Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

курсовая работа

2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Таблиця 2.3

Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства

№ пор.

Показник оцінки

Порядок розрахунку або джерело отримання вихідних даних

3.1

Коефіцієнт автономії (незалежності)

Власні кошти / Пасиви

3.2

Коефіцієнт фінансової стабільності (фінансування)

Власні кошти / Позикові кошти

3.3

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Власні оборотні кошти / Власний капітал

3.4

Коефіцієнт фінансової залежності

Активи / Власний капітал

3.5

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

Залучений капітал / Пасиви

3.6

Показник фінансового левериджу

Довгострокові зобовязання/ Власний капітал

3.7

Коефіцієнт фінансової стійкості

(Власний капітал + довгострокові зобовязання) / Пасиви

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є стабільність його діяльності на довгострокову перспективу. Вона повязана із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів та інвесторів.

Так, більшість бізнесменів, включаючи представників державного сектору економіки, вважають доцільним вкладати в підприємство мінімум власних коштів, а фінансувати його за рахунок грошей, взятих у борг. Проте якщо структура «власний капітал - позикові кошти» має значну перевагу в бік боргів, підприємство може збанкрутувати, якщо кілька кредиторів одночасно вимагатимуть свої гроші.

Фінансова стійкість у довгостроковому плані характеризує співвідношення власних та позикових коштів. Однак цей показник дає лише загальну оцінку фінансовім стійкості, унаслідок чого було розроблено систему показників.

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства здійснюють за даними Балансу підприємства. Проведений аналіз характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, суть фінансової стійкості та незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування його діяльності.

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства здійснюють через розрахунок та оцінку таких коефіцієнтів.

3.1 Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

Коефіцієнт автономії (незалежності) -- показник, нормативне значення якого більше за 0,5.

Зростання коефіцієнта свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, зниження ризику фінансових ускладнень у майбутньому, збільшує гарантії погашення підприємством своїх зобовязань.

Кавт2005 =

Кавт2006 =

На підприємстві спостерігається збільшення цього коефіцієнту у 2006 році, що свідчить про налагодження ситуації.

3.2 Коефіцієнт фінансової стабільності (фінансування) дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Воно мас досить легку інтерпретацію: його значення, яке становить 0,6 у 2005р. і 1,04 - у 2006р., вказує, що на кожну гривню власних коштів, вкладених в активи підприємства, відповідно, 60 коп. і 104 коп. припадає на позикові кошти.

Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів та кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості, та навпаки.

Кф.с2005 =

Кф.с2006 =

3.3 Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку вкладено в оборотні кошти, а яку капіталізовано. Значення цього показника може значно варіювати залежно від структури капіталу та галузевої приналежності підприємства.

Км2005 =

Км2006 =

Коефіцієнт повинен бути більшим за 0,1 і збільшуватись, тобто на даному підприємстві повністю витримується.

3.4 Коефіцієнт фінансової залежності є оберненим до коефіцієнта концентрації власного капіталу. Коли його значення наближається до 2, це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.

Кф.з2005 =

Кф.з2005 =

У даному випадку у 2005р. спостерігалось деяке перевищення нормативного значення, але у 2006р. ситуація стабілізувалась.

3.5 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу показує скільки припадає позикового капіталу на одиницю сукупних джерел і згідно з вимогами до показника, критичне значення не більше 0,5.

Кп.к2005 =

Кп.к2006 =

У 2005р. показник перевищував нормативне значення, але протягом 2006 ситуація стабілізувалась.

3.6 Показник фінансового левериджу характеризує залежність підприємства від довгострокових зобовязань. Збільшення показника свідчить про підвищення фінансового ризику.

Фл2005 =

Фл2006 =

Цей показник за розглянутий період залишався стабільним і не перевищив нормативне значення.

3.7 Коефіцієнт фінансової стійкості показує частку стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі.

Кф.с2005 =

Кф.с2006 =

За нормативними даними цей показник має бути 0,85 - 0,90, що свідчить про те, що цей показник на даному підприємстві не відповідає заданому значенню.

Отже, проведений аналіз свідчить, що на підприємстві протягом періоду, за який проведено аналіз, фінансування необоротних активів і частини оборотного капіталу підприємства відбувається за рахунок власного капіталу. Переважна частина оборотних активів покривається за рахунок позикового капіталу, що відповідає правилам фінансування. Вони визначають принципи, за якими підприємство має мобілізувати фінансовий капітал для покриття потреби у фінансових ресурсах.

Підприємство при дотриманні правил фінансування забезпечує собі стабільну ліквідність та платоспроможність.

Делись добром ;)