Аналіз діяльності підприємства

курсовая работа

2.7.3 Аналіз фінансового стану:

При виконанні цього розділу курсової роботи визначаються показники фінансової стабільності, ліквідності та платоспроможності підприємства.

Для оцінки фінансової стабільності розраховуються коефіцієнти:

1.Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії):

,(45)

де власний капітал;

- валюта (підсумок) балансу;

2.Коєфіцієнт фінансової залежності (обернений до переднього коєфіцієнту):

,(46)

3.Коефіцієнт маневреності власного капіталу:

,(47)

де -власні оборотні кошти;

- власний капітал;

-залучений капітал довгостроковий.

4.Коефіцієнт структури довгострокових вкладень:

,(48)

де ДСЗ - довгострокові зобовязання;

НОА -необоротні активи.

5.Коефіцієнт довгострокового залучення коштів:

,(49)

6.Коефіцієнт співвідношення власних і залученних коштів:

, (50)

де ПК - позичений капітал;

КСЗ - коротко часові зобовязання.

7.Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами:

,(51)

де ОК - всі оборотні кошти.

8.Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів:

,(52)

де НОК - необоротні кошти.

9.Коефіцієнт співвідношеня виробничих активів та витрат майбутніх періодів до валюти балансу:

,(53)

де ВА - виробничи активи;

ВМП -витрати майбутніх періодов.

10.Коефіцієнт стабільності економічного зростання:

,(54)

де ЧП - чистий приьуток;

ДА - виплачені акціонерам дивіденти:

Для оцінки ліквідності та платоспроможності розраховуються показники:

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

,(55)

де ДС - грошові кошти;

КФВ - короткострокові фінансові вкладення;

КСЗ - короткострокові зобовязання.

2.Коефіцієнт швидкої ліквідності:

,(56)

де ДЗ -дебіторська заборгованість.

3.Загальний коефіцієнт ліквідності:

,(57)

де ПА - поточні активи.

Для загальної оцінки фінансового стану підприємства розраховуються показники ефективного використання майна.

Основними показниками є:

1.Рентабельність активів:

,(58)

де ЧП - чистий прибуток;

- середня величина активів.

2.Рентабельність поточних активів:

,(59)

де - середня величина поточних активів.

3.Рентабельність інвестицій:

,(60)

де - балансовий прибуток.

4.Рентабельність власного капіталу:

,(61)

5.Рентабельність реалізованої продукції:

,(62)

де ВР - виручка від реалізації.

Делись добром ;)