Аналіз основних фінансових аспектів діяльності молокопереробного підприємства ПП "Молокозавод–Олком"

отчет по практике

Висновки

1) Для споживачів «Олком» - це добре відомий бренд, під яким продаються якісні продукти харчування. Для представників ділових кіл «Олком» - це назва групи підприємств, які успішно працюють в харчовій галузі та використовують бренд «Олком» у процесі просування своїх товарів на ринок. Для менеджерів і співробітників цих підприємств «Олком» - це захоплюючий бізнес і конкурентна боротьба.

Аналізуючи основні показники ПП «Молокозавод-Олком» можна зробити наступні висновки:

- валюта балансу мала спадну тенденцію і до 2010 р. зменшувалась з тенденцією 1-3 %, але у 2011р. показник збільшився порівнюючи з базовим 2007 р. на 11,5%

- виручка від реалізації має зростаючу динамічну тенденцію, порівнюючи 2011р. з 2007 р. збільшення склало 5179,5 т.грн

- показники прибутковості мають нестабільну галопуючу тенденцію, прикладом може послужити чистий прибуток, абсолютний показник якого зростає нажаль тільки на протязі останніх трьох років.

2) Підприємству ПП «Молокозавод-Олком» запропоновано переробку сої на соєве молоко. Інвестиційний проект дає наступні результати:

- отримання 1870,16 кг соєвої пасти, тобто 7480,64 кг соєвого молока;

- ціна реалізації 1 л соєвого молока - 0,8 грн;

- вартість виробництва 1 л соєвого молока - 0,2 грн;

- річний прибуток від реалізації соєвого молока буде дорівнювати 1638260 грн;

- рівень рентабельності виробництва соєвого молока - 400%.

Список використаних джерел

1. Авдеенко В.Н. Производственный потенциал промышленного предприятия / В.Н. Авдеенко, В.А. Котлов. - М. : Изд-во "Экономика", 1989. - 240 с.

2. Аничин Л.М. Оптимизационные методы и рынок / Л.М. Аничин // Проблеми реформування в агропромисловому комплексі : зб. наук. пр., Харьк. держ. аграрн. ун-т. - Харьків, 1997. - С. 23-29.

3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия : пер. с англ. / под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб. : Изд-во "Питер", 1999. - 416 с.

4. Арефьєва Е.В. Стратегия и тактика управления производственным и системами / Е.В. Арефьєва. - Харків : Вид-во "Основа", 1996. - 203 с.

5. Бабич. А. Соєвий пояс і розміщення виробництва сої в Україні / Бабич А., Бабич-Побережна А.// Пропозиція. - 2010.-№4 . С.52-54.

6. Бабич. А. Соя - стратегічна культура світового землеробства XXI століття / Бабич А., Бабич-Побережна А.// Пропозиція. - 2006.-№6 . С.44-46.

7. Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства Текст] / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О. О. Решетняк. - ентр учбової літератури, 2009, - 400 с.

8. Бородин А. Этапы формирования стратегического потенциала предприятия / А. Бородин // Проблемы теории и практики управления. - 2003. - № 6. - С. 95-102.

9. Веденічев П.Ф. Економічна оцінка землі / П.Ф. Веденічев, П.П. Маракулін. - К. : Урожай, 1964. - 124 с.

10. Димов О.М. Стан і тенденції розвитку виробництва сої в ринкових умовах/ Димов О.М. //Економіка АПК.- 2009 № 1.- С.97-102.

11. Добикіна О. К. Потенціал підприємства: формування та оцінка [Текст] / О. К Добикіна, В. С. Рижиков, С. І. Касьянюк. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 208 с.

12. Должанський, І. З. Управління потенціалом підприємства [Текст] / І. З. Должанський, Т. О. Загорна , О. О. Удалих та ін. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 362 с.

13. Иванов Н.И. Экономические аспекты производственного потенциала : теория и практика / Н.И. Иванов. - Донецк : ИЭП НАН Украины, 2000. - 420 с.

14. Коноплев Г.П. Производственный потенциал в хозяйственном механизме АПК Литвы / Г.П. Коноплев // Планирование и учет в сельскохозяйственных предприятиях. - 1989. - №2. - С.20-24.

15. Краснокутська, Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [Текст] / Н. С. Краснокутська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2005. - 352 с.

16. Масличные: обзор рынка / АгроСфера - 2011. - № 21(473). - С. 46-52.

17. Офіційний сайт асоціації «Укроліяпром» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukroilprom.org.ua

18. Офіційний сайт Українського клубу аграрного бізнесу [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.agribusiness.kiev.ua

19. Пастухова, В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність [Текст] : монографія / В. В. Пастухова. - К.: Київ. нац.. торг.-екон. ун-т, 2002. - 302 с.

20. Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку [Текст] : монографія / Н. П. Гончарова, О. С. Федонін, Г. О. Швиданенко та інш.; за заг. ред. О. С. Федоніна. - К. : КНЕУ, 2006. - 288 с.

21. Федонін, О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [Текст] / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексик. - К. : КНЕУ, 2003. - 316 с.

22. Чупис А.В. Эффективность использования финансовых ресурсов предприятия / А.В. Чупис, С.Н. Закоморный. - Сумы : Козацький вал, 1997. - 228 с.

Делись добром ;)