Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

курсовая работа

2. Коротка характеристика господарства

СТОВ “Колос” розташоване в селі Шукайвода Христинівського району Черкаської області. Господарство знаходиться в центральній частині лісостепової зони.

Грунтово - кліматичні умови господарства типові для багатьох господарств правобережного Лісостепу. Середньорічна температура повітря становить +80С. Найвища температура буває в липні. Інколи вона досягає до 380С. Опади розподіляються по місяцях дуже нерівномірно. Середня кількість опадів за рік становить 480 мм, в т.ч. за вегетаційний період - 300 мм. Ґрунти за механічним складом середньо - і мало гумусні. Чорноземи типові мало гумусні займають 48% усіх земель, 30,3% - чорноземи типові середньо гумусні, решта - чорноземи типові слабо - та середньозмиті. Природна родючість ґрунтів СТОВ “Колос” в середньому становить 62 бали.

Сільськогосподарське виробництво здійснюється при органічному поєднанні земельних, трудових, основних і оборотних фондів, крім того, економічні умови виробництва характеризуються розмірами і організаційною структурою, спеціалізацією і галузевою структурою, інтенсивністю виробництва. Так, земельний фонд є найважливішою складовою частиною ресурсів сільськогосподарського виробництва. Від раціонального використання землі, підвищення її плодючості залежить розвиток всіх галузей сільськогосподарського виробництва.

Загальна земельна площа в 2003 p. склала 4071 га, в тому числі сільськогосподарські угіддя - 3711 га, з них на долю ріллі припадає 3552 га. В таблиці 2.1 представлено розміри СТОВ “Колос”

За останні три роки не пройшло суттєвих змін у землекористуванні сільськогосподарського підприємства.

Розміри господарства розглянемо на прикладі наступної таблиці

"right"> Таблиця 2.1

Показники розміру СТОВ “Колос”

Показники

2002р.

2003р.

2003р до 2002р,%

Валова продукція в порівняльних цінах 2001р.,тис.грн

1919,6

2201,8

114,7

Товарна продукція, тис.грн

672,4

1127,8

167,7

Основні фонди, всього, тис.грн

7743,2

7823

101,0

Середньорічна чисельність працівників, чол.

197

185

93,9

Площа с.-г. угідь, га

3711

3711

100

в т.ч. рілля

3552

3552

100

Аналізуючи дану таблицю слід відмітити, що спостерігається покращення показників розміру господарства. Так, зростання валової та товарної продукції відповідно склало 14,7 та 67,7 . зростання вартості основних фондів склало 1%. Площа с.-г. угідь та ріллі залишились не змінними. На 6,1% зменшилась середньорічна кількість працівників, що зумовлено більшою механізацією робіт.

Посівні площі господарства розглянемо на прикладі таблиці 2.2.

"right">Таблиця 2.2

Посівні площі сільськогосподарських культур в СТОВ “Колос”

Види і групи культур

2002 р.

2003 р.

га

в % до всього

га

в % до всього

Зернові і зернобобові

1292

34,8

1239,5

33,4

Технічні культури

991

26,8

1020,5

27,5

Картопля та овочеві культури

749,6

20,2

749,6

20,2

Кормові культури

675,4

18,2

701,4

18,9

Разом

3711

100

3711

100

Аналізуючи дану таблицю слід відмітити, що загальна посівна площа в звітному році порівняно з базисним не зменшилась. Що ж до структури посівних площ. то вона суттєво не змінилася. Так, найбільш вагому частку займають зернові і зернобобові, які складають приблизно 34 % від всієї площі. Спостерігається збільшення площ технічними культурами. Також слід відмітити зменшення площ під кормові культури. Проводячи аналіз характеристики господарства слід особливу увагу приділяти показникам інтенсифікації, які наведені нижче.

Інтенсифікацію можна характеризувати як напружене використання виробничих ресурсів, забезпечення зростання їх віддачі. Таке розуміння інтенсифікації можна також використовувати і при характеристиці інтенсифікації праці --зростаюча інтенсивність праці передбачає збільшення затрат праці протягом одного й того ж відрізка часу. Підвищення інтенсивності праці зумовлює зростання її продуктивності і на цій основі поліпшення використання робочої сили.

"right">Таблиця 2.3

Показники інтенсифікації виробництва в СТОВ “Колос ”

Показники

2002р.

2003p.

2003 р. до 2002 p., %

Приходиться на 1 га с.-г. угідь:

- основних фондів, грн.

1966

1977

100,6

- затрат праці, люд.-год

5,3

4,9

92,5

Внесення добрив на 1 га ріллі, ц

2,2

1,8

81,8

Виробництво валової продукції, грн:

- на 1 га с.-г. угідь

517,3

598,2

115.6

- на середньоспискового працівника

3433,9

3930,7

114,5

Прибуток, тис.грн

-305.2

-7,5

2,5

Рівень рентабельності, %

-31.0

-0,6

1,9

Урожайність, ц/га:

- зернових

41,4

54,2

130,9

- цукрових буряків

215,4

198,3

92,1

Виходячи з даних таблиці слід відмітити, що показники інтенсифікації виробництва знаходяться на доброму рівні. Так, спостерігається зростання основних фондів на 1 га с.-г. угідь, виробництва валової продукції га с.-г. угідь, виробництва валової продукції на 1 працівника, урожайність зернових культур відповідно на 0,6%; 15,6%; 14.5%; і 30,9%.

Одним із основних показників, що характеризують розмір і діяльність СТОВ “Колос” є структура товарної продукції (табл.2.4). Вона дає можливість установити спеціалізацію сільськогосподарського підприємства.

"right">Таблиця 2.4

Структура товарної продукції в СТОВ “Колос”

Показники

2001р.

2002 р.

2003 р.

0none

Всього, тис.грн.

%

Всього, тис.грн.

%

Всього,

тис.грн.

%

Зернові, всього

831,0

27,4

240,9

55,8

510,7

45,3

Соняшник

429,9

14,1

120,0

0,2

5,0

0.5

0,5

Картопля

8,2

0,2

1,0

0,1

10,4

0,9

Цукрові буряки

821,5

27,0

117.4

17,5

155,1

13,7

Овочі

3,6

0,2

2,4

0,6

5,4

0,6

Інша продукція

0,2

0,1

-

-

9,3

8,1

Всього по рослинництву

2095,5

2095.5

69,0

69.1

374,2

55,7

779,7

Молоко

505,5

16,7

176,0

26,2

125,4

11,1

Мясо ВРХ

292,3

9,6

90,1

13,4

164,8

14,6

Мясо свиней

138,5

4,6

27,0

4,0

47,7

4,2

Інша продукція

4,4

0,1

5,1

0,8

10,2

1,0

Всього по тваринництву

940,7

31,0

298,2

44,3

548,1

30,9

Разом

3034,2

100

672,4

100

1127,8

100

Дані таблиці 2.4 свідчать, що СТОВ “Колос” спеціалізується в рослинництві на вирощуванні зернових культур та цукрових буряків, а в тваринництві - на виробництві продукції скотарства. В цілому можна сказати, що сільськогосподарське підприємство має зерново-буряковий з розвинутим молочним скотарством виробничий напрямок.

3. Аналіз динаміки та виконання плану виробництва зерна за натуральними та вартісними показниками

Зернове господарство України розвивається на основі дальшої інтенсифікації, що забезпечує збільшення виробництва зерна переважно за рахунок підвищення врожайності зернових культур. Розвиток виробництва зерна характеризується такими показниками, як динаміка посівних площ та їх структури, підвищення врожайності зернових культур, збільшення валового збору зерна і вдосконалення структури зернового виробництва.

"right">Таблиця 3.1

Посівні площі і структура зернових культур в СТОВ “Колос”

Культури

2001р.

2002р.

2003р.

га

%

га

%

га

%

Зернові, всього

1345

100

1295

100

1239

100

Озимі зернові

745

55,4

735

58,4

765

61,7

в тому числі

пшениця

735

54.6

715

55,2

735

59.3

жито

10

0,8

10

0.8

10

0,8

ячмінь

-

-

30

2.3

20

1,6

Ярі зернові

600

44.6

540

41,7

474

38,3

втому числі

яра пшениця

10

0,7

-

-

-

-

ячмінь

280

21,6

270

20.9

239

19.3

овес

30

2,3

30

2,3

30

2.4

кукурудза

130

9,7

60

4,6

70

5,6

просо

10

0.7

4

0,3

-

-

гречка

10

0,7

20

1,5

25

2,0

горох

120

8,9

120

9.3

100

8.2

вика яра

10

0,7

36

2,8

10

0,8

За даними таблиці 3,1 за досліджуваний період в СТОВ “Колос” посівні площі зернових культур скоротились на 106 га або на 16,1 %. У структурі зернових культур зменшилась частка ярого ячменю, озимого ячменю, гречки і зросла озимої пшениці і кукурудзи.

Структурні зміни в посівах зернових культур характеризуються розширенням площ сильних і твердих сортів озимої пшениці, що відзначаються З високою якістю зерна. На протязі 2001 - 2003 років слід відмітити велику нестабільність в посівах кукурудзи і проса. Зокрема, ці культури в 2001 p., а в 2002 p. просо не висівалось в господарстві. Такий стан викликаний був не лише несприятливими природними умовами, але й відсутністю якісного посівного матеріалу, який міг би забезпечити високий урожай і стійкість культури до зовнішніх факторів. Характеризуючи інші зміни, хотілося б відмітити зменшення посівів такої культури, яка дуже широко використовується в кормовиробництві, як-важливий компонент комбікормової промисловості - ярий ячмінь, але частка в структурі посівних площ залишилась відносно сталою, а посівна площа зменшилась на га або на 16,11 %.

Делись добром ;)