Аналіз основних фондів

контрольная работа

2. Аналіз руху та структури основних фондів

Стан і рух основних фондів відбиваються у ф. № 11 річного звіту. Використовуючи показники цієї форми, а також дані аналітичного обліку про джерела збільшення і причини вибуття основних фондів підприємства становлять баланс їх руху. Він дозволяє проаналізувати чинники, що вплинули як на збільшення, так і на причини вибуття основних фондів за видами.

Роль основних фондів у виробничому процесі різна. Тому та їх частина, яка бере участь у процесі виробництва продукції, безпосередньо впливає на продукт і визначає масштаби його виробництва, обєднується в групу «Активна частина основних фондів». Основні фонди, які не роблять безпосереднього впливу на обсяг виробництва продукції, але забезпечують нормальне функціонування активної частини, належать до пасивних основних фондів. Аналіз структури дозволяє виявити питому вагу активної і пасивної частин основних фондів у загальному обсязі останніх і встановити тенденцію зміни.

Для загальної характеристики руху основних фондів служать коефіцієнти оновлення і вибуття основних фондів.

1. Коефіцієнт оновлення (Кон)

. (1)

2. Термін оновлення засобів виробництва (Тон)

. (2)

3. Коефіцієнт вибуття (Квиб):

. (3)

4. Коефіцієнт приросту (Кпр)

. (4)

Оскільки окремі групи основних засобів виконують різні функції у виробничому процесі і за термінами експлуатації значно відрізняються один від одного, коефіцієнти оновлення і вибуття потрібно обчислювати не лише в цілому, а й за окремими групами і видами.

Далі здійснюється аналіз видової структури основних фондів як співвідношень у їх загальній вартості окремих складових - будівель, споруд, робочих машин і устаткування і тому подібне.

При аналізі вибуття основних фондів особливе значення повинне бути звернене на достроково вибулі основні фонди і повязані з цим втрати. Для цього використовуються дані аналітичного обліку до рахунка «Статутний фонд».

Типова структура основних фондів деталізує по виробничих одиницях, корпусах, цехах і службах. Відповідно до функціональної і технологічної ролі обєктів у виробництві виділяються підгрупи. Так, групу будівель розчленовують на будівлі виробничого призначення, склади, основні фонди основних і допоміжних цехів і так далі.

При аналізі також ураховуються особливості функціонування основних фондів у тій або іншій галузі промисловості. Наприклад, у машинобудуванні аналіз групи «Машини та устаткування», що становить переважну частину вартості активної частини основних фондів, починають із вивчення прогресивності структури технологічного устаткування. Визначається частка устаткування, встановленого на потокових лініях до загального парку даного виду устаткування у виробничій одиниці, цеху і в обєднанні в цілому. Іншим показником, що характеризує групу «Машини та устаткування», служить питома вага прогресивних груп устаткування (спеціального, автоматичного, з програмним керуванням тощо) в загальному парку даного виду устаткування. Динаміка частки металорізального устаткування в загальному парку устаткування основного і допоміжного виробництв покаже тенденцію у вдосконаленні структури верстатного парку.

Делись добром ;)