Аналіз ефективності виробництва соняшнику у ТОВ Агрофірма "Лиманський" Очаківського району

курсовая работа

2.3 Аналіз фінансового стану

Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругообігом коштів, якій здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів. Щоб краще охарактеризувати методику обліку формування доходів і витрат розглянемо показники фінансових результатів. Для цього розрахуємо таблицю 2.11.

Таблиця 2.11

Динаміка показників фінансових результатів в ТОВ «Агрофірма «Лиманський»Очаківського району*

Показники

Роки

Відхилення (+, -) 2013 рік порівняно з

2011

2012

2013

2011 р.

2012р.

Прибуток (збиток) від реалізації, тис. грн.

7589

3707

3958

-3631

251

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

29107

28692

37342

8235

8650

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

4032

4366

2881

-1151

-1485

Середньорічна сума активів, тис. грн.

32898,5

31974

39669

6770,5

7695

Середньорічна сума власного капіталу

24773

28952

32632

7859

3680

Рівень прибутковості продукції, %

26,1

12,9

10,6

-15,5

-2,3

Рівень прибутковості (збитковості) капіталу, %

12,3

13,7

7,3

-5

-6,4

Рівень прибутковості (збитковості) власного капіталу, %

16,3

15,1

8,8

-7,5

-6,3

*Розроблено автором з використанням звітності ТОВ «Агрофірма «Лиманський» форми 1, 2

За проведеними розрахунками можна зробити наступний висновок, що рівень прибутковості продукції скоротився на 2,3 в.п. у 2013 році в порівнянні з 2012 роком. На зменшення рівня прибутковості капіталу значний вплив мало те, що у 2013 році сума чистого прибутку скоротилася на 1485 тис.грн, також цей показник вплинув і на зниження рівня прибутковості власного капіталу на 6,3 в.п. Метою вірного визначення фінансових результатів є надання користувачам оприлюдненої повної неупередженості інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Загалом, аналізуючи дані таблиці 2.12 можна зробити висновок, що всі показники вище нормативів. Аналізуючи показник фінансування, можна зробити висновок, що підприємство фінансово не залежить. Показник незалежності також показує що дане підприємство не залежить від вкладених коштів. Про це ж свідчить показник стабільності підприємства. Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок про те, на протязі 2013 року підприємству вдалося покращити фінансову незалежність і стати менш залежним від позик і залучених коштів.

Таблиця 2.12

Динаміка показників фінансової незалежності в ТОВ «Агрофірма «Лиманський» Очаківського району*

Коефіцієнти

Норматив

На кінець

Відхилення (+, -)

2012 року

2013 року

Фінансування

< 1,0

0,182

0,247

0,065

Автономії (незалежності)

> 0,5

0,846

0,802

-0,044

Стійкості (стабільності)

> 1,0

5,5

4,1

-1,4

*Розроблено автором з використанням звітності ТОВ «Агрофірма «Лиманський» форми 1,2

Забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності є однією з найголовніших задач підприємства, метою якого є успішна діяльність в сучасних економічних умовах. Забезпеченість запасів та витрат джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, в той час як платоспроможність є її зовнішнім проявом. Забезпеченість запасів та витрат є причиною, яка визначає міру платоспроможності або неплатоспроможності, та наступає внаслідок забезпеченості.

Найбільш ліквідними активами є грошові кошти , а також поточна дебіторська заборгованість. Менш ліквідними активами вважаються товари, готова продукція, запаси, незавершене виробництво. Ліквідність балансу разом з платоспроможністю є критерієм оцінки фінансового стану підприємства. Вона характеризує ступінь покриття зобовязань підприємства його активами. Аналіз ліквідності балансу підприємства дає можливість оцінити здатність та ймовірність повернення ним запозичених коштів.

Аналізуючи дані таблиці 2.13 динаміку показників ліквідності ТОВ «Агрофірма «Лиманський» Очаківського району можна зробити наступний висновок про те, що показники знаходяться вище меж встановлених нормативів роки спостереження.

Таблиця 2.13

Динаміка показників ліквідності в ТОВ «Агрофірма «Лиманський» Очаківського району*

Коефіцієнти

Норматив

На кінець

Відхилення (+, -)

2012 року

2013 року

Абсолютної ліквідності

0,2-0,35

0,16

0,01

-0,15

Швидкої ліквідності

0,7-1,0

1,52

1,88

0,36

Покриття

1,0-2,5

3,1

2,5

-0,6

*Розроблено автором з використанням звітності ТОВ «Агрофірма «Лиманський» форми 1,2

Коефіцієнт абсолютної ліквідності свідчить про те, що підприємство неспроможне погасити за рахунок всіх мобілізованих оборотних активів обсяг поточних зобовязань за кредитами і розрахунками. Коефіцієнт швидкої ліквідності свідчить, що короткострокові зобовязання можуть бути погашені негайно швидко-ліквідними грошовими коштами та цінними паперами.

Проведений аналіз умов господарювання дає нам можливість зробити такі висновки: ТОВ «Агрофірма «Лиманський» Очаківського району є невеликим за розміром господарством. Середньорічна чисельність працюючих в порівняні з минулими роками зросла. Воно спеціалізується на виробництві зернових та молока, так як найбільшу питому вагу в структурі грошової виручки займає виручка від реалізації зерна та молока.

Виробництво підприємства складається з рослинницької та тваринницької галузі, це зумовлено вдалим місце розташуванням, природними та кліматичними умовами. Підприємство забезпечене земельними та трудовими ресурсами, ефективність використання за період дослідження зростає.

Проведений аналіз показників фінансової незалежності показав, що підприємство є фінансово незалежним від залучених коштів, тобто може діяти самостійно, незалежно від зобовязань. Характеризуючи показники ліквідності ми можемо спостерігати їх скорочення, але воно не свідчить про загальне погіршення ситуації з забезпеченістю оборотними коштами.

Делись добром ;)