Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

курсовая работа

2.5 Аналіз рентабельності підприємства

Таблиця 2.4

Показники рентабельності підприємства

№ пор.

Показник оцінки

Порядок розрахунку або джерело отримання вихідних даних

4.1

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації

Прибуток від реалізації / Виручка

4.2

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

Чистий прибуток / Виручка

4.3

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток / Середня величина власного капіталу

4.4

Період окупності власного капіталу

Середня величина власного капіталу / Чистий прибуток

4.5

Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності

Прибуток / Підсумок балансу

4.6

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

Чистий прибуток / Активи

У процесі аналізу ефективності використання майна підприємства доцільно використовувати показники, що характеризують рентабельність роботи підприємства. Це комплексні показники що характеризують прибутковість підприємства.

На короткострокову та довгострокову платоспроможність підприємства оказує вплив його здатність отримувати прибуток. У звязку з цим розглянемо наступний аспект діяльності підприємства, який є якісним показником ефективності роботи підприємства.

Зазвичай при розрахунку рентабельності визначають співвідношення прибутку до наступних показників: рівню продажу, активам, власному капіталу. При розрахунку цих показників використовують:

- чистий прибуток, який визначається як балансовий прибуток з відрахуванням платежів до бюджету;

- чиста реалізація, визначається як виручка від реалізації без ПДВ, акцизного збору та інших відрахувань з доходу.

Розглянемо більш детально деякі показники та проаналізуємо рентабельність підприємства.

4.1 Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації показує скільки припадає прибутку від реалізації на одиницю виручки. Цей показник у динаміці повинен збільшуватись.

Rq2005 =

Rq2006 =

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації на підприємстві є нормальною і відповідає необхідним вимогам.

4.2 Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки.

Rчq2005 =

Rчq2006 =

Відбувається збільшення показника за періоди, що свідчить про позитивні тенденції у розвитку.

4.3 Рентабельність власного капіталу показує ефективність використання всього капіталу. Динаміка показника впливає на рівень котирування акцій підприємства.

У практиці фінансового аналізу рентабельність власного капіталу вважають найважливішим підсумковим показником, де фокусуються результати всіх напрямків діяльності. Рентабельність власного капіталу залежить і від змін рентабельності продукції (операційна діяльність), ресурсовіддачі (інвестиційна діяльність) і співвідношення сукупного та позикового капіталу (фінансова діяльність ).

Rв.к2005 =

Rв.к2006 =

У динаміці показник збільшується, що свідчить про позитивні тенденції.

4.4 Період окупності власного капіталу показує за який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком.

Тв.к2005 =

Тв.к2006 =

Цей показник повинен зменшуватись, що і спостерігається під час аналізу даного підприємства.

4.5 Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності показує скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи.

Rзв2005 =

Rзв2006 =

За нормативними даними необхідно, щоб значення показника збільшувались, що і спостерігається на даному підприємстві.

4.6 Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю інвестованих в активи коштів.

RА2005 =

RА2006 =

Необхідне за стандартами збільшення коефіцієнта присутнє.

Отже, у комплексі перелічені показники дають змогу всебічно охабактеризувати ефективність використання майна підприємства.

Делись добром ;)