Аналіз діяльності ВАТ "Київський маргариновий завод"

курсовая работа

2.4 Фінансовий аналіз та оцінка привабливості підприємства

Основними напрямками фінансового аналізу підприємства є вивчення структури його капіталу, визначення його прибутковості, платоспроможності та фінансової стійкості. Аналіз обсягу і структури власного капіталу підприємства проведемо на основі таблиці 7.

Таблиця 7

Власний капітал ВАТ “Київський маргариновий завод”

(в абсолютних показниках)

№ п/п

Найменування показника

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

1

Статутний капітал (тис.грн.)

2355,8

2355,8

2355,8

2355,8

2355,8

2

Інший додатковий капітал (

6838,1

47580,3

51241,8

121728,7

140773,8

3

Резервний капітал (тис.грн.)

225,3

589

932

11044,3

11248,2

4

Нерозподілений прибуток (тис.грн.)

5092,3

5215,9

6884,6

86338,6

98475,1

5

Разом (тис.грн.)

14511,5

55741

61414,2

221467,4

252852,9

Таблиця 8

Структура власного капіталу ВАТ “Київський маргариновий завод”

(у відносних показниках)

Найменування показника

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

1

Статутний капітал (%)

16,2

4,2

3,8

1,1

0,9

2

Інший додатковий капітал

47,1

85,4

83,4

54,9

55,7

3

Резервний капітал (%)

1,6

1,1

1,5

4,9

4,4

4

Нерозподілений прибуток

35,1

9,3

11,3

39,1

39,0

5

Разом (%)

100

100

100

100

100

Найбільша питома вага в структурі власного капіталу належить іншому додатковому капіталу.

Згідно Закону України ”Про господарські товариства” мінімальний розмір статутного фонду акціонерного товариства не може бути меншим 1250 мінімальних заробітних плат (1250*332=415 тис.грн.). Отже, розмір статутного капіталу ВАТ “Київський маргариновий завод” відповідає вимогам законодавства України (2355,8415тис.грн.).

Рентабельність підприємства - найбільш узагальнюючий показник його діяльності. В ньому синтезуються всі фактори виробництва і реалізації продукції, оборотність господарських коштів і фінансові результати.

Таблиця 9

Дані для проведення розрахунків рентабельності.

Показник

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

1

Чистий прибуток

----

522,6

5559,1

6840,7

-12418,3

2

Власний капітал

14511,5

55741

61414,2

221467,4

252852,9

3

Активи

33452,7

78621,4

95427,2

351709

494575

4

Довгострокові пасиви

----

----

2512,2

23182

71223,3

5

Виручка від реалізованої продукції

----

68120

124788,2

158934,2

205905,9

Аналіз рентабельності підприємства виконується на основі використання методу Дюпона:

1. Рентабельність власного капіталу. Прибуток на власний капітал є показником рентабельності будь-яких інвестицій як підприємства в цілому, так і окремої інвестиції конкретного субєкта, наприклад засновника. Таким коефіцієнтом можна користуватися і для оцінки рентабельності однієї окремої угоди. Визначається відношенням чистого прибутку до середнього власного капіталу. Цей показник характеризує використання власного капіталу в складі сукупних активів підприємства.

(15)

ЧП - чистий прибуток; ВК - власний капітал

2002 рік: 2003 рік:


2004 рік:

Величина даних показників рентабельності надто мала, найбільше значення має показник 2003 року (9%), так як нормальною вважається рентабельність близько 20%.

2. Рентабельність активів. Показник рентабельності сукупного інвестованого капіталу визначає продуктивність усього капіталу, яким володіє підприємство, незалежно від джерел його надходження. Він показує скільки прибутку приносить кожна гривня, інвестована (вкладена) в активи.

(16)

А - вартість активів.

2002 рік: 2003 рік:

2004 рік:

Розраховані показники рентабельності активів майже вдвічі менші за їх нормативні значення (14%), що свідчить про недостатню ефективність використання активів на заводі.

3. Рентабельність продажів. Цей показник вказує на те, скільки прибутку приносить кожна гривня обсягів реалізації.

(17)

РП - виручка від реалізованої продукції.

2002 рік: 2003 рік:

2004 рік:

Показники рентабельності продажів незадовільні, адже нормою вважається показник в 25%, що показує частку чистого прибутку у виручці реалізації.

4.Рентабельність інвестованого капіталу. Цей показник характеризує ефективність використання довгострокових кредитів та позик.

(18)

ДП - довгострокові пасиви.

2003 р: 2004 р:

Показники менші бажаного рівня.

Платоспроможність характеризується достатньою кількістю оборотних активів підприємства для погашення своїх зобовязань протягом року.

Підприємство вважається платоспроможним, якщо його загальні активи більші, ніж поточні. Нездатність підприємства задовольнити вимоги кредиторів по оплаті товарів, сплаті до бюджету, позабюджетних фондів та інші у звязку з перевищенням зобовязань над вартістю майна та інших активів характеризує його неплатоспроможність.

Основними показниками, на основі яких можна визначити платоспроможність підприємства, є:

1. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) - показник, який характеризує частку власних активів у загальній сумі всіх активів підприємства, використаних ним для здійснення статутної діяльності. Розраховується коефіцієнт автономії за такою формулою:

(19)

ВК - власний капітал;

ВМ - вартість майна.

2001 рік: 2002 рік: 2003 рік:

; ;

2004 рік: 2005 р:

Величини цих показників дозволяють припустити, що на 2005 рік всі зобовязання заводу можуть бути покриті власними активами (всі показники більші 0,5).

2. Коефіцієнт забезпечення боргів є модифікацією першого показника і визначається як співвідношення власного та залученого капіталу, тобто:

(20)

ПК - позикові кошти (сума поточних та довгострокових зобовязань).

2001 рік: 2002 рік: 2003 рік:

; ; .

2004 рік: 2005 рік:

Отже, борги підприємства у 2001 році перевищували його власний капітал, однак протягом наступних років підприємство наблизилося до нормального показника коефіцієнта забезпечення боргів ( 1). Перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості відносно незалежне від зовнішніх джерел.

ризику, тобто про зменшення платоспроможності підприємства.

3. Коефіцієнт покриття (платоспроможності) - показник, який характеризує рівень достатності оборотних коштів для погашення своїх поточних зобовязань протягом року:

(22)

ПА - поточні активи;

сума витрат майбутніх періодів;

ПЗ - поточні зобовязання.

2001 рік: 2002 рік:

; ;

2003 рік: 2004 рік:

;

2005 рік:

Так як всі значення більші одиниці, то підприємство “Київський маргариновий завод” вважається платоспроможним (загальні активи більші, ніж поточні зобовязання), тобто своєчасно ліквідує борги.

Фінансова стійкість - це такий стан підприємства, коли обсяг його майна достатній для погашення зобовязань, тобто підприємство є платоспроможним.

Основним показником , що характеризують фінансову стійкість, є:

1. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів - показник, який показує, скільки позичкових коштів залучило підприємство на одну гривню вкладених в активи власних коштів:

(23)

2001 рік: 2002 рік: 2003 рік:

; ;

2004 рік: 2005 рік:

;

Дані показники вважаються позитивними, так як вони менші одиниці (за виключенням 2001 року).

В загальному вигляді привабливість окремого підприємства включає:

1. Загальну характеристику підприємства - характер технології; наявність сучасного обладнання, складського господарства, власного транспорту; географічне розміщення; наближеність до транспортних комунікацій.

2. Характеристику технічної бази підприємства - стан технології, вартість основних фондів, коефіцієнт фізичного та морального старіння основних фондів.

3. Номенклатуру продукції, що випускається.

4. Статутний фонд, власники підприємства, ціна акцій .

5. Виробничу потужність.

6. Місце підприємства в галузі, на ринку, рівень його монопольності.

7. Характеристику системи управління.

8. Структура витрат на виробництво.

9. Обсяг прибутку та напрями його використання.

10. Оцінку фінансового стану підприємства.

Отже, розрахувавши основні показники фінансово-господарської діяльності можна їх звести і зробити комплексний аналіз.

Таблиця 10

Основні показники, що визначають ефективність діяльності ВАТ “Київський маргариновий завод”

№ п/п

Показник

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

Основні засоби

1

Коефіцієнт фізичного зносу

0,45

0,34

0,40

0,44

0,44

2

Коефіцієнт оновлення

0,038

0,040

0,043

----

----

3

Коефіцієнт вибуття

----

0,033

0,030

----

----

4

Коефіцієнт приросту

----

0,035

0,039

----

----

Оборотні кошти

5

Коефіцієнт оборотності

----

2,3

1,9

1,7

2,0

6

Коефіцієнт завантаження

----

0,43

0,52

0,59

0,5

7

Тривалість одного обороту в днях

----

159

192

215

182

Трудові ресурси

8

Продуктивність праці, тис.грн.

----

8,17

22,9

25,9

----

10

Середня заробітна плата за місяць, год.

493

566

584

623

712

Рентабельність

11

Рентабельність власного капіталу (%)

----

0,94

9,1

3

----

12

Рентабельність сукупного капіталу (%)

----

0,7

6

7

----

13

Рентабельність продажів (%)

----

0,77

4,5

4,3

----

14

Рентабельність інвестованого капіталу (%)

----

----

9

3

---

Платоспроможність

15

Коефіцієнт автономії

0,43

0,71

0,64

0,63

0,51

16

Коефіцієнт забезпечення боргів

0,77

2,44

1,8

1,7

1,05

17

Коефіцієнт фінансового лівериджу

----

----

0,041

0,10

0,28

18

Коефіцієнт покриття (платоспроможності)

1,77

3,44

3,03

3,25

2,85

Фінансова стійкість

19

Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів

1,31

0,41

0,55

0,48

0,67

Як і кожне підприємство, ВАТ “Київський маргариновий завод” має ряд недоліків, про що свідчать негативні значення певних розрахункових показників. Крім того, в 2005 році спостерігається збитковість виробництва, однак це можна пояснити не обовязково негативною діяльністю підприємства, а, наприклад, величиною дебіторської заборгованості.

Обсяги всієї реалізованої продукції у грошовому виразі за останні чотири роки мають зростаючу тенденцію, що свідчить про ефективну діяльність підприємства, про збільшення попиту на дану продукцію.

Рис.5. Обсяги реалізації продукції ВАТ “Київський маргариновий завод” за 2002 - 2005рр.

Умовні позначення: 1 -2002 р., 2 - 2003 р.,3 - 2004 р., 4 -2005 р.

Дослідивши питання стану основних фондів, можна сказати, що він в принципі позитивний, адже позитивним у роботі підприємства є стан, коли обсяг основних виробничих фондів, які вибули у звітному році, менший обсягу знову введених в експлуатацію цих фондів у цьому році, що і спостерігається на маргариновому заводі (219 < 1912,0 та 1456<3239,9).

На підприємстві спостерігається збільшення продуктивності праці. Середня зарплата працівників значно перевищує мінімальну зарплату в країні, а також прожитковий мінімум.

Що стосується фінансової стійкості підприємства, то ситуація досить позитивна, однак рентабельність надто низька.

Делись добром ;)