Аналіз використання оборотних засобів

курсовая работа

Висновки і пропозиції:

1. Оборотні кошти є важливою частиною майна організації і слугують для забезпечення безперебійного процесу виконання організацією своїх функцій та завдань. У своєму русі вони проходять послідовно три стадії кругообігу: грошову, виробничу і товарну. До складу оборотних коштів належать оборотні виробничі фонди і фонди обігу;

2. ВАТ «Березівське» за комплексом розрахунків знаходиться в стані фінансової кризи, тому необхідна розробка антикризових заходів обумовлене безвідповідальним відношенням щодо управління діловими характеристиками, дуже повільною реакцією на ринкові зміни, неспроможне забезпечити належні ринки збуту та цінову політику (недоотримання виручки від реалізації), проблемами виробничого характеру (неспроможність знизити витрати за несприятливих природних умов) і т.д.

3. ВАТ «Березівське» неефективно використовує оборотні кошти, що відображається на фінансовому стані підприємства і є основною перепоною до розвитку і виходу з скрутного фінансового становища, яке склалося.

4. шляхами виходу із ситуації що склалася можуть бути:

- перегляд всієї організації і управління оборотними засобами,

- заходи щодо підвищення власних оборотних коштів: збільшення власного капіталу, збільшення довгострокової заборгованості, перегляд використання основних засобів і їх реалізація, або здача в оренду;

- заходи по зниженню поточних фінансових потреб: зниження дебіторської заборгованості,

- збільшення кредиторської заборгованості,

- зменшення оборотних активів.

Список використаної літератури:

1. Конституція України. - К.: Агентство «Книга памяті України».- 1996р.

2. Райзберг Б.А., Лозовський Л.М., Стародубцева Б.А. Сучасний економічний словник. - М.: ІНФРА-М. - 1996р.

3.Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент. - К.: ЦУЛ.- 2002р.

4.Довідник фінансиста підприємства. - М.:ІНФРА-М. - 1996р.

5. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.,

6. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси / Пер. з англ. В.Ф.Овсієнка та В.Я. Мусієнка; - К.: Основи, 1993. - 383 с.,

7. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту в 2-х томах. - К.: Ніка-Центр, 1999.,

8. В.П. Грузинов, В.Д. Грибов Економіка підприємства. - М.: Юніті, 2002. - 310 с.,

9. Фінансовий менеджмент за ред. О.С. Стоянова. - М.: «Перспектива», 2006.-656с.

10. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств. - М.: ІНФРА-М. - 1997р.

Делись добром ;)