Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

отчет по практике

3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Метою оцінювання фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва та зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобовязань перед бюджетом, банком і іншими фінансовими установами.

Для аналізу фінансового стану підприємства використовують офіційні форми річної бухгалтерської звітності: ф. №1 “Бухгалтерський баланс”, ф. №2 “Звіт про фінансові результати”.

Для аналізу фінансового стану підприємства використовуються такі основні показники як: коефіцієнт фінансової автономії, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт маневреності власного капіталу, фондовіддача, коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт оцінки ліквідності, рентабельність сукупного капіталу, рентабельність власного капіталу, валова рентабельність продажів, коефіцієнт оборотності активів, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості.

Розрахуємо та охарактеризуємо кожен з вищеназваних показників на кінець звітного періоду.

Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності) коефіцієнт характеризує частку власних коштів підприємства (власного капіталу) в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність.

, (3.1)

2006 рік: ;

2007 рік: ;

2008 рік: .

Чим вище значення цього коефіцієнта, тим фінансово стійкіша, стабільніше та більш незалежне від зовнішніх кредиторів підприємство. На практиці встановлено, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування, тобто джерела фінансування підприємства повинні бути хоча б наполовину сформовані за рахунок власних коштів. Таким чином, критичне значення коефіцієнта автономії - 0,5.

Коефіцієнтом, зворотним коефіцієнту фінансової автономії є коефіцієнт фінансової залежності. Коефіцієнт фінансової залежності розраховується за формулою:

, (3.2)

2006 рік: ;

2007 рік: ;

2008 рік: .

Критичне значення коефіцієнта фінансової залежності - 2. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства, а отже, і втрату фінансової незалежності. Якщо його значення знижується до одиниці, то це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.

Виходячи з розрахунку показника можемо зробити висновок про збільшення частини позикового капіталу у фінансуванні підприємства, тобто стан цього показника у 2008 р. є негативним, бо значення kзал перевищило критичне значення й склало 9,23.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Цей показник показує, яка частина власного оборотного капіталу знаходиться в обігу, тобто в тій формі, яка дозволяє вільно маневрувати цими коштами, а яка капіталізований. Коефіцієнт повинен бути достатньо високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні власних коштів підприємства.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення власного оборотного капіталу підприємства до власних джерел фінансування:

(3.3)

2006 рік: ;

2007 рік: ;

2008 рік: .

Отримані дані свідчать про не можливість підприємства виконати свої зовнішні зобовязання за рахунок використання власних коштів.

Фондовіддача. Значення даного показника рівняється чисельнику від ділення обєму реалізованої продукції на середньорічну вартість основних засобів. Розраховується за наступною формулою:

(3.4)

2006 рік: ;

2007 рік: ;

2008 рік: .

Проаналізувавши даний коефіцієнт можна зробити висновок про те що підприємство ефективно використовує основні фонди в 2008 році в порівнянні з 2006 роком.

Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності показує, в якій мірі наявні оборотні активи достатні для задоволення поточних зобовязань. Логіка, що стоїть за розрахунком даного коефіцієнта, полягає в тому, що оборотні активи повинні бути повністю переведені в грошові кошти протягом одного року, а поточні зобовязання також необхідно сплатити протягом року.

Згідно з загальноприйнятим стандартам, вважається, що цей коефіцієнт повинен знаходитися в межах від одиниці до двох. Нижня межа зумовлена тим, що оборотних коштів повинне бути щонайменше досить для погашення короткострокових зобовязань, інакше компанія виявиться під загрозою банкрутства. Перевищення короткострокових коштів над зобовязаннями більш ніж в два (три) рази вважається також небажаним, оскільки може свідчити про порушення структури капіталу. Коефіцієнт розраховується за формулою:

, (3.5)

2006 рік: ;

2007 рік: ;

2008 рік: .

Стан цього показника у 2008 р. є задовільним, бо значення коефіцієнта не перевищує норму, але в 2007 р. цей показник значно зменшився це свідчить про те, що підприємство вклало гроші в основні фонди, а також про збільшення поточних зобовязань. Слід зазначити що коефіцієнт поточної ліквідності характеризує тільки наявність оборотних коштів, але не їх якість.

Коефіцієнт швидкої ліквідності вважається більш жорстким тестом на ліквідність, тому що при його розрахунку не береться до уваги найменш ліквідна частина оборотних активів - повільно реалізовані активи (ЛЗ). Нормальний рівень Кшл вважається тоді, коли коефіцієнт близький до одиниці.

, (3.6)

2006 рік: ;

2007 рік: ;

2008 рік: .

У 2006 році цей коефіцієнт становив 5,28 в 2007 та 2008 роках він зменшився і відповідно становить 1,25 та 0,64, що свідчить про те, що він зменшується за рахунок збільшення поточних зобовязань, а саме збільшення дебіторської заборгованості, що призводить до зменшення грошових коштів і до збільшення короткострокової кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт оцінки ліквідності за показниками першої групи активів називається коефіцієнтом абсолютної ліквідності. У західній практиці коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується рідко. У країнах з перехідною економікою його оптимальне значення визнається на рівні 0,2 - 0,35. Значення вище 0,35 не завжди потрібно, так як надлишок грошових коштів свідчить про неефективне їх використання.

Формула розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності має такий вигляд:

, (3.7)

2006 рік: ;

2007 рік: ;

2008 рік: .

Цей коефіцієнт показує, яка частина поточної заборгованості може бути покрита негайно. У 2008 р. цей коефіцієнт значно зменшився в порівнянні з 2006 роком, це відбулося за рахунок зменшення грошових коштів у національній та іноземній валюті, тобто, частина короткострокових позикових зобовязань, які підприємство може погасити негайно, значно зменшилась.

Рентабельність сукупного капіталу. Показник рентабельності власного капіталу становить інтерес, перш за все, для інвесторів. Цей коефіцієнт розраховується наступним чином:

, (3.8)

2008 рік: .

Даний показник неможливо розрахувати на 2006 та 2007 роки, за відсутності даних в балансі підприємства.

Рентабельність власного капіталу показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна одиниця, вкладена власниками компанії. Розраховується за формулою:

, (3.9)

2007 рік: ;

2008 рік: .

Даний показник неможливо розрахувати на 2006 рік із за відсутності даних в балансі підприємства.

За розрахованими показниками можемо зробити висновок про те, що ефективність використання підприємством власного капіталу в 2006 р. находиться на нульовому рівні внаслідок відсутності чистого прибутку в порівнянні з 2008 р., коли значення показника становило 1,25 тобто 0,25 коп. чистого прибутку заробила кожна одиниця вкладена власниками підприємства.

Валова рентабельність продажів. При оцінці рентабельності продажів на основі показників прибутку і виручки від реалізації розраховуються коефіцієнти рентабельності по всій продукції в цілому або з окремих її видах. Як і у випадку з рентабельністю капіталу, існує безліч показників оцінки рентабельності продажів, різноманіття яких обумовлено вибором того чи іншого виду прибутку. Найчастіше використовується валова, операційна або чистий прибуток. Відповідно розраховуються три показника рентабельності продажів.

, (3.10)

2008 рік: .

Даний показник неможливо розрахувати на 2006 та 2007 роки із за відсутності даних в балансі підприємства. Коефіцієнт валового прибутку показує ефективність виробничої діяльності підприємства, а також ефективність, політики ціноутворення.

Коефіцієнт оборотності активів. За допомогою цього коефіцієнта оцінюється ефективність використання фірмою всіх наявних ресурсів незалежно від джерел їх залучення. Розрахунок цього коефіцієнта здійснюється за формулою:

, (3.11)

2006 рік: ;

2007 рік: ;

2008 рік: .

Таким чином можемо зробити висновок про збільшення Коб.а в 2008 р. у порівнянні з 2006 р. за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції, тобто на 1 грн. вартості всіх активів в 2008 р. доводиться 16,53 грн. доходу, а в 2006 р. - 1,67 грн. доходу. Це свідчить про більш ефективне використання активів, що є позитивним явищем для підприємства.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує скільки оборотів необхідно компанії для оплати наявної заборгованості. Даний коефіцієнт доповнює попередній. Для його розрахунку необхідно розділити собівартість реалізованої продукції на середньорічну вартість кредиторської заборгованості. Розраховується за формулою:

, (3.12)

2006 рік: ;

2007 рік: ;

2008 рік: .

Чим вище цей коефіцієнт, тим скоріше дебіторська заборгованість перетвориться на готівкові гроші, тобто підприємство швидше одержує сплату по рахункам [2].

Розрахунок показників фінансового стану підприємства наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 Характеристика показників фінансового стану підприємства

Показники

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Абсолютне відхилення (+, -)

Відносне

відхилення, %

06/07

07/08

06/07

07/08

Коефіцієнт фінансової автономії

0,87

0,61

0,10

-0,26

-0,51

-29,9

-83,6

Коефіцієнт фінансової залежності

1,15

1,63

9,23

0,48

7,6

41,7

466,3

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,79

0,58

0

-0,21

-0,58

-26,6

-100

Фондовіддача

5,68

23,07

54,58

17,39

31,51

306,2

136,6

Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності

6,08

0,93

1,73

-5,15

0,8

-84,7

86,02

Коефіцієнт швидкої ліквідності

5,28

1,25

0,64

-4,03

-0,61

-76,3

-48,8

Коефіцієнт оцінки ліквідності

0,82

0,73

0,14

-0,09

-0,59

-10,98

-80,8

Рентабельність сукупного капіталу

-

-

0,13

-

-

-

-

Рентабельність власного капіталу

-

0,02

1,25

-

1,23

-

6150

Валова рентабельність продажів

-

-

0,01

-

-

-

-

Коефіцієнт оборотності активів

1,67

9,87

16,53

8,2

6,66

491,02

67,5

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

2,57

27,46

48,26

24,89

20,8

968,5

75,7

Згідно з розрахунку показників які представленні в табл. 3.1 можна зробити висновки про те, що фінансовий стан МПП “Монтажник” не є задовільним, тому що, наявна тенденція до зменшення показників рентабельності та ліквідності підприємства. По цьому видно що МПП «Монтажник» переживає скрутні часи, а чи знаходиться на грані банкрутства мі розрахуємо далі.

Розрахуємо ймовірність банкрутства МПП «Монтажник» використовуючи пятифакторну модель економіста Альтмана.

Розрахунок даного показника здійснюється за наступною формулою:

Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 1,0Х5, (3.13)

Х1 - відношення оборотних активів до суми всіх активів підприємства;

Х2 - відношення резервів нерозподіленого прибутку до суми всіх активів;

Х3 - відношення валового прибутку/збитку до суми всіх активів;

Х4 - коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу;

Х5 - відношення чистого виторгу від реалізації до суми всіх активів.

При значенні показника, більшому за 2,675, - фінансовий стан підприємства є стійким, в інтервалі від 1,81 до 2,675 - фінансовий стан - нестійкий, меншому від 1,81 - ймовірність банкрутства є високою.

Розрахуємо показник ймовірності банкрутства підприємства на кінець 2008 року:

===12,1

На МПП «Монтажник» була розрахована та проаналізована ймовірність банкрутства. Метод Альтмана показує, що коефіцієнт банкрутства більший за 2,675 і становить 12.1, а це означає, що фінансовий стан підприємства є стійким.

Делись добром ;)