Аналіз конкурентоспроможності продукції ПАТ "ЗТР"

дипломная работа

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Публічне акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор» (ПАТ «ЗТР») є найбільшим в СНД і Європі підприємством з виробництва силових масляних трансформаторів і електричних реакторів з виробничою потужністю 60 тис. МВА в рік, сконцентрованої на одному виробничому майданчику.

ПАТ «Запоріжтрансформатор» знаходиться за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Дніпропетровське шосе, 3.

Підприємство було засноване в 1947 році як Запорізький трансформаторний завод (ЗТЗ), а в 1994 році в результаті приватизації було перетворено в акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор».

За 65 років роботи на ринку ПАТ «ЗТР» придбав світову популярність і високу репутацію виробника якісних і надійних в експлуатації трансформаторів і реакторів. Відмінною рисою виробленого ПАТ «ЗТР» обладнання є його висока експлуатаційна надійність. ПАТ «ЗТР» дорожить своєю репутацією надійного партнера - виробника надійного устаткування. Головним активом компанії є міцні довгострокові відносини з замовниками, засновані на тривалому досвіді співробітництва та взаємній довірі [60].

У 1960-х-1980-х роках ПАТ «ЗТР» був серед піонерів світового трансформаторобудування в освоєнні виробництва обладнання надвисоких класів напруги 750 кВ і 1150 кВ, а в 1990-х - успішно освоїв випуск унікального інноваційного обладнання для гнучких керованих мереж змінного струму (FACTS).

Сьогодні ПАТ «ЗТР» - це сучасне підприємство, яке динамічно розвивається, має досвід поставок продукції замовникам у 86 країн світу. Завдяки реалізації масштабних інвестиційних програм, спрямованих на повне оновлення виробничого і випробувального комплексу, вдосконалення технології проектування і виробництва, усунення «вузьких місць» у виробничому процесі, а також поліпшення інфраструктури та умов праці, ПАТ «ЗТР» займає гідне місце серед світових лідерів галузі, маючи високий рівень технічної оснащеності і культури виробництва [60].

Згiдно Статуту ПАТ «ЗТР» (Додаток А) засновником товариства є держава в особi Запорізької обласної ради народних депутатів.

Діюча на ПАТ «ЗТР» система менеджменту дозволяє комплексно і успішно вирішувати питання, повязані із забезпеченням якості продукції, екології та безпеки праці. Система менеджменту сертифікована на відповідність міжнародним стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Силові трансформатори та електричні реактори, вироблені ПАТ «ЗТР», по якості і сервісу знаходяться на рівні світових стандартів і продаються за найбільш конкурентними цінами.

Відмінними особливостями ПАТ «ЗТР» є наступні:

продукція ПАТ «ЗТР» надійна в експлуатації;

ПАТ «ЗТР» швидко задовольняє вимоги і потреби замовника;

післяпродажне технічне обслуговування і сервіс здійснюються швидко і з високим рівнем технічної компетентності;

ПАТ «ЗТР» віддає пріоритет побудові довгострокових партнерських відносин зі споживачами підприємства;

ПАТ «ЗТР» дотримується вимог та постійно покращує результативність системи менеджменту якості [60].

На ПАТ «ЗТР» діє система менеджменту якості, що відповідає міжнародному стандарту ISO 9001 (ІСО 9001). Система впроваджена і функціонує на підприємстві з 1995 року.

Забезпечення якості продукції на рівні світових стандартів є однією пріоритетних стратегічних завданням підприємства.

Інтегрована система менеджменту ЗТР націлена на забезпечення високого рівня якості продукції та задоволеності замовників. Система охоплює як процеси, безпосередньо повязані з якістю продукції, так і всі істотні процеси підприємства, включаючи екологічний менеджмент, безпека праці та охорону здоровя. Відповідність системи менеджменту ПАТ «ЗТР» вимогам стандартів ISO підтверджено міжнародними та національними сертифікаційними організаціями: SGS - у міжнародній системі сертифікації; Російський регістр - в системі ГОСТ Р; УкрНІІМетСерт - у системі УкрСЕПРО.

В 2009 році ПАТ «ЗТР» підтвердило відповідність системи менеджменту якості стандарту ISO 9001 версії 2008 року, пройшовши сертифікаційний аудит. В 2011 році ПАТ «ЗТР» сертифікував систему менеджменту на відповідність стандартам ISO 14001:2004 і OHSAS 18001:2007, а в 2012 році сертифіковано зварювальне виробництво на відповідність стандарту ISO 3834-2:2005 [60].

Номенклатура продукції ПАТ «ЗТР» включає силові масляні трансформатори різного призначення від 1 МВА до 1250 МВА на класи напруги від 10 кВ до 1150 кВ включно, електричні реактори і керовані шунтуючі реактори.

Загальна чисельність персоналу ПАТ «ЗТР» складає 4900 осіб.

Загальна площа заводу - 700 000 м2, виробнича площа - 230 000 м2.

ПАТ «ЗТР» має такі представництва:

1. Представництво ПАТ «ЗТР» у Росiйськiй Федерацiї, яке створене з метою:

- сприяння здiйсненню Товариством статутних задач з повнiшого задоволення попиту покупцiв на продукцiю, що виробляється Товариством;

- надання широкого спектру послуг Товариством;

- сприяння розвитку економiки i дружнiх вiдносин мiж Україною i Росiйською Федерацiєю, а також пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, що є як резидентами, так i нерезидентами.

Предметом дiяльностi даного Представництва є:

- просування на ринок Росiйської Федерацiї продукцiї, що виробляється Товариством, шляхом укладання угод та договорiв вiд iменi та за дорученням Товариства;

- сприяння здiйсненню iнших видiв дiяльностi Товариства вiдповiдно до статуту Товариства та законодавства України i Росiйської Федерацiї.

2. Представництво ПАТ «ЗТР» у Республiцi Казахстан та Середнiй Азiї, яке створене з метою:

- сприяння здiйсненню Товариством статутних задач з повного задоволення попиту покупцiв на продукцiю, що виробляється Товариством;

- сприяння Товариству в наданнi широкого спектру послуг Товариства;

- сприяння розвитку економiки i дружнiх вiдносин мiж Україною i Республiкою Казахстан, а також пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, що є як резидентами, так i нерезидентами.

Предметом дiяльностi Представництва є здiйснення представницких функцiй Товариства шляхом сприяння в укладаннi Товариством угод та договорiв на постачання продукцiї, що виробляється, та надання послуг. Iнших дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має.

На підприємстві запроваджено лінійно-функціональну організаційну структуру, основний принцип якої полягає у розмежуванні повноважень і відповідальності за функціями та прийняття рішень по вертикалі. Управління здійснюється за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій.

Структура управлiння ПАТ «ЗТР» є лінійною.

Органами управлiння ПАТ «ЗТР» є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Генеральний директор, Ревiзiйна комiсiя.

Голова правління ПАТ «ЗТР» є виконавчим органом підприємства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Голова правління обирається загальними зборами акціонерів строком на два роки. Він управляє роботою підприємства і має право без доручення здійснювати дії від імені підприємства.

Керiвником ПАТ «ЗТР» є Генеральний директор.

Органiзацiйна структура управлiння ПАТ «ЗТР» наведена на рис. 2.1.

Рис. 2.1 - Органiзацiйна структура управлiння ПАТ «ЗТР»

Комплексна взаємодія усіх підрозділів підприємства забезпечує досягнення прибутку та конкурентоспроможної за рахунок підвищення якості продукції при оптимальних витратах ресурсів.

Голова Правління ПАТ «ЗТР»:

керує роботою Правлiння;

без довiреностi представляє iнтереси товариства та здiйснює iншi дії вiд iменi товариства;

пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi товариства;

розподiляє обовязки мiж членами Правління.

В своїй діяльності Голова правління керується діючим законодавством.

Заступник Голови правлiння ПАТ «ЗТР» приймає участь у засiданнях правлiння, в розробцi основних напрямкiв розвитку товариства, внутрiшнiх i нормативних документiв товариства, має право другого пiдпису документiв.

Правомірність загальних зборів визначається участю у ньому акціонерів, які володіють у сукупності не менш як 60 відсотками акцій.

Особливістю цієї структури є наявність таких функціональних підрозділів як спостережна рада і ревізійна комісія. Наглядова рада представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність дирекції. Рада обирається загальними зборами акціонерів строком на два роки в складі пяти засновників товариства. Члени ради акціонерного товариства не можуть бути членами дирекції та ревізійної комісії.

Наглядова рада ПАТ «ЗТР»:

здійснює контроль за діяльністю дирекції підприємства стосовно виконання рішень загальних зборів акціонерів;

розглядає та затверджує звіти, які подає дирекція за квартал, півріччя;

аналізує дії дирекції щодо змін, у тому числі по розширенню сфер діяльності підприємства і робить відповідні висновки.

Перевірку господарсько-фінансової діяльності товариства здійснює Ревізійна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів строком на три роки у кількості трьох членів. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу товариства, ради товариства, з власної ініціативи, або на вимогу акціонерів. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу товариства.

Ревізійна комісія ПАТ «ЗТР» має право:

перевіряти бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо);

одержувати від службових та матеріально-відповідальних осіб підприємства письмові пояснення з питань, які виникають в ході ревізії;

здійснювати контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених під час проведення ревізій.

В таблиці 2.1 проведемо аналіз основних показників діяльності ПАТ «ЗТР» за даними Звітів про фінансові результати підприємства за 2010-2012 рр. (Додатки В, Д, Ж).

Таблиця 2.1 - Аналіз основних показників діяльності ПАТ «ЗТР» за 2010-2012 рр.

Показник

2010 р., тис. грн.

2011 р., тис. грн.

2012 р., тис. грн.

Відхилення 2011 р. від 2010 р.

Відхилення 2012 р. від 2011 р.

Абсолютне

(+,-)

Темп приросту,

%

Абсолютне

(+,-)

Темп приросту,

%

Дохід (виручка) від реалізації продукції

2345675

3717412

4139282

+1371737

158,48

+421870

111,35

Чистий дохід від реалізації продукції

2285786

3590546

3947828

+1304760

157,08

+357282

109,95

Собівартість реалі-зованої продукції

1495433

2054440

2365985

+559007

137,38

+311545

115,16

Валовий прибуток

790353

1536106

1581843

+745753

194,36

+45737

102,98

Інші операційні доходи

815368

937979

56590

+122611

115,04

-881389

6,03

Прибуток від опе-раційної діяльності

597356

1331026

1408646

+733670

222,82

+77620

105,83

Інші фінансові доходи

6414

14739

4820

+8325

229,79

-9919

32,70

Фінансові витрати

177671

153665

212314

-24006

86,49

+58649

138,17

Прибуток від зви-чайної діяльності до оподаткування

432143

1186104

1199930

+753961

274,47

+13826

101,17

Чистий прибуток

353472

912543

946942

+559071

258,17

+34399

103,77

Динаміку основних показників діяльності ПАТ «ЗТР» за 2010-2012 рр. графічно наведено на рис. 2.2.

Рис. 2.2 - Динаміка основних показників діяльності ПАТ «ЗТР» за 2010-2012 рр., тис. грн.

Таким чином, основні показники діяльності підприємства протягом аналізованого періоду мали тенденцію до зростання.

На ПАТ «ЗТР» дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї визнається за наявностi всiх наведених умов:

- покупцевi переданi ризики й вигоди, повязанi з правом власностi на продукцiю (товар, інший актив);

- пiдприємство не здійснює надалі управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами);

- сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена;

- є впевненість в тому, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, повязанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.

Дохід (виручка) від реалізації продукції підприємства збільшився в 2011 році порівняно з 2010 роком на 1371737 тис. грн. або на 158,48%, а в 2012 році порівняно з 2011 роком - на 421870 тис. грн., або на 111,35%.

Чистий дохід від реалізації продукції ПАТ «ЗТР» збільшився в 2011 році порівняно з 2010 роком на 1304760 тис. грн. або на 157,08%, а в 2012 році - на 357282 тис. грн., або на 109,95% порівняно з 2011 роком.

Собівартість реалізованої продукції підприємства збільшилась в 2011 році порівняно з 2010 роком на 559007 тис. грн. або на 137,38%, а в 2012 році - на 311545 тис. грн., або на 115,16% порівняно з 2011 роком.

Зростання чистого доходу від реалізації продукції вплинуло на зростання валового прибутку підприємства в 2011 році порівняно з 2010 роком на 745753 тис. грн. або на 194,36%, а в 2012 році - на 45737 тис. грн., або на 102,98% порівняно з 2011 роком.

Інші операційні доходи підприємства, які складаються з доходів від реалізації інших оборотних активів, операційної оренди активів, іноземної валюти, операційних курсових різниць, а також списання кредиторської заборгованості, строк якої минув, в 2011 році збільшились порівняно з 2010 роком на 122611 тис. грн. або на 115,04%, а в 2012 році порівняно з 2011 роком, навпаки, зменшились на 881389 тис. грн., або на 6,03%.

Прибуток від операційної діяльності ПАТ «ЗТР» збільшився в 2011 році порівняно з 2010 роком на 733670 тис. грн., або на 222,82%, а в 2012 році - на 77620 тис. грн., або на 105,83% порівняно з попереднім роком.

Інші фінансові доходи в 2011 році збільшились порівняно з 2010 роком на 8325 тис. грн. або на 229,79%, а в 2012 році порівняно з 2011 роком, навпаки, зменшились на 9919 тис. грн., або на 32,7%. Фінансові витрати ПАТ «ЗТР» зменшились в 2011 році порівняно з 2010 роком на 24006 тис. грн. або на 86,49%, а в 2012 році порівняно з 2011 роком, навпаки, збільшились на 58459 тис. грн., або на 138,17%.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування збільшився в 2011 році порівняно з 2010 роком на 753961 тис. грн., або на 274,47%, а в 2012 році порівняно з 2011 роком - на 13826 тис. грн., або на 101,17%.

Чистий прибуток ПАТ «ЗТР» протягом аналізованого періоду мав тенденцію до зростання. В 2011 році він збільшився на 559071 тис. грн., або на 258,17% порівняно з попереднім роком, а в 2012 році - на 34399 тис. грн., або на 103,77% порівняно з 2011 роком. На це вплинуло зростання обсягів реалізації продукції підприємства, а також прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. Зростання чистого прибутку підприємства є позитивною тенденцією в його діяльності.

Делись добром ;)