Шляхи вдосконалення цінової політики на ВАТ "ХТЗ"

дипломная работа

2.1 Аналіз фінансового стану підприємства

Під аналізом фінансової звітності підприємства розуміють виявлення взаємозвязків і взаємозалежностей між різними показниками його фінансово-господарської діяльності, включеними в звітність.

Такого роду аналіз може виконуватися як управлінським персоналом даного підприємства, так і будь-яким зовнішнім аналітиком, оскільки в основному базується на загальнодоступній інформації. Проте, прийнято виділяти два види фінансового аналізу: внутрішній і зовнішній. Внутрішній аналіз проводиться працівниками підприємства. Інформаційна база такого аналізу набагато ширше і включає будь-яку інформацію, що циркулює усередині підприємства і корисну для прийняття управлінських рішень. Відповідно розширюються і можливості аналізу. Зовнішній фінансовий аналіз проводиться аналітиками, які є сторонніми особами для підприємства і тому що вони не мають доступу до внутрішньої інформаційної бази підприємства. Зовнішній аналіз менш деталізований і більш формалізований.

Результати аналізу дозволяють зацікавленим особам і організаціям приймати управлінські рішення на основі оцінки поточного фінансового положення і діяльності підприємства за попередні роки.

Джерелом інформації для проведення даного аналізу є наступні форми бухгалтерської звітності:

1 Баланс підприємства за 2005 рік (форма №1) (таблиця Б1 додатку Б);

2. Баланс підприємства за 2004 рік (форма №1) (таблиця Б2 додатку Б);

3 Звіт про фінансові результати за 2005 рік (форма №2) (таблиця Б3 додатку Б);

4. Звіт про фінансові результати за 2004 рік (форма №2) (таблиця Б4 додатку Б).

Здійснимо по балансу аналітичне угрупування активу і пасиву.

Отриманий аналітичний баланс дозволяє визначити ряд найважливіших характеристик фінансового стану підприємства ( табл. 2.1).

Таблиця 2.1 Аналітичне угрупування й аналіз статей активу і пасиву балансу

Найменування статей

Методика розрахунку

На початок періоду

На кінець періоду

Абсолютне відхилення, тис. грн

Темп росту, %

тис. грн

у % до підсумку

тис. грн

у % до підсумку

Актив балансу

1. Майно - усього

стр. 280

61171,3

100

550264,8

100

-61451,5

89,95

1.2 Іммобілізовані (необоротні активи)

стр. 080

367796,9

60,13

332187,6

60,37

-35609,3

90,32

1.2 Мобільні (оборотні) активи

стр. 260-270

243919,4

39,87

218077,2

39,63

-25842,2

89,41

1.2.1 Запаси і витрати

стр. (100-140)+270

171393,1

28,02

154195,6

28,02

-17197,5

89,71

1.2.2 Дебіторська заборгованість

стр. (150-210)+250

72191,9

11,8

063317,2

11,51

-8874,7

87,71

1.2.3 Кошти, розрахунки та інші активи

стр. 220-240

334,4

0,05

564,7

0,10

+230

168,7

Пасив балансу

1. Джерела майна - усього

стр. 640

611716,3

100

550264,3

100

-61451,5

89,95

1.1 Власні і прирівняні до них засоби

стр. 380+430+630

306288,2

50,07

269018,8

48,59

-37269,4

87,83

1.2 Позикові засоби

стр. 480+620

305428,18

49,93

281246

51,11

-24185,1

92,08

1.2.1 Довгострокові зобовязання

стр. 480

222278,6

36,34

164308,8

29,86

-57969,8

73,92

1.2.2 Короткострокові кредити і позики

стр. 500-510

5862,6

0,95

28914

5,25

+23051,4

493,2

1.1.3 Кредиторська заборгованість

стр. 520-610

77286,9

12,63

88023,2

16,0

+10736,3

113,9

Дані дослідження показали:

1. При загальній тенденції до зменшення підсумку балансу (темп спаду в звітному періоді склав - 89,95%) спостерігається перерозподіл у питомій вазі різних його розділів.

2. Питома вага розділів активу балансу на початок і кінець звітного періоду значно не помінявся.

Співвідношення необоротних і оборотних активів на початок звітного періоду склало 60,13 % і 39,87 %, а на кінець 60,37 % і 39,63 % відповідно. Проведемо аналіз оборотних активів:

абсолютні значення розділу "Запаси і витрати" зменшилися, а питома вага в складі мобільних активів залишилась той же самою;

абсолютні значення і питома вага дебіторської заборгованості зменшилися;

кошти, розрахунки та інші активи на відміну від вищеописаних двох розділів збільшилися як в абсолютних значеннях, так і в питомій вазі. Темп росту склав 168,78%.

Фінансовий стан підприємства залежить від співвідношення основного (необоротних активів) і оборотного капіталу, їхньої структури. Чим вище питома вага поточних активів, а в них - більш ліквідних груп, тим вище оцінюється ліквідність балансу. Аналіз необоротних і оборотних активів досліджуваного підприємства дозволяє говорити про значне (майже в 2 рази) перевищення частки необоротних активів над часткою оборотних, що робить підприємство уразливим в умовах нестабільного ринку.

Збільшення коштів, у порівнянні з початком звітного періоду, свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства. Однак при роботі підприємства в майбутні періоди необхідно врахувати, що кошти, як частина оборотного капіталу, необхідно пускати в оборот з метою одержання прибутку.

3. Проаналізуємо абсолютні значення і процентне співвідношення пасиву балансу:

Співвідношення власних і позикових засобів на початок звітного періоду склало 50,07 % і 49,93 %, а на кінець 48,89 % і 51,11 % відповідно. Абсолютне значення власних і позикових засобів, і питома вага власних і прирівняних до них засобів на кінець року зменшилося, а питома вага позикових засобів збільшилась в порівнянні зі звітним періодом.

У складі позикових засобів відбулися такі зміни:

абсолютне значення і процентне співвідношення довгострокових зобовязань зменшилися;

короткострокові кредити і позики в абсолютному значенні збільшилися більш ніж у два рази, а в процентному співвідношенні збільшилися в пять разів;

абсолютне значення і питома вага кредиторської заборгованості збільшилися.

Співвідношення власних засобів до позикового на начало звітного періоду було більше одиниці, у той час як на кінець року, позикові засоби стали превалювати над власними через збільшення в їхньому складі частки кредиторської заборгованості і короткострокових позик і кредитів. Це так само говорить про погіршення фінансового стану підприємства в звітному періоді. Для аналізу ефективності використання фінансових ресурсів розрахуємо коефіцієнт зміни виторгу від реалізації продукції () і коефіцієнт підсумку балансу ().

Коефіцієнт зміни виторгу від реалізації продукції:

Кв = ,(2.1)

деВ2005- виторг від реалізації продукції за 2003 рік (форма 2);

В2004- виторг від реалізації продукції за 2002 рік (форма 2);

.

Коефіцієнт підсумку балансу:

Кб = ,(2.2)

де?ВСР2005, ?ВСР2004 - середня вартість майна підприємства, відповідно, за 2005 і 2004 року (підсумок балансу).

.

Зміна обох коефіцієнтів говорить про те, що фінансові ресурси в 2005 році не використовувалися підприємством більш ефективно.

При узагальненні результатів проведеного вище аналізу, можна говорити в цілому про погіршення фінансового стану підприємства, тому що:

1) не спостерігається ріст майна і власного капіталу;

2) кредиторська заборгованість істотно перевищує дебіторську;

3) за результатами діяльності в 2005 році підприємство одержало збиток у значному розмірі (37211,7 тис. грн.);

4) спостерігаються різкі зміни в розділах пасиву балансу.

Але в деяких розділах спостерігаються позитивні зрушення в порівнянні з початком звітного періоду:

1) на підприємстві зменшилася заборгованість по довгострокових зобовязаннях;

2) Запаси і витрати не перевищують мінімальних джерел їхнього формування (власних оборотних коштів, довгострокових і короткострокових зобовязань).

Зробимо аналіз платоспроможності підприємства, тобто ступінь покриття зобовязань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну погашення зобовязань.

Ліквідність оцінюється шляхом порівняння угруповання активів по ступені ліквідності з угрупованням пасивів по ступені погашення ( табл. 2.2).

Баланс є абсолютно ліквідним, якщо між цими статтями виконуються умови: А1? П1, А2? П2, А3? П3, А4? П4. Як видно з таблиці 2.2, для досліджуваного підприємства ці нерівності наступні:

А1< П1 (найбільш ліквідні активи менше найбільш термінових зобовязань приблизно в 156 разів). Таке співвідношення статей балансу свідчить про повну неможливість підприємства в разі потреби покрити термінові зобовязання. Перевищення статей П1 над статтями А1 на начало звітного періоду було в 231 раз, що говорить, хоча і о незначному, але все ж таки про поліпшення стану балансу.

Делись добром ;)