Аналіз економічної діяльності ТзОВ "Роста Україна"

отчет по практике

3.2 Аналіз звітів про фінансові результати підприємства

Для оцінки фінансово-економічного стану підприємства використано звіт про фінансові результати діяльності даного підприємства за 1 квартал 2009 року та 1 квартал 2010 року, оскільки саме у зведеному звіті про фінансові результати можна побачити стан і основні джерела формування майна підприємства.

У таблиці 3.2. наведено результати господарської і фінансової діяльності ТзОВ «Роста Україна» за 1 квартал 2009 року та 1 квартал 2010 року.

Таблиця 3.2.

Фінансові результати ТзОВ «Роста Україна», тис. грн.

Стаття

1 квартал 2009 р.

1 квартал 2010 р.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

45,9

157,9

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

(7,6)

(26,3)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

38,3

131,6

Інші операційні доходи

-

-

Дохід від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції

-

-

Інші звичайні доходи

-

-

Надзвичайні доходи

-

-

Разом чисті доходи

38,3

131,6

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

-

-

Матеріальні затрати

(1,5)

(2,0)

Витрати на оплату праці

(1,3)

(9,8)

Відрахування на соціальні заходи

(0,5)

(3,6)

Амортизація

(2,6)

(3,2)

Інші операційні витрати

(1,3)

(13,6)

у тому числі

-

-

Витрати від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції

-

-

Собівартість реалізованих товарів

(32,2)

(109,9)

Інші звичайні витрати

-

-

Надзвичайні витрати

-

-

Податок на прибуток

(0,4)

(0,2)

Разом витрати

(37,2)

(142,3)

Чистий прибуток (збиток)

1,1

-10,7

У 1 кварталі 2010 року в результаті проведеної господарської діяльності було отримано дохід від реалізації продукції у розмірі 157,9 тис. грн., а це у 3,4 рази більше, ніж за аналогічний період 2009 року. При цьому, сукупні витрати вагомо зросли - до 142,3 тис. грн., внаслідок чого чистий прибуток зменшився і став відємним (-10,7 тис. грн.).

Основним показником діяльності будь-якого підприємства є його прибутковість. Вона виміряється двома показниками - прибутком і рентабельністю. Прибуток виражає абсолютний ефект без обліку використаних ресурсів, тому для аналізу його доповнюють показником рентабельності. Прибуток - це частина виторгу, що залишається після відрахування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення матеріально-технічної бази, забезпечення усіх форм інвестування. Прибутковість визначається швидкістю обороту активів, ступенем їх покриття, боргом, співвідношенням зобовязань і акціонерного капіталу. Уся діяльність підприємства направляється на те, щоб забезпечити збільшення прибутку.

Коефіцієнти прибутковості показують кінцевий результат економічної і фінансової діяльності підприємства. В практичній діяльності для визначення прибутковості підприємство найчастіше використовує такі показники рентабельності, як коефіцієнт норми прибутку, який для ТзОВ «Роста Україна» у 1 кварталі 2009 року дорівнював 2,9%, а у 1 кварталі 2010 року він знизився і став відємним (-8,1%).

Коефіцієнт ROA показує прибутковість активів підприємства і у 1 кварталі 2009 року він дорівнював 3,3%, а у 1 кварталі 2010 року він став відємним і дорівнював -5,9%.

Також обчислюють коефіцієнт ROE, який показує рентабельність власного капіталу. Так, у 1 кварталі 2009 року він склав 3,5%, а у 1 кварталі 2010 року він зменшився до -15,5%.

Зменшення коефіцієнтів прибутковості підтверджують той факт, що у 1 кварталі 2010 року прибуток підприємства вагомо зміншився порівняно із його прибутком у 1 кварталі 2009 року.

Делись добром ;)