Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції

курсовая работа

2. Коротка характеристика господарства

Згідно статуту ДП «Ілліч-Агро Умань», зареєстрованого Уманською районною державною адміністрацією від 14.05.2006 р. №02096, та довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємств i організацій за № 4534 від 02.04.2006, яка видана Уманським міським управлінням статистики Державного комiтeтy статистики зазначена діяльність підприємства - вирощування зернових.

Температурні режими та клімат: клімат помірно континентальний і континентальність зростає із заходу на схід:найхолоднішим місяцем року вважається січень з середньою температурою -5,9°С, а найтеплішим - липень з середньою температурою +20,1°С. Середня річна температура повітря складає +7,3°С.

У шарі ґрунту 0-60 см вміст гумусу 3,36 %, рухомих сполук - азоту, фосфору і калію - відповідно, 16,2; 11,2 і 26,0 мг/100 г ґрунту; кислотність - нейтральна.

Юридична адреса (місцезнаходження підприємства): 20300, м. Умань, вул. Енергетична 21, iдентифiкaцiйний код: 34571712.

На сьогодні підприємство має розвинуту інфраструктуру, що у стані забезпечити потужності усім необхідним: енергією, транспортуванням, технічним обслуговуванням і т.д..

Структура основних виробничих фондів ДП “Ілліч-Агро Умань”

Структуру основних виробничих фондів підприємства розглянемо в таблиці 2.1 .

З аналізу даної таблиці видно, що вартість основних засобів у ДП «Ілліч Агро Умань» на протязі 2008-2010 років виросла на 35,87%. Варто відмітити, що позитивна тенденція була по всіх групах основних засобів.

"right">Таблиця 2.1

Структура та динаміка основних засобів ДП «Ілліч Агро Умань»

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2010 р. у % до 2008р.

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Будинки, споруди та передавальні пристрої

8950

25,42

10859

25,97

14471

30,25

161,69

Машини та обладнання

17696

50,26

21686

51,86

23140

48,37

130,76

Транспортні засоби

7665

21,77

7955

19,02

8598

17,97

112,17

Інструменти, прилади, інвентар

133

0,37

171

0,41

211

0,44

158,65

Інші основні засоби

285

0,81

377

0,9

546

1,14

191,58

Малоцінні необоротні матеріальні активи

481

1,36

767

1,83

825

1,72

171,52

разом

35210

100

41815

100

47841

100,00

135,87

Так вартість будинків, споруд та передавальних пристроїв зросла на 61,69%, машин та обладнання на 30,76%, транспортних засобів на 12,17%, інструментів на 58,65%, інших основних засобів на 91,58% та малоцінних необоротних матеріальних активів на 71,52%. Ріст вартості зумовлений тим, що господарство активно оновлює свої основні засоби, цим самим покращуючи свою матеріально-технічну базу.

Структура оборотних виробничих фондів зображена в таблиці 2.2:

"right">Таблиця 2.2

Структура оборотних виробничих фондів ДП «Ілліч Агро Умань»

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2010 р. у % до 2008 р.

Тис. грн..

%

Тис. грн..

%

Тис. грн..

%

Виробничі запаси

6397

4,72

4653

33,94

3917

4,25

61,23

Поточні біологічні активи

9667

7,13

15919

11,61

14000

15,19

144,82

Незавершене виробництво

6636

4,91

10846

7,91

10248

11,12

154,43

Готова продукція

6673

4,92

14877

10,85

24729

26,82

370,58

Товари

469

0,35

643

0,47

1684

1,83

359,06

Дебіторська заборгованість за товари

2043

1,51

1781

1,3

1302

1,41

63,73

Дебіторська заборгованість за розрахунками

68 853

50,81

86865

63,36

35551

38,56

51,63

Грошові кошти в національній валюті

1 162

0,86

1264

0,92

266

0,29

22,89

Інші оборотні активи

2 064

1,52

251

0,18

495

0,54

23,98

разом

135500

100

137099

100

92192

100,00

68,04

Вартість оборотних виробничих фондів у господарстві знизилася у 2010 році у порівнянні з 2008 роком на 31,96%. При цьому зменшення було по всіх статтях оборотних засобів окрім кількох.

Так збільшення вартості відбулося у поточних біологічних активах на 44,82%, незавершеному виробництві на 54,43%, готовій продукції на 270,58% та товарах на 259,06%.

Нижче наведені показники забезпеченості та ефективності використання основних фондів:

"right">Таблиця 2.3

Показники забезпеченості та ефективності використання основних фондів ДП «Ілліч Агро Умань»

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Відхилення 2010 р. до 2008 р., %

Валова продукція, тис. грн.

34265,4

51905,3

49076,9

143,23

Чистий прибуток, тис. грн.

3157

1472

2295

72,70

Чисельність працівників, чол.

615

606

585

95,12

Площа с-г угідь, га

9745

9710

9618

98,70

Виробничі основні фонди, тис.грн.

35014

40066

47841

136,63

Виробничі оборотні фонди, тис.грн

135500

137099

92192

68,04

Фондоозброєність, тис.грн

56,93

66,12

81,78

143,65

Фондозабезпеченість, тис.грн

359,31

412,62

497,91

138,57

Фондоємність, грн..

1,02

0,77

0,97

95,10

Фондовіддача, грн..

0,97

1,29

1,02

105,15

Норма прибутку,%

1,85

0,83

1,63

-0,22 в. п.

Виходячи з даних таблиці 2.3 можна зробити висновок, що на протязі досліджуваного періоду (2008-2010 рр.) показник фондоозброєності зріс на 36,63%, це пояснюється тим, що вартість основних виробничих фондів зросла на 36,63%.

Показник фондозабезпеченості також зріс на 43,65% у звязку з тим, що площа угідь змінилася мало, а вартість основних фондів зросла.

Фондоємність зменшила своє значення майже на 5%, а фондовіддача навпаки збільшила на 5%, це можна пояснити тим, що підвищилась ефективність використання даних фондів.

Норма прибутку у 2008 році становила 1,85%, а у 2010 році 1,63%. Зменшення невелике, проте варто звернути увагу на це.

Далі у таблиці 2.4 розглянемо середньорічну чисельність працівників зайнятих у сільському господарстві.

"right">Таблиця 2.4

Середньооблікова чисельність працівників у ДП «Ілліч Агро Умань»

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Відхилення 2010 р. до 2008р.(+,-)

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

615

606

585

-30

в рослинництві

364

229

312

-52

в тваринництві

251

377

273

22

Як видно середньорічна чисельність працівників в загальному по господарству зменшилася на 30 чоловік, при тому, що у рослинництві аж на 52 робітника. У тваринництві ж чисельність виросла на 22 робітника.

Проаналізуємо у таблиці 2.5 склад та структуру сільськогосподарських угідь ДП «Ілліч Агро Умань» у 2008-2010 роках.

"right">Таблиця 2.5

Площа сільськогосподарських угідь ДП «Ілліч-Агро Умань»

Показники

2008

2009

2010

Відхилення 2010 р. від 2008 р. (+,-)

Всього, га

9745

9710

9618

-127

Утому числі Рілля, га

9745

9265

9135

-610

Сіножаті та пасовища, га

-

267

483

Як видно з таблиці 2.5 загальна площа сільськогосподарських угідь у господарстві зменшилася на 127 га. При цьому спостерігається зменшення площі ріллі на 610 га. Така різниця виникла через те, що 483 га трансформовано у сіножаті та пасовища.

Систему показників економічної ефективності виробництва у сільськогосподарських підприємствах доцільно будувати на основі показників валової продукції у натуральному та вартісному вигляді, валового і чистого доходу. Так у валовому доході, окрім обсягу виробництва, відбувається також економія затрат матеріальних, а в чистому доході ще й економія затрат на оплату праці.

Для загального ознайомлення із економічною характеристикою ДП «Ілліч-Агро Умань» наведена інформація про чистий дохід (виручку) від реалізації, собівартість реалізованої продукції та чистий прибуток даного підприємства в таблиці 2.6.

Як видно фінансові результати діяльності господарства дещо погіршилися: чистий прибуток зменшився на 27,7%, собівартість зросла на 68,37% (на протязі 2008-2010 років).

"right">Таблиця 2.6

Фінансово-економічні результати діяльності ДП «Ілліч-Агро Умань»

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Відхилення

2010 р. до 2008 р., %

Валова продукція в співставних цінах 2005р., тис. грн

34265

51905,28

49077

143,23

- на 1 середньріч. працівника, тис. грн

55,72

85,65

83,89

150,56

- на 100 га с/г угідь тис. грн

351,62

534,55

510,26

145,12

Чистий дохід (виручка) від реалізації тис.грн

30720

45051

49749

161,94

Собівартість реалізованої продукції тис. грн

25995

40125

43769

168,37

Чистий прибуток, тис. грн

3157

1472

2295

72,70

Рівень рентабельності, %

12,14

3,66

5,24

-6,9 в. п.

Річна продуктивність праці виросла на 50,56% та склала 83,89 тис. грн. Вартість валової продукції у розрахунку на 100 га також зросла на 45,12%, та у 2010 році склала 510,26 тис. грн.

В наведеній нижче таблиці приведені склад та структура товарної продукції на ДП “Ілліч-Агро Умань”. Товарна продукція рослинництва у структурному плані змінює своє значення у період 2008-2010 років з 27,65% до 28,79%, що показує нам збільшення обсягів її вирощування та реалізації.

"right">Таблиця 2.7

Склад та структура товарної продукції у ДП “Ілліч-Агро Умань”

Види продукції

2008 рік

2009 рік

2010 рік

В середньому за 2008-2010 рр.

Сума, тис. грн

%

Сума, тис. грн.

%

Сума, тис. грн.

%

Сума, тис. грн

%

Рослинництво, всього

7897,7

27,65

18658

43,13

12733,3

28,79

13096,3

17,35

В т.ч. Зерно

2545

8,91

11243,8

25,99

8061,2

18,23

7283,3

9,65

Картопля

26,8

0,09

33,2

0,07

71,7

0,16

43,90

0,06

Соняшник

1190,1

4,16

6052,9

13,99

4228,6

9,56

3823,87

5,07

Інша продукція галузі

211,8

0,74

115,7

0,26

371,8

0,84

233,10

0,31

Тваринництво, всього

20656,8

72,34

24596,4

56,86

31491,4

71,21

25581,5

33,89

В т.ч. жива вага ВРХ

4170,4

14,61

3998,2

9,24

4162,7

9,41

4110,43

5,45

жива вага свиней

6634,5

23,23

8717,1

20,15

10244,1

23,16

8531,90

11,30

молоко

9189,6

32,18

11024,3

25,48

16119,8

36,45

12111,2

16,04

мед

23,6

0,08

38,7

0,08

35,5

0,08

32,60

0,04

Інша продукція галузі

638,7

2,24

351,4

0,81

929,3

2,10

639,80

0,85

Разом по рослинництву і тваринництву

28554,5

100

43254,4

100

44224,7

100,00

75488,0

100,0

У тваринництві,навпаки ж, спостерігається зниження структури товарної продукції з 72,34% до 71,21%. В цілому ж,по показниках складу, у 2010 році сума товарної продукції рослинництва становила 12733,3 тис. грн, натомість у 2008 році 7897,7 тис. грн. В тваринництві також спостерігається позитивна тенденція у обсягах: так у 2010 році 31491,4 тис. грн, а у 2008 році 20656,8 тис. грн.

В даному випадку присутнє грошове збільшення обсягів товарної продукції як рослинництва, так і тваринництва, проте обсяги рослинництва мають більші темпи росту, тому і переважають відсотково.

Кс=100/(16,04(2*1-1)+11,30*(2*2-1)+9,65*(2*3-1)+5,45*(2*4-

- 1)+5,07(2*5-1)+0,85(2*6-1)+0,31(2*7-1)+0,06(2*8-1)+0,01(2*9-

- 1)=100/196,46=0,51

Коефіцієнт спеціалізації 0,51 показує нам, що підприємство є середньопеціалізованим, та має молочно - мясний напрямок спеціалізації.

Делись добром ;)