Аналіз економічної ефективності використання грошових коштів підприємства та шляхи їх підвищення (на прикладі ТОВ "Бочечківське", Конотопського району Сумської області)

курсовая работа

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

ТОВ "Бочечківське" розташоване в селі Бочечки Конотопського району, Сумської області, вулиця Садовая, 13. До районного центру - 18км. Обласний центр знаходиться в 180 км. від товариства.

Засновниками обєднання виступає приватне підприємство " Хлібзавод Дубовязівський" - 59 ,9 % Уставного фонду і громадяни України фізичні особи. Товариство з обмеженою відповідальністю "Бочечківське" започатковане 18 березня 2000 року на основі договору фізичних осіб шляхом обєднання їх майнових зносів для здійснення підприємницької діяльності в сільськогосподарській галузі.

Засновниками товариства виступають:

ПП "Хлібзавод Дубовязівський" - 59,5 % Уставного фонда

Кулішова Г.М. -11,9 %

Фесенко В.А. - 9,1 %

Романенко О.И. - 4,5 %

Карпенко С.В. - 2,6 %

Карпенко Г.В. - 1,9 %

Костенко С.П. - 5,8 %

Клименко М.П. - 4,7 %

Середньооблікова чисельність працівників зайнятих в сільськогосподарському виробництві за 2009 рік становить 173 осіб, в тому числі: в рослинництві - 61 чол. та в тваринництві - 112 чол.

Спочатку підприємство було зареєстроване як спільне товариство з обмеженою відповідальністю, а в березні 2005 року було перейменовано в ТОВ.

Ціллю створення ТОВ "Бочечківське" являється, по - перше, забезпечення населення країни високоякісною сільськогосподарською продукцією, по - друге, отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності, а також активне проведення заходів по стабілізації і розвитку економіки Конотопського району Сумської області і селищ інфраструктури. Для досягнення своїх цілей Товариство може здійснювати любі операції, які не протидіють діючому законодавству України. Товариство являється комерційною організацією, має власний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, круглу печатку і штамп.

Основними задачами підприємства являються:

• Забезпечення максимального росту виробництва продукції;

• Раціональне використання власних ресурсів;

• Широке використання новітніх досягнень науки і техніки: хімізації, механізації, меліорації, селекції;

• Захист навколишнього середовища від забруднення пестицидами і мінеральними добривами;

• Відбір кваліфікованих кадрів.

Основною діяльністю підприємства являється виготовлення продукції рослинництва і тваринництва, а також її переробка, реалізація та інші види господарської діяльності, котрі направлені на отримання прибутку і задоволенні потреб країни в сільськогосподарській продукції та наданні послуг.

Основними видами діяльності товариства являються:

1. Вирощування зернових і технічних культур.

2. Розведення великої рогатої худоби.

3. Надання послуг в рослинництві: облаштування ландшафтів.

4. Оптова торгівля.

5. Діяльність автомобільного вантажного транспорту.

6. Розведення свиней.

В залежності від природних умов лісостепової зони, в якій розташоване господарство, від наявності земельних, трудових ресурсів і можливості найбільш ефективного їх використання в господарстві виділилися і стали розвиватися окремі галузі, що дають найбільшу ефективність при цих умовах і визначаючих спеціалізацію господарства.

Про сприятливе розташування ТОВ "Бочечківське" можна судити по обєму і структурі виробництва товарної продукції. А тому для більш повного і точного визначення виробничого напрямку господарства розглянемо склад та структуру товарної продукції підприємства (таблиця 2.1.1).

Таблиця 2.1.1 Склад та структура товарної продукції

Назва продукції

2007р.

2008р.

2009р.

В середньому за 2009-2007рр.

Виручка від реалізації, тис.грн.

Питома вага,%

Виручка від реалізації, тис грн..

Питома вага, %

Виручка від реалізації, тис. грн..

Питома вага, %

Виручка від реалізації, тис. грн..

Питома вага, %

Пшениця

1227,6

25,3

1515,7

23,3

3336,6

32,7

2026,6

28,2

Гречка

224,2

4,6

154,3

2,4

78,4

0,8

152,3

2,1

Кукурудза на зерно

-

-

-

-

176,3

1,7

58,8

0,8

Ячмінь

1463,8

30,2

1853,6

28,5

1475,0

14,5

1597,5

22,6

Горох

121,1

2,5

0,3

0,004

394,9

3,9

172,1

2,4

Овес

21,6

0,4

13,4

0,2

51,6

0,5

28,9

0,4

Ріпак

30,5

0,6

-

-

-

-

10,2

0,1

Інша продукція рослин-тва

52,5

1,1

3,1

0,04

3,2

0,03

19,6

0,3

Всього по рослин-тву

3150,0

65,0

3540,4

54,5

5520,0

54,1

4070,1

56,7

ВРХ

822,7

17,0

1334,2

20,5

2214,4

21,7

1457,1

20,3

Молоко

801,1

16,5

1379,1

21,2

2098,6

20,6

1426,3

19,9

Свиней

50,2

1,0

155,8

2,3

264,0

2,4

156,7

2,9

Мед

1,1

0,02

0,1

0,002

-

-

0,4

0,006

Інша продукція тварин-тва

23,2

0,5

82,9

1,3

100,3

1,0

68,8

1,0

Всього по тварин-тву

1698,3

35,0

2952,1

45,5

4677,3

45,9

3109,2

43,3

Всього по рослин-тву і твар

4848,3

100

6492,5

100

10197,3

100

7179,4

100

Промислова продукція та продукція переробних підпр

110,5

2,2

101,2

1,5

70,2

0,7

94,0

1,3

Всього по під-мству

4958,8

-

6593,7

-

10267,5

-

7273,3

-

Розрахунки таблиці показали, що найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції рослинництва і тваринництва в середньому за 3 роки займає вирощування пшениці 28,2%. Менша частка припадає на ячмінь, велику рогату худобу та молоко -22,6%, 20,3% та 19,9% відповідно.

Виходячи з цього можна стверджувати, що господарство має зернову спеціалізацію з добре розвиненим виробництвом мяса та молока .

Враховуючи те, що питома вага основного виду продукції в загальній структурі виручки рослинництва і тваринництва займає більше 30%, то можна констатувати, що господарство має багатогалузеву спеціалізації.

З проведених розрахунків можна стверджувати, що промислова продукція та продукція переробних і допоміжних підприємств в цілому по господарству займає 1,3%. Це свідчить про те, що на підприємстві недостатньо розвинуті переробні цехи. Це пояснюється тим, що підприємству вигідніше здавати продукцію оптом.

Виручка від реалізації пшениці, ячменю, гороху, овса, великої рогатої худоби, свиней, молока та іншої продукції тваринництва в 2009 році порівняно з 2007 роком зросла на 2109 тис. грн., 6,2 тис. грн., 273,8 тис. грн., 30 тис. грн., 1391,7 тис. грн.,213,8 тис. грн., 1297,5 тис. грн., та 77,1 тис. грн. відповідно. Збільшення виручки по окремих видах продукції повязане із зростанням цін на ринку та підвищенням обсягів реалізації продукції.

Однак відбулося скорочення виручки по таким видам продукції як гречка та інша продукція рослинництва на 145,8 тис. грн. та 49,3 тис. грн.. відповідно. Це пояснюється тим, що відбулося зменшення обсягів виробництва цих видів продукції. А вирощування ріпаку та виробництво меду взагалі зникло із складу товарної продукції. Розрахунки показали, що питома вага від реалізації пшениці, гороху, вівса, великої рогатої худоби, свиней, молока та іншої продукції тваринництва збільшилось на 4,7 п.в., 1,4 п.в., 0,1 п.в., 4,7 п.в., 1,4 п.в, 4,1 п.в. та 0,5 п.в. відповідно. Це свідчить про те, що процес поглиблення спеціалізації в цих галузях відбувається, однак структура товарної продукції по гречці та іншій продукції рослинництва скоротилася на 3,8 п.в. та 1,07 п.в. відповідно. Це говорить, що процес поглиблення спеціалізації в цих галузях не відбувається.

Необхідно також відмітити, що основні та допоміжні галузі розміщенні раціонально, оскільки побічна продукція зернових та продукція їх переробки використовується як кормова база для тваринництва, а продукція від тваринництва використовується в якості органічних добрив для галузі рослинництва.

Таким чином, слід зазначити, що спеціалізація, яка фактично склалася в господарстві відповідає запланованій та природнокліматичним умовам зони лісостепу, оскільки є сприятливі умови для виробництва цих видів продукції. Як позитивний момент необхідно відмітити близькість розташування даного господарства до центрів збуту, які є основними споживачами молока, ВРХ, зернових. Тому спеціалізацію господарства можна вважати обґрунтованою.

Земля в сільському господарстві є основним засобом виробництва. Тому основним його завданням в сучасних умовах є повне і раціональне використання землі для виробництва продукції. [20] Дані про структуру земельних угідь господарства і ефективність її використання представлені в таблиці 2.1.2

Таблиця 2.1.2 Склад та структура землекористування

Види угідь

2007р.

2008р.

2009р.

Відхилення (+,-)2009р. від 2007р.,га

Площа, га

Питома вага, %

Площа, га

Питома вага, %

Площа, га

Питома вага, %

В т.ч. взято в оренду

Площа,га

%

Усього с.-г. угідь

3910

100

3910

100

3909

100

3909

-1

99,97

У т.ч. рілля

2594

66,34

2594

66,3

2593

66,33

2593

-1

99,96

Інші с.-г. угіддя(пасовища,сінокоси,багаторічні насадж.)

1316

33,66

1316

33,66

1316

33,66

1316

-

100

З даних таблиці можна констатувати незначне зменшення площі сільськогосподарських угідь в звітному році від базисного, а саме на 1 га або 0,03%. Це відбулося за рахунок зменшення земель взятих в оренду, і як наслідок цього площа ріллі на підприємстві знизилась на 1 га або на 0,04 %. При цьому площа інших сільськогосподарських угідь у 2009 році порівняно з 2007 роком залишилася незмінною.

Розрахувавши структуру землекористування видно, що питома вага ріллі знизилась на 0,01 п.в., а інших сільськогосподарських угідь не змінювалась протягом трьох аналізуємих років.

Так як питома вага ріллі у структурі сільськогосподарських угідь складає 66,34%, то робимо висновок, що землі використовуються інтенсивно.

Слід відмітити, що в господарстві було проведено розпаювання земель, і всім пайовикам на підприємстві видані акти на право приватної власності на землю.

Середній розмір паю по підприємству склав 1,6 га, а його середня вартість з 1 га склала 14300 грн.

Отже на підприємстві є можливість введення земель в сільськогосподарський оборот, так як значна частина сільськогосподарських угідь знаходиться під сінокосами, пасовищами, що дає можливість їх розорати.

А також можна констатувати, що земля використовується ефективно, так як валова продукція на 100 га сільськогосподарських угідь за досліджуваний період зросла і становить 229,2 тис. грн.

Ефективність сільськогосподарського виробництва значною мірою залежить від рівня забезпеченості його трудовими ресурсами, рівномірним і раціональним їх використанням.

Динаміка середньооблікової чисельності працівників та ефективність використання робочої сили наведені у таблиці 2.1.3

Таблиця 2.1.3 Динаміка середньооблікової чисельності робітників та ефективність використання робочої сили

Показники

2007р.

2008р.

2009р.

2009р. у % до 2007р.

Відх. +/-

1.Середньооблікова чисельність працівників, всього осіб.

138

134

173

125,4

35

у т.ч. в рослинництві

52

47

61

117,3

9

в тваринництві

86

87

112

130,2

26

2.Відпрацьовано 1 робітником днів, в середньому по господарству

278

327

283

101,7

5

3.Вироблено валової продукції у співставних цінах на 1 середньооблікового робітника, всього, тис. грн..

48,7

66,6

65,0

133,5

16,3

у т.ч. в рослинництві

129,3

189,8

184,3

142,5

55

В тваринництві

78,2

102,6

100,4

128,4

25,8

4.Фонд оплати праці, тис. грн..

1061,1

1879,9

2508,2

236,4

1447,1

5.Середньорічна заробітна плата 1 робітника, тис. грн

7,7

14,0

14,5

188,3

6,8

З даних таблиці можна констатувати, що середньооблікова чисельність працівників у 2009 році збільшилася порівняно з 2007 роком на 25,4% або на 35 осіб. Збільшення відбулося за рахунок галузі рослинництва ,де чисельність працівників зросла на 9 осіб та галузі тваринництва, яка розширилася на 26 осіб. Причиною цього стало збільшення обсягів виробництва та покращення умов праці на підприємстві.

Кількість відпрацьованих днів збільшилася на 5 днів або на 1,7%, при цьому виробництво валової продукції також зросло на 16,4 тис. грн., що позитивно вплинуло на кадрову політику підприємства і свідчить про інтенсивність використання робочої сили.

Кількість валової продукції на 1 середньооблікового робітника в 2009 році порівняно з 2007 роком збільшилась на 33,5% або на 16,3 тис. грн.. В основному це відбулося за рахунок галузі рослинництва, де продуктивність праці підвищилась на 55 тис. грн.. По галузі тваринництва також спостерігається збільшення на 25,8 тис. грн..

Так як продуктивність праці по підприємству зросла, то це свідчить про ефективне використання робочої сили і покращення умов праці.

З проведених розрахунків ми можемо констатувати, що фонд оплати праці в цілому по підприємству збільшився на 1447,1 тис. грн.., причиною цього стало збільшення чисельності робітників на 35 осіб та середньорічної заробітної плати на 6,8 тис. грн..

Ефективність використання основних засобів характеризується рядом показників, які поділяються на загальні та часткові.

Про забезпеченість ТОВ "Бочечківське" фондами та ефективність їх використання свідчать дані таблиці 2.1.4

Таблиця 2.1.4 Забезпеченість підприємства основними виробничими фондами та ефективність їх використання

Показники

2007р.

2008р.

2009р.

2009р. у % до 2007р.

В середньому по господарствах області за 2009р.

Фондозабезпеченість, тис. грн.

131,0

135,8

151,7

115,8

105,9

Фондоозброєність, тис. грн.

37,1

39,6

34,5

93,0

41,4

Фондовіддача, грн.

1,3

1,7

1,9

146,2

1, 9

Фондоємкість, грн.

0,8

0,6

0,5

62,5

0,5

Вироблено валової продукції у співставних цінах на 1 середньорічного працівника, грн.

48,7

66,6

65,0

133,5

80,4

З розрахунків таблиці ми можемо сказати, що показники фондозабезпеченості у 2009 році порівняно з 2007 роком збільшився на 20 тис. грн. Причиною цього стало зростання основних виробничих фондів на 810,95 тис. грн. та зменшення площі сільськогосподарських угідь на 1га.

Збільшення показника фондозабезпеченості свідчить про достатнє забезпечення підприємства основними фондами.

Стосовно показника фондоозброєності за аналізований період, то він зменшився на 2,6 тис. грн.. або на 7% за рахунок збільшення вартості основних виробничих фондів та чисельності робітників на підприємстві на 15,8% та 25,4% відповідно.

Розрахунки показали, що показник фондовіддачі у 2009 році зріс в порівнянні з 2007 роком на 46,2%, що пояснюється зростанням валової продукції на 4522,97 тис. грн. та основних виробничих фондів на 810,95 тис. грн..

Відповідно показник фондоємності зменшився на 37,5% за цих самих причин.

Виробництво валової продукції на 1-го середньорічного працівника зросло на 33,5% Причиною цього стало збільшення валової продукції у спів ставних цінах на 67,2% та чисельності робітників на 24,5%.

Зростання продуктивності праці свідчить про те, що підприємство впроваджує нові технології та покращуються умови праці робітників.

Порівнюючи показники, що маємо в господарстві, з середніми даними по області, можна сказати, що забезпеченість і ефективність використання основних виробничих фондів має достатньо високий рівень цих показників і майже всі показники господарства вищі в порівнянні з середніми показниками по області, за виключенням продуктивності працы. Ці дані говорять про те, що на даному підприємстві ефективно використовують основні виробничі фонди і те, що господарство добре забезпечене фондами.

Таким чином, можна зробити висновок, що підприємство в достатній мірі забезпечене фондами, про що свідчить збільшення показника фондозабезпечення. На підприємстві фонди використовуються інтенсивно, що пояснюється зростанням продуктивності праці, а також використовуються ефективно судячи з підвищення показника фондовіддачі.

Економічна ефективність - це узагальнене і повне відображення кінцевих результатів використання засобів, предметів праці та робочої сили на підприємстві за певний проміжок часу і визначається відношенням результатів до витрат на їх одержання. Економічну ефективність діяльності ТОВ "Бочечківське" ми можемо проаналізувати за рахунок основних економічних показників, які відображені в таблиці 2.1.5.

Таблиця 2.1.5 Основні економічні показники діяльності господарства

Показники

2007р.

2087р.

2009р.

Відхилення (+ -).

Відхилення 2009р. в %, до 2007р.

В середньому по області за 2009р.

1. ВП в співставних цінах 2005 року:

_

_

_

_

_

_

а) на 100 га с.-г. угідь, тис.грн

172,0

228,2

287,6

115,6

162,2

205,7

б) на 1 середньооблікового робітника, тис грн.

48,7

66,6

65,1

16,4

133,7

80,41

в) на 100 грн. осн-х вир. фондів, грн.

131,3

168,0

189,6

58,3

144,4

194,2

г) на 1 люд.-год прямих витрат праці, грн.

0,025

0,029

0,033

0,008

132

2. Товарна продукція:

_

_

_

_

_

_

а) на 100 га с.-г. угідь, тис.грн

129,6

168,6

262,7

133,1

202,7

243,3

б) на 1 середньооблікового робітника, тис грн.

36,7

49,2

59,3

22,6

161,6

95,1

3. Валовий прибуток (збиток)

_

_

_

_

_

_

а) на 100 га с.-г. угідь, тис.грн

46,2

30,4

-28,5

-74,7

_

62,7

б) на 1 середньооблікового робітника, тис грн.

13,1

8,9

-6,4

-19,5

_

24,5

4. Чистий прибуток(+), збиток (-):

_

_

_

_

_

_

а) на 100 га с.-г. угідь, тис.грн

19,1

45,1

-38,4

-57,5

_

4,8

б) на 1 середньооблікового робітника, тис грн.

5,4

13,1

-8,7

-14,1

_

1,9

5. Рівень рентабельності (+), рівень збитковості (-) %

22,9

32,6

-13,2

-36,1 п.в

*

2,6

Аналізуючи показники діяльності господарства, можна констатувати, що валова продукція в співставних цінах на 100 га сільськогосподарських угідь у 2009 році порівняно з 2007 роком збільшилась на 67,2 % або на 115,6 тис. грн. Причиною цього стало зростання валової продукції на 4522,97 тис. грн. та зменшення площі сільськогосподарських угідь на 1 га.

Валова продукція на 1-го середньорічного працівника, тобто продуктивність праці збільшилась на 33,7 % або на 16,4 тис. грн. Це в основному відбулося за рахунок перевищення темпів росту валової продукції в співставних цінах над темпами росту чисельності робітників. Збільшення показника продуктивності праці говорить про те, що підприємство ефективно використовує робочу силу.

Що стосується виробітку валової продукції на 100 грн. ОВФ (фондовіддача), то цей показник збільшився на 44,4 або на 58,3 тис. грн. Що пояснюється зростанням валової продукції на 67,2 % та основних виробничих фондів на 15,8%. Тому можна констатувати, що підприємство ефективно використовує свої фонди.

Показник виробітку валової продукції на 1 люд.-год в звітному році порівняно з базисним збільшилась на 32% .Причиною цього стало зростання вартості валової продукції та прямих затрат праці на 27,6 %.

Товарна продукція на 100 га сільськогосподарських угідь і на 1-го середньорічного працівника збільшилась в 2009 році порівняно з 2007 роком на 102,7 % і 61,6 % відповідно. Це відбулося здебільшого за рахунок збільшення виручки від реалізації по підприємству на 5200 тис. грн.

Щодо валового прибутку на 100 га сільськогосподарських угідь, то він зменшився на 74,7 тис. грн. Причиною цього стало зниження валового прибутку на 2918,7 тис. грн.. та сільськогосподарських угідь на 1 га.

Відповідно, валовий пробуток на 1 середньооблікового робітника знизився на 19,5 тис. грн.. Це пояснюється зниженням валового прибутку та збільшенням чисельності робітників на 35 осіб.

З розрахунків таблиці видно, що чистий прибуток на 100 га сільськогосподарських угідь і на 1 середньооблікового працівника зменшився на 57,5 тис. грн.. та 14,1 тис. грн. відповідно. Причиною цього стало в більшій мірі зменшення чистого прибутку по підприємству на 2246,8 тис.грн.

Рівень рентабельності в цілому по підприємству в 2009 році порівняно з 2007 роком зменшився на 36,1 п.в. Це пояснюється зменшенням чистого прибутку на 2246,8 тис. грн.. та збільшення собівартості продукції на на 8119 тис. грн.

Порівнюючи показники, що маємо в господарстві, з середніми даними по області, можна сказати, що підприємство має далеко не кращі показники і тому підприємство має вжити невідкладних заходів по їх покращенню.

2.2 Аналіз грошових потоків досліджуваного підприємства

Аналіз руху грошових коштів є необхідною умовою ефективного управління грошовими потоками, які забезпечують фінансово-господарську діяльність підприємства.

Метою аналізу грошових потоків підприємства є прискорення руху грошових коштів і підвищення на цій основі оборотності активів і капіталу, а також забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Аналіз руху потоків грошових коштів дає змогу вивчити їхню динаміку, визначити суму перевищення надходжень над витратами (сплатами), виявити можливості внутрішнього самофінансування.

Для того, щоб ефективно здійснювати управління грошовими потоками, необхідно володіти інформацією про, величину грошових коштів за визначені проміжки часу (місяць, квартал, півріччя, рік), їхні складові елементи, види діяльності, які генерують основний потік грошових коштів.[17]

Для детальнішої оцінки показників дебіторської заборгованості розглянемо таблицю 2.2.1.

Таблиця 2.2.1 Показники оцінки дебіторської заборгованості

Показники

Роки

Відхилення, (+,-)

2008

2009

1. Середня величина дебіторської заборгованості тис. грн. (Ф1 р.160)

260

77

- 183

2. Доля резерву сумнівних боргів, % (Ф1 (162:161) *100%

-

-

-

3. Чистий доход (виручка) тис. грн. (Ф2 р035)

6594

10267

3673

4. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості. П3 : П1

25,4

133,3

107,9

5. Термін кредиту покупцям, днів (період погашення дебіторської заборгованості) 360 : П4

14

3

-11

6. Питома вага дебіторської заборгованості в оборотних активах (Ф1 р(160:260) * 100%

1,8

0,2

-1,6

7. Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості П1 : П3

0,039

0,007

-0,032

Аналізуючи дебіторську заборгованість підприємства, можна зробити висновок, що коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за звітний період в порівняння з базисним зменшилась на 107,9 обороти. Це пояснюється зростання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 3673 тис. грн. та зменшенням середньої величини дебіторської заборгованості на 183 тис. грн. Він показує, скільки разів за період обертається дебіторська заборгованість.

І відповідно, при цьому зменшилась тривалість кредиту покупцям (період погашення дебіторської заборгованості) на 11 днів. Це є позитивним явищем для підприємства, так як збільшилась швидкість погашення дебіторської заборгованості.

Стосовно, коефіцієнта погашення дебіторської заборгованості, то він за досліджуваний період зменшився на 0,032 оборота, за ти самих причин, що ї коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, так як ці показники є пропорційно оберненими.

Для того, щоб розкрити реальний рух грошових коштів на підприємстві, оцінити стабільність їх надходження і витрачання, а також повязати величину отриманого фінансового результату зі станом грошових коштів аналізується три види діяльності: операційна, фінансова та інвестиційна.

Рух коштів у "Звіті про рух грошових коштів" відображається в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

Аналіз руху коштів починається з визначення суми коштів, одержаних у результаті операційної діяльності підприємства (розділ 1 форми 3).

Грошовий потік від операційної діяльності (відображає надходження коштів від покупців і виплати грошей постачальникам, заробітної плати персоналу, зайнятому в основному виробництві, податкових платежів, відрахувань органам соцстраху й т.д.);

Для цього за даними ф. 3 "Звіт про рух грошових коштів", необхідно визначити прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування. Після цього провадиться його послідовне коригування на:

-амортизацію необоротних активів (амортизаційні відрахування щодо матеріальних та нематеріальних необоротних активів, які нараховано протягом звітного періоду). Оскільки нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів зменшує прибуток підприємства, але не призводить до витрати його коштів, то сума амортизації додається до прибутку.

-збільшення (зменшення) забезпечень, тобто на зміни в складі забезпечень наступних витрат і платежів, які не повязані з інвестиційною та фінансовою діяльністю (у графі "надходження" -- збільшення, у графі "видаток" -- зменшення). Ця сума збільшує витрати звітного періоду, які, проте, не є витратою коштів. Тому ця сума додається до прибутку.

-прибуток від нереалізованих курсових різниць, тобто на прибуток від курсових різниць, що виникає внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті. Нереалізовані курсові різниці, які повязані з перерахунком сум статей в іноземній валюті, відображаються в балансі на кінець звітного періоду. На цій статті враховуються курсові різниці, повязані з перерахунком статей дебіторської та кредиторської заборгованості в іноземній валюті, з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також із перерахунком залишку коштів у іноземній валюті;

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності, тобто на збитки і прибутки від володіння (дивіденди, відсотки) фінансовими інвестиціями та від їх реалізації -- продаж основних засобів нематеріальних активів та інших довгострокових активів. Ця сума буде відображатись у рядку 050 звіту про рух коштів, а оскільки цей прибуток не повязаний з операційною діяльністю, то його слід відрахувати від загальної суми прибутку від звичайної діяльності;

- витрати на сплату відсотків, нарахованих протягом звітного періоду. Так, у звіті про рух коштів передбачено окрему статтю "Сплачені відсотки", що відображає витрату коштів на сплату відсотків за фінансовими зобовязаннями. Нараховані відсотки, які зменшують прибуток, але можуть не збігатися із сумою реально сплачених відсотків, необхідно додати до операційного прибутку.

-після розрахунків руху коштів за перерахованими статтями 1-го розділу ф. З розраховується перший показник руху коштів у результаті операційної діяльності: прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах.

Далі, в процесі аналізу руху коштів необхідно визначити кошти від операційної діяльності з урахуванням змін в оборотних активах підприємства.

Для визначення чистого руху грошових коштів від операційної діяльності необхідно відрахувати сплачені відсотки та сплачений податок на прибуток (рядки 130 і 140 ф. 3). Ця сума відображається в рядку 150 ф. З і визначає "Чистий рух коштів від надзвичайних подій". На цій статті відображають відповідні надходження або витрати коштів, які повязані з надзвичайними подіями, за відрахуванням оплачених відсотків та податків на прибуток.

Стаття "Рух коштів від надзвичайних подій" відображає надходження і витрати грошових коштів, які повязані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності.

Розрахувавши і проаналізувавши суми на всіх названих вище статтях, можна перейти до визначення чистого руху коштів від операційної діяльності.

Розглянемо динаміку грошового потоку від операційної діяльності на прикладі ТОВ "Бочечківське" Конотопського району Сумської області (Таблиця 2.2.2).

Розрахунки таблиці показали, що чистий рух коштів від операційної діяльності у 2009 році порівняно з 2007 знизився на 1195,6 тис. грн. і становить збиток у розмірі 323 тис. грн. Це відбулося за рахунок зменшення грошових коштів від операційної діяльності на 986 тис. грн та збільшення суми сплачених відсотків на 186,1 тис. грн.. та руху коштів від надзвичайних подій на 22,9 тис. грн..

В свою чергу грошові кошти від операційної діяльності зменшились за рахунок зниження прибутку від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах на 2593,4 тис. грн., що склав 174 тис. грн.. збитку та збільшення оборотних активів, витрат майбутніх періодів та поточних зобовязань на 31,4 тис. грн., 2 тис грн. та 248,8 тис. грн. відповідно

Отже, зменшення чистого руху коштів від операційної діяльності за досліджуваний період відбулося за рахунок збільшення видатків майже по всім статтям першого розділу звіту про рух грошових коштів, в результаті чого була проведена часткова модифікація виробництва.

Таблиця 2.2.2 Динаміка грошового потоку від операційної діяльності, тис. грн.

Показники

Роки

Відхилення,

(+, - )

2007

2008

2009

Рух грошових коштів від операційної діяльності

1.1 Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

789,9

1787,0

-1434

-2223,9

1.2 Операції, що корегують величину прибутку:

Амортизація необоротних активів

476,7

540

1046

569,3

Зміна забезпечень

0

-712

0

0

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

1067,9

-706

-57

-1124,9

1.3 витрати на сплату відсотків

84,9

197

271

186,1

1.4 Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

2419,4

1106

-174

-2593,4

1.5 Зменшення (збільшення) оборотних активів

-154,6

-2683

-186

-31,4

Витрати майбутніх періодів

0

-2

-2

-2

Збільшення (зменшення) поточних зобовязань

127,2

3251

376

248,8

1.6 Грошові кошти від операційної діяльності

1000,6

772

14

-986,6

1.7 Сплачені відсотки

-84,9

-197

-271

-186,1

Податок на прибуток

0

0

0

0

1.8 Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій *

915,7

575

-257

-1172,7

1.9 Рух коштів від надзвичайних подій

-43,1

-16

-66

-22,9

1.10 Чистий рух коштів від операційної діяльності

872,6

559

-323

-1195,6

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності відображається на відповідних статтях 2-го розділу звіту про рух коштів (ф. 3).

Грошовий потік від інвестиційної діяльності -- це надходження й витрати коштів, повязані із процесом реального й фінансового інвестування.

Стаття "Реалізація необоротних активів" (ряд. 190) відображає суму коштів, які надійшли від продажу основних засобів, нематеріальних активів та інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

Стаття "Інші надходження" (ряд. 230) відображає надходження коштів від повернення авансів та позик, наданих іншим сторонам, надходження коштів від фючерсних та форвардних контрактів.

На статті "Придбання фінансових інвестицій" (ряд. 240) відображаються виплати коштів для придбання акцій або боргових зобовязань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах.

Стаття "Придбання необоротних активів" (ряд. 250) реєструє виплати коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

На статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показують різницю між сумою грошових надходжень та витрат, повязаних із звичайною інвестиційною діяльністю.

На статті "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" (ряд. 300) показується результат руху коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Аналіз за такою схемою руху, допоможе обєктивно оцінити надходження та вибуття грошових коштів підприємства від операційної діяльності.

Таблиця 2.2.3 Динаміка грошового потоку від інвестиційної діяльності, тис. грн.

Показники

2007рік

2008 рік

2009 рік

Відхилення

(+, - )

2. Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

2.1 Реалізація необоротних активів

0

0

475

475

2.2. Інші надходження

0

0

0

0

2.3 Придбання фінансових інвестицій

- 424,7

0

0

424,7

2.4 Придбання необоротних активів

0

- 1256

- 2040

-2040

2.5. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

- 424,7

- 1256

-1565

-1140,3

Аналізуючи показники таблиці, ми можемо констатувати, що чистий рух коштів від інвестиційної діяльності у 2009 році порівняно з 2007 роком зменшився на 1140,3 тис. грн. Причиною цього стало збільшення надходжень від реалізації необоротних активів на 475 тис. грн. та зменшення видатків для придбання фінансових інвестицій на 424,7 тис. грн..

Однак, визначальним фактором на зменшення чистого руху коштів від інвестиційної діяльності є збільшення видатків для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів на 2040 тис. грн..

Отже, зменшення чистого руху коштів від інвестиційної діяльності відбулося за рахунок того, що протягом досліджуваного періоду ТОВ "Бочечківське" викупило майнові паї у населення, які перебували до цього часу в аренді. Наступним етапом аналізу звіту про рух коштів є визначення руху коштів внаслідок фінансової діяльності, тобто аналізу 3 розділу звіту.

Грошовий потік від фінансової діяльності -- це надходження й виплати коштів, повязані із залученням додаткового акціонерного й пайового капіталу, одержанням довгострокових і короткострокових кредитів і позик, виплатою дивідендів і т.д. Розглянемо і проаналізуємо зміст окремих статей 3-го розділу звіту про рух грошових коштів. На статті "Надходження власного капіталу" (ряд. 310 ф. 3) відображають надходження коштів від розміщення акцій та інших операцій, які ведуть до збільшення власного капіталу. Стаття "Отримані позики" (ряд. 320 ф. 3) показує надходження коштів унаслідок утворення боргових зобовязань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобовязань, не повязаних з операційною діяльністю). Стаття "Інші надходження" (ряд. 330 ф. 3) відображає суму коштів, які повязані з фінансовою діяльністю. Стаття "Погашення позик" (ряд. 340 ф. 3) має відображати виплати грошових коштів для погашення позик. На статті "Інші платежі" (ряд. 360 ф. 3) показують суму коштів, яку було використано для викупу раніше випущених акцій підприємства. На статті "Чистий рух коштів від надзвичайних подій" показують різницю між сумою грошових надходжень та витрат від звичайної фінансової діяльності. Стаття "Рух коштів від надзвичайних подій" (ряд. 380 ф. 3) відображає надходження або витрату коштів, які повязані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності. Стаття "Чистий рух коштів від фінансової діяльності" (ряд. 390 ф. 3) показує результат руху коштів від фінансової діяльності, з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій (рядок 370 + рядок 380 ф. З).

Таблиця 2.2.4 Динаміка грошового потоку від фінансової діяльності

Показники

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Відхилення (+, - )

3. Рух грошових коштів від фінансової діяльності

3.1. Надходження власного капіталу

75,2

0

0

-75,2

3.2. Отримані позики

400,2

632

3176

2775,8

3.3 Інші надходження

11,4

291

0

-11,4

3.4. Погашення позик

-798,2

-216

-400

398,2

3.5 Інші платежі

0

0

-322

-322

3.6 Чистий рух коштів до надзвичайних подій

-311,6

707

2454

2765,6

3.7 Рух коштів від надзвичайних подій

0

-16

-66

-66

3.8. Чистий рух коштів від фінансової діяльності

-311,6

691

2388

2699,6

Розрахунки таблиці показали, що чистий рух коштів від фінансової діяльності у звітному році порівняно з базисним збільшився на 2699,6 тис. грн. Це відбулося за рахунок зменшень надходження власного капіталу та інших надходжень на 75,2 тис. грн. та 11,4 тис. грн. відповідно, а також видатків на погашення позик на 398,2 тис. грн. Однак збільшення суми отриманих позик у 2009 році порівняно з 2007 роком на 2775,8 тис. грн. стало визначальним фактором у підвищенні чистого руху коштів від фінансової діяльності. Причиною є те, що ТОВ "Бочечківське" не одноразово брало в установах банку кредити для закупівлі мінеральних добрив, засобів захисту рослин і ПММ, для того щоб вчасно і ефективно провести збирально - посівні роботи. Отже, визначивши суми коштів від усіх видів діяльності, необхідно розрахувати та проаналізувати чистий рух коштів в цілому по підприємству.

Таблиця 2.2.5 Рух грошових коштів, тис. грн.

Показники

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Відхилення ( +, - )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

872,6

559

-323

-1195,6

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

- 424,7

- 1256

-1565

-1140,3

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

-311,6

691

2388

2699,6

Усього чистого руху коштів

136

-6

500

364

Залишок коштів на початок року

11

147

141

130

Вплив зміни валютного курсу

-

-

-

-

Залишок коштів на кінець року

147

141

641

494

З даних таблиці можна констатувати, що чистий рух коштів у 2009 році порівняно з 2007 роком зріс на 364 тис. грн. і становить 500 тис. грн. Причиною цього стало зменшення чистого руху коштів від операційної та інвестиційної діяльності на 1195,6 тис. грн. та 1140,3 тис. грн. відповідно, а також збільшення чистого руху коштів від фінансової діяльності на 2699,6 тис. грн. Залишок коштів на кінець звітного року в порівнянні з базисним збільшився на 494 тис. грн. і становить 641 тис. грн. Дана ситуація є позитивним моментом для підприємства, так як його фінансова активність зростає. За станом руху грошових потоків можна судити про якість управління підприємством. Цю залежність покажемо за допомогою схеми, зображеної на рис. 2.2.1

Рис. 2.2.1 Залежність якості управління підприємством від структури грошових потоків.

Аналізоване підприємство ТОВ "Бочечківське" в 2009 році мало таку структуру грошових потоків:

Таблиця 2.2.6. Структура грошових потоків

Вид діяльності

2009 рік

Операційна

323 (-)

Інвестиційна

1565 (-)

Фінансова

2388 (+)

Чистий рух коштів за звітний період

500(+)

Загальна оцінка якості управління

Нормальне

Як випливає з табл. 2.2.6, в 2009 році ми маємо нормальну якість управління підприємством. На думку фахівців, якість управління підприємством можна охарактеризувати як нормальну у тому випадку, якщо за наслідками звітного періоду чистий рух грошових коштів в результаті операційної фінансової діяльності має позитивне значення, в результаті інвестиційної діяльності - негативне. Це означає, що в результаті операційної діяльності підприємство одержує достатньо грошових коштів, щоб мати змогу інвестувати ці кошти, а також повертати кошти банкам по залученим кредитам. Якщо при цьому чистий рух коштів в результаті всіх видів діяльності підприємства за рік також має позитивне значення (в нашому випадку воно склало 500 тис грн.), то можна говорити про те, що керівництво підприємства майже повністю справляється зі своїми функціями.

Таблиця 2.2.7 Розрахунок періоду операційного циклу

Показники

2008 рік

2009 рік

Відхилення,

(+, -)

1. Період операційного циклу, дні ( П2 + П4)

341

260

-81

2. Період одного обороту запасів, дні (360 : П3)

327

257

-70

3. Коефіцієнт оборотності запасів, обороти (Ф2 р035 : Сер. Річ ? Ф1 100…150)

1,1

1,4

0,3

4. Період погашення дебіторської заборгованості, дні (360 : П5)

14

3

-11

5. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, обороти (Ф2 р035 : Ф1 р160)

25,4

133,3

107,9

Період операційного циклу розраховується як сума періоду одного обороту запасів та періоду погашення дебіторської заборгованості.

Період одного обороту запасів визначається діленням 360 на коефіцієнт оборотності запасів.

Коефіцієнт оборотності запасів дорівнює Ф2 р035 поділити не середні запаси.

Період погашення дебіторської заборгованості розраховується діленням 360 на коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості .

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості визначається діленням чистого доходу (виручки) на середню дебіторську заборгованість.

Розрахунки таблиці показали, що коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у звітному році порівняно з базисним зріс на 107,9 обороти. Це відбулося за рахунок збільшення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 3673 тис. грн. та зменшення середньої величини дебіторської заборгованості на 183 тис. грн. Він показує, скільки разів за період обертається дебіторська заборгованість.

Період погашення дебіторської заборгованості зменшився на 11 днів і становить 3 дні. Це є позитивним явищем для підприємства, так як збільшилась швидкість обороту дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотності запасів збільшився на 0,3 оборота Причиною цього стало збільшення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції на 55,7 % та середньорічної величини запасів на 1311,5 тис. грн., тобто на 22 %.

Період одного обороту запасів у 2009 році в порівнянні з 2008 роком зменшився на 70 днів, і становить 257 днів.

Це є позитивним явищем для підприємства, що є результатом прискорення темпів перетворень запасів у грошову форму,

Відповідно, період операційного циклу по досліджуваному підприємству за аналізуємий період зменшився на 81день і становить 260 днів.

Наступним етапом аналізу є розрахунок періоду фінансового циклу (Таблиця 2.2.8). Період фінансового циклу розраховується відніманням від періоду операційного циклу періоду погашення кредиторської заборгованості. Період погашення кредиторської заборгованості визначається діленням 360 на коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (? закупівель : середню величину кредиторської заборгованості Ф1 р530).

Визначення ? закупівель: (Ф2 р035 - Ф2 р100) + (на к.р.Ф1 р100+р140) - (Ф2 р240 + Ф2 р260).

Розрахуємо цей показник на прикладі ТОВ "Бочечківське"

? закупівель 09 = (10267 + 1220) + (1191 + 3) - (2510 + 1046) = 9125 тис. грн..

? закупівель 08 = (6594 -1278) + (1182+ 3) - (1880 + 540) = 4081 тис. грн.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 09 = 9125 : 2203,5 = 4,14

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 08 = 4081 : 1472,5 = 2,77

Таблиця 2.2.8 Розрахунок періоду фінансового циклу

Показники

2008 рік

2009 рік

Відхилення 2009 р. від 2007 р. (+, - )

1. Період фінансового циклу, дні

211

173

-38

2. Період операційного циклу, дні

341

260

-81

3. Період погашення кредиторської заборгованості, дні

130

87

-43

Розрахунки таблиці показали , що коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості у звітному році порівняно з базисним збільшився на 1,37 обороти. Причиною цього стало збільшення суми закупівель на 5044 тис. грн. та середньої величини кредиторської заборгованості на 731 тис. грн.

Делись добром ;)