Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі ВАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (ЕДРПОУ 00191307))

курсовая работа

1.2 Основні показники оцінки структури, руху та ефективності використання основних фондів підприємства

Основними завданнями управління рухом основних фондів є [24]:

Аналіз стану та ефективності використання основних фондів на торговельному підприємстві.

Визначення розміру потреби в прирості основних засобів.

Обгрунтування ремонтної політики підприємства.

Вибір форми задоволення потреби в прирості основних фондів.

Раціоналізація експлуатації основних фондів підприємства.

Аналіз стану та ефективності використання проводиться в цілях вивчення динаміки загального їх обсягу і стану, ступені їх придатності, інтенсивності оновлення та ефективності використання і поділяється на етапи:

І етап - аналіз обсягів та динаміки основних фондів.

На цьому етапі аналізу визначається загальний обсяг основних фондів торговельного підприємства у вартісному вимірі та вивчається динаміка обсягу основних фондів порівняно з попередніми періодами.

ІІ етап - аналіз стану та складу основних фондів.

Цей етап аналізу характеризується питомою вагою різних груп основних фондів в загальному обсязі основних фондів, що дозволяє оцінити співвідношення різних видів основних фондів, надати характеристику змінам в їх складі.

Баланс основних фондів за повною вартістю розраховується як:

ОФП+Н=В+ОФК, (1.1)

де ОФП, ОФК - основні фонди за повною вартістю відповідно на початок і кінець року;

Н - надходження основних фондів за первісною вартістю протягом року;

В - вибуття основних фондів за первісною вартістю.

Баланс основних фондів за залишковою вартістю:

ОФП/ //-А=ОФК/, (1.2)

де А - сума нарахованої амортизації.

Тобто залишкова вартість основних фондів на кінець звітного періоду дорівнює залишковій вартості на початок періоду плюс залишкова вартість введених основних фондів мінус залишкова вартість основних фондів, що вибули, і мінус сума амортизації на реновацію за звітний період.

При складанні планів - середньорічну вартість основних фондів по відновлювальній вартості (початковій без врахування амортизації) розраховують за формулою [19 ] :

(1.3)

де - ОФн - відновлювальна вартість основних фондів на початок року;

ОФввед (і) - відновлювальна вартість порції введених основних фондів у місяці введення Мввед(і) з початку року;

i = 1,...,n - кількість введень порцій ОФ на протязі року;

ОФвивед (j) - відновлювальна вартість порції виведених основних фондів у місяці виведення Мвивед(j) з початку року;

j = 1,...,m - кількість виведень порцій ОФ на протязі року;

ІІІ етап - аналіз ступеню зносу основних фондів.

В процесі оцінки ступеню зносу використовуються такі загальні показники [23]:

Коефіцієнт зносу характеризує ту частину вартості ОФ, яка перенесена при їх використанні. Він розраховується як відношення суми зносу, накопичуваної на балансі підприємства, до повної первісної вартості ОФ. Сума зносу ОФ може бути визначена як різниця їх повної і залишкової вартості на кінець року.

(1.4)

Коефіцієнт придатності характеризує частку не перенесеної вартості на створюваний продукт. Він розраховується як відношення залишкової вартості ОФ до їх повної вартості, або як різницю між 100% і коефіцієнтом зносу.

(1.5)

ІV етап - аналіз інтенсивності відновлення основних фондів.

Для характеристики руху основних фондів використовують показники надходження та вибуття, які виступають узагальнюючою характеристикою інтенсивності цього процесу.

Загальний коефіцієнт надходження (оновлення)розраховують як відношення повної вартості основних фондів, що надійшли в звітному періоді на підприємство Н, до повної вартості засобів праці на кінець року періоду:

(1.6)

Загальний коефіцієнт вибуття основних фондів розраховують як відношення повної вартості основних фондів, що вибули в звітному періоді на підприємстві Н, до повної вартості засобів праці на початок року періоду::

(1.7)

Швидкість оновлення характеризує середній період повного оновлення усіх основних фондів підприємства і дорівнює відношенню одиниці до коефіцієнту оновлення основних фондів.

Коефіцієнт приросту основних фондів:

(1.8)

де Ф введ. - вартість знову введених основних фондів;

Ф виб. - вартість основних фондів, які вибули;

ОФ поч. - вартість основних фондів на початок періоду.

V етап - аналіз ефективності використання основних фондів.

Аналіз ефективності використання основних фондів необхідно робити на базі цілої системи показників, щоб можливо було судити про важливість основних фондів в економіці підприємства, оцінити стан основних фондів та їх вплив на виробничі процеси підприємства. Цими показниками є [19]:

Фондовіддача - характеризує обсяг товарообороту на одиницю основних фондів

(1.9)

де ТО - товарооборот підприємства за даний період;

Індекс фондовіддачі:

(1.10)

де ТО 1, ТО2 - товарооборот підприємства відповідно в базовому та звітному періодах;

ОФ1, ОФ2 - середня вартість основних фондів в базовому та звітному періодах

В якості узагальнюючого показника використання основних фондів у торгівлі застосовують інтегральний показник ефективно діючих основних фондів:

(1.11)

де Ін - інтегральний показник ефективності основних фондів;

ІФ - індекс зміни фондовіддачі;

Ікс - коефіцієнт ефективного використання основних фондів (рентабельність основних фондів), що обчислюється як відношення прибутку до середньої вартості основних фондів підприємства.

Крім розглянутих вище загальних показників для оцінки ефективності використання окремих видів та груп основних фондів підприємства використовуються спеціальні показники, що дають змогу окремо оцінити використання обладнання:

Коефіцієнт ефективного використання (Кев) обладнання дорівнює співвідношенню кількості годин роботи обладнання в день до нормативної тривалості роботи обладнання.

Коефіцієнт інтенсивного використання (Ків) обладнання дорівнює відношенню фактичної продуктивності роботи обладнання до нормативної продуктивності роботи обладнання.

Коефіцієнт інтегрального використання обладнання:

(1.12)

Приріст товарної продукції за рахунок зміни фондовіддачі розраховується на обсяг основних фондів на початок року за формулою:

(1.13)

Четверта задача - вибір форми задоволення потреби в прирості основних фондів.

Потреба в прирості основних засобів підприємства може бути задоволена різними шляхами:

Придбання необхідних основних засобів у власність (нових або таких, що біли у використанні);

Будівництво основних фондів;

Оренди (лізингу) необхідного обладнання та площі.

Кожен з цих способів задовольняє потреби підприємства в поповненні його основних фондів, але розмір витрат підприємства на кожен з них різний. Великий вплив на обсяг витрат має і структура їх фінансування: за рахунок власних або залучених фінансових ресурсів.

Операції спрямовані на задоволення потреби в прирості основних фондів підприємства мають різноманітний та багатоплановий вплив на фінансовий стан і результати його діяльності. Характер даного впливу представлений в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 Вплив операцій щодо задоволення потреб в прирості основних фондів на фінансовий стан і результати діяльності підприємства [22]

Зміст операції

Вплив на фінансовий стан і результати діяльності

Надходження основних фондів

Отримано безкоштовно від юридичних та фізичних осіб

Збільшується розмір власного капіталу, зростає фінансова стійкість підприємства, але підвищується частка амортизаційних відрахувань та видатків на ремонт. При низькій фондовіддачі отриманих основних фондів може зменшитися прибуток та рентабельність.

Придбання основних фондів за плату

Збільшуються позаобігові активи, змінюється структура капіталу підприємства. В цілому вповільнюється оборот всього капіталу, скорочуються розміри найбільш ліквідних активів, погіршується платоспроможність. На величину видатків по доставці та монтажу обєктів зменшується чистий прибуток. Обігові кошти збільшуються на суму сплаченого ПДВ

Довгострокова оренда основних фондів

Збільшується сума позаобігових активів і сума заборгованості перед орендодавцями. Періодично зменшується грошова готівка на суму орендної плати і процента за оренду. На суму процента зменшується чистий прибуток або фонд накопичення.

Поточна оренда основних фондів

Збільшується сума позаобігових активів і сума заборгованості перед орендодавцями. Періодично зменшується грошова готівка на суму орендної плати і процента за оренду. На суму процента зменшується чистий прибуток або фонд накопичення. Витрати орендатора збільшуються на суму орендної плати, а також на суму витрат по капітальному ремонту.

Вибуття основних фондів

Безкоштовна оренда основних фондів

Чистий прибуток, або фонд накопичення, або нерозподілений прибуток минулих років зменшується на величину залишкової вартості переданих основних фондів плюс витрати по вибуттю плюс ПДВ. Зменшується сума основних фондів.

Внесення вкладу в статутний капітал дочірнього підприємства

Вклад по ціні угоди вище залишкової вартості призводить до росту позареалізаційних доходів підприємства. Якщо навпаки - збитки відносять на зменшення чистого прибутку або фонду накопичення.

Продаж основних фондів

Формується фінансовий результат (прибуток або збиток) від іншої реалізації, який збільшує (зменшує) комерційний прибуток підприємства. Зменшується розмір основних фондів, збільшується ліквідність балансу, прискорюється оборот усього капіталу. Оптимальним варіантом є реалізація основних фондів по ринковій вартості. Однак необхідно оцінити виробничу потребу підприємства в обєктах основних фондів, що реалізуються та можливості їх заміщення більш продуктивними.

Ліквідація основних фондів

Фінансовий результат виявляється по кожному обєкту, що ліквідується. Власні джерела підприємства зменшуються на суму недовнесеного в бюджет ПДВ і на суму недоамортизації ліквідуємого обєкта.

Делись добром ;)