Характеристика історії та діяльності Рокитнянського маслозаводу ПП "Сімол"

отчет по практике

2.2 Аналіз основних засобів, оборотних коштів та витрат

На основі фінансової звітності підприємства проаналізую динаміку загального обсягу основних засобів, за первинною вартістю оціню динаміку суми зносу, співставлю обчислені показники динаміки. В таблиці 2.2 приведу аналіз стану та руху основних засобів підприємства.

Для цього розрахуємо наступні показники:

коефіцієнт оновлення, який визначається як відношення величини основних засобів, введених в експлуатацію у звітному періоді до балансової вартості основних засобів на кінець періоду.

коефіцієнт вибуття, який визначається як відношення балансової вартості вибулих основних засобів до балансової вартості основних засобів на початок періоду.

коефіцієнт зносу, який визначається як відношення суми амортизаційних відрахувань до балансової вартості основних засобів.

коефіцієнт придатності, який визначається як відношення залишкової балансової вартості до балансової вартості основних засобів.

Таблиця 2.2.

Показники майнового стану:

№ п/п

Показник

Роки

Відхилення

2012

2013

Абсолютне

грн.

Відносне

%

1

Вартість ОЗ на п. р., тис. грн.

9135

9447

312

3,4

2

Знос, тис. грн

9291

3580

- 5711

-61,5

3

Надійшло за рік, тис. грн.

312

299

-13

-4,2

4

Вибуло за рік, тис. грн.

0

62

62

0

5

Вартість ОЗ на к. р., тис. грн

9697

9447

-250

-2,6

6

Коефіцієнт оновлення

0,03

0,03

-

0

7

Коефіцієнт вибуття

0

0,007

-

0

8

Коефіцієнт зносу

0,06

0,05

-

-16, 7

9

Коефіцієнт придатності

0,67

0,63

-

-6,0

Здійснивши аналіз стану та руху основних засобів можна зробити наступні висновки.

Вартість ОЗ в 2013 році порівняно з 2012 роком збільшилася на 3,4%.

Сума зносу в 2013 році порівняно з 2012 роком зменшилась на 61,5%,. Це призвело до того, що коефіцієнт зносу в 2013 році порівняно з 2012 роком зменшився на 16,7%,

Спостерігаються незначні коливання в обсягах надходження ОЗ за досліджуваний період. Так в 2013 році порівняно з 2012 надійшло на 4,2% ОЗ менше. Це також спричинило велику різницю і змінах коефіцієнтів оновлення ОЗ за цей період.

В 2013 році порівняно з 2012 роком спостерігається значне збільшення вибуття ОЗ. Вибуло на 62 тис. грн більше в 2013 році, ніж в 2012.

При здійсненні аналізу оборотних коштів оціню структуру середньорічних залишків оборотних коштів та їх динаміку за два роки.

Структурно-динамічний аналіз оборотних коштів представлено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.

Структурно-динамічний аналіз оборотних коштів підприємства

п/п

Елементи оборотних коштів

Роки

Відхилення, %

2012

2013

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Оборотні кошти всього

3196,5

100

5177

100

62

1.

Оборотні фонди

269,5

8,4

477,5

9,2

77,2

1.1

з них:

виробничі запаси

269,5

8,4

477,5

9,2

77,2

2.

Фонди обігу

2927

91,6

4699,5

90,8

60,6

2.1

з них:

готова продукція

474

14,8

1129,5

21,8

138,3

2.2

Товари

-

-

-

-

-

2.3

Векселі одержані

-

-

-

-

-

2.4

Дебіторська заборгованість

2080,5

65,1

3071

59,3

47,6

2.5

Грошові кошти

372,5

11,7

499

9,6

34

2.6

Інші оборотні кошти

-

-

-

-

З таблиці видно, що сума оборотних коштів за два роки значно збільшилася. Їх приріст складає 62%.

Основну частину оборотних коштів складають фонди обігу. В 2013 році їх частка складала 90,8%, а в 2012 році - 91,6%. Причиною зменшення частки фондів обігу в 2013 році є більш стрімке збільшення оборотних фондів. Так їх приріст за два роки склав 77,2%, при цьому приріст фондів обігу лише 60,6%.

Дебіторська заборгованість, яка займає значну частку в оборотних коштах, за два роки зросла на 47,6%. При цьому збільшився обсяг грошових коштів.

Оціню основні показники ефективності використання оборотних коштів - їх обіговість. Для цього розрахую наступні показники:

коефіцієнт обіговості як відношення виручки від реалізації до середньорічної вартості оборотних коштів;

тривалість одного обороту.

Результати представлено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

Ефективність використання оборотних коштів підприємства

п/п

Показники ефективності використання оборотних коштів

Роки

Відхилення, %

2012

2013

1.

Виручка, тис. грн.

20613,5

19406

- 5,9

2.

Середньорічний залишок оборотних коштів, тис. грн.

3196,5

5177

62

3.

Коефіцієнт обіговості

6,45

3,7

- 42,6

4.

Тривалість одного обороту, днів

55,8

97,3

75,3

Оцінивши основні показники ефективності оборотних коштів, можна зробити висновок, що коефіцієнт обіговості зменшився на 42,6%. При цьому тривалість одного обороту збільшилася на 75,3%.

Виконаю структурно-динамічний аналіз витрат підприємства за економічними елементами за два роки. Оціню динаміку матеріалоємності, зарплатоємності та частки амортизаційних відрахувань у вартості діяльності підприємства (табл. 2.5.).

Таблиця 2.5.

Аналіз елементів операційних витрат підприємства

п/п

Елементи витрат

Роки

Відхилення, %

2012

2013

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1.

Матеріальні витрати

13617

83,7

14867

84,8

9,2

2.

Витрати на оплату праці

1516

9,3

1567

8,9

3,4

3.

Відрахування на соціальні заходи

590

3,6

603

3,5

2,2

4.

Амортизація

535

3,3

444

2,5

- 17

5.

Інші витрати

19

0,1

52

0,3

173,7

Всього

16277

100

17533

100

7,7

Найбільшу частку у витратах підприємства складають матеріальні витрати. Так в 2012 році їх частка складала 83,7%. А вже в 2012 році обсяг збільшився на 9,2% і таким чином матеріалоємність збільшилась до 84,8%.

В 2013 році спостерігається значне збільшення частки інших витрат та зменшення частки амортизаційних відрахувань в загальному обсязі витрат підприємства. Їх приріст за два роки складає 173,7% та - 17% відповідно.

Зарплатоємність також збільшилась. Так витрати на оплату праці та соціальні заходи збільшились в 2013 році порівняно з 2012 роком на 3,4% і 2,2% відповідно.

Делись добром ;)