Чинники та шляхи покращення використання оборотних коштів підприємств

курсовая работа

Висновки

Оборотні кошти - засоби виробництва, що, на відміну від основних фондів, беруть участь тільки в одному виробничому циклі, під час якого переносять свою вартість на вартість готової продукції цілком. Вони необхідні для формування й забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу. В ньому вони проходять три стадії - передвиробничу, виробничу та реалізаційну, та забезпечують безперервність та повторюваність виробництва.

За різними критеріями оборотні кошти поділяються:

- залежно від участі їх у кругообігу коштів на авансовані у оборотні виробничі фонди і фонди обігу;

- залежно від методів планування оборотні кошти поділяються на нормовані та ненормовані;

- за джерелами формування оборотні кошти поділяються на: власні та прирівняні до власних, залучені та інші.

На ефективність використання оборотних коштів впливають такі фактори, як їх обсяг та час знаходження у кругообігу коштів, у його певних елементах. Тому для покращення використання оборотних коштів необхідно їх проаналізувати та виокремити оптимальні шляхи, яких і дотримуватися в подальшій організації виробництва та реалізації продукції підприємства.

Аналіз використання оборотних коштів підприємства проводиться за допомогою показників оборотності. Вони характеризують час знаходження обігових коштів у виробничому циклі та допомагають визначити суму грошових коштів, що вивільняється з кругообігу завдяки прискоренню оборотності. Також аналіз проводиться за допомогою показника рентабельності, що дозволяє скільки прибутку дає авансована одиниця грошових коштів, та яких з їх елементів працює неефективно.

Оборотні кошти різногалузевих підприємств країни становлять значну частину їхніх матеріально-грошових активів. Тому раціональне та економне використання оборотних коштів субєктів господарювання має неабияке економічне значення. Для оцінки ефективності використання оборотних коштів виробничих підприємств застосовують певні показники, а для підвищення ефективності - відповідні конкретні заходи.

Виходячи з проведеного аналізу, проводиться вибір шляху, за яким підприємство буде вдосконалювати свою роботу. Серед них - оптимізація роботи з запасами, оптимізація технології виробництва, заходи щодо покращення організації збуту продукції, тощо.

Всі ці заходи сприяють покращенню становища підприємства, його стабільності та прибутковості, що є важливим явищем у нинішньому стані світової і національної економіки - світовій фінансовій кризі.

Література

1.Фінансовий менеджмент. / В.М. Шолудько - К: "Знання", 2006. - 439 с.

2.Фінансовий аналіз: Навч.посібник./ Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. - К.: Київ. Нац. торг.-економ. ун-т, 2010. - 412 с.

3. Управління фінансами підприємств./ Білик М.Д. - К.: Знання, 2006. - 362 с.

4.Економіка підприємства. Підручник/ В.І.Осипов - К:ОНЕУ.-2005.-718 с.

5.Фінанси підприємства. Підручник./ За ред. А.М. Поддєрьогіна. -- К.: КНЕУ.-2006. - 460 с .

6.Підприємництво: стратегія, організація, ефективність/ Покропивний С.Ф.,Колот В.М. - К.: КНЕУ, 2007. - 352 с.

7.Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища школа, 2003. - 471 с.

8. Загальна економіка: Підручник / За ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Знання, 2004. - 234 с.

9. Экономика предприятия. Учеб. пособие/ Стародубцева В.К. - 2007.

10.Оборотні засоби промислового підприємства: оптимізація управління./ Л.Г. Соляник. - 2009. - 239 с.

11.Капітал, основні та оборотні засоби підприємства/ П.В. Круги, О.В. Клименко. - 2008. - 328 с.

12.Фінансовий менеджмент/ О.С. Стоянов. - 2006. - 656с.

13.Эффектиное управление оборотным капиталом предприятия/ Економіка та держава - О.Ю. Могилевская. - 2008.- №7 - с.150-154.

14.Модель сбалансированого планирования оборотных стредств предприятия/Менеждмент в Росии и за рубежом. - Г.И. Коновалова. - 2011. - №3. - с.95-99

15.Эк. аспекты развития системы управления оборотными средствами предприятий/Эк. Науки. - Ю.А. Коновалова. - 2011. - №8. - с.167-171.

16.Управління обіговими коштами підприємства/Вісник соц.-ек. Досліджень. - С.В. Гоцуляк - 2005. - №21

17.Оборотных капитал как элемент стратегического бизнес-планирования/Эк. Науки. - А.Н. Логинов. - 2010. - №10 - с.150-154

18.Аналіз динаміки оборотних коштів за видами ек. діяльності/ Формування ринкових відносин в Україні. - А.О. Боровик. - 2008.-№2 - с.95-99

19.Економіка підприємства. Навчальний посібник/Мельник Л.Г., Карінцева О.І. - С: "Університетська книга", 2004. - 411с.

20. Економіка підприємства: Навчальний посібник / під заг. Ред. Л.М. Нехорошева. - Мн. Обчислюємо. шк., 2003. - 383 с.

Делись добром ;)