Аналіз кредитоспроможності ПАТ "Одеський коньячний завод" у 2009 році

курсовая работа

2.2 Аналіз фінансових ресурсів та майна підприємства ПАО «Одеський коньячний завод» у 2009 р.

Таблиця 2.1

Аналіз складу, структури та динаміки майна ПАО «Одеський коньячний завод» у 2009 р.

№ п/п

Види активів

На 1.01.2008р.

На 1.01.2009р.

Зміна за рік

Сума, тис.грн

Питома вага у %

Сума, тис.грн

Питома вага у %

Сума, тис.грн.

Темп при

росту у %

А

1

2

3

4

5

6

Активи - усього

414202,0

100

588511,0

100

174309,0

42,1

у тому числі:

1

Необоротні активи

122978,0

29,6

112602,0

19,1

-10376,0

-8,4

з них:

1.1.

основні засоби

103983,0

25,1

93554,0

15,8

-10429,0

-10,0

1.2.

незавершене будівництво

12483,0

2,9

12549,0

2,1

66,0

0,5

1.3

нематеріальні активи

6426,0

1,4

6409,0

1,1

-17,0

0,3

1.4.

Інші необоротні активи

86,0

90,0

4,0

4,7

2

Оборотні активи

290770,0

70,2

465019,0

79,0

174249,0

60,0

з них:

2.1.

Запаси

195009,0

47,1

218303,0

37,1

23294,0

11,9

2.1.1.

виробничі запаси

14986,0

42722,0

27736,0

185,1

2.2.

Кошти в розрахунках

90515

21,8

233943

39,7

143428,0

158,5

2.3.

Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції

5246,0

1,3

12773,0

2,2

7527,0

143,4

3.4.

Витрати майбутніх періодів

454,0

0,2

10890,0

1,9

10436,0

2298,7

Висновок: У 2009 році активи підприємства зросли на 174309 тис. грн. в порівнянні з 2008 роком або на 42,1%. Такий зріст стався завдяки збільшенню оборотних активів на 174249 тис. грн., тобто на 60%. У структурі оборотних активів постерігається збільшення запасів на 23294 тис. грн. чи на 11,9%, збільшення коштів в розрахунках на 143428 тис. грн. або на 158,5%, а також збільшення грошових коштів та поточних фінансових інвестицій на 7527 тис. грн.. чи на 143,4 %. Також збільшення активів відбулося за рахунок росту витрат майбутніх періодів на 10436 тис. грн., або на 2298,7%.

Але ми бачимо зниження необоротних активів на 10376 тис. грн. чи на 8,4% завдяки зменшенню основних засобів на 10429 тис. грн., або на 10%.

У структурі активів як на початок так і на кінець року переважають оборотні активи, які на кінець року збільшуються до 80%, а питома вага необоротних активів зменшується до 205. Слід зазначити, що необоротні активи зменшуються за рахунок зменшення основних засобів підприємства, що є негативною тенденцією.

Аналіз складу, структури та динаміки джерел фінансування майна ПАО «Одеський коньячний завод» у 2009 році представлено в таблиці 2.2

Таблиця 2.2

Аналіз складу, структури та динаміки джерел фінансування майна ПАО «Одеський коньячний завод» у 2009 році(тис.грн)

Показники

На початок року

На кінець року

Зміни за рік

Загальна сума джерел активів

у т.ч.:

414202,0

588511,0

174309,0

1. Власний капітал

162496,0

164520,0

2024,0

- в % до всіх джерел

39,3

27,9

-11,4

2.Зобов”язання підприємства

251706,0

423991

172285,0

- в % до всіх джерел

60,7

72,1

11,4

з них:

2.1. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

0,0

1797,0

1797

-в % до зобовязань

0,0

0,3

0,3

2.2. Довгострокові зобовязання

106171,0

35185,0

-70986,0

-в % до зобовязань

25,6

6,0

-19,6

2.3. Поточні зобовязання

145535,0

387009,0

241474,0

-в % до зобовязань

35,1

65,8

30,7

3. Доходи майбутніх періодів

0,0

0,0

0,0

- в % до всіх джерел

0,0

0,0

0,0

4. Наявність власних оборотних

коштів (розраховується: 1р.ПБ-1р.АБ)

39518

51918

12400

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами -- показник, який характеризує рівень забезпеченості підприємства власними джерелами формування оборотних активів, тобто показує, скільки власних джерел формування оборотних активів підприємства припадає на одиницю цих активів.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами:

Ко=Вок/Ао

Ко на початок =( 39518/290770)=0,136

Ко на кінець=(51918/465019)=0,112

Висновок: На кінець року в порівнянні з початком року загальну сумма джерел активів зросла на 174309 тис. грн.. Такий ріст відбувся за рахунок значного збільшення зобовязань підприємства на 172285 тис. грн.. та за рахунок збільшення власного капіталу на 2024 тис. грн.

Щодо структури джерел активів то і на початок року і на кінець переважають зобовязання підприємства відповідно 60,7% і 72,1%., тобто на кінець періоду в порівнянні з початком вони збільшились у структурі на 11,4 п.п. А частка власного капіталу зменшилась з 39,3% до 27,9%.

Тобто з точки зору інвестора (банка) таке підприємство не є привабливим, тому що ми бачимо збільшення частки зобовязань і зменшення частки власного капіталу.

Зобовязання підприємства зросли на 172285 тис. грн.. це сталося за рахунок зростання поточних зобовязань на 241474 тис. грн., що у структурі склали на кінець року 65,8%, тобто питома вага зросла на 30,7% в порівнянні з початком року. Довгострокові зобовязання зменшились на 70986 тис. грн., а в питомій вазі знизились з 25,6% до 6%. Тобто, ми бачимо негативну тенденція до зменшення довгострокових зобовязань і зростання поточних

ВОК мають тенденцію до збільшення з 39518 до 51918, але коефіцієнт забезпеченості власними коштами зменшується - це означає, що у підприємства зменшуються джерела для формування оборотних коштів.

Делись добром ;)