Аналіз собівартості соняшника в СФГ "Агро" Бершадського району, Черкаської області

курсовая работа

2. Коротка характеристика господарства

СФГ «Агро» розташоване за адресою 24405 Вінницька обл., Бершадський район, с. Флорино , вул. Л. Українки 3. Ідентифікаційний код підприємства 31590549.

Господарство створено 14 лютого 2000 року на базі обєднання пайовиків ВСП «Флоринське». Землі орендує у пайовиків I резервного фонду Флоринської сільської ради . На дату створення господарства посівна площа складала 2219 га.

У господарстві налічується 44 працюючих , 36 тракторів, 30 вантажних автомашин, 18 самохідних комбайнів. Директор господарства Гасло В.В.

Відстань до районного центру - м. Бершаді 3 км, а до обласного центру - м. Вінниці 157 км.

У ґрунтовому покриві переважають звичайні і південні чорноземи. Ґрунти мають добру структурну будову і при застосуванні праведних агротехнічних методів обробітку та зрошення дають стійкі високі врожаї. Ґрунтово-кліматичні умови сприяють розвитку сільського господарства. Природні умови сприятливі для вирощування найцінніших сільськогосподарських культур : озимої пшениці, кукурудзи, ячменю, проса, соняшнику, добре ростуть цукрові буряки. Рельєф в цілому не створює значних перешкод для механізації польових с/г робіт, будівництва промислових споруд, розширення селища, шлакового будівництва.

Для більш детальної економічної характеристики пропоную спершу розглянути площу сільськогосподарських угідь СФГ «Агро».

Як видно з наведених нижче даних площа сільськогосподарських угідь на протязі останніх трьох років збільшилася на 68 га. На мій погляд це повязано з тим що у 2010 році було залучено земельні паї у громадян населеного пункту та взято їх в оренду. Як показано у таблиці розораність земель складає 100%, тобто земля використовується ефективно.

"right">Таблиця 1.1

Площа сільськогосподарських угідь СФГ «Агро» у 2008-2010 роках

Площа

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Відхилення 2010 від 2008 рр. (+,-)

Всього угідь, га

1821

1821

1889

68

У тому числі рілля, га

1821

1821

1889

68

Далі проаналізуємо забезпеченість і ефективність використання трудових ресурсів. У таблиці 1.2 відобразимо забезпеченість підприємства трудовими ресурсами та продуктивність праці.

"right">Таблиця 1.2

Забезпеченість ФСП «Агро» трудовими ресурсами та продуктивність праці у 2008-2010 роках

Середньооблікова чисельність працівників

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Відхилення 2010 від 2008 рр. (+,-)

Всього, чол.

42

52

44

2

В т.ч. у рослинництві, чол.

42

52

44

2

Валова продукція в порівняльних цінах, тис. грн.

5482,62

6399

9873,7

4391,1

Річна продуктивність праці, тис. грн..

130,54

123,06

224,40

93,86

Як видно із відображеної вище таблиці 1.2 у 2008 році в господарстві працювало 42 робітника, у році 52, а вже у 2010 році 44 чоловіки, що на 2 більше ніж у 2008 році.

Річна продуктивність праці у 2008 році становила 130,54 тис. грн., у 2009 році 123,06 тис. грн. відповідно спостерігається зменшення продуктивності за рахунок збільшення чисельності робітників. У 2010 році річна продуктивність праці при середньорічній чисельності працівників 44 чоловіки склала 224,40 тис. грн., що на 93,86 тис. грн. більше ніж у 2008 році. У даному випадку продуктивність праці виросла за рахунок збільшення обсягу валової продукції у господарстві.

Далі проаналізуємо урожайність основних сільськогосподарських культур, котрі вирощуються у СФГ «Агро».

Урожай і урожайність - найважливіші результативні показники землеробства в цілому. Рівень урожайності відображує вплив природних та економічних умов. Під урожаєм розуміють загальний обсяг продукції, зібраної з усієї площі посіву окремих сільськогосподарських культур або їх груп. Урожайність - це середній обсяг продукції з одиниці площі.

До основних культур в даному випадку можна віднести озиму та яру пшеницю, кукурудзу на зерно, ярий та озимий ячмінь, горох, соняшник, ріпак озимий та цукрові буряки. Урожайність даних культур у господарстві за останні три роки відобразимо у таблиці 2.3.

Урожайність більшості сільськогосподарських культур зменшилася у 2010 році у порівнянні як із 2008 роком, так і з середнім показником за останні три роки.

Урожайність сільськогосподарських культур залежить від двох основних показників - посівної площі та валового збору. Для виявлення причин зміни рівня урожайності у господарстві наведемо структуру посівних площ в таблиці 2.4.

"right">Таблиця 2.3

Урожайність основних сільськогосподарських культур у СФГ «Агро» в 2008-2010 роках

Урожайність культур, ц/га

2008 р.

2009 р.

2010 р.

В середньому за 3 роки, ц/га

Відхилення 2010 від 2008 рр. (+,-)

Відхилення 2010 від середнього показника (+,-)

Озима пшениця

42

42

38

40,67

-4

-2,67

Яра пшениця

46

31

30

35,67

-16

-5,67

Кукурудза на зерно

60

73

72

68,33

12

3,67

Озимий ячмінь

65

41

35

47

-30

-12

Ячмінь ярий

45

32

26

34,33

-19

-8,33

Горох

-

20

15

17,5

-5

-2,5

Соняшник

16

20

17

17,67

1

-0,67

Ріпак озимий

31

24

26

27

-5

-1

Цукрові буряки

439

-

274

356,5

-165

-82,5

Так урожайність пшениці озимої у 2010 році становила 38 ц/га, що на 4 ц/га менше ніж у 2008 році, та на 2,67 ц/га від середнього показника.

Урожайність ярої пшениці у 2010 році зменшилася у порівнянні з 2008 роком на 16 ц/га, а у порівнянні з середнім показником на 5,67 ц/га.

Позитивною являється тенденція урожайності соняшника, так у 2010 році його урожайність виросла у порівнянні з 2008 роком на 12 ц/га, а у порівнянні з середнім показником на 3,67 ц/га.

Озимий ячмінь скоротив свою урожайність в аналогічні періоди відповідно на 30 ц/га, та 12 ц/га, що показує негативну тенденцію даної культури.

Ячмінь ярий також не відзначився кращими показниками у 2010 році. Так відбулося зменшення значення його урожайності відповідно на 19 та 8,33 ц/га.

Горох у 2010 році зменшив свою урожайність в порівнянні із середнім показником на 2,5 ц/га, а з 2009 роком на 5 ц/га. Варто зазначити, що у 2008 році дана культура взагалі не вирощувалася.

Соняшник у 2010 році отримав показник урожайності в розмірі 17 ц/га, при тому, що у 2008 році дана цифра становила 16 ц/га. Проте він менший за середній показник на 0,67 ц/га через те, що у 2009 році його урожайність сягнула 20 ц/га.

Ріпак озимий також не покращив ситуацію та знизив свою урожайність у 2010 році на 5 ц/га з 2008 роком, на 1 ц/га у порівнянні з середнім показником за останні три роки.

Найгірша ситуація у цукрового буряка. Так у 2010 році його урожайність становила 274 ц/га, у 2009 році він узагалі не вирощувався, а у 2008 році 439 ц/га, що більше на 165 ц/га, та на 82,5 ц/га у порівнянні з середнім показником відповідно.

Посівні площі основних сільськогосподарських культур, як видно із таблиці 2.4 дещо змінилися на протязі останніх трьох років: так на 158 га зменшили посіви озимої пшениці, на 15 га ярого ячменю, на 73 га соняшника та на 2 га цукрових буряків.

"right">Таблиця 2.4

Структура посівних площ СФГ «Агро» у 2008-2010 роках

Культури

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Відхилення 2010 від 2008 року (+,-)

В середньому за 3 роки

га

%

га

%

га

%

Озима пшениця

677

45,65

537

37,40

519

33,33

-158

577,67

Яра пшениця

22

1,48

20

1,39

72

4,62

50

38,00

Кукурудза на зерно

110

7,42

170

11,84

200

12,85

90

160,00

Озимий ячмінь

7

0,47

72

5,01

116

7,45

109

65,00

Ячмінь ярий

48

3,24

23

1,60

33

2,12

-15

34,67

Горох

-

-

10

0,70

20

1,28

20

15,00

Соняшник

308

20,77

304

21,17

235

15,09

-73

282,33

Ріпак озимий

269

18,14

300

20,89

322

20,68

53

297,00

Цукрові буряки

42

2,83

-

-

40

2,57

-2

41,00

Разом

1483

100

1436

100

1557

100

74

1510,67

Посівні площі інших культур навпаки збільшили: так ярої пшениці на 50 га, кукурудзи на зерно на 90 га, озимого ячменю на 109 га, гороху на 20 га та озимого ріпаку на 53 га. Даний перерозподіл відбувається відповідно до встановлених та затверджених сівозмін СФГ «Агро». Загалом же посівна площа, як уже було зазначено у I розділі збільшилася на 74 га.

У 2010 році було встановлено наступну систему сівозмін, за якої левову частку зайняла саме озима пшениця - 519 га, її частка у загальній площі склала 33,33%. Наступним став ріпак озимий (322 га), з його часткою у 20,68%. Також соняшник (235 га) - 15,09%, кукурудза на зерно (200 га) - 12,85% та інші. Нажаль найменшу посівну площу у розмірі 40 га зайняли цукрові буряки - їх частка у структурі посівних площ склала всього 2,57%.

Висновок з цього можна зробити один, що збільшення посівних площ деяких культур не дало відповідного результату тому, що валові збори не збільшилися.

Склад основних засобів СФГ «Агро» за останні три роки розглянемо у таблиці 2.5.

"right">Таблиця 2.5

Склад основних засобів СФГ «Агро» у 2008-2010 роках

Основні засоби

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Відхилення 2010 від 2008 рр. (+,-)

Первісна вартість, тис. грн.

1669,8

2348,7

4544,8

2875

Знос, тис. грн.

1001,6

1322,3

1889,2

887,6

Залишкова вартість, тис. грн.

668,2

1026,4

2655,6

1987,4

Як видно з таблиці 2.5 первісна вартість за останні роки збільшилася на 2875 тис. грн., знос основних засобів також збільшився на 887,6 тис. грн. Залишкова вартість у 2008 році складала 668,2 тис. грн., а вже у 2010 році 2655,6 тис. грн., більше на 1987,4 тис. грн.

Далі розглянемо склад та структуру оборотних засобів СФГ «Агро».

"right">Таблиця 2.6

Склад та структура оборотних засобів СФГ «Агро» у 2008-2010 роках

Групи оборотних засобів

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Відхилення 2010 від 2008 рр. (+,-)

Тис. грн..

%

Тис. грн..

%

Тис. грн..

%

Виробничі запаси

2023,3

70,03

1113,6

29,54

928,7

16,73

-1095

Готова продукція

-

-

1524

40,43

1853

33,38

1853

Дебіторська заборгованість

434,1

15,03

382,3

10,14

976,4

17,59

542,3

Грошові кошти

59,4

2,06

88

2,33

903,9

16,28

844,5

Інші оборотні активи

372,2

12,88

661,5

17,55

889,8

16,03

517,6

Усього оборотних активів

2889

100,00

3769,4

100,00

5551,8

100,00

2662,8

Як видно із таблиці 2.6 вартість виробничих запасів зменшилася на 1095 тис. грн у 2010 році у порівнянні з 2008 роком, вартість готової продукції збільшилася на 1853 тис. грн., дебіторська заборгованість збільшилася на 542,3 тис. грн., вартість грошових коштів збільшилася на 844,5 тис. грн., а вартість інших оборотних активів на 517,6 тис. грн.

Загальна вартість оборотних активів СФГ «Агро» у 2008 році складала 2889 тис. грн., а вже у 2010 році 5551,8 тис. грн., що більше на 2662,8 тис. грн. У 2010 році левову частку займала готова продукція 33,38%, потім дебіторська заборгованість 17,59%, виробничі запаси 16,73% та грошові кошти 16,03%.

Нижче, у таблиці 2.7 наведені показники забезпеченості та ефективності використання основних фондів у СФГ «Агро» у 2008-2010 роках:

"right">Таблиця 2.7

Показники забезпеченості та ефективності використання основних фондів

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Відхилення 2010 від 2008 рр. (+,-)

Валова продукція, тис. грн.

5482,62

6399,03

9873,71

4391,09

Чистий прибуток, тис. грн.

271,8

1460,8

3510,1

3238,3

Чисельність працівників, чол.

42

52

44

2

Площа с-г угідь, га

1821

1821

1889

68

Виробничі основні фонди, тис. грн.

668,2

1026,4

2655,6

1987,4

Виробничі оборотні фонди, тис. грн.

2889

3769,4

5551,8

2662,8

Фондоозброєність, тис. грн.

15,91

19,74

60,35

44,45

Фондозабезпеченість, тис. грн.

36,69

56,36

140,58

103,89

Фондоємність, грн.

0,12

0,16

0,27

0,15

Фондовіддача, грн.

8,21

6,23

3,72

-4,49

Норма прибутку,%

7,64

30,46

42,77

35,13 в.п.

Як показує нам показник фондоозброєності, на одного працівника зайнятого у господарстві в 2010 році припадає 60,35 тис. грн., що на 44,45 тис. грн. більше ніж у 2008 році. Фондозабезпеченість показує нам, що на 1 га сільськогосподарської площі припадає 140,58 тис. грн. (2010 рік), що на 103,89 тис. грн. більше ніж у 2008 році.

Показник фондоємності показує яка вартість валової продукції припадає на 1 тис. основних виробничих фондів складає у 2010 році 0,27 що на 0,15 більше ніж у 2008 році. Показник фондовіддачі у 2010 році склав 3,72, а норма прибутку 42,77%, що демонструє великі досягнення у ефективності використання основних виробничих фондів.

В склад оборотних фондів входять три їх види: виробничі запаси (насіння, корми, запасні частини, мінеральні добрива, паливно-мастильні матеріали); незавершене виробництво (затрати під урожай майбутнього періоду - осіння оранка, посів озимих культур, інші); молодняк тварин і тварини на відгодівлі. Тобто, ці фонди є складовою виробничих фондів.

Виробничі фонди сільськогосподарських підприємств - це сукупність основних виробничих і оборотних фондів, вартість яких знаходиться на виробничій стадії кругообігу. Але крім виробничих фондів, кожне сільськогосподарське підприємство має фонди обігу до складу яких входять: готова продукція, яка підлягає реалізації, кошти в розрахунках з покупцями (дебіторська заборгованість); грошові кошти на поточних і валютних рахунках; кошти в цінних паперах.

Оборотні фонди і фонди обігу в сумі складають оборотні засоби (оборотний капітал) кожного аграрного підприємства, які знаходяться в постійному русі, послідовно проходячи всі стадії кругообігу, завдяки чому здійснюється процес простого і розширеного відтворення. Розмір оборотних засобів залежить від ряду факторів, у тому числі від обсягу виробництва; умов матеріально-технічного постачання; реалізації і стану розрахунків; собівартості власних і вартості покупних матеріальних ресурсів; спеціалізації підприємства, інших.

Далі проаналізуємо стан товарної продукції СФГ «Агро».

"right">Таблиця 2.8

Склад та структура товарної продукції СФГ «Агро» у 2008-2010 роках

Види продукції

2008 рік

2009 рік

2010 рік

В середньому за три роки

Сума, тис. грн.

%

Сума, тис. грн.

%

Сума, тис. грн.

%

Сума, тис. грн.

%

Озима пшениця

1318,3

26,36

1107,3

19,03

2956,5

32,9

1794,03

26,53

Кукурудза на зерно

161

3,22

1184,9

20,37

919,8

10,24

755,23

11,17

Озимий ячмінь

-

-

120,9

2,08

619,2

6,89

370,05

5,47

Соняшник

402,1

8,04

880,9

15,14

1354,2

15,07

879,07

13,00

Ріпак озимий

1793,3

35,86

1557,1

26,77

2428,3

27,03

1926,23

28,49

Цукрові буряки

108,3

2,17

-

-

116,4

1,3

112,35

1,66

Інша продукція рослинництва

1217,7

24,35

966,2

16,61

590,8

6,58

924,90

13,68

Разом по господарству

5000,7

100

5817,3

100

8985,2

100

6761,87

100,0

Проаналізувавши середні показники товарної продукції СФГ «Агро» за останні три роки, видно, що левову частку у реалізованій продукції займає ріпак озимий 1926,23 тис. грн. (28,49%), далі озима пшениця 1794,03 тис. грн. (26,53%). Інша продукція рослинництва займає 13,68%, а це 924,90 тис. грн. Кукурудза на зерно 755,23 тис. грн. (11,17%). Озимий ячмінь 370,05 тис. грн. (5,47%). Найменшу частку у товарній продукції займає цукровий буряк - лише 112,35 тис. грн. (1,66%). Виходячи з відсоткових показників товарної продукції в середньому за останні три роки прорахуємо коефіцієнт спеціалізації.

Кс=100/(28,49*(2*1-1)+26,53*(2*2-1)+13,68*(2*3-1)+13,00*(2*4-

- 1)+11,17 *(2*5-1)+5,47*(2*6-1)+1,66*(2*7-1) = 100/ 449,76= 0,22

Отже, СФГ «Агро» є середньо спеціалізованим підприємством, та має технічно-зерновий напрямок спеціалізації.

Делись добром ;)