 2012-2013р.

ПАТ «Подільський цемент»

Показник

Попередній період, тис. грн.

Звітний період, тис. грн.

Відхилення (+, -)

абсолютне, тис. грн.

відносне,

%

1

2

3

4

5

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

980271

1120141

139870

14,27

Податок на додану вартість

-

-

 -

Акцизний збір

-

-

 -

 -

Інші вирахування з доходу

-

-

 -

 -

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

980271

1120141

139870

14,27

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

-733908

-823132

-823132

12,16

Валовий прибуток (збиток)

246363

297009

50646

20,56

Інші операційні доходи

261956

140319

-121637

-46,43

Адміністративні витрати

-58804

-69594

-10790

18,35

Витрати на збут

-43021

-62001

-18980

44,12

Інші операційні витрати

-253063

-193149

59914

-23,68

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

153431

112584

-40847

-26,62

Дохід від участі в капіталі

-

-

 -

Інші фінансові доходи

282

752

470

166,67

Інші доходи

853

541

-312

-36,58

Фінансові витрати

-241292

-242066

-774

0,32

Втрати від участі в капіталі

-

-484

-484

-

Інші витрати

-10650

-1286

9364

-87,92

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

-97376

-129959

-32583

33,46

Податок на прибуток від звичайної діяльності

-97376

-129959

-32583

33,46

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

-4042

14601

18643

-461,23

Надзвичайні: Доходи, Витрати

 -

Податки з надзвичайного прибутку

 -

 -

 -

 -

Чистий прибуток (збиток)

-101418

-115358

-13940

13,75

Аналіз рентабельності діяльності підприємства здійснюють за показниками рентабельності продукції та рентабельності капіталу (інвестицій).До системи основних показників рентабельності продукції належать:

валова рентабельність продукції - відношення суми валового прибутку до величини чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

операційна рентабельність продукції - відношення суми прибутку від операційної діяльності до величини чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

чиста операційна рентабельність продукції - відношення суми чистого операційного прибутку від реалізації продукції (прибутку від операційної діяльності за вирахуванням податку на прибуток від операційної діяльності) до величини чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Показники рентабельності капіталу (інвестицій) характеризують взаємозвязок прибутку і капіталу, інвестованого у формування активів підприємства з метою одержання цього прибутку.

До найважливіших показників рентабельності капіталу належать:

операційна рентабельність активів - відношення прибутку від операційної діяльності (операційний прибуток) до середньої за період, що аналізується, вартості активів підприємства.

чиста рентабельність активів - відношення загальної суми чистого прибутку підприємства, одержаного від усіх видів його господарської діяльності до середньої за період, що аналізується, вартості активів підприємства.

чиста рентабельність власного капіталу - відношення загальної суми чистого прибутку підприємства, одержаного від усіх видів його господарської діяльності до середньої за період, що аналізується, суми власного капіталу.

Результати аналізу рівня і динаміки показників рентабельності за аналізований період я навів в таблиці 7.2 і зробив висновки.

Таблиця 9.2

Рівень і динаміка показників рентабельності 2012-2013р.

ПАТ «Подільський цемент»

Показник

Значення показника

Відхилення

Попередній період

Звітний період

1

2

3

4

Валова рентабельність продукції, %

25,13

26,52

1,38

Операційна рентабельність продукції, %

15,65

-11,60

-27,25

Чиста операційна рентабельність продукції, %

15,65

10,05

-5,60

Операційна рентабельність активів, %

0,04

0,03

-0,01

Чиста рентабельність активів, %

-0,03

-0,03

0

Чиста рентабельність власного капіталу, %

-0,07

-0,09

-0,02

Валова рентабельність продукції збільшується на 1,38, і показує скільки валового прибутку припадає на одиницю доходу. Операційна рентабельність продукції зменшується на -27,25, і показує скільки операційного прибутку припадає на одиницю доходу. Чиста операційна рентабельність зменшується на -5,60, і показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю доходу.

Операційна рентабельність активів зменшується на -0,01, що характеризує ефективність використання майнового потенціалу підприємства і показує, скільки гривень операційного прибутку приносить кожна гривня інвестованого в активи підприємства капіталу. Чиста рентабельність активів на рівні 0, що характеризує рівень чистого прибутку, що генерується всіма активами підприємства, прибутковість інвестованого в активи капіталу. Чиста рентабельність власного капіталу зменшилась на -0,02, що характеризує прибутковість інвестованого в організацію капіталу з позицій її власників.

ВИСНОВОК

У цій контрольній роботі я дослідив господарську діяльність ПАТ «Подільський цемент» за такими основними напрямами: аналіз необоротних активів, аналіз ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів, загальна оцінка фінансового стану, аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, ділової активності та прибутковості його діяльності. Основним джерелом інформаційного забезпечення аналізу була фінансова звітність підприємства, а саме: «Звіт про фінансові результати » та «Баланс» підприємства за 2012 - 2013 роки (Додатки).

ПАТ «Подільський цемент» займається виробництвом цементом.

За даними проведеного аналізу підприємства можна зробити такі висновки: найбільшу частку необоротних активів підприємства складають основні засоби, вартість яких дещо зменшилась, тобто підприємство зменшило свої виробничі можливості. Також , оцінивши ефективність використання основних засобів, виявилось, що обсяги виробництва знизились, тобто основні засоби використовуються неефективно.

Оцінка продуктивності праці показала, що за аналізований період чисельність працівників майже не змінилась, але значно зменшився обсяг виробленої продукції, що і призвело до зниження продуктивності праці.

Аналізуючи використання матеріальних ресурсів ми розрахували показник матеріаломісткості та матеріаловіддачі. Показник матеріаломісткості зменшився. Це означає, що у звітному періоді на виготовлення одиниці продукції підприємство стало витрачати менше матеріалів. Економія матеріалів свідчить про можливий додатковий випуск продукції.

Загальна оцінка фінансового стану показала, що у 2012 році вартість майна зросла в основному за рахунок оборотних активів, а у 2013 році - за рахунок необоротних активів. Також значно виріс власний капітал, що підвищило фінансову стійкість підприємства. Також ми визначили коефіцієнт зміни валюти балансу і коефіцієнт зміни обсягу доходу. Відставання темпів приросту обсягу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порівняно з темпами приросту валюти балансу (кд < кб) свідчить про погіршення використання майна підприємства в динаміці, про менш ефективне використання фінансових ресурсів у звітному періоді порівняно з попереднім.

Аналіз фінансової стійкості підприємства показав, що ПАТ «Подільський цемент» є фінансово не стійким, в основному залежить від зовнішніх кредиторів і не поже покрити всі зобовязання власними коштами.

Аналізуючи ліквідність і платоспроможність, я вияснив, що підприємство не є абсолютно ліквідним .А також, що можливості підприємства щодо погашення поточних зобовязань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами низька.

При аналізуванні ділової активності підприємства стало відомо, що темп зростання капіталу >100%, це означає, що економічний потенціал підприємства поліпшується, масштаби діяльності зростають. Темп зростання доходу є менший ніж темп зростання капіталу, тобто на кожну гривню додатково вкладеного капіталу організація отримує менше, ніж одну гривню віддачі. Темп зростання прибутку є більший ніж темп зростання доходу.

Аналіз прибутковості показав підвищення всіх аналізованих показників.

На даний час ПАТ «Подільський цемент » не може самостійно погасити свої заборгованості, тому сильно залежить від кредиторів. Для покращення фінансової стійкості необхідно збільшити власний капітал підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аналіз асортименту і структури продукції : [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://5ka.at.ua/load/ekonomika_pidpriemstva/analiz_asortimentu_i_strukturi_produkciji_kursova_robota/19-1-0-623

2. Предмет, мета і завдання економічного аналізу. Основні його категорії: [Електронний ресурс] - Редим доступу : http://lubbook.net/book_248_glava_6_Tema_

6._Ekonom%D1%96chne_otochujuc.html

3. Дебет кредит : [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://online.dtkt.ua/Book

/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9613-2013.epub/navPoint-6

4. Показники ліквідності та платоспроможності: [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://pidruchniki.com/1931071057683/statistika/pokazniki_likvidnosti_platospromozhnosti

5.ПАТ «Центренерго» : [ Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.centr

energo.com/ru/

6.На які групи можна поділити показники рентабельності: [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://pidruchniki.com/17300627/finansi/na_yaki_grupi_mozhna_

podiliti_pokazniki_rentabelnosti

7.Аналіз використання матеріальних ресурсів у виробництві: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://lubbook.net/book_248_glava_47_3.6._Pravoporushennjami_

u_galu.html

8. Характеристика П(С)БО З "Звіт про фінансові результати": [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://pidruchniki.com/1473041742797/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/

harakteristika_psbo_zvit_pro_finansovi_rezultati

ДОДАТОК 1

Дата (рік, місяць, число )

2013/31/12

22927045

Підприємство

ПАТ "Подільський цемент "

за

ЄДРПОУ

8038900000

Територія

Україна

за

КОАТУУ

230

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне Товариство

за

КОПФГ

35.11

Вид економічної діяльності

Виробництво цементу

за

КВЕД

Середня кількість працівників1

714

Адреса, телефон

32325, Україна, Хмельницька обл., Камянець-Подiльський р-н, с.Гуменцi, Хмельницьке шосе, буд.1-А

Одиниця виміру:

тис.грн.

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

"v"

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2013 р.

#ССЫЛКА!

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

1000

688

1737

первісна вартість

1001

1538

2831

накопичена амортизація

1002

850

1094

Незавершені капітальні інвестиції

1005

38006

731879

Основні засоби:

1010

2762209

2771794

первісна вартість

1011

3092829

3194113

знос

1012

330620

422319

Інвестиційна нерухомість

Справедлива (залишкова) вартість івестиційної нерухомості

1015

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

884

400

інші фінансові інвестиції

1035

208326

208326

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

11601

15667

Відсрочені податкові активи

1045

21436

50311

Інші необоротні активи

1090

111

19512

Усього за розділом I

1095

3005255

3067747

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

502443

496750

Виробничі запаси

1120

396209

412463

Незавершене виробництво

73269

69684

Готова продукція

32965

14603

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

40738

119054

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

25353

20842

з бюджетом

1135

217879

148750

у тому числі з податку на прибуток

1136

24534

26770 

із внутрішніх розрахунків

1145

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

60119

24068

Гроші та їх еквіваленти

1165

6047

18524

Інші оборотні активи

1190

6581

1293

Готівка

1175

179

247

Делись добром ;)

Похожие главы из других работ:

Аналіз діяльності підприємства

Розділ 2. Аналіз діяльності підприємства

...

Аналіз запасів та ефективності їх використання в системі управління виробничою діяльністю підприємства

Розділ 2. Аналіз запасів підприємства

...

Аналіз прибутковості підприємства з метою покращення ефективності його діяльності

Розділ 1. Теоретичні аспекти з питань аналізу прибутковості підприємства

...

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємста

2.2.Аналіз прибутковості

Прибутковість - відносний показник економічної ефективності. Прибутковість комплексно відображає ступінь ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів, а також природних багатств...

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі дочірнього підприємства "Авіком Рівне"

2.1.7 Аналіз прибутковості підприємства

Прибутковість підприємства оцінюється наявністю і розмірами прибутку від основної реалізації та чистого прибутку, а також показниками рентабельності. У ході аналізу прибутковості підприємства зясовуються: - величина чистого прибутку...

Економічний аналіз

2.9 Аналіз прибутковості підприємства

Результати аналізу різних видів прибутків (збитків) підприємства за аналізований період наведено в табл. 9.1. та табл.. 9.2. . Таблиця 9.1. Рівень і динаміка фінансових результатів ПАТ "Київський вітамінний завод" за 2010 р...

Економічний аналіз діяльності підприємства

2.2 Аналіз прибутковості продукції

Рівень і динаміка показника прибутковості (рентабельності) продукції (Рп) залежить від рівня цін на продукцію, кількості проданої продукції, витрат на виробництво і реалізацію продукції (у тому числі відсотки за кредити), системи оподаткування...

Методи оцінки та розробка заходів з підвищення інвестиційної привабливості підприємства як цілісного майнового комплексу

Розділ 2. Аналіз ефективності діяльності підприємства

...

Планування прибутковості підприємства

Розділ 2. Планування потреби в фінансових ресурсах як основа прибутковості підприємства.

2.1 Порядок розробки фінансового плану За ринкової економіки для вирішення виробничих та комерційних завдань, які потребують вкладання коштів, необхідною є розробка внутрішньофірмового документа - бізнес-плану...

Планування прибутковості підприємства

Розділ 3. Шляхи підвищення прибутковості підприємства

...

Розробка політики розподілу прибутку на торговельному підприємстві

2.1 Загальний аналіз фінансово-господарської діяльності та прибутковості підприємства

ПП „ Колос” є мясопереробним підприємством, предметом діяльності якого є: 1. виробництво мясоковбасних виробів; 2. торгівельна діяльність; 3. вирощуванння, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції; 4. надання послуг...

Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

Розділ 3. Аналіз фінансового потенціалу підприємства

...

Характеристика господарської діяльності підприємства "Подільський цемент"

РОЗДІЛ 7. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Аналіз ліквідності балансу підприємства полягає у порівнянні статей активу, що згруповані за ознакою ліквідності та розташовані в порядку її спадання, зі статтями пасиву...

Характеристика господарської діяльності підприємства "Подільський цемент"

РОЗДІЛ 8. Аналіз ділової активності підприємства

Аналіз динаміки господарської діяльності підприємства здійснюють за такими загальними показниками: обсяг капіталу, інвестованого в діяльність підприємства (вартість активів); чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт...

Характеристика підприємства ВАТ "Славутський солодовий завод" та аналіз його діяльності

4.1 Аналіз прибутковості підприємства

Щоб всебічно охарактеризувати ефективність бізнесово-господарської діяльності підприємства використовують такі показники: прибутковості; ліквідності і платоспроможності; фінансової стійкості...

^