Шляхи покращення стану ефективності використання активів ПАТ "Полтавакондитер"

курсовая работа

2.1 Загальна характеристика ПАТ «Полтава - кондитер» та його фінансово - господарської діяльності

ПАТ «Полтавакондитер», що у 1993 році в процесі приватизації набуло відповідного статусу до цього іменувалося як Державна кондитерська фабрика, створена в 1919 році шляхом концентрації п`яти кондитерських приватних підприємств. Джерелом для проведення аналітичної роботи служить фінансова звітність підприємства за період з 2008 - 2010 рр.

З метою збільшення торгової мережі створено за участю сторонніх осіб такі юридичні особи: ТОВ «Домінік » - м. Київ, Дніпропетровськ. Товариство має розгалужену мережу фірмових магазинів в Полтавській області.

Установчим документом є Статут ПАТ «Полтавакондитер» від 1993 року. ПАТ «Полтавакондитер» є підприємством приватної форми власності. Юридична адреса підприємства - Полтавська область, місто Полтава, вул. Спаська 10.

Метою створення підприємства є одержання прибутку.

Предмет діяльності:

1. виробнича діяльність;

2. виробництво какао, кондитерських виробів ;

3. закупівля сировини;;

4. оптова, дрібнооптова, роздрібна торгівля

В уставі підприємства відзначено, що ПАТ « Полтавакондитер » формує наступні фонди:

­ фонд розвитку виробництва,

­ фонд соціального розвитку,

­ єдиний фонд оплати праці.

­ резервний фонд,

­ ремонтний фонд,

­ інші фонди.

Однак на даний момент не всі зазначені фонди створені.

Органами управління є збори засновників, що є вищим органом правління, дирекція суспільства - виконавчий орган і ревізійна комісія - контролюючий орган.

При умовах переходу економіки України до ринкових відносин, істотного розширення прав підприємств в області фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного і якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки використання їхнього майна й капіталу, їхньої ліквідності, платоспроможності, фінансовій стійкості й прибутковості, а також пошуку на цій основі способів підвищення й зміцнення фінансової стабільності.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів виробничої, комерційної й фінансово-господарської діяльності.

Важливим етапом аналізу фінансового стану підприємства є аналіз забезпеченості, стану й ефективності використання підприємством основних фондів. Для якого використають ряд показників: фондоозброєність, що показує величину основних засобів на одного працівника; коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства, що відображає питому вагу залишкової вартості основних засобів у загальній вартості майна підприємства; коефіцієнт зносу, що показує рівень зносу; коефіцієнт оновлення, що показує частку введених нових основних засобів у загальній вартості основних засобів; вибуття; приросту, що показує рівень збільшення основних засобів у звітному періоді проти минулого періоду; фондовіддача, що показує ефективність використання основних фондів; фондомісткість, характеризує забезпеченість підприємства основними засобами; рентабельність основних фондів визначає рівень використання основних засобів. Результати розрахунку показників забезпечення стану та ефективності використання основних засобів наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Показники стану й ефективності використання основних фондів на ПАТ «Полтавакондитер» за період 2008-2010 рр.

Показник

Роки

Відхилення: +, - 2010 р. до

2008

2009

2010

2008

2009

Фондоозброєність, грн./чол.

24,90

27,69

32,75

7,86

5,07

Коефіцієнт зносу

0,34

0,39

0,42

0,08

0,03

Коефіцієнт придатності

0,66

0,61

0,58

-0,08

-0,03

Коефіцієнт оновлення

0,21

0,09

0,10

-0,11

0,02

Фондовіддача

0,97

0,98

0,81

-0,16

-0,17

Аналізуючи дану ситуацію на підприємстві констатуємо наступне: ПАТ «Полтавакондитер» не досить інтенсивно використовує свої основні засоби виробництва, про що свідчить спад фондовіддачі 2010 р. на 0,16 пункти в порівнянні з 2008 роком та на 0,17 пункти у порівнянні з 2009 роком. Але водночас не досить активно нарощуються обсяг основних засобів, про що свідчить зниження коефіцієнта оновлення ( 0,11 пункти в порівнянні 2010 року з 2008). Незначного покращення підприємство домоглося в 2010 році, коли спостерігалося зростання показника коефіцієнта оновлення, але в той же час аналогічно зростало і значення коефіцієнта зносу, що дещо нівелювало позитивний ефект росту коефіцієнта оновлення. До речі, таке відношення зі сторони керівництва є недосить коректним, що може призвести до передчасного зносу основних засобів, хоч показник зносу не досяг критичного значення 50%, але певні зміни відбулися, саме про це свідчить коефіцієнт зносу, який в 2008 році становив 34 %, а в 2010 році - 42 %. За проаналізований період було відмічено значне зниження коефіцієнта придатності (8 % ). Той факт, що спостерігається ріст фондоозброєності, є позитивною тенденцією для підприємства.

Матеріально - технічна база підприємства не досить часто відновлюється, про що свідчить коефіцієнт оновлення, хоча технологічні параметри підприємства повністю відповідають світовим стандартам і вдосконалюються, прагнучи перевершити конкурентів. Це й забезпечує продукції високу якість і постійний попит. Аналіз використання матеріальних ресурсів буде відбитий при аналізі рентабельності й ділової активності підприємства.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства, ступінь благополуччя та можливості вчасно, в повному обсязі виконувати підприємством свої зобовязання, а також безперервне функціонування здійснюється за допомогою аналізу показників ліквідності, фінансової стабільності, рентабельності, діловій й ринковій активності

Ліквідність підприємства - це його здатність швидко й вчасно продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобовязань.

Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів і короткострокової заборгованості.

Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчить той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальне надходження.

Для аналізу стану ліквідності ПАТ « Полтавакондитер » розглянемо таблицю 2.2.

Таблиця 2.2 - Показники ліквідності підприємства за період 2008 - 2010 рр.

Показник

Значення показника

Відхилення: +, - 2010 р. до

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2008

абсолютне

%

Коефіцієнт покриття

2,25

2,77

3,11

0,87

138,54

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,28

1,64

1,93

0,65

150,61

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,07

0,07

0,10

0,02

128,58

Чистий оборотний капітал, тис. грн.

56101,40

72597,00

82692,00

26590,60

147,40

За період 2008 - 2010 рр. на підприємстві помітно покращилися коефіцієнти ліквідності. Так ми можемо сказати, що підприємство мало в 2010 році 3,11 грн. оборотних активів на кожну гривню поточних зобовязань, або поточні зобовязання є в 3,11 рази меншими за оборотні активи. Даний показник за період 2008 - 2010 рр. зріс на 0,87 пункта та відповідно становить 138,54 %, що говорить про підвищення кредитоспроможності й платоспроможності підприємства; підприємство могло б в один момент розрахуватися за всіма зобовязаннями, оскільки оборотні активи перевищують його поточні зобовязання. Але в цій ситуації є певний недолік. Звичайно для кредиторів, а особливо для короткострокових, таких як постачальників, чим більше значення коефіцієнта покриття, тим краще, для самого ж підприємства високе значення цього показника означає ліквідність, але також може вказувати на неефективне використання грошових коштів. Також збільшилися коефіцієнти швидкої й абсолютної ліквідності на 0,65 й 0,02 пункти відповідно, що також свідчить про ріст платоспроможності підприємства.

Позитивним явищем являється збільшення власного оборотного капіталу. З 2008 по 2010 рік він зріс на 26590,6 тис. грн.

Аналіз фінансової стабільності підприємства представлений у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 - Показники фінансової стійкості ПАТ «Полтавакондитер»

Показник

Значення показника

Відхилення 2010 р. до

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2008

абсолютне

%

Коефіцієнт автономії

0,74

0,78

0,81

0,07

110,13

Коефіцієнт фінансування

0,36

0,29

0,23

-0,12

65,10

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами

1,25

1,77

2,11

0,87

169,43

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,45

0,50

0,49

0,04

109,28

Що стосується коефіцієнтів фінансової стійкості, то можна сказати наступне: збільшується питома вага власного капіталу в структурі всього майна підприємства. Помітно (на 65,1 %) знизився коефіцієнт фінансування, що є позитивною тенденцією і свідчить про фінансову самостійність підприємства.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу майже досяг нормативного значення (0,5). Позитивним фактором є те, що підприємство забезпечене власними оборотними коштами, збереження такої тенденції й надалі може привести до підвищення показників ліквідності, платоспроможності.

Аналіз показників рентабельності ПАТ «Полтавакондитер» представлений у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 - Показники рентабельності підприємства ПАТ «Полтавакондитер» за період 2008 - 2010 рр.

Показник

Значення показника

Відхилення 2010 р. до

2008 р.

2008 р.

2009 р.

2008

абсолютне

%

Коефіцієнт рентабельності активів

0,02

0,03

0,03

0,01

163,03

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0,02

0,04

0,04

0,02

155,11

Коефіцієнт рентабельності діяльності

0,03

0,05

0,06

0,03

191,66

Коефіцієнт рентабельності продукції

0,06

0,09

0,10

0,04

157,81

Аналіз показників рентабельності свідчить про те, що підвищення рентабельності активів на 163,03 % повязане з зменшенням майна підприємства в 2010 році, наявною базою виробничих потужностей та кадровим потенціалом. Разом із цим збільшується рентабельність власного капіталу на 0,02 пункта, що відповідає 155,11 %.

Таким чином, варто відзначити, що ПАТ «Полтавакондитер» активно використовує свої виробничі потужності, про що свідчить про підвищення показників фондовіддачі (до 2008 року, що був кризовим та посприяв зниженню даного показника в наступному періоді), але неефективно нарощує основні засоби,що свідчить показник оновлення, придатності. Про ріст платоспроможності підприємства говорить ріст коефіцієнтів ліквідності. Зростання показників фінансової стійкості повязане зі збільшенням обсягів виробництва й можливістю забезпечення себе власними коштами. Ці ж фактори спричиняються підвищенню показників рентабельності активів і рентабельності продукції. Збільшення рентабельності власного капіталу говорить про раціональність додаткового збільшення капіталу підприємства.

Делись добром ;)