Аналіз господарської діяльності підприємства

курсовая работа

2.1 Коротка характеристика підприємства

ПАТ «Ніжинський хліб» ? одне з провідних підприємств по виробництву хлібобулочних і кондитерських виробів в Чернігівській області. Підприємство належить відразу до двох галузей харчової промисловості: хлібопекарської та кондитерської. Однак, більшу питому вагу у структурі виробленої продукції займає хлібобулочна продукція.

Юридична адреса: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Синяківська, 116.

Телефон основний: (04631) 52222.

Телефон бухгалтера: (04631) 54158.

Факс: (04631) 54158.

Керівник: Дмітрєнко Ярослав Ігорович.

Бухгалтер: Болбат Надія Василівна.

Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента:

Публічне акціонерне товариство «НІЖИНСЬКИЙ ХЛІБ» (надалі Товариство або Емітент) засноване 29 липня 1997 року.

Зміни організаційно-правової форми не відбувалося.

14 вересня 2010 року зареєстровано Публічне акціонерне товариство «НІЖИНСЬКИЙ ХЛІБ», зміна найменування товариства з відкритого акціонерного на публічне акціонерне відбулася у звязку з приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»; назва емітента не змінювалась.

Перелік засновників: Публічне акціонерне товариство «НІЖИНСЬКИЙ ХЛІБ» засновано згідно з наказом № 674 регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівський області від 21.07.97 р., створене шляхом перетворення державного підприємства - «Ніжинський хлібозавод» - у відкрите акціонерне товариство «Ніжинський хліб».

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА:

1. загальні збори акціонерів;

2. наглядова рада;

3. правління;

4. ревізійна комісія.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, повязаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості трьох членів строком на два роки.

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво хлібобулочних, кондитерських, макаронних та інших продовольчих товарів;

- оптова торгівля;

- роздрібна та комісійна торгівля в магазинах та виїзна торгівля всіма видами продовольства, тютюну, алкогольних і безалкогольних напоїв, промислових товарів;

- організація обслуговування громадян та підприємств через мережу громадського харчування;

- побутове обслуговування населення, підприємств і організацій;

- виробництво товарів народного споживання.

Розмір статутного капіталу станом на 19.04.2013р., відомості щодо його оплати: На момент прийняття рішення (Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «НІЖИНСЬКИЙ ХЛІБ» від 19.04.2013р.) статутний капітал Товариства є повністю сплаченим та становить 3 000 000 (три мільйона) грн.

Розмір власного капіталу станом на 31.03.2013р.: 9 371 000 (девять мільйонів триста сімдесят одна тисяча) гривні 00 копійок.

Чисельність штатних працівників станом на 31.03.2013р.: 385 (триста вісімдесят пять) осіб.

Чисельність акціонерів станом на 31.03.2013р.: 404 (чотириста чотири) особи.

Основний вид діяльності - задоволення потреб населення в хлібі, хлібобулочних, кондитерських і інших виробах і їх подальша реалізація. Доставка хліба здійснюється транспортом підприємства для чого існує транспортний цех. Для зручності роботи з клієнтами є комерційний і експедиційний відділи.

Ціллю діяльності підприємства є насичення внутрішнього українського ринку високоякісною продукцією, товарами і послугами, а також одержання прибутку від здійснення фінансово-господарської діяльності в інтересах учасників і забезпечення високого рівня життя і роботи акціонерів та робітників підприємства.

Основні задачі ПАТ «Ніжинський хліб»:

· Забезпечення населення хлібобулочними і кондитерськими виробами;

· Роздрібна і комісійна торгівля, організація власної торгової мережі;

· Надання послуг в області суспільного харчування.

Бухгалтерія заповнює картку руху основних засобів по їхніх видах і групам на основі інвентарних карток на що надійшли і вибули обєкти.

ПАТ «Ніжинський хліб»забезпечує хлібобулочними і кондитерськими виробами 1030 торгових точок, із них 181 знаходяться в м. Ніжині.

Підприємство має діяти в межах законодавства, що регулює усі напрямки його діяльності. З поміж усіх юридичних актів визначальними є Закон України про підприємництво та статут підприємства, колективний договір. Закон про підприємництво: визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення і ліквідації, механізм здійснення ним підприємницької діяльності; створює рівні правові умови для діяльності підприємств незалежно від форм власності на майно і системи господарювання; забезпечує самостійність підприємств, чітко фіксує їх права і відповідальність у здійсненні господарської діяльності, регулює відносини з іншими господарюючими субєктами та державою.

ПАТ «Ніжинський хліб» є комерційним підприємством, оскільки основною метою діяльності є отримання прибутку.

Підприємство належить до двох галузей харчової промисловості: хлібопекарської та кондитерської.

ПАТ «Ніжинський хліб» ? це середнє підприємство, тому що на підприємстві працюють 385 осіб.

За формою власності підприємство - приватне.

За формою господарювання - ПАТ (Публічне Акціонерне Товариство).

За правовим статусом - корпоративне.

Щодоби підприємство реалізовує 30?32 тонни хлібобулочних і кондитерських виробів.

Засновниками публічного акціонерного товариства можуть бути юридичні особи та громадяни. Цей вибір зумовлений бажанням діяти відносно незалежно від державного фінансування і самостійно розпоряджатись отриманим прибутком.

Установчим документом є статут. Від продажу серед працівників підприємства можна буде отримати додатковий капітал потрібний для запуску виробництва.

Органiзацiйна структура підприємства «Ніжинський хліб» має такий вигляд:

1. Орган управління, який складається з Правління (контроль, стратегічне планування i управління) та дирекції (оперативне управління заводом).

2. Планово-економічний вiддiл, сумісний з бухгалтерією.

3.Виробничий вiддiл.

4. Відділ збуту i постачання.

Вид організаційної структури управління нашого підприємства:

Рис.1 Організаційна структура управління підприємством

де ГП - Голова Правління,

ФК ? Функціональний Керівник,

ФП - Функціональний підрозділ,

ВП - Виробничий Підрозділ.

Лінійно-функціональний. Для сучасного виробництва характерним є поглиблення спеціалізації виробництва та управління, і реалізація управлінських функцій розподіляється між керівниками та органами, які передають нижчим рівням управління обовязкові для них завдання.

При такому управлінні передбачається, що кожний орган управління (або виконавець) спеціалізується на виконанні окремих видів управлінської діяльності (функцій). Виконання вказівок функціонального органу в межах його компетенції є обовязковим для виробничих підрозділів.

Діяльність підприємства здійснюється під впливом зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Зовнішнє середовище складається з макро- і мікросередовища.

Мікросередовище - це середовище прямого впливу на діяльність підприємства. Представниками мікросередовища є: постачальники (ЗАТ «Укрзернопром», ДП «СИНТЕЗТРАНС» та ін.); споживачі; державні органи; фінансово-кредитні установи; посередники; конкуренти (Основні конкуренти: станом на 31.03.2013 року основними конкурентами є ВАТ

«Прилуцький хлібозавод» середньодобовий випуск продукції сягає 45 тонн, ПАТ «Чернігівський хлібокомбінат» середньодобовий випуск продукції сягає 65 тонн.).

З моменту появи на ринку, ПАТ «Ніжинський хліб» займає лідерські позиції, незважаючи на велику кількість конкурентів завдяки унікальності та високій якості продукту. Передбачивши раніше тенденцію активного розвитку

ринку хлібобулочних виробів і виходу нових гравців, емітент провів реконцепцію для укрупнення та посилення виробничої бази, тобто перепланував площі під розширення виробничої площадки, розширення експедиційних площадок. У поточному та наступному році, підприємство передбачає реалізувати план нарощування виробничої потужності. Це дозволить йому не тільки зміцнити свої лідерські позиції на ринку, але й отримати конкурентні переваги в найближчій перспективі.

Макросередовище - це середовище непрямого (опосередкованого) впливу на підприємство. Представлене макросередовище науково-технічним прогресом; природним, екологічним та економічним середовищами; демографічним розміщенням, тощо.

Для покращення фінансових показників та якості надання послуг працівниками підприємства щорічно розробляється план розвитку підприємства, якому передують дослідження галузі та конкурентів, який визначає перелік стратегічних напрямків розвитку та включає в себе конкретний план дій по їх реалізації; на кожний рік діяльності розроблюються та впроваджуються власні концепції щодо поліпшення якості продукції, розширенню асортименту, конкурентоспроможності продукції, оптимізації статей затрат, загальних показників роботи підприємства.

Фактори ризику господарської діяльності підприємства не виходять за рамки ризиків, які можуть виникнути при проведенні господарської діяльності. На діяльність можуть вплинути наступні ризики:

1) ризик зміни умов ліцензування, патентування;

2) ризик зниження рівнів національного доходу й валового внутрішнього продукту України;

3) ризик зміни українського законодавства, у тому числі несприятливі зміни у податковому законодавстві та податковій політиці України;

4) ризик політичної нестабільності та неузгодженості дій різних гілок державної влади в Україні;

5) ризик адміністративного втручання різних гілок державної влади в процес ціноутворення;

6) ризик зміни кредитно-фінансової політики держави;

7) ризик погіршення загальної економічної ситуації в Україні;

8) ризик зменшення доходів населення та суб`єктів господарювання;

9) валютні ризики;

Підприємство своєчасно та в повному обсязі виконує свої зобов`язання та проводить політику їх диверсифікації. Емітент повсякчасно нарощує товарооборот, зосереджуючи свою увагу на постійному поліпшенні управління своїми операційними витратами.

Делись добром ;)