Аналіз та характеристика діяльності ВАТ "Львівхім"

отчет по практике

2.1 Загальна характеристика організаційної структури

Організаційно підприємство є виробничою одиницею економіки країни з певними внутрішньою структурою, зовнішнім оточенням, закономірностями функціонування та розвитку. Організаційна підсистема підприємства охоплює виробничу та організаційну структуру управління підприємством та його підрозділами, а також звязки між виробництвом та управлінням, між підприємством та зовнішніми організаціями.

Виробнича система - це підсистема підприємства, що обєднує працюючих, знаряддя і предмети праці та інші елементи, які необхідні для функціонування системи, у процесі якого створюється продукція або послуги [11, ст. 29].

Виробнича структура ВАТ «Льввіхім» складається зі складів, де зберігаються необхідні для надання послуг тари, паливно - мастильні матеріали, запчастини ін. та бази хімізації - їх дві місткістю по 2,5 тис. тонн та два склади місткістю по 1,2 тис. тонн.

Підприємство

Склади

Дільниці

Робочі місця

Рис. 2.1 Виробнича структура ВАТ «Львівхім»

Виробнича підсистема підприємства зумовлена характером продукції, що закупляється і методами її зберігання.

Організаційна структура управління ВАТ «Львівхім»: голова правління, зам. голови правління, головний бухгалтер, головний інженер, завідуючий складом, завідувач базою хімізації, начальник охорони, інженер по техніці охорони праці та пожежній безпеці, бухгалтери, механік виробництва.

У складі апарату управління за 2009 - 2011 рр. змін не відбулося.

Структура управління товариства є централізованою. Як бачимо з рис. 2.1 голові правління напряму підпорядковуються всі гілки управління підприємством: заст. голови правління, гол. бухгалтер, гол. інженер, безпосередньо голові правління підпорядковується Комерційний директор, опосередковано підлеглі інші структурні ланки організації.

Рис. 2.2 Структура апарату управління ВАТ «Львівхім»

У складі апарату управління за 2009 - 2011 рр. змін не відбулося.

Структура управління товариства є централізованою. Як бачимо з рис. 2.2 голові правління напряму підпорядковуються всі гілки управління підприємством: заст. голови правління, гол. бухгалтер, гол. інженер, безпосередньо голові правління підпорядковується Комерційний директор, опосередковано підлеглі інші структурні ланки організації.

На досліджуваному підприємстві існують усі види звязків (рис. 2.3-2.4):

1. Вертикальні та горизонтальні. Вертикальні звязки поєднують ієрархічні рівні на підприємстві та в його підрозділах, відображають розподіл повноважень і вказують на те, хто займає яке місце в організації. Вертикальні звязки вирішують проблеми влади та впливу, дають можливість передавати розпорядчу та звітну інформацію. Горизонтальні звязки - звязки в межах рівня ієрархії. Існують декілька способів встановлення горизонтальних звязків; на досліджуваному підприємстві можемо говорити про встановлення прямих контактів між підрозділами.

2. Лінійні та функціональні. Лінійні звязки - це відносини, в яких керівник реалізує свої владні права, здійснює прямий вплив на підлеглих (звязки "зверху донизу" у формі наказів, розпоряджень, команд, вказівок). Функціональні звязки на підприємстві носять дорадчий характер (рекомендації, пропозиції, варіанти, "ноу-хау" у напряму "знизу до верху").

3. Формальні звязки, які виникають між посадами, та неформальні, які виникають між конкретними індивідуумами.

Апарат управління є мало чисельним (10 осіб), де функції управління закріплюються не за відділами чи бюро, а за посадовими особами. Функції економічної служби підприємства виконує бухгалтерський відділ.

Бухгалтерський відділ на підприємстві діє на основі положення про бухгалтерське відділення ВАТ «Львівхім», затверджене головою правління Олійник Віктор Євгенович .

Це положення визначає завдання та функціональні обовязки бухгалтерського відділу установи, повноваження її керівника - головного бухгалтера та вимоги до його професiйно-квалiфiкацiйного рівня.

Здійснивши аналіз даного положення можна зробити такий підсумок(особливості даного положення):

- бухгалтерський відділ наділений широким колом повноважень, зокрема головний бухгалтер, який здійснює керівництво виробничою діяльністю у випадках відсутності на робочому місці (незалежно від підстав відсутності) голови правління.

- рішення довгострокової реалізації узгоджуються з головним бухгалтером.

- головний бухгалтер у разі не виконання, неналежного виконання своїх обовязків несе дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

Існуюча організаційна структура підприємства в цілому достатньо ефективна, окремі керівники мають можливість контролювати безпосередньо виконання доручених завдань, одночасно здійснюючи зворотній звязок. Широкий спектр функцій, які виконують працівники організації, компенсується їх невеликою трудомісткістю. Тому можна стверджувати, що організаційна структура підприємства є оптимальною і достатньо ефективною в існуючих умовах господарювання.

Делись добром ;)