Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності підприємства

курсовая работа

1. Загальна характеристика підприємства та його організаційно-правовий статус

Закрите акціонерне товариство “Рівне-Борошно” є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, [див. дод. 1] і створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, “Про власність”, “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативно-правових актів [див. дод. 2].

Юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35 [див. дод. 2, 3, 4].

ЗАТ “Рівне-Борошно” зареєстрований Розпорядженням Голови Рівненської райдержадміністрації № 205 від 29.03.2001 р. З 22.05.2007 р. було прийнято рішення про видачу ліцензії на внутрішнє перевезення вантажу № 75Л [див. дод. 3], а також з 01.05. 2006 р. підприємство отримало торговий патент на право здійснення підприємницької діяльності у сферах торгівельної діяльності за готівкові кошти [див. дод. 4].

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства [див. дод. 2].

Предметом діяльності Товариства є види діяльності, передбачені пунктом 2.3. статуту підприємства [див. дод. 2].

Основними видами діяльності ЗАТ “Рівне-Борошно” [див. дод. 2, 5] є:

- виробництво борошна;

- виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

- інші види оптової торгівлі;

- оптова торгівля зерном та кормами для тварин;

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

Товариство може здійснювати свою діяльність самостійно або спільно з іншими субєктами господарювання, в тому числі і з іноземними.

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством порядку.

Для детальнішого представлення про товариство, охарактеризуємо його основні техніко-економічні показники за останні три роки, а саме: дохід від реалізації продукції, чисельність робітників, фонд оплати праці, вартість майна, операційні витрати, чистий прибуток, продуктивність праці, фондовіддачу та заробітну плату (табл. 1.1.). за допомогою перелічених показників, ми зможемо дізнатися збільшується чи зменшується дохід підприємства та як на нього впливають ті чи інші чинники.

Табл. 1.1 - Основні техніко-економічні показники діяльності ЗАТ “Рівне-Борошно”

№ п/п

Назва показника

Од. виміру

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Абсолютне

Тр, %

1.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Тис. грн..

28721,70

23505,50

31065,70

-5216,20

+7560,20

81,84

132,16

2.

Середньооблікова чисельність працюючих в еквіваленті повної .зайнятості

Чол.

192,00

199,00

200,00

+7,00

+1,00

103,65

100,50

3.

Фонд оплати праці

Тис. грн..

1291,30

1625,40

2366,80

+334,10

+741,40

125,87

145,61

4.

Середньорічна вартість основних засобів

Тис. грн..

8502,90

8264,50

8668,10

-238,40

+403,60

97,20

104,88

5.

Середня вартість майна

Тис. грн..

20520,80

20135,35

20492,45

-385,45

+357,10

98,12

101,77

6.

Операційні витрати

Тис. грн..

20428,00

19727,00

24837,90

-701,00

+5110,90

96,57

125,91

7.

Чистий прибуток (збиток)

Тис. грн..

181,70

731,20

390,20

+549,50

-341,00

402,42

53,36

8.

Продуктивність праці 1 працівника

Грн./чол.

38303,70

11811,81

15532,85

-26491,89

+3721,04

30,84

131,50

9.

Фондовіддача основних засобів

Грн./чол.

3,38

2,84

3,58

-0,53

+0,74

84,20

126,01

10.

Середня заробітна плата 1 працівника

Грн./чол.

6,73

8,17

11,83

+1,44

+3,67

121,45

144,89

Фв - фондовіддача основних засобів;

Д - дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг);

- середньорічна вартість основних засобів.

- середня заробітна плата 1 працівника;

ФОП - фонд оплати праці;

Ч - середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості.

Отримані результати також можна сформувати графічно:

Рис. 1.1 - Основні техніко-економічні показники діяльності ЗАТ “Рівне-Борошно” за 2004 р. - 2006 р.

Провівши аналіз основних техніко-економічних показників на ЗАТ “Рівне-Борошно” можна сказати наступне:

1. У 2005 р. було значне зменшення доходу від реалізації продукції на (-5216,20) тис. грн. у порівнянні з 2004 р., це було повязано зі збільшенням середньооблікової чисельності працюючих в еквіваленті повної зайнятості +7 чол., що призвело в свою чергу до збільшення фонду оплати праці на +334,10 тис. грн., а отже і до збільшення середньої заробітної плати одного працівника +1,44 грн./чол., але не підвищило продуктивність праці одного працівника -81,38 грн./чол. в звязку з найманням не кваліфікованих робітників, застарілим обладнанням і нестачею сировини.

Також, зменшення доходу від реалізації продукції у 2005 р. було повязане зі значним зниженням середньої вартості майна на (-385,45) тис. грн. в результаті зниження середньорічної вартості основних засобів на (-238,40) тис. грн., що було спричинене знецінення застарілого обладнання, а також неефективного використання основних засобів - фондовіддача основних засобів зменшилась на (-0,53) грн./грн..

2. У 2006 р. на відміну від 2005 р. спостерігається значне збільшення доходу від реалізації продукції +7560,20 тис. грн., в першу чергу, це зумовлене підвищенням продуктивності праці одного працівника за допомогою перекваліфікації +37,21 грн./чол. Також на підвищення доходу від реалізації продукції вплинуло збільшенням середньої вартості майна +357,10 тис. грн. в результаті збільшення середньорічної вартості основних засобів +403,60 тис. грн., що було зумовлене закупівлею нового обладнання та проведенням ремонту приміщення - чистий прибуток зменшився на (-341,00) тис. грн. Також була проведена нова методика щодо більш ефективного використання основних засобів - фондовіддача основних засобів зросла +0,74.

3. Отже, у 2005 р. ЗАТ “Рівне-Борошно” через перевитрати отримало менший прибуток (23505,50 тис. грн.) ніж у 2004 р. (28721,70 тис. грн.) на (-5216,20) тис. грн., але уже у 2006 р. на ЗАТ “Рівне-Борошно” завдяки нормалізації витрати, збільшення кількості закупівельної сировини, підвищенню продуктивності праці 1 працівника а також, підвищенню попит на продукцію за допомогою високої її якості спостерігається збільшення доходу (31065,70 тис. грн.) порівняно з 2005 р. на +7516,20. Досить чітко це спостерігається на рис. 1.1., також, дивлячись за рис. 1.1., можна сказати, що серед 2004 - 2006 рр., 2005 р. - найменш прибутковий для підприємства, а 2006 р. - найбільш прибутковий.

За допомогою даних таблиці 1.1., проведемо факторний аналіз доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) методом абсолютних різниць з метою детальнішого вивчення впливу показників на величину доходу.

Метод абсолютних різниць є спрощеним варіантом ланцюгових підстановок, у якому використовують абсолютні відхилення фактичних показників звітного періоду (х1, х1) від попереднього (базисного) періоду чи планових показників (х0, х0).

;

;

1, ?у2 - абсолютне відхилення значення факторних показників відповідно.

Методу абсолютних різниць притаманні всі переваги і недоліки методу ланцюгових підстановок і його доцільно використовувати здебільшого для розрахунку впливу факторів і мультиплікативних змішаних моделей [5,126].

Факторна модель має вигляд:

,

де - дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

Ф(х1) - фондовіддача;

- середня вартість основних засобів.

Реалізуємо алгоритм розрахунку за цим методом (за 2004 - 2005 рр.).

Розмір впливу зміни фондовіддачі основних засобів:

1 = (2,84 - 3,38)*8502,90 = -4506,54 тис. грн.

Зменшення розміру фондовіддачі на (-0,53) грн./грн., призвело до зменшення доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Розмір впливу зміни середньорічної вартості основних засобів:

2 = 2,84*(8264,50 - 8502,90) = -677,1 тис. грн.

Зменшення вартості основних засобів на (-238,40) тис. грн., призвело до зменшення доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Загальний розмір впливу факторів: ?у = -4506,54 + (-677,1) = -5183,64 тис. грн.

Загальний розмір впливу факторів у 2004 - 2005 рр. на ЗАТ “Рівне-Борошно” - зменшення доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на (-5183,64) тис. грн., що відповідає загальному відхиленню по результуючому показнику з незначною похибкою.

Реалізуємо алгоритм розрахунку за методом абсолютних різниць (за 2005 - 2006 рр.).

Розмір впливу зміни фондовіддачі основних засобів:

1 = (3,58 - 2,84)*8264,50 = 6115,73 тис. грн.

Збільшення розміру фондовіддачі на +0,74 грн./грн., призвело до збільшення доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Розмір впливу зміни середньорічної вартості основних засобів:

2 = 3,58*(8668,10 - 8264,50) = 1444,88 тис. грн.

Збільшення вартості основних засобів на +403,60 тис. грн., призвело до збільшення доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Загальний розмір впливу факторів:

?у = 6115,73 + 1444,88 = 7560,62 тис. грн.

Загальний розмір впливу факторів у 2005 - 2006 рр. на ЗАТ “Рівне-Борошно” - збільшив дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на +7560,62 тис. грн., що відповідає загальному відхиленню по результуючому показнику з незначною похибкою.

Провівши факторний аналіз доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на ЗАТ “Рівне-Борошно” за 2004 - 2006 рр. методом абсолютних різниць, можна сказати, що у 2005 р. спостерігається значне зменшення доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на (-5183,64) тис. грн., що було зумовлене зменшенням фондовіддачі основних засобів в 5,8%, а також зменшенням середньорічної вартості основних засобів в 2,8%. Проте уже в 2006 р. за рахунок збільшення фондовіддачі основних засобів в 26,01% і збільшення середньорічної вартості основних засобів в 4,88%, дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на ЗАТ “Рівне-Борошно” значно зросла - на +7560,62 тис. грн..

Розглянемо та охарактеризуємо основних конкурентів ЗАТ “Рівне-Борошно” на Рівненському ринку борошна (див. дод. 27, 28), (рис. 1.2.).

Рис. 1.2 - Характеристика операторів на Рівненському ринку борошна

Спостерігаючи за рисунком 1.2. можна з впевненістю сказати, що ЗАТ “Рівне-Борошно” велике спеціалізоване підприємство, основною сферою діяльності якого є виробництво продукції з зернових культур. Товариство є безсумнівним лідером на Рівненському ринку борошна і посідає перше місце - 104%. Друге місце посідає один з конкурентів - ДП Концерн “Хлібпром” - 56,10%, третє - Радивилів КХП - 50%, решту 189,9% ринку займають інші конкуренти.

Це свідчить в першу чергу про високий попит на продукцію товариства, оскільки воно випускає борошно всіх ґатунків з високою якістю та дотриманням всіх стандартів. А також, на відміну від інших операторів, піклується про своїх споживачів поставляючи продукцію на ринок протягом цілого року. В разі оптової торгівлі, дозволяє відстрочені умови оплати і самостійно доставляє свою продукцію споживачам.

Високий попит на продукцію є досить сприятливою умовою для підприємства оскільки збільшує прибуток і дає можливість для розширення підприємства в подальшому, захоплення нових сегментів ринку борошна.

Делись добром ;)