Характеристика діяльності АТВТ "Первомайськдизельмаш"

отчет по практике

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

На АТВТ "Первомайськдизельмаш" методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Відповідно до Положення (стандартом) 9 для цілей бухгалтерського обліку записи включають:

Сировина, основні і допоміжні матеріали, що комплектують вироби й інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;

Незавершене виробництво у виді незакінчених обробкою і зборкою деталей, вузлів, виробів і незавершених виробничих процесів. Незавершене виробництво на підприємстві складається з витрат на виконання незавершених робіт, щодо яких підприємство ще не визнаний дохід;

Готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам;

Товари в виді матеріальних цінностей, що були придбанні та утримуються підприємством з ціллю подальшого продажу;

Малоцінні та швидкозношувальні предмети, які використовуються строком не більше ніж одного року чи нормального операційного циклу.

При подальшої класифікації групи засобів підрозділяються на підгрупи, а потім - на види, сорти, марки, типи, розміри й ін. Класифікація запасів оформлюється розробкою номенклатури - цінника, тобто систематизованого переліку використовуваних на підприємстві запасів, у якому кожному найменуванню, розміру і сорту привласнюється номенклатурний номер (шифр), а також вказується одиниця виміру і ціна. Надалі привласнений запасам номенклатурний номер указується у всіх первинних документах, якими оформлюється їхній рух. Це поліпшує якість обліку запасів, попереджує випадки пересортиці (тобто помилкове оприбуткування чи списання замість одних матеріалів - інших), а також є обовязковою умовою при автоматизованій обробці інформації з обліку наявності, надходження, витрати запасів. У цьому випадку номенклатурний номер синтетичного рахунка, субрахунку, групу, підгрупу, найменування матеріалу, його сорт, розмір.

Важливе значення для правильного обліку має порядок оцінки запасів. Придбанні (отримані) чи зроблені запаси зараховуються на баланс підприємства по первісній вартості. Порядок визначення первісної вартості запасів залежить від джерела їхнього придбання.

Без забезпечення підприємства необхідними матеріальними цінностями неможливий виробничий процес.

Специфічною особливістю виробничих запасів є те, що вони в процесі виробництва використовуються повністю, і тому для кожного нового процесу виробництва їх потрібно заміняти новими.

Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складі підприємства завжди повинні бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства.

Фактична собівартість матеріальних ресурсів визначається виходячи з витрат на їх придбання, включаючи оплату процентів за придбання в кредит, наданий постачальником цих ресурсів, націнки (надбавки), комісійні винагороди, сплачені постачальникам і зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж, митні збори, витрат на транспортування, зберігання і доставку, що здійснюються іншими організаціями.

На АТВТ "Первомайськдизельмаш" застосовується метод середньозваженої собівартості, що проводиться по кожній одиниці запасів розподілу сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості отриманих у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і вартості отриманих у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця й отриманих у звітному місяці запасів.

На підприємстві обґрунтуванням для відображення в бухгалтерському обліку операцій по списанню використаних у виробництві запасів служить таблиця №1 "Відомість розподілу матеріалів і палива по рахунках і статтям витрат", що складається за даними первинних документів (вимоги на відпустку матеріалів). У ній указується, на який синтетичний рахунок, субрахунок, цех, продукцію (замовлення) чи на яку статтю необхідно віднести вартість витрачених запасів. На підставі цієї відомості витрачені протягом місяця запаси по прийнятих облікових цінах списують із кредиту рахунка 20 "Виробничі запаси" (відповідний субрахунок) на дебет рахунків:

23 "Виробництво" (на вартість запасів, витрачених на виробництві);

91 "Загальновиробничі витрати" (на вартість запасів, витрачених для загальногосподарських потреб);

93 "Витрати на збут" (на вартість запасів, витрачених для потреб, звязаних зі збутом продукції) і ін.

Будь-які операції з матеріальними запасами здійснюються матеріально відповідальними особами за допомогою оформленим документам.

Видача матеріалів зі складу здійснюється на основі лімітно-заборної картки, накладних-вимог на вибуття (внутрішнє пересування) матеріалів, акта- вимог на заміну (додаткове вибуття) матеріалів.

Будь-який, перелімітний випуск матеріальних запасів на виробництво слід оформлювати за допомогою спеціального акта-вимоги (додатковий випуск) матеріалів. Переліміт випуску матеріалів відноситься: додатковий випуск матеріалів при перевиконанні підрозділом виробничих програм. В акті-вимоги вказується причина перелімітного випуска, він виписується на один вид матеріалів. Акт-вимога виписується в двох екземплярах, один з яких залишається у отримувача, другий залишається на складі. Згідно з відпущеної кількості матеріальних цінностей коморник робе відмітки в акті-вимоги і виводе залишок матеріалів.

При змінах в лімітно-заборної картки будь-якого матеріалу роблять запис: "зміна, дивись вимогу №" і зменшують залишок ліміту.

Матеріали, які не були використані у виробництві і які були повернуті на склад записуються в лімітно-заборну картку без складання будь-яких документів.

Після використання ліміта лімітно-заборної картки фіксується в реєстрі прийома-видачі документів і передаються в бухгалтерію. За рахунок ведення лімітно-заборних карт скорочує кількість разових документів.

Для оформлення одноразового вибуття матеріальних запасів оформляється накладна-вимога на випуск (внутрішнє переміщення) матеріалів. Дана накладна виписується в двох екземплярах, один з яких залишається на складі, а другий отримувач (цеху, відділу, участку).

Жодне підприємство - як у сфері матеріального виробництва, так і у виробничій сфері - не може обійтися без запасів.

На АТВТ "Первомайськдизельмаш" запаси - матеріальні ресурси, необхідні для забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери нематеріального виробництва та задоволення потреб населення.

Для обліку запасів підприємство використовує активні рахунки класу 2, передбачені для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству предметів праці, призначених для обробки, переробки, використання у виробництві та для господарських потреб, а також засобів праці, які підприємство відносить до МШП.

Рахунок 20 "Виробничі запаси" призначений для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству сировини та матеріалів, будівельних матеріалів, запасних частин, палива, тари, відходів основного виробництва.

На дебеті рахунка 20 відображають надходження запасів на підприємство або їх дооцінку, на кредиті - витрати на виробництво, переробку, відпуск на сторону.

Рахунок 20 має такі субрахунки:

"Сировина й матеріали";

"Покупні полу фабрикати і комплектуючі вироби";

"Паливо";

"Тара й тарні матеріали";

"Матеріали, передані в переробку";

"Запасні частини" 209 "Інші матеріали".

На субрахунку 201 "Сировина й матеріали" відображають наявність і рух сировини та основних матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється.

На субрахунку 202 "Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби" відображаються наявність та рух покупних напівфабрикатів готових комплектуючих виробів.

Вироби, які були придбанні для комплектації готової продукції, вартість яких не включаються в собівартість продукції, відображаються на рахунку 28 " Товари ". На субрахунку 203 " Паливо" враховується наявність та рух палива, яке придбане для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для витрати енергії і опалення приміщення. Бухгалтерський облік палива видеться по його виду, місце сховища і матеріально відповідальними особами.

В регістрах бухгалтерського обліку рух та залишки палива відображаються в грошовому і кількісному відображені.

Надходження палива відображається в бухгалтерському обліку на суму, яку потрібно перевести постачальнику за паливо, по дебету рахунку 203 "Паливо " кредитується на рахунок 63"Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

На вартість палива, відпущеного на виробництво, обслуговування, а також для загальновиробничого і загальногосподарського призначення, робиться бухгалтерська проводка.

Тара враховується на субрахунку 204 "Тара і тарні матеріали". Облік залогової тари ведеться по договірній (залоговій) ціні. Аналітичний облік тари ведеться в бухгалтерії підприємстві в кількісному і вартісному відображенні. У постачальників і покупців продукції тара оцінюється в аналітичному обліку в залежності від її виду. При повернені тари постачальникам продукції, товаровиробник враховує по відпускній ціні.

На субрахунку 204 відображається рух та наявність всіх видів тари, крім тари, яка використовується як господарський інвентар, а також матеріали і деталі, які використовуються для виготовлення тари і її ремонта.

Для аналітичного обліку на підприємстві відкриваються наступні аналітичні групіровки:

2051 "Матеріали", на якому враховується матеріали, які використовуються безпосередньо в процесі будівельних і монтажних робіт або для виготовлення будівельних деталей;

2052 "Конструкції і деталі", на якому враховується будівельні конструкції і деталі, які використовуються при будівництві;

2054 "Імпортне обладнання, яке потребує монтажа".

На субрахунку 206 " Матеріали, передані на переробку" враховуються матеріали, які передані на переробку і в подальшому включаються в склад собівартості отриманих з них виробів.

Аналітичний облік матеріалів, які передані на переробку, ведеться в розрізі, яких забезпечує інформацію про підприємствах-переробників і контролі за операціями по переробці і витратам. Передача матеріалів на переробку відображається тільки на субрахунках рахунку 20. Списання вартості послуг по переробці здійснюється шляхом формування бухгалтерської проводки. Одночасно формується запис виникнення права на податковий кредит, при наявності податкової накладної (проводка 4) Оприбуткування готової продукції здійснюється шляхом формування бухгалтерської записи. При оплаті рахунків виконавцям за дані послуги формується проводка.

На субрахунку 207 " Запасні частини " ведеться облік надходження або виготовлення запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструментів, а також автомобільних шин в запасі і обігу. По дебету рахунку відображається залишок і надходження, по кредиту - реалізація і інші видачі запасних частин.

Аналітичний облік запасних частин ведеться по місту сховища і однорідним групам. Аналітичний облік машин, обладнання, ведеться по групам: пригідні к експлуатації (нові, відновлені); відновлені (на складі); які знаходяться на ремонті.

На субрахунку 209 " Інші матеріали " враховуються залишки виробництва, матеріальні цінності, які отримані від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали, топлива або запасні частини на підприємстві, зношені шини та ін.

В бухгалтерському обліку АТВТ "Первомайськдизельмаш" використовуються такі проводки:

1. Дт 203 "Паливо"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та покупцями";

2. Дт 23 "Виробництво"

Дт 91 "Загальновиробничі витрати" Дт 92 " Адміністративні витрати " Дт 93 "Витрати на збут" Дт 94"Інші витрати операційної діяльності" Кт 203 "Паливо";

3. Дт 23 "Виробництво"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

4. Дт 644 "Податковий кредит"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

5. Дт 26 "Готова продукція"

Кт 23 "Виробництво";

6. Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Кт 31 "Рахунки в банках".

На АТВТ "Первомайськдизельмаш" періодично проводять інвентаризацію, що є одним з радикальних засобів контролю за збереженням матеріальних оборотних активів і роботою матеріально-відповідальних осіб. Використовується також для виявлення фактичних витрат на виробництво продукції та послуг, або коли інші засоби одержання даних про витрати матеріальних ресурсів не можуть бути використані.

Обовязкове проведення інвентаризації при зміні матеріально-відповідальних осіб. У процесі інвентаризації визначається фактична наявність цінностей, відхилення від книг обліку і причини відхилень. Інвентаризаційні описи, разом з висновками робочої комісії здають до бухгалтерії для виявлення кінцевих результатів.

Якщо вартість нестач буде вище вартості лишків, то різниця з вартістю має бути віднесена на винних матеріально відповідальних осіб.

Коли цінності, яких не вистачає, коштують дешевше лишків, що їх перекривають, то різниця відноситься на зменшення собівартості продукції (затрати на виробництво, послуги).

Делись добром ;)