Аналіз фінансового стану підприєсвта

дипломная работа

2.1 Характеристика обєкту дослідження - вагонного депо Дебальцево - сортувальне

Вагонне Депо Дебальцеве сортувальне є відособленим структурним підрозділом Донецької залізниці, що відноситься до загальнодержавної власності, створене з метою забезпечення встановленого обсягу перевезень на обслуговоючому ділянці шляху. Місцезнаходження: 84700 Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Курчатова.

Вагонне Депо Дебальцеве сортувальне входить до складу Донецької залізниці, що є стосовно вагонному депо вищим органом керування. Депо не є юридичною особою, у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами й іншими нормативними актами Міністерства Транспорту України й Укрзалізниці, Донецької залізниці. На підставі доручення начальника Донецької залізниці вагонне депо може укладати господарські договори, здобувати майнові та немайнові права для залізниці. Керування вагонним депо здійснюється відповідно до законодавства України, наказами, указівками, іншими нормативними актами Укрзалізниці.

Вагонне Депо очолює начальник вагонного депо. Призначення начальника депо на посаду і звільнення її проводиться відповідно до встановленої номенклатури. Начальник за дорученням діє від імя Управління Залізниці, представляє його інтереси в межах наданих прав, розпоряджається майном депо, укладає договори. Відкриває в установах банку субрахунки, дає пропозиції за структурою і штатом вагонного депо, звільнює, приймає працівників, відповідно до номенклатури посад та діючого трудового законодавства.

Вагонне депо здійснює свою діяльність у сфері транспортних послуг, а також може здійснювати (не на шкоду основному виробництву) інші не заборонені законодавством види діяльності. Для організації діяльності вагонного депо залізниця наділяє його основними та оборотними фондами та коштами. Усе майно вагонного депо є складовою частиною майна залізниці і знаходиться на його відособленому балансі.

Вагонне депо має право:

- володіти, користуватися основними засобами, реалізовувати та ліквідувати тільки з дозволу начальника залізниці порядком, установленим чинним законодавством;

- здобувати для власного споживання необхідні товарно-матеріальні цінності (при наявності зайвих, реалізувати підприємствам та приватним особам у встановленому законом порядку);

- кошти, отримані від реалізації виконаних робіт, товарів, послуг зараховувати на субрахунку та використовувати для виплати заробітної плати.

Порядок фінансування вагонного депо за роботи та послуги по забезпеченню процесу перевезень, деповському ремонту вантажних вагонів, доходи по підсобно-допоміжній діяльності вагонного депо, отримані в результаті здійснення господарської діяльності, передаються в управління дороги.

Основними задачами вагонного депо є:

- утримання у справному стані парку вантажних вагонів;

- забезпечення виконання плану деповського та капітального ремонтів вантажних вагонів, відповідно до затверджених технічних процесів та діючої нормативно-технічної документації;

- здійснення своєчасного та якісного технічного обслуговування вантажних вагонів, відповідно до заданого плану на підставі затверджених технологічних процесів роботи ПТО та діючої нормативної документації;

- здійснення поточного ремонту вантажних вагонів з відчепленням у міру їхнього надходження і відповідно до завдання Донецької залізниці;

- забезпечення виконання нормативів залишку несправних вагонів та тривалого запасу Укрзалізниці;

- здійснення заходів щодо охорони праці;

- надання платних послуг населенню і виробництво товарів народного споживання;

- створення та розвиток підсобного господарства;

- здійснення інших заходів, спрямованих на збільшення доходу колективу депо.

Для рішення покладених задач, вагонне депо зобовязується виконувати:

- розробку, спільно зі службою вагонного депо господарства й затвердження службою вагонного господарства виконання плану деповського та капітального ремонтів;

- удосконалювання економічної роботи в умовах ринкових відносин;

- організацію праці, удосконалювання заробітної плати та соціального захисту працівників на основі єдиної політики, що проводиться на залізничному транспорті;

- зміцнення державної та трудової дисципліни, ефективну кадрову політику, підвищення кваліфікації кадрів;

- поліпшення умов праці та попередження виробничого травматизму, виконання правил і норм охорони праці;

- проведення робіт з мобілізаційної підготовки та цивільної оборони працівників вагонного депо і заходів щодо захисту державних секретів України.

Вагонне депо зобовязано:

- забезпечити виконання передбачених задач, а також обовязків, що випливають із законодавства України, галузевої тарифної угоди та заключених вагонним депо договорів;

- укласти відповідно до законодавства України від імя вагонного депо трудові договори зі своїми працівниками.

Вагонне депо забезпечує ведення статистичного та бухгалтерського обліку, представляє у вищестоящу організацію баланс і інформацію про стан окремих облікових регістрів. Контроль та ревізію виробничої та господарської діяльності вагонного депо здійснює вищестояща організація.

Основні функціональні структури, які виконують фінансовий аналіз - фінансовий відділ і бухгалтерія підприємства. До цієї роботи залучаються також інші економічні підрозділі. Основні методики фінансового аналізу повинні знати не тільки фахівців в галузі фінансів, а й інший управлінський персонал, від якого вимагається хоча б уміння читати баланс і звіт про фінансові і звіт про фінансів результати діяльності.

Вагонне депо здійснює свою діяльність у сфері транспортних послуг, а також може здійснювати (не на шкоду основному виробництву) інші не заборонені законодавством види діяльності. Для організації діяльності вагонного депо залізниця наділяє його основними та оборотними фондами та коштами. Усе майно вагонного депо є складовою частиною майна залізниці і знаходиться на його відособленому балансі.

Вагонне депо характеризується обємними та якісними показниками:

- поточний відцепний ремонт вантажних вагонів;

- підготовка вагонів під погрузку;

- деповський ремонт вантажних вагонів.

До якісних показників роботи депо відносяться: простій вагонів у деповському та поточному ремонтах, середній залишок неполагоджених вагонів.

Виконання обємних та якісних показників за 2001, 2002 та 2003 роки, а також експлуатаційні витрати на собівартість перевезень представлені відповідно в табл. 2.1, 2.2 та 2.3.

"right">Таблиця 2.1

Обємні показники діяльності вагонного депо

Показник

2001 рік

2002 рік

2003 рік

план

звіт

план

звіт

план

звіт

Технічне обслуговування вагонів, тис. прив. ваг

1119,0

1274,4

1228,0

1383,6

1401,8

1401,9

Підготування вагонів під погрузку, тис. прив. ваг.

675,0

606,0

597,5

980,5

551,5

971,8

Деповський ремонт загальний,

в тому числі капітальний ремонт тис.ваг, в приведених одиницях,

3945,7

3962,2

550,0

549,8

1926,1

2121,5

Деповський ремонт загальний в фізичних одиницях

3936

3938

1000

1000

1947

1951

У 2001 році деповським ремонтом було відремонтовано на 4% більше, ніж заплановано, що у фізичних одиницях склало 16,5 тис. прив. вагонів. Всього деповськими ремонтом у 2001 році було відремонтовано 3938 одиниць. Виконання плану 3936 одиниць склало 100,1%.

У 2002 році у вагонному депо відбувався капітальний ремонт, яким було відремонтовано 1000 одиниць, як і було заплановано.

У 2003 році також відбулось перевиконання плану на 195,4 тис. прив. ваг. (в фізичних одиницях), що в відсотковому виразі склало +10,14%.

Це свідчить про наявність в деповському ремонті вагонів зі збільшеними обсягами робіт.

Зведемо у табл. 2.2 виконання якісних показників вагонним депо Дебальцеве - сортувальне та зробимо висновки, стосовно роботи депо за три роки 3 2001 року по2003.

"right">Таблиця 2.2

Виконання якісних показників

Показник

2001 рік

2002 рік

2003 рік

план

звіт

план

звіт

план

звіт

Простій вагонів у поточному ремонті, ваг.

3,5

4,1

3,5

4,6

3,5

4,2

Простій вагонів у деповському ремонті, ваг

25,7

27,0

25,7

16,5

25,7

140

Загальний залишок вагонів у несправному стані, ваг.

502,5

394,8

340

265

352

252

Простій у поточномуому ремонті у 2001 році вище планового на 17,14%, у 2002 році - на 31,42%, а у 2003 році - 20%. Причина перевищення плану - значна зношеність вагонного парку Укрзалізниці.

Простій вагонів у деповському ремонті у 2001 та 2003 роках також більший за планове значення, що у відсоткових значеннях склало відповідно 5% та 544%. У 2002 році відбулося виконання плану на 64,2%. Загальний залишок вагонів у несправному стані по трьох роках за планом не виконано.

Зведемо дані про експлуатаційні витрати та собівартясть перевезень вагонного депо за два роки роботи з 2002 по 2003 рік включно у табл. 2.3.

"right">Таблиця 2.3

Експлуатаційні витрати та собівартість перевезень

Показник

2002 рік

2003 рік

план

звіт

план

звіт

1

2

3

4

5

Прослідування грузових вагонів через ПТО, тис.ваг.

1282

1386,6

1401,8

1401,9

Витрати за перевезеннями, тис.грн.

8356,5

10116

7324,6

7899,5

ФОП, тис.грн.

2976,3

3015

3642,1

3790

Відрахування у фонди страхування, тис.грн.

1140,8

1161

1420,4

1472

Матеріали

642,1

842

305,9

463

Паливо

176,2

220,5

193,2

243,5

Електроенергія

394

394

532,8

514,5

Амортизація

85,3

146,5

177,4

90

Інші

273

273

571,2

464,5

Витрати на поліпшення основних фондів

63,1

2564,9

481,6

862

Собівартість перевезень

61,70

789,07

522,48

563,52

Допущені перевитрати експлуатаційних витрат в порівнянні з планом по елементу „витрати за перевезеннями” у 2002 році на 1759,5 тис.грн. (21%), у 2003 році - 574,9 тис.грн. (7,84%); по елементу „ФОП” у 2002 році перевитрати на 38,7 тис.грн.(1,3%), у 2003 році - 147,9 тис.грн (4%); по елементу „відрахування у фонди страхування” у 2002 році перевитрати на 20,2 тис.грн.(1,7%), у 2003 році - 51,6 тис.грн. (3,6%); по елементу „паливо” перевитрати склали у 2002 році на 44,3 тис.грн. (25,1%), у 2003 році на 50,3 тис.грн.(26%); по елементу „витрати на поліпшення основних виробничих фондів” перевитрати склали у 2002 році 2501,8 тис.грн., а у 2003 році - 380,4 тис.грн.

Економія експлуатаційних витрат відбулась по таких елементах:

- „електроенергія” у 2003 році на 18,3 тис.грн (3,5%) за рахунок заходів з економії паливно

- енергетичних ресурсів, а у 2003 році план було виконано.

- економія по елементу „інші” у 2003 році на 106,7 тис.грн. (23%).

2.2 Структурний аналіз активів і пасивів підприємства

Ціль структурного аналізу - вивчення структури і динаміки засобів підприємства і джерел їхнього формування для ознайомлення з загальною картиною фінансового стану.

Для цієї мети зіставляються темпи приросту активів з темпами приросту фінансових результатів( чи виторгу прибутку від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг) за звітний і базисний періоди.

Структурний аналіз носить попередній характер, оскільки в результаті його проведення ще не можна дати остаточної оцінки якості фінансового стану, для одержання якої необхідний розрахунок спеціальних показників [14;21;26].

Проведемо порівняння динаміки активів і фінансових результатів, дані зведемо в таблицю.

Темп приросту показника виміряється у відсотках.

"right">Таблиця 2.4.

Порівняння динаміки активів і фінансових результатів, тис.грн

Показники

Звітний період 2002 рік

Делись добром ;)

Похожие главы из других работ:

Аналіз використання оборотних засобів

2.1 Коротка характеристика обєкту аналізу

ВАТ «Березівське» є відкритим акціонерним товариством, що займається виробництвом і реалізацією сільськогосподарської продукції. Воно має глибоку історію існування і розвитку...

Аналіз господарської діяльності ТОВ "АТЗТ Єврометал"

1 Характеристика обєкту та предмету дослідження

АТЗТ «Єврометал» займається оптовою торгівлею нержавіючої металопродукції, надає послуги по зберіганню металопродукції, має два власних склади : у м. Дніпропетровськ та в смт. Іларіонове...

Комплексний аналіз діяльності вагонного депо

1. Теоретична частина. Комплексний аналіз діяльності вагонного депо

...

Комплексний аналіз діяльності вагонного депо

1.1 Аналіз забезпеченості та використання основних фондів вагонного депо

Реалізація вантажів та пасажирських перевезень залізницями неможлива без основних засобів, тому частка основних засобів на залізниці є дуже великою. засоби - матеріальні активи...

Комплексний аналіз діяльності вагонного депо

1.2 Аналіз показників матеріально-технічного забезпечення і використання предметів праці вагонного депо

Основними розрахунками при аналізі показників матеріально-технічного забезпечення і використання предметів праці являються: · визначення рівня забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами за зазначений період часу; · виявлення...

Комплексний аналіз діяльності вагонного депо

1.5 Аналіз показників фінансових результатів і фінансового стану вагонного депо

Основними розрахунками, які виконуються при аналізі фінансових результатів вагонного депо є: · аналіз прибутку і основних джерел його формування, а також зовнішніх і внутрішніх факторів...

Конкурентоспроможність продукції

2.1 Характеристика обєкту дослідження

ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" - флагман вітчизняного вугільного конвеєробудівництва, одне з найстарших машинобудівних підприємств вугільної галузі...

Конкурентоспроможність фармацевтичного підприємства

2.1 Загальна характеристика обєкту дослідження

конкурентоспроможність мережа аптека фармацевтичний Назва підприємства: ПАТ «Вінницафармація» мережа аптек «Бажаємо здоровя». Юридична адреса підприємства: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 88. Адреса в інтернеті http://www.apteka.net...

Нематеріальні ресурси підприємства: формування й оцінка

3. Економічна характеристика обєкту дослідження - приватної фірми "Акцент"

...

Организация работы вагоносборочного участка ремонтного депо пассажирских вагонов

1.1 Назначение, состав и характеристика проектируемого депо

Проектируемое вагонное депо предназначено для выполнения деповского ремонта пассажирских вагонов, ремонта и комплектовки вагонных узлов и деталей. На базе вагонного депо организована и обеспечивается подготовка вагонов к перевозкам...

Складання елементів річного виробничо-фінансового плану вантажного вагонного депо

7. Показники ефективності вагонного депо

Показниками ефективності виробництва є: продуктивність праці, собівартість продукції, фондовіддача, матеріалоємність, рентабельність. По вагонному депо фондовіддача визначається за формулою: (7.1) Ф= 4161549 =0,323 ваг 12900000 1 грн...

Стратегічний аналіз підприємства на прикладі ДП "Донецька залізниця" ВСП Локомотивне депо ст. Красноармійськ

1. Характеристика господарської діяльності локомотивного депо

Локомотивне депо Красноармійськ є відокремленим структурним підрозділом "Державного підприємства "Донецька залізниця", що відноситься до загальнодержавної власності, і є стосовно локомотивного депо вищим органом управління...

Управление затратами предприятия (на примере ОАО "РЖД" локомотивного депо станции Вихоревка)

1. Технико-экономическая характеристика Локомотивного депо.

2. Учет движения основных средств. 3. Анализ движения, состояния и эффективности использования основных средств на предприятии...

Управление затратами предприятия (на примере ОАО "РЖД" локомотивного депо станции Вихоревка)

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

...

Управление затратами предприятия (на примере ОАО "РЖД" локомотивного депо станции Вихоревка)

1.1 Краткая характеристика депо

Локомотивное депо Вихоревка Восточносибирской железной дороги филиала - открытого акционерного общества «Российские железные дороги далее Локомотивное депо, создано на основе Приказа Президента ОАО «РЖД» №13п от 28 сентября 2003 года...

^