Характеристика історії та діяльності Рокитнянського маслозаводу ПП "Сімол"

отчет по практике

2.1 Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства

Розрахунок і аналіз показників діяльності підприємства проводиться на основі звітності підприємства. Баланс, звіт про фінансові результати і звіт про рух грошових коштів за 2011-12 рік представлені в додатках (див. дод. А-В). Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства в 2012-2013 роках представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 2.1

Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства в 2011-2012 роках

Показники

Одиниці виміру

Роки

Відхилення

2012

2013

Абсолютне,+/-

Відносне,%

1

2

3

4

5

6

1. Обсяг випуску продукції

тис. грн.

38321

37785

- 536

- 1,4

2. Дохід від реалізації

тис. грн.

22486

20073

- 2413

- 10,7

3. Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

16277

17533

1256

7,7

4. Чисельність працюючих

в. т. ч. ПВП

чол.

72

35

74

36

2

1

1,0

2,9

5. Продуктивність праці

грн

532,2

510,6

- 21,6

- 4,0

6. Фонд оплати праці

Тис. грн

1491

1548,4

57,4

3,8

7. Середня заробітна плата (за рік)

грн

20,7

20,9

0,2

1,0

8. Затрати на 1 грн

грн

0,72

0,87

0,15

20,8

9. Балансовий прибуток

тис. грн

2462

2540

78

3,2

10. Рентабельність підприємства

%

15,1

14,5

- 0,6

- 4

11. Вартість основних засобів

тис. грн

6196,5

5992

- 204,5

- 3,3

12. Довгострокові забовязання

Тис. грн

207,5

123

- 84,5

-40,7

13. Поточні заобовязання

Тис. грн

607

1144,5

537,5

88,6

Отже, дохід від реалізації зменшився. В 2012 році становить - 22486 тис. грн., а в 2013 він зменшився на 2413 тис. грн., (або на 10,7%) і становив - 20073. Збільшується собівартість реалізованої продукції, що могло спричинити зменшення дохід від реалізації. В 2013 році порівняно з 2012 цей показник збільшився з 16277 тис. грн., до 17533 тис. грн.

Спостерігається також незначне збільшення чисельності працюючих: з 72 чол. - 2012 році, до 74 - 2014 році. Порівняно з 2012 роком кількість промислово-виробничого персоналу у 2013 році зросла на 1 людину.

Продуктивність праці ми можемо спостерігати зменшилась порівняно з попереднім роком у 2012 році становила - 532,2 грн, у 2013 - 510,6 грн. Тобто кількість виробленої продукції, що припадає на одного середньооблікового працівника зменшилась на 4 %.

Фонд оплати праці також збільшився порівняно з 2012роком - 1491тис. грн., до 1548,4 тис. грн., - 2013 році. Зростання становить 57,4 тис. грн або 3,8%.

Делись добром ;)