Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

курсовая работа

3.9. Характеристика фінансового стану комбінату

Для характеристики фінансового положення комбінату приведемо згрупований аналітичний баланс за 2000 і 2001 р. і показники платоспроможності підприємства.

Фінансові показники роботи комбінату в 2001 році значно покращилися за рахунок збільшення обсягу продукції, що випускається.

Обсяг продажів комбінату за 2000 р. і 2001 р. збільшився на 35.2% і склав, відповідно, $ 575 млн. і $ 699 млн., балансовий прибуток - $ 36.3 млн. і $ 79.8 млн., рентабельність 6.7% і 11.4%, відповідно.

При цьому необхідно відзначити, що в комбінату є резерви для подальшого поліпшення свого фінансового стану за рахунок поліпшення якості продукції.

Показники платоспроможності підприємства характеризуються системою коефіцієнтів, обчислених на підставі вищенаведеного аналітичного балансу, а саме:

Співвідношення ліквідних і неліквідних засобів:

I+II+III гр. активу

IV гр. активу

Співвідношення власних і позикових засобів:

IV гр. пасиву __

I+II+III гр. пасиву

Коефіцієнт маневреності власних засобів - Км:

(III+IV гр. пасиву) - IV гр. активу

IV гр. пасиву

Співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості:

II гр. активу_

II гр. пасиву

Коефіцієнт загальної ліквідності - Кіл:

I+II+III гр. активу

I+II гр. пасиву

Коефіцієнт ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття) - Кл:

I+II гр. активу

I+II гр. пасиву

Коефіцієнт термінової ліквідності - Ксл:

I гр. активу_

I гр. пасиву

Коефіцієнт автономії - Ка:

IV гр. активу

Підсумок балансу

Коефіцієнт покриття інвестицій - Ки:

II+III+IV гр. пасиву

Підсумок балансу

У зведеному виді показники платоспроможності комбінату характеризуються наступними даними:

Найменування показників

2000р.

2001р.

Нормативне значення

Співвідношення ліквідних і неліквідних засобів

"right">0.32

"right">0.28

1:1

Співвідношення власних і позикових засобів

"right">3.88

"right">3.59

2:1

Коефіцієнт маневреності власних засобів

"right">0.095

"right">0.031

-

Співвідношення дебит. і кредит. заборгованості

"right">0.57

"right">0.7

> 2

Коефіцієнт загальної ліквідності

"right">1.37

"right">1.11

не < 1

Коеф. ліквідності (проміжний коеф. покриття)

"right">0.55

"right">0.52

0.5 - 1.0

Коеф. термінової ліквідності

"right">0.1

"right">0.02

близько до 1

Коеф. автономії

"right">0.72

"right">0.76

> 0.5

Коеф. покриття інвестицій

"right">0.99

"right">0.94

0.85 - 0.9

Приведені дані свідчать про те, що фінансове положення комбінату є нестійким і недостатньо стабільним. Хоча, власні засоби майже в 4 рази перевищують позикові, коефіцієнти ліквідності за 2001 рік знизилися і знаходяться на нижніх нормативних межах. Це свідчить про можливість виконати свої поточні зобовязання, тільки мобілізувавши всі оборотні кошти.

Коефіцієнт автономії, що характеризує рівень платоспроможності комбінату, вище нормативного, а його динаміка стосовно 2000 р. свідчить про розширення ділової активності комбінату.

Та обставина, що чорні метали залишаються основним конструкційним матеріалом, дозволило чорної металургії в 90-і роки вийти на якісно новий рівень розвитку. У найближчій перспективі у виробництві і споживанні стали будуть збережені тенденції, що сформувалися. Для ведучих країн Заходу значну роль буде грати такий фактор, як зниження металоємності виробництва. У звязку з цим, можна екати деякого скорочення питомої ваги галузі у світовому господарстві. Однак, у багатьох країнах зі швидко розвивається індустрією (серед них особливо виділяються Корея, Туреччина, Таїланд, Мексика, Малайзия), продовжується абсолютний ріст споживання чорних металів, а безумовне лідерство в темпах росту збереже Китай.

На ринку чорних металів ведучу роль грає цінова конкуренція. Звідси, найважливішим фактором конкурентноздатності є витрати на виробництво. Високий рівень трудових і матеріальних витрат відображає технологічну відсталість металургійного підприємства. Так, через відсутність технології безупинного лиття заготівель на ВАТ «Запорожсталь» на випуск однієї тонни прокату витрачається сталі на 20 % більше, ніж у Японії.

Важливим фактором цінової конкурентноздатності промисловості України є дешева робоча сила (частка заробітної плати на комбінаті «Запорожсталь» складає 6% від загальних витрат). Але ця перевага має тимчасовий і нестійкий характер. За деякими оцінками, чорна металургія України може зберегти визначені цінові переваги за рахунок цього фактора ще 5-7 років.

В даний час комбінат «Запорожсталь», одержавши економічну самостійність, в умовах скорочення внутрішнього споживання активізував пошуки нових ринків збуту. Це обумовило задачу вживання заходів по підвищенню якості окремих видів металлопродукции з обовязковою сертифікацією на відповідність міжнародним стандартам. Проведені технічні заходи, лібералізація зовнішньої торгівлі, розширення зовнішнього ринку, включення в число імпортерів країн Південно-Східної і Центральної Азії, де продукція ВАТ «Запорожсталь» має досить високу конкурентноздатність, дозволили значно збільшити обсяги експорту металлопродукции комбінату в умовах внутрішнього споживання, що скоротився в останні роки.

За 2001р. загальний обсяг виробництва комбінату склав $ 699 млн. У тому числі: внутрішній ринок - $ 219 млн.; країни СНД - $ 44 млн.; далеке зарубіжжя - $ 436 млн. З країн ближнього зарубіжжя найбільшу питому вагу займають Росія і Білорусія. Основними споживачами серед країн далекого зарубіжжя зявилися Китай, Туреччина, Таїланд.

У той же час, вітчизняні трубні заводи як і раніше випробують утруднення по забезпеченню свого виробництва штрипсом. Зацікавлені в запорізькому рулоні і виробники зварених труб у країнах СНД, у першу чергу в Росії. Як видно, постачання рулону на трубні заводи “Запорожсталь” буде нарощувати.

За даними «Metal Bulletin» від 12 березня 2002 р., частка ВАТ «Запорожсталь» серед приблизно 100 найбільших виробників чорних металів склала в 2000 р. 0.45%, а в 2001 р. - 0.55%.

В даний час не існує стійких тенденцій у світовій чорній металургії, що могли б істотно змінити зазначену частку продукції комбінату. Можна прогнозувати, що в найближчі роки вона залишиться незмінною на рівні 0.5%.

Поточний рівень цін на липень 2002р. для країн далекого зарубіжжя (у дол. США за 1 МТ)

ВАТ «Запорожсталь»1

Туреччина2

Китай3

Західна Європа4

Чавун

115

немає зведень

немає зведень

немає зведень

Горячекатані рулони

190 - 235

245 - 255

210 - 215

270 - 300

Горячекатаний лист

195 - 210

немає зведень

немає зведень

360 - 370

Холоднокатані рулони

260 - 270

345 - 355

290 - 300

380 - 420

Холоднокатаний лист

248 - 255

немає зведень

немає зведень

немає зведень

1 - для всіх базисів постачань;

2 - FOB турецький порт, турецького виробництва;

3 - CAF китайський порт, виробництва країн СНД;

4 - FOB західноєвропейський порт, виробництва країн ЄС

Варто звернути увагу на те, що якість металопродукції ВАТ «Запоріжсталь» не є аналогічним тому, що виробляється в країнах ЄС, зокрема, по параметрах прокатки, якості поверхні, упакуванню й ін.

За 5 місяців 2002 року комбінат “Запоріжсталь” експортував 793 тис. тонн прокату, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Майже 94% експорту заводу - постачання в країни далекого зарубіжжя. Постачання прокату в країни СНД у поточному році практично не змінилися і склали за 5 місяців близько 50 тис. тонн. 40% з цієї кількості (майже 20 тис. тонн) - постачання в Росію. Не набагато менше, ніж у Росію комбінат експортує прокату в Білорусію.

У червні експортні ціни підприємства істотних змін не перетерпіли. На липень комбінат декларує наступні базові ціни:

Продукція $/т, СРТ порти $/т, DAF границя

Чорного моря України

Г/до лист 200-205 205-210

Г/до рулон 195-200 200-205

Х/до лист 270-275 270-275

Х/до рулон в експортної

упакуванню 280-285 280-285

Підводячи підсумок аналізу ринків збуту продукції ВАТ «Запорожсталь» і їхніх перспектив, можна зробити наступні висновки:

перспективи розвитку комбінату сприятливі, тому що споживання сталевої продукції у світі повинне зрости (за прогнозами до 800 млн. тонн у 2005 році);

розширивши кооперацію з провідними закордонними компаніями, ВАТ «Запорожсталь» може закріпити позиції на освоєних ринках, а також на ближнім зарубіжжі при відновленні звязків із країнами СНД;

збільшити обсяги збуту на внутрішньому ринку України в звязку з розвитком вітчизняного машинобудування, що намітився.

Делись добром ;)