Аналіз регіонального розвитку Полтавської області

курсовая работа

Розділ 3. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів

Оцінку інвестиційної привабливості регіонів здійснюють за такими узагальненими показниками:

- рівень загальноекономічного розвитку регіону;

- рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону;

- демографічна характеристика регіону;

- рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури регіону;

- рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків.

Узагальнений показник розраховується за формулою:

, (3.1)

де Іі - аналітичний показник регіону;

Rі - значимість даного показника.

При оцінюванні рівня загальноекономічного розвитку регіону вивчають потенційну потребу в обсягах інвестування, можливість формування інвестиційних ресурсів за рахунок власних джерел, сукупну місткість регіонального ринку. Для такого оцінювання використовують такі аналітичні показники:

· частка регіону в валовому внутрішньому продукті та виробленому національному доході;

· обсяг виробленої промислової продукції на душу населення;

· рівень само забезпеченості регіону основними продуктами харчування (обсяг виробництва відповідних видів сільськогосподарської продукції на душу населення);

· середній рівень заробітної плати у регіоні;

· обсяг і динаміка капітальних вкладень у регіоні в розрахунку на одного жителя;

· число компаній і фірм всіх форм власності в регіоні;

· частка збиткових підприємств у загальній кількості функціонуючих компаній та фірм.

При оцінюванні рівня розвитку інвестиційної інфраструктури регіону вивчають можливості швидкої реалізації інвестиційних проектів за такими показниками:

· кількість підрядних будівельних компаній і фірм всіх форм власності;

· обсяги місцевого виробництва основних видів будівельних матеріалів;

· виробництво енергетичних ресурсів (у перерахунку на електроенергію) на душу населення;

· кількість залізничних шляхів сполучення в розрахунку на 100 км2 території;

· щільність автомобільних шляхів з твердим покриттям на 100 км2 території.

При оцінюванні демографічної характеристики регіону вивчають потенційний обсяг попиту населення на споживчі товари та послуги, а також можливість залучення кваліфікованої робочої сили у виробництва, що інвестуються. З цією метою аналізують такі показники:

· частка населення регіону в загальній чисельності жителів країни;

· співвідношення міських і сільських жителів у регіоні;

· частка населення, зайнятого в суспільному виробництві на підприємствах всіх форм власності;

· рівень кваліфікації робітників, зайнятих у суспільному виробництві.

При оцінюванні рівня розвитку ринкових відносин і комерційної структури регіону вивчають відношення місцевих органів самоврядування до розвитку ринкових форм і створення відповідного підприємницького клімату. Для цього оцінювання використовують систему таких показників:

· частка приватизованих підприємств у загальній кількості підприємств комунальної власності;

· частка компаній і фірм недержавних форм власності у загальній кількості виробничих підприємств регіону;

· кількість спільних компаній і фірм з зарубіжними партнерами (юридичними і фізичними особами-нерезидентами);

· кількість банківських установ (у тому числі філій) на території регіону;

· кількість страхових компаній (та їхніх представництв) на території регіону;

· кількість товарних бірж (універсальних і спеціалізованих) на території регіону.

При оцінюванні рівнів криміногенних, екологічних та інших ризиків вивчають ступінь безпеки інвестиційної (а потім виробничої) діяльності в регіоні. З цією метою розглядають такі показники:

· рівень економічної злочинності (за основними видами і в цілому) в розрахунку на 100 тис. жителів;

· частка підприємств зі шкідливими викидами, що перевищують гранично допустимі норми, в загальній кількості промислових підприємств;

· середній радіаційний фон у містах регіону;

· частка незавершених будівельних обєктів у загальній кількості розпочатих будівництвом обєктів за останні 3 роки.

Значимість (вага) кожного показника при розрахунку узагальнюючого розраховують експертним опитуванням методом попарних порівнянь, згідно з яким будується множина матриць попарних порівнянь.

Попарні порівняння проводяться у розгляді переваг (домінування) одного елемента над іншим.

В кожній клітинці порівнюється значимість показника, якщо показник, що знаходиться у рядку важливіший за той, що знаходиться у стовпці, то ставиться оцінка 2. Якщо показник, що знаходиться у рядку менш важливіший за той, що знаходиться у стовпці, то ставиться оцінка 0. Якщо показники рівно важливі - 1.

Після заповнення всієї матриці знаходимо суму оцінок по рядках та стовпчиках.

Вагу кожного показника розраховують за формулою:

, (3.2)

де Х - сума оцінок у рядку, У - сума всіх оцінок.

На основі кількісної оцінки розглянутих синтезованих показників (отриманих за сумою їхньої рангової значимості) розраховують інтегральний показник оцінки інвестиційної привабливості регіонів.

Інтегральний показник оцінки інвестиційної привабливості регіонів країни при прийнятті інвестиційних рішень розраховують як суму добутків рангового значення кожного синтезованого показника помноженого на його значимість (у відсотках):

, (3.3)

де Іузаг - узагальнений показник;

Rі - значимість даного показника.

Експериментально (з урахуванням думок інвестиційних менеджерів) визначено такі величини значимості кожного синтезованого показника в сукупній оцінці інвестиційної привабливості регіонів у відсотках:

- рівень загальноекономічного розвитку - 35;

- рівень розвитку інвестиційної інфраструктури - 15;

- демографічна характеристика - 15;

- рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури - 25;

- рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків - 10.

За значенням розрахованого інтегрального показника визначають конкретне місце регіону щодо інвестиційної привабливості у загальному складі регіонів країни.

Всі регіони країни за рівнем інвестиційної привабливості (тобто ефективності здійснення інвестиції) можна згрупувати в кілька груп, зокрема:

перша група - регіони пріоритетної інвестиційної привабливості - ефективність в регіоні на 35-40 відсотків вища, ніж по країні в цілому;

друга група - регіони досить високої інвестиційної привабливості - ефективність на 15-20 відсотків вища, ніж по країні в цілому;

третя група - регіони середньої інвестиційної привабливості - ефективність на рівні показника по країні;

четверта група - регіони низької інвестиційної привабливості - ефективність на 20-30 відсотків нижча, ніж по країні в цілому.

Таблиця 3.1 ? Аналітичні показники рівня загальноекономічного

розвитку регіону

№ п/п

Показник

Значення

1

Частка регіону в валовому внутрішньому продукті та виробленому національному доході, %

3,6

2

Обсяг виробленої промислової продукції на душу населення, грн.

25978,1

3

Рівень самозабезпеченості регіону основними продуктами харчування, грн.

1234,78

4

Середній рівень заробітної плати у регіоні, грн.

1733

5

Обсяг і динаміка капітальних вкладень у регіоні в розрахунку на 1 жителя, грн.

6265

6

Число компаній і фірм всіх форм власності в регіоні, шт.

35844

7

Частка збитк. підприємств у загальній кільк. функціонуючих компаній та фірм, %

35,2

Таблиця 3.2 ? Розрахунок значимості показників для розрахунку рівня загальноекономічного розвитку регіону

Частка регіону в валовому внутр. продукті та вироб. нац. доході, %

Обсяг вироб. пром. прод. на душу насел., грн.

Рівень самозабезп. регіону осн. прод. харчування, грн.

Серед. рівень зароб. плати у регіоні, грн.

Обсяг і динаміка кап. вкладень у регіоні в розрахунку на 1 жителя, грн.

Число компаній і фірм всіх форм власності в регіоні, шт.

Частка збитк. підпр. у заг. кільк. функц. компаній та фірм,%

Сума

Вага показника

Частка регіону в валовому внутрішньому продукті та виробленому національному доході,%

0

0

1

2

2

2

7

7/44=0,16

Обсяг виробленої промислової продукції на душу населення, грн.

2

1

0

0

2

2

7

7/44=0,16

Рівень самозабезп. регіону основними продуктами харчування, грн.

2

1

1

1

0

1

6

6/44=0,14

Середній рівень заробітної плати у регіоні, грн.

1

2

1

0

1

1

6

6/44=0,14

Обсяг і динаміка капітальних вкладень у регіоні в розрахунку на одного жителя, грн.

0

2

1

2

1

2

8

8/44=0,18

Число компаній і фірм всіх форм власності в регіоні, шт.

0

2

2

1

1

2

8

8/44=0,18

Частка збиткових підприємств у загальній кількості функціонуючих компаній та фірм,%

0

0

1

1

0

0

2

2/44=0,04

Всього

44

1

Визначимо узагальнюючий показник рівня загальноекономічного розвитку регіону:

Іузаг=0,16*3,6+0,16*25978,1+0,14*1234,78+0,14*1733+0,18*6265+0,18*35844++0,04*35,2=12474,64

Аналогічно розрахуємо всі інші узагальнюючи показники.

Таблиця 3.3 ? Аналітичні показники рівня розвитку інвестиційної інфраструктури регіону

№п/п

Показник

Значення

Приріст показника

1

Кількість підрядних будівельних компаній і фірм всіх форм власності, шт.

254

4

2

Обсяги місцевого виробництва основних видів будівельних матеріалів, тис. грн.

1613,97

45

3

Виробництво енергетичних ресурсів на душу населення, грн./чол.

175

13

4

Кількість залізничних шляхів сполучення в розрахунку на 100 км2 території

3

0,1

5

Щільність автомобільних шляхів з твердим покриттям на 100 км2 території

30

1

Таблиця 3.4 ? Розрахунок значимості показників для розрахунку рівня розвитку інвест. інфраструктури регіону

Кільк. підрядних будів. компаній і фірм всіх форм власності, шт.

Обсяги місцевого виробн. осн. видів буд. матеріалів, тис. грн.

Виробництво енерг. ресурсів на душу насел., грн./чол.

Кільк. залізничн. шляхів сполуч. в розрахунку на 100 км2 території

Щільність авто- шляхів з твердим покриттям на 100 км2 території

Сума

Вага показника

Кількість підрядних будівельних компаній і фірм всіх форм власності, шт.

1

1

1

2

5

5/20=0,25

Обсяги місцевого виробництва основних видів будівельних матеріалів, тис. грн.

1

1

0

1

3

3/20=0,15

Виробництво енергетичних ресурсів на душу населення, грн./чол.

1

1

1

1

4

4/20=0,2

Кількість залізничних шляхів сполучення в розрахунку на 100 км2 території

1

2

1

2

6

6/20=0,3

Щільність автомобільних шляхів з твердим покриттям на 100 км2 території

0

1

1

0

2

2/20=0,1

Всього

20

1

Визначимо узагальнюючий показник рівня розвитку інвестиційної інфраструктури регіону:

Іузаг=0,25*254+0,15*1613,97+0,2*175+0,3*3+0,1*30=344,5

Таблиця 3.5 ? Аналітичні показники демографічної характеристики регіону

№п/п

Показник

Значення

Приріст показника

1

Частка населення регіону в загальній чисельності жителів країни,%

3,3

0,02

2

Співвідношення міських і сільських жителів у регіоні

1,55

0,1

3

Частка населення, зайнятого в суспільному виробництві на підприємствах всіх форм власності,%

39

2

4

Рівень кваліфікації робітників, зайнятих у суспільному виробництві

0,027

0,001

Таблиця 3.4 ? Розрахунок значимості показників демографічної характеристики регіону

Частка населення регіону в загальній чисельності жителів країни,%

Співвідношення міських і сільських жителів у регіоні

Частка насел., зайнятого в суспільному виробництві на підпр. всіх форм власності,%

Рівень кваліфікації робітників, зайнятих у суспільному виробництві

Сума

Вага показника

Частка населення регіону в загальній чисельності жителів країни,%

1

0

1

2

2/12=0,17

Співвідношення міських і сільських жителів у регіоні

1

2

0

3

3/12=0,25

Частка населення, зайнятого в суспільному виробництві на підпр. всіх форм власності,%

2

0

1

3

3/12=0,25

Рівень кваліфікації робітників, зайнятих у суспільному виробництві

1

2

1

4

4/12=0,33

Всього

12

1

Визначимо узагальнюючий показник демографічної характеристики регіону:

Іузаг=0,17*3,3+0,25*1,55+0,25*39+0,33*0,027=10,7

Таблиця 3.5 ? Аналітичні показники рівня розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури регіону

№п/п

Показник

Значення

Приріст показника

1

Частка приватизованих підприємств у загальній кількості підприємств комунальної власності,%

24

-0,2

2

Частка компаній і фірм недержавних форм власності у загальній кількості виробничих підприємств регіону,%

68

2

3

Кількість спільних компаній і фірм з зарубіжними партнерами, шт.

164

0

4

Кількість банківських установ

112

2

5

Кількість страхових компаній

63

1

6

Кількість товарних бірж

16

7

Таблиця 3.6 ? Розрахунок значимості показників для розрахунку рівня розвитку ринкових відносин і комерційної

інфраструктури регіону

Частка приватизованих підприємств у загальній кількості підприємств комунальної власності,%

Частка компаній і фірм недержавних форм власності у загальній кількості виробничих підприємств регіону,%

Кількість спільних компаній і фірм з зарубіж. партнерами, шт.

Кількість банківських установ

Кількість страхових компаній

Кількість товарних бірж

Сума

Вага показника

Частка приватиз. підприємств у заг. кільк. підпр. ком. власності,%

0

1

1

1

2

5

5/30=0,17

Частка компаній і фірм недержавних форм власності у загальній кількості виробничих підприємств регіону,%

2

1

1

0

2

6

6/30=0,2

Кількість спільних компаній і фірм з зарубіжними партнерами, шт.

1

1

1

1

2

6

6/30=0,2

Кількість банківських установ

1

1

1

1

1

5

5/30=0,17

Кількість страхових компаній

1

2

1

1

1

6

6/30=0,2

Кількість товарних бірж

0

0

0

1

1

2

2/30=0,06

Всього

30

1

Визначимо узагальнюючий показник рівня розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури регіону:

Іузаг=0,17*24+0,2*68+0,2*164+0,17*112+0,2*63+0,06*16=83,08

Таблиця 3.7 ? Аналітичні показники рівня криміногенних, екологічних та інших ризиків

№п/п

Показник

Значення

Приріст показника

1

Рівень економічної злочинності (за основними видами і в цілому) в розрахунку на 100 тис. жителів

986

3

2

Частка підприємств зі шкідливими викидами, що перевищують гранично допустимі норми, в загальній кількості промислових підприємств, %

9

0,5

3

Середній радіаційний фон у містах регіону, мР/год

0,016

0,001

4

Частка незавершених будівельних обєктів у загальній кількості розпочатих будівництвом обєктів за останні 3 роки

19

2

Таблиця 3.8 ? Розрахунок значимості показників для розрахунку рівня криміногенних, екологічних та ін. ризиків

Рівень економічної злочинності (за основними видами і в цілому) в розрахунку на 100 тис. жителів

Частка підпр. зі шкідливими викидами, що перевищують гранично допустимі норми, в заг. кількості пром.. підпр.,%

Середній радіаційний фон у містах регіону, мР/год

Частка незавершених буд.обєктів у заг. кільк. розпоч. буд. обєктів за ост. 3 роки

Сума

Вага показника

Рівень економічної злочинності (за основними видами і в цілому) в розрахунку на 100 тис. жителів

1

0

1

2

2/12=0,17

Частка підпр. зі шкідл. викидами, що перевищ. гранично доп. норми, в заг. кільк. пром.. підпр., %

1

1

2

4

4/12=0,33

Середній радіаційний фон у містах регіону, мР/год

2

1

2

5

5/12=0,42

Частка незаверш. буд. обєктів у заг. кількості розпочатих будівництвом обєктів за останні 3 роки

1

0

0

1

1/12=0,08

Всього

12

1

Визначимо узагальнюючий показник рівня криміногенних, екологічних та інших ризиків:

Іузаг=0,17*986+0,33*9+0,42*0,016+0,08*19=172,12

Розрахуємо інтегральний індекс інвестиційної привабливості.

Таблиця 3.9 ? Розрахунок інтегрального показника

№п/п

Показник

Значення

Вага

1

Рівень загальноекономічного розвитку регіону

12474,64

0,35

2

Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону

344,5

0,15

3

Демографічна характеристика регіону

10,7

0,15

4

Рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури регіону

83,08

0,25

5

Рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків

172,12

0,10

Іінт=12474,64*0,35+344,5*0,15+10,7*0,15+83,08*0,25+172,12*0,10=4457,39

Показник інвестиційної привабливості регіону на 20 відсотків вищий, ніж по країні в цілому, тобто регіон можна віднести до регіонів досить високої інвестиційної привабливості.

Делись добром ;)